Rijkspolitie Goedereede samen met politie Hellevoetsluis Als reus en kabouters op stap naar de nieuwe school Predikbeurten zz£G -c De Reform, school Dirksland Politieberichten Autodiefstal mislukte totaal A/be Vogel BV Politieke forumdiscussie Aangepaste kerkdienst 62e Jaargang DINSDAG 6 MAART 1990 No. 5881 Tel, POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01,108 op zaterdag 23 maart gaat tussen de Rijkspolitiegroep Goedereede en de Gemeentepolitie Hellevoetsluis een vorm van samenwerking beginnen. Van Goerees kant wordt daarvoor gekozen boven een samengaan met de eilandelijke politiegroepen. Weth. L. Visser maakte die ontwikkeling jl. vrijdagavond bekend op de toen gehouden CDA verkiezingsmanifestatie in Ouddorp. Dhr. Visser vond het een gelukkige ontwikkeling dat de vorming van één flakkeese politiegroep door de weigering van Goedereede achter wege blijft. De beschikbaarheid van manschappen acht Goedereede vanuit Hellevoetsluis beter gewaarborgd dan dat vanuit Goeree Over- flakkee het geval zou zijn. Van Flakkee zou, bij het doorgaan van een concentratie zelfs politiepersoneel af moeten vloeien. Vooral beducht heid tegen die maatregel heeft Goerees' burgemeester aangezet zich tot de Politieregio Voome en Putten te richten; ook de districtscomman dant is daarmee akkoord, wetend van de extra portie werk die de poli tie te Ouddorp heeft in de recreatieperiode en straks door de komst van Port Zélande. In de praktijk is, zonder dat er afspraken zijn gemaakt, al een uitste kende samenwerking tussen beide vorengenoemde korpsen. (ingezonden) Ongedacht, ongewild ben ik betrokken geworden bij het schoolgebeuren in de gemeente van Dirksland. Tot mijn ver bazing en verontwaardiging las ik in het Eilandennieuws van vrijdag 2 maart een artikel waarin mijn naam werd gebruikt en mijn mening werd weergegeven. Laat ik mij eerst wenden tot de redactie van het Eilandennieuws. Hoe is het denkbaar dat een schrijven wordt weer gegeven van een persoon, die uit een gevoerd telefoongesprek meningen meent te kunnen verwoorden die voor publikaties bestemd zijn? Ik meen dat dergelijke berichtgeving in de eerste plaats afgewezen moet worden als hoogst ongebruikelijk en in de tweede plaats zeker een benadering zou vragen aan hem over wie geschreven wordt. Deze onzorgvuldigheid neem ik de redactie zeer kwalijk. Vooral omdat door de publikatie in uw blad door ver schillende personen u kunt weten hoe gevoelig deze zaak ligt. Ook kunt u weten door mijn arbeid van ruim eenen twintig jaar in de gemeente van Dirks land, dat ik steeds gewaakt hebt tegen stellingen op te roepen, die de Naam des Heeren zou kunnen schaden en het wel zijn van Sion zou tegenstaan. De berichtgeving is voorgekomen uit het afscheid van dhr. N. Human als direc teurvan de basisschool te Herkingen. In een waardig afscheid is weergegeven het ontstaan van een schoolleven dat opge bouwd werd uit drie bestaande kleine scholen. Dit is gegrond in de statuten van de school, die duidelijk weergeven de reformatorische grondslag van de school. Er was dus in het verleden een gescheiden schoolleven. In verbonden heid aan het reformatorisch belijden mochten de drie schoolbesturen elkan der vinden, waarin veel steun werd ont vangen van burgemeester H. Bos en de inspecteur van het onderwijs dhr. van Haaren. Wanneer wij terug mogen zien, heeft de Heere daarover Zijn goedkeu ring doen blijken. Met elkander moch ten wij waken over het pand dat aan ons was toebetrouwd. Dat gaf strijd en vaak zorgen, maar op grond van Gods Woord mochten wij de belijdenis handhaven. In de toespraak tot dhr. Human het bestuur en de aanwezigen mocht ik wij zen op de verbondenheid en verant woordelijkheid voor de toekomst. En wees dat de Geestvan Christus geen lust tot nijdigheid heeft en waarschuwde voor verdeeldheid. Het was in Herkin gen een goede middag. Niet door kracht, noch door geweld maar door Mijn Geest zal het geschieden. Uit het verslag van deze middag door de redacteur van het Eilanden Nieuws gemaakt, werden in een commissiever gadering van de gemeente Dirksland enkele woorden weergegeven. Waarom dit geschiedde was naar mijn gedachten, dat een gezond schoolleven in Dirks land toch ook te verwezenlijken moest zijn, zonder scheiding en verwijdering. Ook later werden er woorden uit het ver slag in ingezonden stukken weerge geven. Vanzelf is dit niet voor mijn verantwoor delijkheid. Wat in Herkingen gezegd werd betrof het schoolleven aldaar. Als men het gezegde van deze middag wil lezen in het licht van het schoolleven in Dirksland is men niet goed bezig en wekt de schijn dat het met een onheilige bedoeling zou zijn gezegd. Degene die het schrijven zond aan het Eilanden Nieuws had het wel goed gelezen en vond het niet juist dat deze woorden werden gebruikt in het schoolgebeuren van Dirksland. Als de vraag gesteld wordt over het op grond van Gods Woord en belijdenis geschriften geopen baarde waarheid en dat deze in het schoolleven gehandhaafd moeten blij ven, kan ieder weten dat in de tijd dat ik diende in Dirksland dit heb voorge staan. De statuten van de huidige school van Dirksland zijn opgesteld naar de stuten van de school te Herkingen. Daarover is in het verleden in de pasto rie gesproken. Achter deze statuten stond ik en sta ik nog steeds. Dat de inhoud daarvan niet wordt gehandhaafd ligt niet tot mijner beoordeling. Ik weet dit niet! Wel weet ik dat dit in het verleden wel gebeurde en als wij opmerkten dat het zorgen gaf, werd daarover gesproken met de toen dienende hoofden van de school. Ook de voorzitter van de school bezocht de pastorie en vroeg vaak advies bijv. in verband met benoemingen. Zo was het in Dirksland toen de Heere mij een ander deel van Zijn wijngaard toe- betrouwde. I Hoewel hetgeen in Dirksland nu plaats grijpt mij niet onbekend is, heb ik mij gewaakt hierover naar buiten mijn mening te geven. Dat past ook niet, want het behoort niet tot mijn verantwoor delijkheid. Wanneer men mij nu wel via een inge zonden brief waar ik geen kennis van droeg een keus laat, wil ik mij hiervan i volkomen distantiëren. Dit is mijn keus I niet! Naar mijn mening is die door de partijen nooit gevraagd, ik hoef dit ook j niet uit te spreken. Wel wil ik wijzen j naar het Woord des Heeren. Dat geldt j voor allen die bij het rumoerige school gebeuren betrokken zijn. U kunt het vinden in Paulus" brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2: „Doet geen ding door twisting of ijdel eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. Een iege lijk ziet niet op het zijne maar een iege lijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte nis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn. Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen heb bende, en is de mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Zichzelven, gehoorzaam gewor den zijnde tot den dood, ja den dood des kruises". In alle bescheidenheid mag ik als die naar des Woords wijzen op de verant woordelijkheid van allen. Tracht el kander te vinden op grond van de in de statuten van de school aangewezen grondslag. Ongedacht en ongewild schrijf ik dit alles. Ik begeer niet te zeggen wat ande ren mij in de mond willen leggen. De nood moge een plaats vergunnen in de Middelharnis Diefstal personenauto Op 1 maartj.l. werd vanaf het garageter rein van garage Knöps BV te Middelhar nis een nagelnieuwe Opel Kadett ge stolen. Een getuige zag deze auto bij een tankstation in Nieuwe Tonge en stelde de politie in kennis. De auto en de bestuurder waren verdwenen. Het voer tuig werd later in een parkeergarage in Rotterdam teruggevonden. Aan de hand van de getuigeverklaring en het inge stelde onderzoek kon op 2 maart een 38- jarige man v. K. worden aangehouden. Hij bekende de diefstal. Vernieling Een inwoner van Nieuwe Tonge consta teerde dat zijn auto behoorlijk bekrast was. Dit kon op een drietal plaatsen in Middelharnis zijn gebeurd. Waarschijn lijk is echter dat de schade werd toege bracht terwijl het voertuig op 2 maart op een parkeerplaats aan de H. J. van Beie- renlaan stond geparkeerd. Alcohol in het verkeer In de nacht van vrijdag op zaterdag 2 op 3 maart werd de bestuurster van een auto gecontroleerd. Hierbij bleek dat zij teveel alcohol had gedronken. Een ademanalyse was het gevolg. Een pro ces-verbaal wordt opgemaakt. GOEDEREEDE De Staatkundig Gereformeerde Studie vereniging 'Hu.sai" te Goedereede is voornemens om op D.V. vrijdag 9 maart 1990, om 20.00 uur in het Hervormd ver enigingsgebouw Eben Haëzer, Preekhil- laan 3 te Ouddorp, een politieke forum discussie te organiseren. Uitgenodigd zijn alle raadsfrakties van de gemeente raad der gemeente Goedereede. Een ieder is van harte welkom om deze avond bij te wonen. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen over het gevoerde en het te voeren gemeentebeleid. Stad aan 't Haringvliet: Op zondag 11 maart 1990 is er weer een interkerkelijke aangepaste kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten van Goeree-Overflakkee in de Ned. Her vormde Kerk te Dirksland. De aanvang van de dienst is om kwart vóór drie. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. J. het Lam, predikant van de Ned. Herv. Kerk te Dirksland. U bent allen hartelijk welkom en uw aanwezigheid wordt door de commissie op prijs gesteld. Ingezonden: Dirksland 'en omstreken?' Redactie, Als abonnee van uw blad zag ik graag enkele grieven geplaatst. In de krant van 27 febniari las ik het raadsverslag dat Herkingen in de kwestie van de molen geholpen moest worden door Groot Dirksland (bah). Betalen de mensen van Herkingen geen belasting? Zelf ontving ik van de week een acceptgirokaart van het Groene Kruis voor de jaarlijkse con tributie, getekend Dirksland en omstre ken, maar, sekretaris van die Vereniging, Herkingen en Melissant zijn méér dan 'omstreken'!. Laatje door die Hoogmoed van Dirksland niet meeslepen. Een Melissantse arbeidersvrouw binnenkamer. Op het noodgeschrei doet God grote wonderen. Kootwijkerbroek ds. P. Blok Naschrift Het lijkt ons wat onheus ds. Blok dat u zich in uw vermaan primair tot de redactie richt en niet tot de man die, ter wijl hij anderen oproept de zuivere leer te betrachten, niet schroomt uw woor den te manipuleren. Wij deden niet meer daii het gebruikelijke, plaats bie den aan een ingezonden schrijven waar van we niet konden vermoeden dat het - tenville van meer support - op deze ma nier tot stand was gekomen. Redactie De kleuters van de vroegere bijz. kleuterschool Prinses Marijke - „de onderbouw van de dislokatie van de bijz. basisschool Albert Schweit zer" - moesten ze na de vorming van de basisschool worden genoemd, zijn gisteren de eerste dag na de cro- cusvakantie. welgemoed verhuisd naar hun nieuwe lokaal in en aan de basisschool aan de Aleid van Putten- straat. Het kleingoed, als kabouters verkleed, werd begeleid door juf Marga Prins en burg. mevr. Sleurink als Opper-kabou- ter. Ook zij liet zich vervoeren vanaf het oude schooltje aan de Kerkstraat naar de nieuwe school, op een feestelijk gepa- voiseerde boerenwagen die door een stoere trekker het dorp werd doorgetrok ken, deels zelfs voorafgegaan door de leerlingen van de bovenbouw van de school, 't Kon allemaal nét in de ge meenschapsruimte waar ze door 'Opper- kabouter' mevr. Sleurink hartelijk wer den toegesproken. Mevr. Sleurink had de oude school definitief gesloten en de nieuwe geopend, voor welke handeling ze van de kabouters Richard de Gans en Corné Arensman een op een kruiwagen- tje gereden boeket bloemen kreeg aan geboden. Gefeliciteerd Het deed ook burg. Sleurink bijzonder deugd dat van de 85 jaar bestaande school de bouwkundige integratie ge reed is gekomen nadat de school op 2 april 1982 het nieuwe schoolgebouw aan de A. van Puttenstraat in gebruik had genomen. Onder- en bovenbouw lagen een behoorlijke afstand van elkaar ver wijderd en dat heeft door de jaren heen best wat problemen gegeven, „'t Is nu echt een basisschool geworden", waar deerde mevr. Sleurink, bestuur en met name ook het personeel oproepend de waarde van het vroegere 'kleuteronder wijs' voor de kinderen niet verloren te laten gaan. Traktatie In hun nieuwe lokaal werden de klein tjes getrakteerd op Umonade en een feestelijk gebak en deden ze voor de Opperkabouter spelletjes. De Opperka- bouter had juf Marga trouwens enkele mooie boeken voor de school cadeau gedaan. Sprekers Na de pauze werd gesproken door o.a. arch. A. Koole die de school mede namens de aannemer en onderaanne mers een enveloppe met inhoud aan bood. Voorts werd gesproken door een bijzon der tevreden schooldir. dhr. Dilling, blij als hij was zijn school en z'n leerlingen MIDDELHARNIS Wat een snelkraak had moeten worden, met twee schitterende gebruikte Opel Manta GSI (gezamenlijke waarde een halve ton) als buit, is zaterdagmiddag, i voor de twee daders op een fiasco uitge- j lopen; de een werd al zaterdagmiddag-, j de ander zondagochtenda aangehou- j den. I De twee, de 38-jarige v. K. en de 22-jarige i S uit Ooltgensplaat hadden het gemunt 1 op 2 Manta's uit de occasionshow van Garage Knöps, opgesteld in de vroe- gere Sporthal. Nadat beheerder Kats rond vijf uur was vertrokken kwamen ze via braak het pand binnen waar de twee Manta's, met draaiende motor gereed werden gezet. Een stalen pijp voor de kanteldeur belette hen die deur te openen, waarom een Mercedesbus vim binnenuit als stormram werd gebruikt. Pijp en deur werden weliswaar weggereden, maar de uitbraak werd ook door een voorbijgan ger gezien. Dat heeft de Mercedes-bestuurder zó doen schrikken dat hij er in de zwaar gedeukte bus gelijk vandoor ging, om in de Schaapsweg te Den Bommel te wor den onderschept. Z'n maat had vanuit de Sporthal de benen genomen, hij werd zondagochtend door de politie aange houden. De Manta's konden weer op hun plaats worden teruggezet. De beide verdachten bekenden vorige week twee vrachtauto's te hebben willen stelen en de oudste aangehoudene be kende donderdag 1 maart bij Garage Knöps een nieuwe Kadett te hebben weggenomen; die was inmiddels in een parkeergarage te Rotterdam terugge vonden. Woensdag 7 maart 1990 Biddag OUDDORP Herv. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. D. Heemskerk Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J. C. Weststrate, 's-Gravenpolder Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. J. Smink. STELLENDAM Herv. Gem. 14.00 en 19.00 uur ds. J. Codée; biddagkollekte Ger. Kerk de bidstond wordt gehouden woensdag 14 maart. MELISSANT Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. den Hoed, Sliedrecht en 19.00 uur ds. A. Vlietstra jr.; biddagkollekte Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur(bev. ambtsdr.) ds. B. v. d. Heiden, Har- dinxveld-Giessendam. DIRKSLAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Kastelein en 19.00 uur ds. J. het Lam; biddagkollekte Ger. Gem. 9.30, 14.30 en 19.00 uur ds. J. Koster. HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. E. van Spanje en 19.00 uur ds. E. F. Vergunst, Ridderkerk Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. Bac, Bodegraven. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. de Lange; kollekte Ie Diakonie en 2e Kerkvoogdij Lukaskapel 19.00 uur ds. W. H. van Kooten. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 14.30 uur ds. J. Maasland, Capelle a/d IJs- sel en 19.00 uur ds. K ten Klooster Chr. Ger. Kerk 15.00 eu 19.30 uur ds. A. Baars Ger. Gem. 9.30, 14.30 en 19.00 uur ds. J. W. Verweij, Amers foort Ger. Kerk 19.30 uur ds. V, d. Hoek. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 14.30 en 19.30 uur ds. A. Belder; Ie kollekte kerkvoogdij en 2e kollekte biddag kollekte Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur student C. Hogchem, Kootwij- OUDE TONGE Herv. Gem. 14.30 uur ds. A. F. Kaars, Papendrecht en nu onder één dak te hebben. Dhr. Boender, voorz. van het bestuur zag in dankbaarheid terug - met de gele zen Ps. 100 - hoe op school al meerdere geslachten onderwijs hebben genoten en zijn dankbaarheid gold ook de wijze waarop de chr. school door heel de Stadse gemeenschap gedragen wordt. „Versnippering kan en mag nooit de bedoeling zijn van het Chr. Onderwijs", betoogde dhr. Boender. SPAARBANK Wij hebben voor iedereen aan trekkelijke spaarvormen met HOGE rente's Bei ons voor meer informatie: Telefoon (01878) 10 77 Verzekeringen 19.00 uur ds. N. P. J. Kleiberg, afscheidsdienst; extra kollekte: bid dagkollekte Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J. de Pater, Krabben- dijke. STAD aan 't HARINGVLIET Herv. Gem. 19.00 uur ds. Joh. de Rijke Ger. Kerk de bidstond wordt gehou den woensdag 14 maart. DEN BOMMEL Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. Vos; bidstondkollekte Ger. Kerk 10.30 uur (met de scholen) en 18.30 uur drs. W. Venema. OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. C. J. W. Ver boom; biddagkollekte Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J. Karens, Opheusden Ger. Kerk 20.00 uur drs. W. Venema. LANGSTRAAT Herv. Gem. donder dag 8 maart: 19.00 uur ds. C. J. W. Ver boom; bidstondkollekte. DINTELOORD Ger. Gem. in Ned., Wilhelminastraat 20, D.V. 8 maart 10.30 en 19.30 uur (biddag) ds. A. Wink; 11 maart 9,30 en 18.30 uur, bed. H.A. ds. A. Wink. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER Van de oude-, ging het naar de nieuwe scliool Diependorst 168, 3253 VC Ouddorp

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1