Mobil D Oostflakkee geschrokken van de Goereese kanonnen MERCEDES VERKOPING EXi6 ft-B Ds. N. P. J. Kleiberg nam met liefdevol vermaan afscheid van Hervormd Oude Tonge Citroen-Hesselink fionti^ïemaa hMubrediise VERWERS auto's Rally Formula Garage Knöps B.V. Passie- Paasstonde 'Deo Cantemus' O.J.W. Goedereede Ramoco b.v. Goeree-Overflal(l(ee Docentenconcert Muziekschool toonbeeld van kwaliteit J.V.C. MIDI W31 i Waar heeft u I zoveel keus? Toezegging van beroep No. 5882 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12.00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Zoals Paulus afscheid nam van de gemeente van Hebreeën, met een ver maan gemengd met de honig van de liefde", zo heeft j.l. woensdagavond ds. N. P. J. Kleiberg afscheid genomen van de Herv. Gemeente van Oude Tonge die hij 4V2 jaar heeft mogen dienen, „een tijd", zei ds. Kleiberg de gemeente, „waarin ik eerlijk met u heb gehandeld". Met Paulus hoopte ds. Kleiberg dan ook dat het afscheid er een zal zijn met een blijvende verbondenheid, in het gebed, voor elkaar en voor hem als predikant, zoals in Hebr. 13:8 ook Paulus zijn achterblijvende gemeente vroeg te doen. Ook vers 22a, de bede/ het vermaan aan de broeders de vermaning te verdragen, betrok ds. Kleiberg in zijn afscheidsprediking. Ds, doelde ook m.b.t. de Biddag niet op een afraffelen van een gebed, maar op dat gebedsleven dat als de adem voor de ziel mag worden beschouwd, het slaken van zuchten van vermoeidheid voor God, maar anderzijds het met diepe teu gen inademen van verwachting van de Heere. Ds. vroeg de gemeente en vooral ook de jeugd met klem zich niet te laten gezeggen door de wereldgeest die de mens geheel en al opeist, zoals ook al bij de Hebreeën het geval, maar in het gebed steeds weer tot de Heere gaan, 't meest nog om de verheerlijking van Zijn Naam. Een leven met de Heere, ds. Klei berg beval het zijn gemeente van heler harte aan, niet te volstaan met een gods dienstig jasje, maar biddend alles voor de Heere te leggen, ook, zo vroeg hij de gemeente, de dienaren van het Woord opdat zij hun gemeenten de loopbaan steeds weer voor mogen stellen. Zoals het Paulus onder de Hebreeën was vergaan, zo had ds. Kleiberg het ook in zijn dienstwerk in Oude Tonge erva ren. „Ook hier zijn er velen die zichzelf willen handhaven, die leven naar de godsdienst van het gevoel, van het vlees, de godsdienst van de tijd of de consump tie-godsdienst, die een prediking zoeken die hen smaakt, naar gelang ze trek heb ben in wat zoetere of hartiger preken. .Allemaal tekenen van onbekeerdheid", zo waarschuwde ds. Kleiberg tegen die vormen van godsdienstige zelfhandha- ving. Ds. vroeg de gemeente af wat zijn prediking, dat de zaligheid in geen ander is dan Jezus Christus, in haar heeft gewerkt. Ds. hoopte dat velen het hebben leren inzien rechteloos voor Hem te zijn en slechts van Zijn genade te kunnen leven. Niet buitenom in te kunnen klimmen, maar slechts door Hem binnengezet te kunnen worden. Waar Paulus, in vers 22a de broeders 'bidt' bedoelt dat enerzijds een vermaan, maar anderzijds ook een vertroosting te zijn, zodat het vermaan tot troost zal worden, zoals Paulus zijn gemeente bad het vermaan ernstig te nemen en het te verdragen, zo deed ten afscheid ook ds. Kleiberg opdat het vermaan de ge meente tot een onbegrijpelijke troost worde. „Dan buigt u zich biddend voor Gods Woord neer, arm en naakt, maar om gekleed te worden met het kleed der gerechtigheid, door Hem rijk geworden, eeuwig rijk, in leven en in sterven het eigendom te zijn van Christus alleen. Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt Dirksland, 01877 - 1357 RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Ds. wenste de gemeente waarvan hij scheiden ging die genade toe. Toespraak Na de prediking heeft ds. Kleiberg zich in een korte toespraak gewend tot hen met wie hij in de afgelopen jaren kon takten heeft gehad, van Gemeentebe stuur (waarvan burg. de Vos en weth. de Wit aanwezig waren), tot o.a. Classis, Ring en medewerkers van de eigen ker kelijke gemeente. Liever noemde ds. geen namen, maar een uitzondering maakte hij voor de fam. Koppenaal van wie veel steun is ondervonden. Ook de commissie van beheer en de kerkeraad werden hartelijk dank gezegd voor al de ervaren zorg: „Ook onder u heb ik veel moeten leren en veel af moeten leren", bekende de scheidende predikant. Een hartelijk woord ten afscheid ook tot de gemeente. „We hebben niet anders bedoeld dan u Christus te prediken", aldus ds., Gode dankbaar dat hij de pre diking niet had aangepast terwille van hen die hebben getracht die te ontkrach ten, maar steeds eerlijk met de gemeente te hebben gehandeld. Neem het Woord en neem de vermaning aan tot verheer lijking van Hem en tot eigen zaligheid", zo hield ds. Kleiberg de gemeente voor; „de Heere is f^f^ Waarmaker van Zijn Woord, al wat u ontbreekt, schenkt Hij zo gij 't smeekt, mild en overvloedig", zo besloot hij. Op ds.' verzoek slechts één toespraak, namens gemeente. Ring en Classis, gesproken door scriba ouderling Kor- bijn. Dhr. Korbijn wees daarin op de veelheid - in Num. 33 - van naar 't lijkt onbetekenende namen, wél echter na men waarlangs de Heere het volk Israël had geleid en waar Hij hen had gevoed, voor hen had gevochten en hen de weg had gewezen. Spr. dacht dat ds. Kleiberg ook zo op zijn verblijf in Oude Tonge terug mocht zien. Ter bemoediging op de verdere pelgrimstocht zong de ge meente haar scheidende predikant en zijn gezin Ps. 121:4 toe: „De Heer' zal u steeds gadeslaan". Vanavond - vrijdag - is er voor de gemeente gelegenheid in 'Diakonia' afscheid van de fam. Kleiberg te nemen. „Met zulke docenten kan het niet anders dan goed gaan" zei Rinus Verhage, directeur van de Muziek school Goeree-Overflakkee, na af loop van het docentenconcert op 3 maart. Het concert was speciaal georganiseerd ter gelegenheid van de aanschaf van een fraaie vleugel, die gebruikt zal worden voor de pianolessen, voorspeelavonden, voor begeleiding, grote uitvoeringen, enz. Docenten die aan de Muziekschool les geven zorgden voor een veelzijdig, boei end programma waarin de vleugel in al haar facetten werd geëtaleerd. Veelkleurig programma In een goed opgebouwd programma hoorde men pianosoli van Piet Wes thoeve en Paul Kieviet zoals Sonate in D van Scarlatti en Sonate in D van Haydn. Een vrolijke Sonate in G van Mozart gespeeld door violiste Marie José Baks met Piet Westhoeve aan de vleugel. Een klassieke compositie gitaar en piano gespeeld door Leo Verkerk en Paul Kieviet. Tot slot de eigentijdse 'Sonatina for flute and piano' uitgevoerd door Cees Veer- man (dwarsfluit) en Piet Westhoeve. Aandacht van de jeugd Onder de vele belangstellenden in het Diekhuus waren ook zeer jeugdige luis teraars, meest leerlingen van de Muziek school. Ook de allerkleinsten waren één en al aandacht. Een 11-jarige pianoleerlinge vond 'Hoch- zeitstagaufTroldhaugen' van Grieg, uit gevoerd door Piet Westhoeve, nog het allermooist. „Grieg hebben we in de klas (De Fabriek maakt het produkt, onze service de KWALITEIT Een komplete midiset 2x40 W, 40 voorkeurstations met afstand- a m qq bediening J I *f ww" 3 JAAR volledige GARANTIE* Oostdijk 1 Sommelsdijk S Tel. 01870-2381-2878 Op vrijdag 30 maart zal het bekende Chr. Gemengd Koor 'Deo Cantemus' een Passie- Paasconcert geven in de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Naast de vaste begeleiders Jan van Weelden (orgel) en Loek van der Leeden (piano) zal ditmaal medewerking wor den verleend door Aad van der Hoeven j (hoofdorgel), de Limburgse bas-bariton Hans Scheyen en door Hans Smit (hoorn). Het geheel o.l.v. Arie Pronk, de dirigent van dit ruim 380 leden tellende koor, dat j zowel in binnen- als buitenland grote i bekendheid geniet en in de afgelopen I herfst nog een tournee door Hongarije maakte. Ook de jaarlijkse Kerst-Doelen- concerten, die reeds meer dan 25 jaar voor voornamelijk bejaarden, langdurig zieken en gehandicapten worden geor- j ganiseerd en via radio en TV worden uit- gezonden in vele landen ter wereld, I hebben aan deze bekendheid bijge- I dragen. I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OUDDORP i Verzilvering schilderzegels RBS j Hedenavond schilderzegels R.B.S. ver- I zilvering CNV voor de Pinksterdagen, I tussen 8 en 9 uur bij M. P. Grinwis, Koolweg 29a. MELISSANT De vrouwenvereniging 'Draagt elkan ders lasten' der Ger. Gemeente houdt D.V. dinsdag 13 maart a.s. haar verko ping in het zaaltje van de kerk aan de Beatrixlaan 2. Openingstijden zijn van 's morgens 10 uur tot 's avonds 8 uur. Er zijn vele mooie en nuttige dingen te koop, teveel om op te noemen. U bent hartelijk welkom. Het Nederlandse Rode Kruis, afd. M'harnis, S'dijk en Stad Resultaat bloedafname-avond van 5 maart j.l. Op de bloedafname-avond gehouden j op 5 maari jl. in de Technische School te i Middelharnls hebben 385 donoren hun bloed afgestaan. In september 1989 waren dat er 373. Een hartelijk dank aan ieder, die aan dit resultaat heeft meegewerkt. De volgende bloedafname-avond wordt gehouden op 10 september 1990 Extra kerkdienst Ger. Gemeente OOLTGENSPLAAT dinsdag 13 maart 19.30 uur ds. J. de Pater, Krabbendijke. De Christenvrouw afd. Dirksland De afdeling Dirksland van 'de Christen vrouw' hoopt a.s. woensdagavond, om kwart voor 8, weer bijeen te komen in 'Onder de Wiek'. Decanos-zuster Klazien uit Rotterdam houdt deze avond een dia-lezing over het werk als zendingsdiacones. (Denkt u ook aan de babykleertjes voor Roemenië?) Jongelui, a.s. zaterdag 10 maart staan de deuren van de Ark weer voor jullie open. Als gast hebben we deze avond de heer N. Krijger in ons midden. Hij gaat ons vertellen over z'n bijen-volken. Allemaal hartelijk welkom vanaf 19.15 uur. Hartelijke groeten, 't Haventeam bij muziekles gehad, dan begrijp je het beter" verklaarde ze zich nader, onbe- I wust het verband leggend tussen school en muziekschool. Plezierig was ook de korte toelichting van de musici bij de stukken die ze speelden. i De docenten van de Muziekschool zorg- j den voor een voortreffelijke presentatie van de vleugel én de Muziekschool, een evenement dat zeker herhaling ver- j dient. j In zijn openingswoord gedacht Rinus Verhage met veel waardering de onlangs overleden Wethouder L. J. Kievit van Middelharnls, zonder wie de Muziek school Goeree-Overflakkee niet zover gekomen zou zijn als ze nu is: een streekmuziekschool met perspektief. O.J.W. Middelharnis/Sommelsdijk Jongelui. De afgelopen weken hebben we enkele malen spelenderwijs geld bijeenge bracht voor het evangelisch centrum voor verslaafden De Hoop uit Dor drecht. Ter afronding van onze aktie zal De Hoop 10 maart a.s. een voorlich tingsavond verzorgen. De Hoop geeft met behulp van een moderne en treffende audiovisual infor matie over haar werk onder verslaafden en voorlichting over drugs-, alcohol en medicijnverslaving. Een medewerker van De Hoop gaat in op de achtergronden van de verslavings problematiek. Je zult ontdekken dat ver slaving veel dichterbij staat dan vaak wordt gedacht. Ook zal een ex-ver slaafde deze avond iets vertellen over zijn verslaving en bevrijding daarvan. Er is gelegenheid tot het stellen van vra gen. Tevens zal er één en ander te koop worden aangeboden t.b.v. De Hoop en eventueel iets ter informatie worden meegegeven. Jullie zijn 10 maart weer van harte wel kom in De Hoeksteen. De zaal is om 19.30 uur open. Ook de oudere jeugd wordt verwacht. Tot ziens. Het O.J.W.-team De Oostflakkeese gemeentebestuurders hebben 't nooit eerder zó zout gegeten; een soort oorlogsverklaring heeft Goerees' wethouder L. Visser in hun richting afgevuurd toen hij zich j.l. vrijdagavond nogal gram uitliet over 't Oostflakkees' idee de 4 eilandelijke gemeenten tot één nieuwe gemeente te concentreren. Dhr. Visser maakte z'n gehoor duidelijk die vermaledijde Oostflakkeeërs die kennelijk uit Goerees' tuintje willen eten zelfs op kanonvuur te onthalen als ze 't zouden wagen aan Goerees' zelfstandigheid te komen knagen. Wethou der G. W. J. Poortvliet van Oostflakkee heeft er met rooie konen kennis van genomen en, ten Gemeentekantore te Oude Tonge, op de toegangsdeur naar de bestuursvleugel een plakkaat opgehangen waarin hij z'n medebestuurders oproept zich snel te verschansen. Ludiek bedoeld natuurlijk, maar tóch heb ben de uitlatingen van weth. Visser hem teleurgesteld: „....ze komen nét nu we in de ISGO (Intergemeentelijke Samenwerking Goeree Overflakkee) een stukje samenwerking van de grond hebben", betreurt dhr. Poortvliet. Trou wens, als de Goereese Visser de eerste klap uitdeelt weet de Oostflakkeese Poortvliet wel een gevoelige tik terug te geven: „....de overige eilandelijke gemeenten zijn kennelijk wél goed om bij te dragen in het tekort van het in Goedereede gevestigde 'Delta Expo', zo kaatst hij terug, maar hij doet dat ongaarne omdat zulks de onderlinge verhoudingen niet bevordert, terwijl die juist gekoesterd zouden moeten worden nu Goeree-Overflakkee 't gedaan gekregen heeft een Samenwerkingsgebied te vormen, N.B. het kleinste van heel Nederland. „Met dit soort grappen maken we ons dat niet waard...!" waar schuwt dhr. Poortvliet tegen schermutselingen zoals door dhr. Visser opgeroe pen. Ook hij vindt dat de bestuurlijke situatie op Goeree Overflakkee ermee gediend zou zijn als er één gemeente - met behoud van de eigenheid van al de dorpen - zou worden gesticht. Het idee lijkt hem bespreekbaar, praten lijkt hem in elk geval beter dan schieten. Met spijt brengt dhr. Poortvliet z'n vrees tot uitdrukking dat het m.b.t. de woorden van dhr. Visser niet om een eenmalig incident gaat, maar dat die Goereese opstelling structureel zal blijken te zijn. Presentatie CDA Oostflakkee De afdeling Oostflakkee van het CDA zal op donderdag 15 maart a.s. in een openbare vergadering haar kandidaten voorstellen voor de komende Raadsver kiezing. De bijeenkomst zal worden gehouden in verenigingsgebouw 't Cen trum te Ooltgensplaat. Ook zal er een toelichting zijn op het gemeentelijk ver kiezingsprogram, waarna discussie volgt. Het lid van Provinciale Staten voor het CDA de heer Veerman is bereid gevon den op deze avond een inleiding te hou den over Gemeentefinanciën en over Ruimtelijke Ordening. De heer Veerman wil op een breed ter rein vragen beantwoorden. Ieder is welkom om 20.00 uur in 't Centrum. OUDE TONGE De kerkeraad van de Herv. Gem. alhier heeft een toezegging van beroep uitge bracht op ds. P. Vermeer, Herv. predi kant te Kesteren. \foor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 FOTO FILM REPORTAGE WIDEO COMPUTEH IWB?1l.'«ii« m c3 czi cj C3 Uiigeioom 172 Joleioon i UR-2400 iHHf 4 vooraOe •uéhethetdl Kllnkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Meer dan 250 soorten be- 0 hang uit voorraad lever- 1% baar, o.a. de prachtige Symphonie-koiiektie g> van Rath Doodeheefver - Openingstijden: ma-vr. 8.00-12.00 u. '^i}^ en 13.00-ia.OOu. Zaterdag 9.00-12.00 u. ?:f<5 en 13.00-16.00 u. S*» Middelharnls Telefoon 01870-2222 \- ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41^43 Middelharnls - tel. 01870-3094

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1