Een uniek concert CDA Koninklijk Zilver voor dhr. Chr. Brooshoofd te Nieuwe Tonge SGP-avond in Stad Lijst Politieberichten - GOEDEREEDE Stemt morgen op lijst Samenwerking Goedereede-Hellevoetsluis gaat niet door Gespreksgroep voor ouders Stem voor ^loofwaardige Politiek J. Klepper Zlbb <8-C fionii^ieinaH Winteruitvoering 'E.M.M.' Middelharnis 'Klein Parijs' heeft een eigen Eiffeltoren Burgers en bestuurders samen verantwoordelijk Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Stemt morgen 62e Jaargang DINSDAG 20 MAART 1990 No. 5885 Tel POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Het concert, dat Paul Kieviet (orgel) en Ruud Lems (hobo), vrijdagavond in de Hervormde Kerk van Som melsdijk ten bate van het Lepra- projekt van Woord Daad in India, gaven, stond op een bijzonder hoog niveau. Jammer, dat de belangstel ling nogal te wensen overliet. Gelet op de kwaliteit van de muziek had de kerk voor muzikaal Flakkee te klein moeten zijn. Ds. A. de Lange sprak in een korte medi tatie over Marcus 14:26: En als zij de lof zang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. We ontmoeten hier Jezus aan de voor avond van de donkerste dag van Zijn leven. De paasmaaltijd is juist voorbij en naar gewoonte werd dan het Hallel (de psalmen 113-118) gezongen. Jezus zingt, terwijl Hij weet wat Hem te wach ten staat. Wie kan dat begrijpen? Wij kunnen ons met Jezus nooit meten. Wie kan dat begrijpen? Wij kunnen ons met Jezus nooit meten. Wij zondaren zijn nietig en zwa. Hij Jezus is machtig, vol van kracht en majesteit. Hij kan verlossen. Laten we niet probe ren in eigen kracht ons heil te bewerken. Hij legt de lofzang in het hart bij hen, dioe in het geloof op Hem leren zien. Dankzij Jezus zongen Paulus en Silas lofzangen in de gevangenis en gingen de martelaren zingend de brandstapel op. Hij, de steen, die door de bouwlieden verworpen was, biedt Zich gewillig aan. Hij ging van Jeruzalem naar de Olijf berg. Deze gang had Hij al vaker gemaakt. Dan zocht Hij ongestoord gemeenschap met Zijn Vader. Dat wil Hij ook nu, maar Hij wil zich ook gevan gen geven. Judas kende de plaats waar Jezus ge woon was heen te gaan. Jezus had de gevangenname kunnen ontgaan. Hij gaat het lijden evenwel niet uit de weg. Straks gaat Hij de stad opnieuw binnen, om veroordeeld en beschimpt te wor den. En dan gaat Hij de stad nog eens uit om de smadelijke kruisdood te onder gaan. Als een Lam ter slachting. Om de schuld van Zijn volk te dragen. Door Zijn uitganga uit de stad bereidde Hij voor de zijnen een ingang bij God. Weet U van die allergrootste gave, die in Christus Jezus is? aldus ds. De Lange. De aanwezigen genoten volop van het mooie orgel, dat op een knappe wijze bespeeld werd en dat heel goed harmo- nieerde met de muziek van de hobo. Wat een fijn instrument, zo'n hobo met die warme, glasheldere klanken, op perfekte wijze bespeeld door de nog zo jonge talentvolle Rotterdamse musicus. De mensen, die er waren, houden aan deze avond ongetwijfeld een fijne herin nering over. Zij, die er niet waren, kunnen alsnog van het spel van deze 2 knappe musici genie ten als ze zich een cassettebandje aan schaffen, dat de combinatie orgel-hobo op een voortreffelijke wijze weergeeft. Het bandje, omhult door een fraai hoesje, met daarop o.m. het fraaie orgel, waarop het concert gegeven is, is bij alle comitéleden van Woord Daad te ver krijgen. (Zie daarvoor de recensie in ons blad van vrijdag j.L). Vreemde mannen Op donderdag 15 maart omstreeks 15.00 uur fietste een vrouw door Sommelsdijk en merkte dat zij werd gevolgd door de bestuurder van een blauwe personen auto. Op een zeker moment werd zij door deze bestuurder aangesproken met de vraag of zij videobanden wilde rui len. Zij ging hier niet op in, maar vreemd was het wel. Het betrof een kalende man met een gezet postuur rond de 40 jaar oud. Een soortgelijk verhaal overkwam op 17 maart een vrouw die op de haven van Sommelsdijk fietste. Zij werd daar inge haald door een knul op de fiets die aller lei gore taal tegen haar uitsloeg. De verdachte kon in dit geval worden achterhaald. Benzinediefstal In de nacht van 13 op 14 maart werd de benzinedop van een Citroen personen auto, staande aan de Halsjuk te Som melsdijk vernield. Hierna werd een hoeveelheid benzine uit de tank ver wijderd. Tussen 4 en 8 maart werd ook een 40 liter benzine gestolen uit een Seat personen auto. Deze auto stond geparkeerd aan de Specht te Sommelsdijk. Tussen 13 en 15 maart moest nog een personenauto hetzelfde lot ondergaan. Ook deze personenauto stond aan de Sperwer in Sommelsdijk. Ook hier werd de benzinedop vernield en werd 35 hter benzine gestolen. ff'^'ll-»"*] Dodelijk ongeval Een 83-jarige inwoner van Dirksland, J. de L., overleed zaterdag 17 maart om streeks 18.00 uur na een val van zijn fiets. Na onderzoek van dit gebeuren bleek dat het slachtoffer over de Kaai te Dirksland had gefietst. Daar was hij plotseling van de fiets gevallen, vermoe delijk tengevolge van een hartstilstand, waarbij hij met het hoofd op een beton nen rand viel. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Dirksland heeft een bouwwerk gekregen dat de naam 'Klein Parijs' eer aan doet; een (mini) Eiffeltoren. Toen de S.L.O.F. de zendmast ging plaatsen deed dit snel de ronde in Dirks land en bij het zien van de 38 meter hoge antennemast had men al snel de bij naam klaar. De goedkeuring en het verzegelen na de plaatsing betekende de start van de S.L.O.F. na twee jaar voorbereiding. Onder de naam 'Radio Flakkee' zal de S.L.O.F. eerst radioprogramma's gaan verzorgen en voor de toekomst wordt ook reeds aan televisieprogramma's gewerkt. Hoe 'Radio Flakkee' zal gaan klinken was j.L zaterdag goed te horen. Een volle dag gerichte informatie was voor de gemeente de eerste kennismaking met de eigen omroep. Getuige de vele reakties uit de andere gemeenten, zelfs uit Voome Putten en Schouwen Duiveland, betrof het een aangename kennismaking. De S.L.O.F. bestempelt de uitzendingen van 'Radio Flakkee' de komende weken nog als testuitzendingen. Over enkele weken zal de gehele programmering worden uitgezonden met de officiële opening. Burgemeester Oversier was er zaterdag als eerste bij om getuige te zijn van de nieuwe informatieprogramma's en kon het dan ook niet nalaten om via de radio de bevolking op te roepen om woensdag naar de stembus te gaan. De verkiezin gen in Dirksland worden door 'Radio Flakkee' rechtstreeks uitgezonden. De zaterdag is de informatiedag bij de nieuwe omroep met streekgerichte infor matie en muziek. Het zaterdagprogramma start om 9.00 uur met een echt Flakkees programma; verhalen, dialekt en muziek van Goeree Overflakkee. Daarna tot 17.00 uur infor matie en muziek. A.s. zaterdag wordt in het middagprogramma aandacht be steed aan o.a. de dagopvang voor oude ren in Dirksland. 'Radio Flakkee' is te beluisteren via de kabel 100.8 en in de ether 104.9 FM. Op de tijden dat 'Radio Flakkee' geen uitzendingen verzorgt wordt deze week de programma's van Radio Rijnmond doorgegeven. Brand in woning Op vrijdag 16 maart moest de brand weer uitrukken voor een brandje in een woning aan de Westdijk te Sommels dijk. Bij het afbranden van verf had het hout vlam gevat. De brandweer van Sommelsdijk was snel ter plaatse en kon het vuur bestrijden met één (plan- tenjspuit. De schade bleef, gelukkig voor de bewoner, beperkt. DORDRECHT - De samenwerking tussen de gemeentepolitie Hellevoet- sluis en de rijkspolitie van Goedereede gaat niet door. Capaciteitsproble men liggen daaraan ten grondslag. Beide burgemeesters hebben begrip getoond voor de opstelling van de politiekorpsen. Het initiatief tot het samenwerkingsvoorstel lag bij de distriktskommandant van de rijkspoli tie Dordrecht. Personeelstekort - De politie van Hellevoetsluis verwachtte tijdens de nachturen een strukturele ondersteuning van de rijkspolitie. Aan deze alleszins gerechtvaardigde eis kon, in verband met een personeelstekort, door de rijkspolitie niet worden voldaan. Hierdoor zou de politiezorg in beide gemeenten in onvoldoende mate kunnen worden uitgeoefend. Samenwerkingsverband - De rijkspolide van Goedereede richt zich thans op het al bestaande samenwerkingsverband tussen de groepen Mid delharnis en Oostflakkee. De distriktscommandant heeft toegezegd dat de groep tijdens de zomermaanden ondersteuning krijgt van extra politie personeel van buiten de regio Goeree en Overflakkee, waarom door burg. van Velzen van Goedereede is gevraagd. OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. A F. Honkoop van Zwijn- drecht. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse. MIDDELHARNIS donderdagavond 7.30 uur ds. W. Hage van Kruiningen (voorber. H.A). NIEUWE TONGE donderdagavond 7.30 uur ds. M. J. van Gelder van Geldermalsen. STAD aan 't HARINGVLIET donder dag (biddag) 3.00 en 7.30 uur ds. A. Bac, Bodegraven. OOLTGENSPLAAT heden (dinsdag) avond 7.30 uur ds. A. F. Honkoop van Zwijndrecht. De Kruisvereniging in Oude Tonge organiseert een gespreksgroep voor ouders van kinderen van 1-2 jaar. Wat er allemaal besproken kan worden? Veel praktische vragen van ouders; omgang met je kind, eetgedrag enz. De bijeenkomsten zijn op 21 en 28 maart, 4 en 11 april in het wijkgebouw van Oude Tonge. Aanvang 20.00 uur. Voor verdere informatie/aanmelding kunt u terecht op het spreekuur van de wijkverpleegkundige, dagelijks van 13.00 tot 14.00 uur, telefoon (01874) 12 89. Toen j.l. zaterdagmiddag dhr. Clir. Brooshoofd te Nieuwe Tonge we gens 40 jaar Zondagschoolwerk en ander verdienstelijk bezig zijn, werd verrast met een Koninklijke Zilveren Eremedaille, en toen de dominee en de burgemeester hem toespraken heeft hij dat zeker op hoge waarde geschat, maar het gebaar dat de kin deren maakten heeft hem diep in 't hart geraakt, zó diep dat z'n stem ervan stokte, maar geen nood. Hij had toen al zoveel goeds gezegd.... Hoe 't hem steeds een verlangen is geweest de kinderen uit de Bijbel te ver tellen, van de Middelaar Die ook voor hen gekomen is. Ook nü zei dhr. Broos hoofd liever een vertelling te hebben gehouden dan zo in veler belangstelling te staan, al beleed hij het zondagschool werk met gebrek en tekortkomingen te hebben gedaan, 40 jaar lang en zo God het wil nog een aantal jaren na dezen. In zijn openingswoord in het Herv. Ver enigingsgebouw 'Elim' stond ds. A. Bel der stil bij vers 13 van Ps. 119 waarin David zegt met de lippen al de rechten van 's Heeren mond te hebben verteld. Daartoe wist ds. Belder een verlicht ver stand en een genegen hart noodzakelijk en het steeds door Hem onderwezen te worden. Ook wist ds. dat de échte vertel ling over de rechten van de Schepper nooit zonder het echte gebed tot stand komt en zeker zal dat ook voor dhr. Brooshoofd hebben gegolden wanneer hij vertellen mocht en móest over de droefheid van de zonde en de heerlijk heid van Gods genade waarbij het het geheim van de echte verteller is Christus ook tot eigen heiligmaking te hebben gevonden. Burgemeester mevr. Sleurink waar deerde het ook zeer in dhr. Brooshoofd zelfs 40 jaar lang kennis en kracht aan de Zondagsschool 'Samuel' te hebben besteed; ruim 25 jaar is dhr. Brooshoofd ook 2e voorzitter geweest, hij is diaken van de Herv. Kerk en al 49 jaar bestuurs lid van de kiesvereniging en raadslid voor de SGP sinds 1982. Burgemeester- lijke waardering te over, ook voor mevr. Brooshoofd die haar man daarin steeds tot steun is geweest. Voor mevr. Broos hoofd een mooi boeket bloemen, voor dhr. Brooshoofd de welverdiende Kon. Eremedaille in Zilver. Gelukwensen Hartelijke gelukwensen werden vervol gens gesproken door ds. N. P. J. Kleiberg namens het Hoofdbestuur van de Bond van Zondagsscholen en door dhr. K. v. d. Ketterij namens het Streekbestuur. Dhr. Strober sprak een gelukwens na mens de Zondagsschool, ouderling Knops namens de Herv. Kerk en dhr. L. V. d. Doel namens de kerkeraad van de Ger. Gem. Henk Vreeswijk sprak als 'oud leerling' van de Zondagsschool en hij was er het voorbeeld van hoe de ver tellingen van dhr. Brooshoofd soms onvergetelijk zijn geweest. In het gesprokene werd ook aandacht besteed aan het zilveren zondagsschool- jubileum van dhr. P. Vreeswijk die er zéker geen moeite mee had deze middag in de schaduw van zijn voorloper dhr. Brooshoofd te staan. Ontroerend was het de zondagsschoolkinderen dhr. Brooshoofd Ps. 119:7 toe te horen zingen. In 't Trefpunt in Stad werd gister avond een avond belegd door de plaatselijke SGP-afdeling, waarop door de heer Slootweg uit Middel harnis, werd gesproken over 'De SGP als beginselpartij'. In 1815 wordt ons land een Koninkrijk. Koning Willem I regeert ons volk als een vader zijn onmondige kinderen. Zeer veel heeft deze 'Koopman-koning' voor ons land betekend, al is niet ieder even tevreden over de wijze waarop de ko ning alles voor zijn volk regelt. Zijn bemoeienis strekt zich zelfs uit over de kerk(elijke gezindte) van zijn onderda nen. (De gebeurtenissen rond de Af scheiding van 1834). Hij wordt opge volgd door zijn zoon Willem II, die in 1848 (het Revolutiejaar in Europa) te maken krijgt met verzoeken van zich mondig geworden achtende burgers. Uit vrees voor revolutionaire gebeurte nissen ook in ons land besluit de koning toe te geven. Zelf zegt hij in één nacht van conservatief liberaal geworden te zijn. De hoogleraar in het staatsrecht Thorbecke krijgt opdracht de grondwet te wijzigen. Hij maakt d.m.v. zijn constitutionele werk van ons land een neutrale staat, waarbij hij weliswaar de monarchie handhaaft, maar ook uitgaat van het beginsel van de volkssoevereiniteit: de hoogste autoriteit in het land zijn de burgers. Eén van zijn belangrijkste bestrijders is de Evangelie-belijder Mr. Guillaume Groen van Prinsterer. Hij ziet in de opvattingen van Thorbecke de Revo lutie-geest zich manifesteren. Hij roept in de Tweede Kamer en in zijn geschrif ten overheid en volk op deze geest te bestrijden: niet het volk is soeverein, maar de Heere. Zijn Woord en Wet moet gelden als norm voor bestuur en wetge ving van ons land. Daarnaast spreekt de Heere ook in de geschiedenis van ons land. Groen noemt zich zelf en zijn medestanders dan ook anti-revolutio nair en christelijk-historisch. Zijn opvolger, een man van grote werk kracht, dr. A. Kuyper, gaat niet in alle opzichten in zijn lijn voort. Hij sticht de Anti-Revolutionaire Partij en streeft naar uitbreiding van het (mannen-)kies- recht. Als minister werkt hij samen met o.a. de Room Katholieke Staatspartij en om gelijkberechtiging van het christelijk en openbaar onderwijs te verkrijgen werkt hij samen met de socialisten in ruil waarvoor hij hun eis voor algemeen kiesrecht steunt (het zgn. Monster verbond). Inmiddels heeft ds. G. H, Kersten, die een leidende rol speelt in de mede door hem gestichte Gereformeerde Gemeen ten, regelmatig de vraag gekregen welke partij zijn gemeenteleden moeten stem men. Hij verdiept zich in een en ander en besluit een nieuwe partij op te richten als na enige gesprekken blijkt dat bin nen de AR.P. weinig oor is voor zijn bezwaren tegen de gang van zaken en sommige daar levende opvattingen. De Staatkundig Gereformeerde Partij wordt opgericht als beginselpartij, d.w.z. een partij die haar beginselen wil doen doordringen in de gehele samenleving, niet om de macht, maar om de waarde en de waarheid van die beginselen. Zij krijgt al spoedig een interkerkelijk karakter, haar stemmen komen meest van leden van de Ger. Bond, de Chr. Ger. Kerken, de Ger. Gem. en de Oud Ger. Gem. Welke zijn nu de beginselen van de SGP? De Heere heeft ons land in het bijzon der Zijn Woord en Wet gegeven. Ons land, onze provincies en gemeenten moeten overeenkomstig Zijn daarin geopenbaarde wil worden bestuurd. Niet het volk is soeverein, maar de Heere (de theocratische gedachte). Als ons volk in Gods wegen wandelt met zijn ganse hart en de Heere dient, dan zal de Heere het Zijn heil doen zien. Dan gaat het om de eer van Hem en het ware welzijn van ons volk. Nadat de spreker deze en andere begin selen besproken heeft, volgt een geani meerde bespreking, waarbij o.a. inge gaan wordt op de praktisering van een en ander. DEN BOMMEL - Op vrijdag 23 maart 1990 om 20.00 uur zullen het orkest en de majoretten van muziekvereniging 'E.M.M.' hun jaarlijkse winteruitvoering houden in verenigingsgebouw 'Bom melstee'. Schaapsweg 34 te Den Bom mel. De avond zal worden opgeluisterd door optredens van diverse solisten/ gastspelers. Graag tot dan! ft^^Staatkundig Hl Gereformeerde Partij Voor toplovs/Fleil. goede service en vooraelige o'iizen- FOTO - FILM REPOnTAGE - VIDEO COMPUTEH OiidOöiD - ''eleloon 0i87a-ieiS gn 2120 Hogezoom 172- Tsleloor} O'ne-2400 il-ee!straBl 8 - Sommelsillik - Jaleloon 01370-6841 2 Dhr. Brooshoofd, met Koninklijk Zilver geëerd: burg. mevr. Sleurink speldde hem de medaille op. 1

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1