Herv. Diac. Werkgroep zamelt in voor Roemenië 999: 'De Groene Vlieg' heeft goed nieuws voor aardappeltelers Vrijheid in gebondenheid KIEVIT WARMTE Kust van Goeree een veilige Citroen-Hesselink Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Leasing vanaf: Velerlei stormschade ttomeetemaii Zangavond 'Kring Flakkee' Aller hulp wordt gevraagd Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond De Eilandelijke Herv. Diakonale Werkgroep, die op meerdere plaat sen op het eiland kontaktadressen heeft (en in de nog ontbrekende dor pen graag aan wil trekken) hoopt binnen enkele weken weer een trans port naar de behoeftige Roemeense plaats Arad te verzorgen. Al drie maal eerder slaagde een flakkeese inzamelingsaktie en andermaal wordt ieder opgeroepen geld of goe deren af te staan voor het laten sla gen van dit betoon van medemense lijkheid en Chr. naastenliefde. Aktieweek EEN TIJDELIJK VOORDEEL SONY^ Sanitair - Centr. verwarming 01870-2609 Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER 'De Groene Vlieg', het Nieuwe Tongse bedrijf voor biologische gewasbe scherming, ontwikkelt sinds vorig jaar een nauwkeurig AM (aardappelmoe heid) opsporingssysteem dat de aardappelteler werk en kosten bespaart! Goed nieuws dus voor de akkerbouwers van wie de telers van pootaardappe- len binnenkort een schrijven krijgen waarop het systeem nader wordt uitge legd, 't Gaat om een zo effektief mogelijke bestrijding van de aardappel- cystenaaltjes; ook voor de PD (Plantenziektekundige dienst) een zeer aan gelegen zaak, maar 'de Groene Vlieg' heeft een nauwkeuriger opsporings systeem ontwikkeld waardoor kosten en zelfs de gevreesde 'besmetverkla ring' kan worden voorkomen. RENAULT-dealer 633,- ex. btw p. maand Autobedrijf A. «J. van Rumpt b.v. De storm van de afgelopen dagen heeft velerlei schade veroorzaakt aan huizen, bomen en gebouwen, waarbij hoofdzakelijk een oude schuur aan de Kerksingel het moest ontgelden. Woensdagnacht yoot alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Vrijheid en democratie. We hebben het al eerder over deze begrippen gehad. Oost-Europa is het recente voorbeeld van herkregen vrijheid, maar ook van het vacuüm wat dan kan ontstaan. Enerzijds dreigt er totale wetteloosheid, anderzijds schijnen oude structuren weer vat te krijgen op de inrichting van het land. De DDR en Roemenië zijn de voorbeelden. We kunnen er van leren. Je bent niet zomaar weer op dreef als een proces van plotselinge ontworteling inzet. Ook een communistisch geleid land heeft een eigen cultuur, een eigen geschiedenis, met een eigen wijze van denken. Wat kunnen we dan dankbaar zijn voor onze eigen landsge- schiedenis, voor de lessen die uit het verle den te leren zijn. Het ligt voor de hand dat het woord demo cratie in dit soort situaties totaal verschil lend zal worden ingevuld. Zo hebben ook wij, in Nederland, een bepaalde vorm van volksvertegenwoordiging. In de relatie landsheer, onderdanen is zo'n vertegen woordiging er altijd wel geweest, zij het dat het dan om adel, kerk en steden ging. Bekend is hoe Oranje zich tegenover Filips II beriep op de privileges, op de wil der State. Opzich kan men dus ook vanuit de geschie denis geen argumenten tegen een vorm van vertegenwoordiging aanvoeren. Wat anders is het als de basis voor de eis van democratie de mondigheid van de mens is. Als er ten diepste een vrijheidsdenken aan ten grondslag ligt wat in wezen aankoerst op puur individualisme. Wetten zijn er dan voorzover ze getolereerd, maar ook voor zover ze nodig zijn. De zelfnormeringvan de mens is uitgangspunt Het is deze grondgedachte - de mens is eigen meester, niemands knecht - die Groen van Prinsterer als revolutionair aan de kaak stelde. Dat kan zelfs een revolutie van nette mensen zijn. Tegenover die revolutie stelt hij het Evangelie. Wie dat beleidt, heeft het over vrijheid in gebondenheid. Gods Woord werkt norma tief, ook voor het maatschappelijke leven. Maar ook op een andere manier is onze democratie een vorm van vrijheid. Zij is gebonden aan de constitutie, de grondwet Daarin zijn de rechten en plichten van de maatschappelijke partijen verankerd. Daar in is ook de monarchie verankerd. Die zo genoemde constitutionele monarchie heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt, maar overeind bleef de tweedeling kroon en volks vertegenwoordiging. Het volk heeft dus indirect invloed op de loop der gebeurte nissen. Ook op gemeentelijk niveau is er sprake van invloed van het volk. Ook hier is die invloed weer getrapt, dus niet direct Dat wil zeggen dat eens in de vier jaar de burgerbe volking haar vertegenwoordigers kiest. We zijn bijn a weer zo ver. A Is er één tijd is dat de politieke partijen, die onderdak bieden aan de vertegenwoordigers in spé, zich moeten profileren dan is het nu wel. Daarbij moet beloofd worden wat waargemaakt kan wor den. Daarbij moet als uitgangspunten gesteld worden, wat in de praktijk handen en voeten gegeven wordt. Van welke partij we dan ook zijn, ten diep ste gaat het dan toch ook om hoe we de kie zer, de burger en de gemeente zien. Wat dat betreft werkt Progressief Lutjebroek als plaatselijke partij net zo zeer vanuit een mensvisie als de SGP daar ter plaatse. Gemeentebelang op grond van niets bestaat niet In de politieke keuzen tijdens een raadsperiode klinkt iets door van wie ben ik, en wat vind ik goed voor de mens. Hoe gek het ook klinkt als het koekoek een zang is op alle fronten, is er iets fundamen teel mis. Dat leidt tot de dictatuur van de nietszeggendheid. Die is zonder ons over ons, of volledig besluitenloos omdat zegeen kleur bekent Wie partijen een eigen standpunt ontkent begrijpt er niets van. Wie partijen een wer vend karakter verwijt doet beter niet in de politiek te gaan. Wie vindt dat met de ver kiezingen alle beloften en principiële uit gangspunten de kast in moeten, pleegt kiezersbedrog. Wie denkt, nee weet het goede te zoeken voor de gemeente heeft recht van spreken. Al gaat dat recht tegen de gangbare opvattingen in. Vrijheid en gebondenheid. In deze gesecu lariseerde wereld wordt het steeds moeilij ker de gebondenheid aan Gods Woord te propageren. Het staat zo betweterig is het verwijt. Het is intolerant gaat al weer een stapje verder. Je stelt je buiten de tijd moet de nekslag zijn. Op zich zijn dat geen argu- menten. Wel ligt er een signaal in opgeslo ten. Dat we misschien prima programma's kunnen maken, maar dat er nauwkeurig nagegaan zal worden wie ze brengen en hoe ze gebracht worden. Een campagne voeren is ook een voortdu rende vorm van zelfonderzsoek en opvoe ding. Wie de gebondenheid aan Gods Woord als politieke normering hanteert, heeft daarbij voor ogen te houden dat een programma pas echt kan funktioneren als de uitvoering gebed is in het beleven van 1 Korinthe 13. Dan kun je onbuigzaam zijn in de politiek en tegelijkertijd met mededo gen de lijnen trekken. Ditmaal zijn het een tweetal kinder/ weeshuizen waarop de zorg wordt ge richt. De Chr. hulpverleningsorgani satie 'Dorkas' te Andijk heeft de Werk groep van de schrijnende omstandighe den in die tehuizen op de hoogte gebracht; de 350 baby's en peuters in het ene-, en de 110 meisjes van 6 tot 16 jaar in het andere tehuis hebben aan letter lijk alles behoefte; alles is er versleten, er is weinig eten en het ontbreekt aan b.v. luiers waardoor de hygiëne ook te wen sen overlaat. Een opsomming van wat echt en drin gend nodig is hoeft nauwelijks te wor den gegeven, maar tóch, om de hulp zo gericht mogelijk te laten zijn: olie, soe pen, suiker, cacao, margarine, boter, bis cuits, chocolade, conserven als groen ten, vlees, vruchten en vis, melkpoeder, meel, griesmeel, pasta's, rijst. Grote behoefte bestaat er aan zeep, groene zeep, shampoo, tandpasta, da- mesverband en watten. Op het gebied van kleding, graag winter schoenen, schoencrême, dikke truien, mantels, sokken en ondergoed! Ook is er behoefte aan speelgoed, bij belse leesboeken. E.H.B.O.-artikelen, lakens, dekens enz. enz. Het zou de Werkgroep een vreugde zijn de door Gijs van Dongen beschikbaar gestelde wagen helemaal af te kunnen laden, tjokvol met Hollandse hulp- artikelen. Van 19 tot 24 maart wordt een aktieweek gehouden. Op zaterdag 24 maart is het inzamelen geblazen. U wordt gevraagd op die dag de blijken van uw zorg voor de verre naaste af te leveren in 'Onder de Wiek' te Dirksland, van 10 tot 16 uur, maar u hoeft niet persé naar Dirksland te komen. Afgeven kan ook bij de plaat selijke kontaktadressen. In de niet ge noemde plaatsen ontbreekt zo'n kontakt- adres en misschien wilt zich daar voor opgeven? De wél bekende afleveradressen zijn: Ouddorp: fam. de Regt, Diependorst 17, tel. 28 86. Dirksland: fam. A. K. Smit, Boezemweg 6, tel. 29 02; fam. P. Dijkgraaf, Wilhelminalaan 2, tel. 22 50. Melissant: L. Melissant, Marijkelaan 24, tel. 24 19. Herkingen: Nelly Coenradie, Nieuwstraat 36, tel. 3 69. Sommelsdijk: fam. Jac. Mulder, Dorpsweg 80, tel. 41 73. Middelharnis: fam. L. Lodder, Emmalaan 24, tel. 39 19. Inlichtingen kunnen worden gevraagd bij fam. P. Vogelaar, B. C. Zaaijerlaan 51A Dirksland, tel. (01877) 19 30. Giften in geld zijn uiteraard ook harte lijk welkom op banknr. 31.41.20.300 t.n.v. Voedselaktie. Op veler medewer king wordt gerekend!! Sony videorecorder Type SLV 255 Schitterend aanbod! Vergelijkbare video's van dezelfde kwaliteit zijn echt vele guldens duurder.Dit is hoogwaardige techniek met veel voorgeprogrammeerde functies. 3 JAAR volledige GARANTIE OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Tijdens de zware stormen van de afgelopen weken heeft de kust van Goeree wel wat meters aan de zee prijs moeten geven, maar er heeft op geen enkel moment een kritieke toestand bestaan. Het zwaarst kreeg de kust het j.l. dinsdagmiddag te verduren toen tijdens de zware storm, gepaard met springtij, een waterhoogte van 3.60 mtr. +NAP werd bereikt. De in voorgaande jaren aange brachte kustversterkingen, bij o.a. het Flaauwe Werk hebben hun waarde bewezen. Aan de West punt, de meest gevoelige plek, is over een lengte van 3 km. tijdens de diverse stormen een gemiddelde afslag van 4 a 5 mtr. geconstateerd, maar er zijn ook enkele uitschie ters van 11 a 12 meter afslag. Wanneer dat niet verergert zullen geen kostbare voorzieningen no dig zijn maar zal een natuurlijke suppletie voldoende zijn om het verlorene weer terug te winnen. Wel is directe schade geledeh door dat veel afrasteringen verdwenen zijn en b.v. trappen naar strand- overgangen stuk zijn geslagen. Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Medewerkers van het IPO (Plantenziek- tekundig Onderzoek) te Wageningen hebben vastgesteld dat de bemonstering zoals toegepast door de PD onvol doende is om de aardappelmoeheid onder controle Ie houden. Per ha. be monstert de PD 0,6 Itr. grond, met niet meer dan 7,2% kans op het vinden van een kleine besmettingshaard; daarente gen bemonstert de Groene Vlieg 16,5 Itr. per ha met een pakkans van 90%...! Een veel betere score derhalve in het ontdek ken van ook de kleine haarden die juist sterk bijdragen aan de verspreiding - bij het rooien vooral - over het hele per ceel. 'De Groene Vlieg" wijst niet alleen de besmettingshaarden aan, maar determi neert ook van welk van de 4 biotypen cysten sprake is, een vaststelling die door de PD achterwege wordt gelaten. Bij gebleken besmetting legt de PD het perceel een besmetverklaring op, wat inhoudt dat een aantal jaren op dat per ceel geen pootgoed meer mag worden geteeld. Er mogen daar ook geen voor besmetting vatbare consumptierassen worden geteeld. voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 (01871) 15 53, Stad a.h. Haringvliet Kennis van het biotype (en die kennis levert 'de Groene Vlieg') maakt het mogelijk een niet vatbaar consumptie aardappelras aan te wijzen. Het Nieuwe Tongse bedrijf heeft een drietal opsporingssystemen ontwikkeld - waarvan één door de akkerbouwer zelf wordt uitgevoerd. De nauwkeurigheid van de bemonstering staat er borg voor dat ook kleine haarden worden vastge steld welke kennis voorkomt dat het hele perceel wordt besmet. Een plaatselijke ontsmetting is dan mogelijk óf, op de OOLTGENSPLAAT Maandagmiddag werd van deze schuur, eigendom van de heer A van Hassent Jzn. een stenen muur in z'n totaliteit naar buiten gedrukt en kwam op een daarnaast gelegen betonnen vloer te recht. Van maandag- op dinsdagnacht, 's mor gens om 4.30 uur had er een kort maar hevig onweer plaats, gepaard gaande met grote hagelstenen. Op genoemde tijd sloeg de bliksem in een boom achter het koelhuis aan de Oudedijk. Deze boom, zeker 25 meter hoog werd van de kruin tot aan de grond geheel gespleten, met een gat in de grond van 1 meter diep. De kruin viel op een garage-bergplaats van vishandel G. J. Kloppers. In de garage stond de winkelwagen van de heer Kloppers. Het dak werd geheel ver nield en binnen was er ook nog enige schade. De boom is door de brandweer van Ooltgensplaat verwijderd. Het koel huis kreeg geen schade. Van woensdag- op donderdagnacht werd opnieuw veel schade aangericht. Sommige windstoten met orkaankracht, mogelijk de hevigste van de gehele stormperiode, zorgden voor veel ravage. Van veel huizen en gebouwen kwamen de pannen naar beneden. Daken wer den van schuurtjes gerukt, bomen aan de Spuidijk bij molenaar Landheer en aan de Oudelandsedijk bij landbouwer H. C. Korteweg en op meer andere plaat sen werden ontworteld. Antennes moesten het begeven en bij de heer Joh. Huijer aan de Kerksingel kwam een schouw naar beneden die op een naast h et huis gelegen pad terecht kwam. Dhr Hermelink bij de auto waarop de nieuwe aktiviteit van 'de Groene Vlieg'. tot dusver voornamelijk in de Flevopolder gepraktiseerd, geschreven staat. besmette plaatsen de strooksgewijze teelt van resistente rassen, met een dodingskans van zelfs 80%. Bij het aan treffen van een grote besmetting blijft ontsmetting plus nadien het gebruik van een resistent ras geboden. Ontsmetting is trouwens door de Over heid in het vruchtwisselingsprogram verplicht gesteld, maar het is 'de Groene Vlieg' die de telers voortaan met nauw keurigheid kan vertellen of er sprake van kleine concentraties, zodat kan wor den ingegrepen en erger (zelfs besmet verklaring!) kan worden voorkomen, óf dat de besmetting inmiddels een zoda nige is dat het hele perceel ontsmet dient te worden, spijtig voor de boer en voor het milieu. 'De Groene Vlieg' wil het zover liever niet laten komen. FOTO - FILM REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER a/flivwssf Pnmsnoo - Hoge;oon! 172 Telefoon O}'lé-ÜOO ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 Op zaterdag 10 maart geven 5 koren die bij de Kring van chr. Zangverenigingen op Goeree-Overflakkee zijn aangeslo ten, een zangconcert in de Gerefor meerde Kerk aan de Kerkstraat 2 te Stad aan 't Haringvliet. De medewerkende koren zijn: 'Sursum Corda' uit Dirksland o.l.v. Jaap de Geus, 'Middelharnis' uit Middelharnis o.l.v. Kees den Braber, 'Soli Deo Gloria' uit Stad aan 't Haringvliet o.l.v. Paul Kie viet, 'de Lofstem' uit Den Bommel o.l.v. Peet Wessels en 'Jubilate' uit Ooltgens plaat o.l.v. Martien de Vogel. Er worden o.a. liederen uitgevoerd van E. Weiss, Heinrich Schütz, F. Pijlman, J. V. d. Waals, Sander van Marion en J. W. Peterson, allen bekende componisten voor de liefhebber van de Chr. Koor zang. De organist Paul Kieviet zal de samen zang begeleiden. Het belooft een mooie avond te worden en wij heten u bij voorbaat van harte welkom. De toegang is gratis, maar er zal een kol- lekte worden gehouden ter bestrijding van de kosten. De aanvang is 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1