'Binnenhof' presenteert Beleidsnota negentig Reform, schoolver. Dirksland niet meer steun van hele SGP fraktie Voorstel aan raad Dirksland; aankoop en sloop vroeger Stationscafé Niet breken, maar bouwen 32^ 2>-C. JiAOe Vogel BV V.O.O. exposeert kindertekeningen Zinvol nieuws? Eilanden Nieuws! Ledenvergadering Oranjevereniging SPAARBANK Bijeenkomst 1n de Rechte Straat' te Oude Tonge A.S. zaterdag bazar Roemenië comité HDG Prijs in Zuivellanden-aktie CDA-verkiezIngsmanJfestatle In Goedereede fJotniSiefnaH Vericoping 'De Scliutse' 62e Jaargang DINSDAG 20 FEBRUARI 1990 No. 5877 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Het bestuur van het Werkvoorzie ningsschap 'BinnenhoP te Middel- harnis, heeft j.L donderdagmorgen zijn (eerste) Beleidsnota Negentig gepresenteerd. De beschikbaarheid van een beleidsplan wordt nodig geacht om 'adequaat een antwoord te kunnen geven op zich aandie nende eisen, wensen en behoeften', zodat ten allen tijde een slagvaardig beleid zal kunnen worden gevoerd. Het beleid zal, met name ook tegenover de 400 WSW medewerkers een verant woord beleid zijn. Weliswaar zal wor den gestreefd naar rendementsverbete ring, maar hèt uitgangspunt zal artikel 7 van de Wet Sociale Werkvoorziening blijven dat verplicht aangepaste werkge legenheid te bieden, zoveel mogelijk gericht op het behoud, het herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid t.b.v. personen die tot het verrichten van arbeid onder normale omstandigheden niet in staat zijn. „De beleidsnota is een stuk waar we als bestuur trots op zijn!" verzekerde dan ook voorz. G. W. L. Poortvliet bij de pre sentatie. Hij veronderstelt dat ook de gemeenten, die ca. 100,- per hoofd per jaarbijdragen aan het exploitatietekort, blij zullen zijn met de nota omdat de uit voering daarvan zal voorkomen dat van de gemeenten een hogere bijdrage zou moeten worden gevraagd. Daar is trou wens voor de eerstkomende 5 jaar een bindende afspraak over gemaakt en alleen een onverwachte economische malaise zou die afspraak nog kunnen frustreren. In het plan wordt met een economische groei van 3% gerekend. Grote aanleiding tot het opstellen van een Beleidsplan is de budgetfinancie ring zoals die vanaf 1990 van kracht wordt; een voor het Werkvoorziening schap ongunstige regeling omdat het jaar 1985 als uitgangspunt werd geno men, uitgerekend een jaar waarin het het Binnenhof qua bedrijfsresultaat goed ging. Het Werkvoorzieningschap deed - en doet - veel aan het ontwikkelen van een goed management waardoor het mo gelijk moet zijn de werkplaats primair een sociale te laten blijven, maar ook een zo realistisch mogelijke. De te leve ren produktie zal dan ook marktgericht- en goeddeels concurrerend dienen te zijn. De beleidsnota noemt een aantal voornemens om dat te bereiken, o.a. het bewerkstelligen van optimale arbeids omstandigheden, het scheppen van motiverende gelijke arbeidsverhoudin gen, het versterken van de budgetverant- woordelijkheid van de leidinggevenden, het vergroten van het kostenbesef en het versterken van de orderverwerking, kort om - aldus voorz. Poortvliet - 'een goeie en goed georganiseerde bedrijfsvoering', waarbij ook wordt gedacht aan het ont wikkelen van winstgevende nieuwe be- drijfspoten. Het houdt in, aldus de planning, dat sommige werkzaamheden minder voor zullen gaan komen, terwijl andere, als het zwaardere constructie- werk, juist meer lijken voor te zullen komen. Er zal door Binnenhof een duidelijke marktstrategie worden ontwikkeld, zo wordt in het Beleidsplan voorgenomen, in de wetenschap dat het welslagen daarvan afhankelijk is van de marktsi tuatie, en de mogelijkheden die 'Binnen hof biedt. Het was - vorig jaar september dat, met een stemmenverhouding van 9-4 - Dirkslands gemeenteraad weigerde een reformatorische basisschool op het plan van nieuwe scholen '90/'93 te plaatsen. De Ver. voor chr. basis onderwijs op reformatorische grondslag ging tegen die beslissing bij GS in beroep waarop GS het College een verweerschrift heeft gevraagd. Gister avond dacht de Commissie 'financiën en onderwijs' mee over de inhoud van dat verweerschrift dat, naar 't lijkt, geen andere teneur zal krijgen dan de oor spronkelijke verwijzing door de College meerderheid dat Dirksland al over een basisschool met een identieke grondslag als de te stichten reformato rische school beschikt. In zijn beroepschrift (tot GS) heeft de Reform. Ver., voortgekomen uit de Ger. Gemeente, laten weten geen vertrouwen in het schoolbestuur van de prot. chr. school, te hebben en zich in dat bestuur zelfs niet vertegenwoordigd te weten, ter wijl ervan de 7 bestuursleden 4, de meer derheid, door de Ger. Gemeente zijn afgevaardigd! De klacht van de voor standers van een reform, school is dat op de prot. chr. school 'het verzoenings werk van Christus zodanig algemeen wordt geacht dat de kinderen als kinde ren Gods-, als Verbondskinderen wor den beschouwd, in die zin dat zij eigenlijk reeds delen in dat Verlos singswerk'. De commissieleden hebben zich in hun bijeenkomst van gisteravond aan hun eerder ingenomen - afwijzende - stand punten geconformeerd. Het was alleen de 4 man tellende SGP fraktie die in sep tember vorig jaar het verzoek van de Reform, ver. inwilligde, tóch was het dhr. P. Koningswoud die nu afstand nam. Nóg liet hij het recht van de Ver. op een school van de eigen identiteit onver let, maar dhr. Koningswoud wenst zich daar niet langer voor in te zetten nu hij het beroepschrift en de daaraan toege voegde brieven 'doorspekt van leugens en laster' heeft bevonden. 'Waar men sen, naar het schijnt, behagen scheppen in het zaaien van verdeeldheid in kerk, school, gezin en maatschappij kan ik niet adviseren GS in overweging te geven het genomen raad besluit in te trekken' liet dhr. Koningswoud weten. Liever dan voedsel te geven aan leugens en laster riep hij op tot gebed voor de Dirkslandse gemeenschap, in het bij zonder voor de jeugd, in het vertrouwen dat alleen daardoor in school, kerk, en burgergemeenschap de rust terug zal kunnen keren. Ook dhr. A. J. Schouten (CDA) heeft van zijn verbijstering over de inhoud van het beroepschrift en de bijgevoegde brieven blijk gegeven. Verbijsterd ook omdat 4 Ger. Gem. bestuursleden zomaar wor den afgeschreven wat hem doet geloven dat het niet goed zit binnen de Ger. Gemeente. Met instemming citeerde dhr. Schouten de waarschuwing die ds. P. Blok vorige week in Herkingen liet horen: 'verbreking is van de mens, de vorst der duisternis heeft zijn grootst vermaak in verbreking, verscheuring en verwijdering'. Dhr. Schouten was ervan overtuigd dat een evt. reformatorische school, die zijns inziens geen andere dan een Gere formeerde Gemeente school zou zijn en derhalve niet reformatorisch zou mogen heten, niet eens voor alle leden van de Geref Gemeente en zeker niet voor de leden van de Chr. Ger. Kerk acceptabel zou zijn. 'Kilheid en bitterheid' consta teerde hij andermaal en geen enkel betoon van liefde tot de naaste. 'Alleen de leden van de Ger. Gemeente hebben nog de mogelijkheid deze zaak ten goede te doen keren' zo constateerde dhr. Schouten. "t Is ten hemel schreiend dat het zover gekomen is; de verwijdering neemt nog in volle hevigheid toe', verbaasde zich dhr. L. van Prooijen. OOLTGENSPLAAT De Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging 'Ooltgensplaat' zal gehouden worden vrijdag 23 februari 1990 om 20.00 uur in het Veren.gebouw "t Centruiri', Van Weelstraat 10. Naast de diverse agendapunten betreffende de jaarverslagen is het voornaamste punt de informatie over het programma voor 1990. Van het zijn aftredend en herkies baar, de heren W. de Bonte en E. D. Overbeeke, resp. voorzitter en secretaris. De leden worden vriendelijk verzocht deze vergadering te bezoeken. Wij hebben voor iedereen aan trekkelijke spaarvormen met HOGE rente's Bel ons voor meer informatie: Telefoon (01878) 10 77 Verzekeringen D.V woensdag 28 februari a.s. hoopt de Belgische ex-priester T. Vanhuysse na mens de Stichting 'In de Rechte Straat' te spreken in het kerkgebouw van de Ned. Hervormde Gemeente te Oude Tonge. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en staat onder leiding van de plaatselijke predikant ds. N. P. J. Kleiberg. De heer Vanhuysse werd op 13 oktober 1940 geboren te Zwevegem. Op jeugdige leeftijd trad hij in bij de Paters Oplaten van Maria. Op 20 februari 1966 werd hij tot priester gewijd. Als kapelaan werkte hij in Antwerpen, Kiel en Houthalen- Oost. Door een zware geestelijke crisis heen, verliet hij in 1978 de Rooms- Katholieke kerk. Door Gods genade werd hij ingewonnen voor de bijbelse leer zoals ze in de reformatie werd herontdekt. Enkele jaren geleden kwam hij in aan raking met ds. H. J. Hegger van de Stich ting 'In de Rechte Straat'. Vorig j aar trad hij in dienst van deze Stichting en heeft inmiddels reeds veel spreekbeurten in ons land vervuld. De heer Vanhuysse blijft in België wonen omdat hij zich in het bijzonder geroepen gevoelt om aan zijn landgenoten in Vlaanderen het Evangelie van Gods genade te ver kondigen. Het comité Goeree-Overflakkee van de Stichting in de Rechte Straat hoopt dat velen volgende week woensdag naar deze begenadigde en begaafde spreker komen luisteren. OUDDORP Beroepen - Door de kerkeraad der Herv. Gemeente is een beroep uitge bracht op ds. L. H. Oosten, Ned. Herv. predikant te Hedel. OUDDORP Doopsgezinde Gemeente Woensdagavond 8.00 uur (leerhuis) ds. J. Smink. Op zaterdag 24 februari a.s. organiseert het Roemenië-Comité HDG in 'de Samaritaan', van 10.00 tot 16.00 uur een bazar met onder andere een rommel markt, het rad van avontuur, u kunt naar hartelust sjoelen en niet te vergeten blik gooien. In de stand van de aktiviteitenbegelei- ding kunt u spulletjes kopen, die door de bewoners van het verpleeghuis zijn gemaakt. Er is ook een stand van de Diakonale Werkgroep Oost-Europa. Hier kunt u terecht voor informatie aangaande Roe menië en als alles goed gaat zal er foto- en filmmateriaal aanwezig zijn van het laatste hulptransport naar Roemenië en naar wij hopen zal er deskundige uitleg zijn van iemand die met dit laatste hulp transport is meegeweest. De inwendige mens wordt tijdens de bazar niet vergeten. U kunt koffie, soep, oliebollen en advokaat kopen en om deze bazar helemaal kompleet te maken is er muziek. Kortom een bazar die u niet mag missen en waarbij het ingezamelde geld geheel te goede ïcomt aan een volgend hulp transport naar Roemenië. Overwinteren, Roemenië laat je niet koud. Kom naar onze Roemenië-bazar op zaterdag 24 februari a.s. In zijn vergadering van a.s. donderdagavond zal de gemeenteraad van Dirksland beslissen over het voor stel van het College tot aankoop -, en vervolgens sloop van het voormalige tramcafé, Stationsweg 37, waar door een prima gelegenheid zou ontstaan de bushalte naar die lokatie te verplaatsen. De raad wordt gevraagd een krediet van ƒ220.000,- beschikbaar te stellen, waarvan 2 ton voor de aankoop - zij het dan ook iets boven de getaxeerde waarde - en de rest van het bedrag voor de kosten van verwijdering van het pand. Vervolgens wordt de raad gevraagd voor het 1.137 m^ grote perceel een voorbereidingsbesluit te nemen teneinde de aanleg van een busstation aldaar pla nologisch mogelijk te maken. De raad wordt nog geen plan gepresenteerd; het lijkt bur gemeester Oversier beter daarover eerst met de omwonen den van gedachten te wisselen. Het is de bedoeling dat de huidige busroute door het dorp, via de Winterstraat, wordt verlegd via de Boezemweg naar het Schelpenpad. Het is verrassend te zien hoe verschil lende kinderen eenzelfde thema teke nend vormgeven. U kunt dit zelf zien van 26 februari t/m 2 maart in het gemeen tekantoor te Oude Tonge. Voor liefhebbers en geïnteresseerden exposeert de Vereniging voor Openbaar Onderwijs aldaar de bekroonde resulta ten van een tekenwedstrijd voor basis schoolleerlingen. Elk jaar organiseert de V.O.O. een tekenwedstrijd voor de kinderen van de openbare basisscholen op Goeree-Over flakkee. Steeds wordt het thema van de kinder boekenweek als thema gekozen. Deze maal tekende de jeugd over Ontdekkin gen en Uitvindingen, ledere deelnemende school jureerde het eigen werk en reikte de door de V.O.O. beschikbaar gestelde prijzen uit. Thans reizen alle winnende tekeningen langs diverse scholen en openbare ge bouwen. Het gemeentebestuur van Oostflakkee biedt als eerste de gelegenheid de 'kunst werkjes' tentoon te stellen. U kunt onder kantoortijd een kijkje gaan nemen. Van harte aanbevolen. Namens alle afd. van de V.O.O. J. C. Everaers, voorz. M'harnis Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). OOLTGENSPLAAT donderdag avond 7.30 uur ds. J. Beens te Scher- penisse. OUDDORP Mevrouw A. Brand, Kruuse 5, heeft een reischeque gewonnen naar de Belgische hoofdstad Brussel. De Zuivellanden- aktie wordt door de Schuytema onder nemers - in Ouddorp de Casper en de ClOOO Markt - gehouden, via zegels die bij de aankoop van dagverse produkten worden gegeven (niet bij volle en half volle melk). Inzenders dienen ook een slagzin te maken om kans te maken op een reischeque naar een van de hoofd steden van de landen van de EEG. Op 2 maart 1990, aanvang 's avonds 8 uur hoopt het CDA, afdeling Goede reede, een grote CDA-verkiezingsmani festatie te houden in het m.f.g. „Dorps- tienden" te Ouddorp (zaal A). De zaal is open half 8; ontvangst met koffie. Sprekers: drs. H. Eversdijk, lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de vaste commissie voor de visserij; H.A. van der Meer, Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en o.a. voorzit ter van het Haringvlietschap; L. Visser, lijsttrekker CDA-Goedereede en wethouder van Goedereede. Zang en muziek: Titia Dijkstra, Els van Splunder en Ineke van der Meijden. Een ieder wordt opgewekt deze interes sante avond te bezoeken. Op D.V. woensdag 21 februari zal er in het gebouw 'Elim' te Nieuwe Tonge een verkoping zijn. Er zijn o.a. zelfgemaakte artikelen, cake, babbelaars, advokaat enz. Maar ook is er ondergoed en wat voor de kinderen. Dus voor elk wat wils! De deuren staan open van half 2 tot 5 uur. De opbrengst van deze verkoping is t.b.v. de Vereniging voor Verstandelijk Gehandicapten 'De Schutse'. Mag ik nog een keer ingaan op de kwes tie rond de school te Dirksland. Niet uit behoefte tot een twistgesprek - er komt zo gemakkelijk onheilig vuur op het altaar - maar alleen omdat het Christelijk onderwijs mij lief is. Wat in Dirksland gebeurd is en nog gebeurt is voor mij onbegrijpelijk. Tegen de afwijzing van een 'eigen school' is beroep aangetekend. Daarenboven wor den er pogingen in het werk gesteld om de verdeeldheid kompleet te maken. Ons land kent diverse Reformatorische Scholen. En ik ben blij, dat ze er zijn. Mijn eigen kinderen hebben erop ge gaan en gaan er nog heen. Het personeel en de bevolking van deze school bestaan voor het overgrote deel uit mensen van de Geref Gemeente en de Hervormde Kerk, net zoals dat het geval is op de Christelijke Basisschool te Dirksland. Daarenboven is de meerder heid van het Dirkslandse bestuur samen gesteld uit mensen, behorende tot de gemeenschap, die zich nu beijvert een eigen school te stichten. Inhoudelijk is de bestaande school ten opzichte van 25 jaar geleden, toen ik onder leiding van de alom gewaar deerde mijnheer Jansen mocht werken, beslist niet in ongunstige zin veranderd. En toen was er niemand, die er ook maar in de verste verte over dacht om tot stich ting van een eigen school over te gaan. Natuurlijk kunnen er dingen binnen een school gebeuren, die men graag ver anderd zou willen zien. Houd die dan bespreekbaar, zonder daarbij eisen te stellen, waarbij een groot deel van het volksdeel gedwongen wordt onder het juk van enkele (veelal niet Flakkeese mensen) door te gaan. (ingezonden) Spreek, als daar reden voor is, over de wezenlijke dingen, daarbij uitgaande van de grondslag van de school: het Woord en de belijdenisgeschriften van de kerk. Zoals het nu gebeurt, gaat het niet goed. Er is er maar een, die hier garen bij spint, en dat is de duivel. Die ziet niets liever dan tweedracht, ruzie en verwijdering, daar waar eenheid behoort te zijn. Nog eens wil ik wijzen op de zegenrijke invloed, die ervan de fusie van 2 scholen in Herkingen is uitgegaan, waarbij de naam van ds. Blok met ere mag worden genoemd. Het afscheid van de heer Human heeft daar nog eens op ondub belzinnige wijze getuigenis van af gelegd. Laat een ieder de consequentie van een scheuring nog eens overwegen. Het is nog niet te laat. Nu reeds zijn er mensen, die vijandig tegenover elkaar staan en de konflikten lopen al dwars door de families heen. Dat mag onder ons niet gevonden wor den, maar laten we in deze verschrikke lijke tijd elkaar zoeken, waar het maar enigszins mogelijk is. Dan pas zijn we verantwoord - en wat meer is - Bijbels bezig, want: Waar LIEFDE woont, gebiedt de Heer' Zijn zegen Daar woont Hijzelf, daar wordt Zijn heil verkregen. En 't leven tot in eeuwigheid. J. van Hoorn, Middelharnis Diependorst 168, 3253 VC Ouddorp FOTO FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTEn IJll.|.||J*ll«| cj CU m C3 cj czi (sftop Hogezoam :7! - Teleraan 0:n6-21C0 Wesikrakeolsirsai S Somm&soiik - Telefoofi 01870-6B-' i

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1