Wéér vordering in MAVO-nieuwbouw gemarkeerd; nu een gedenksteen Weer twee Volvo's van Taaie Middelhamis volgepakt naar Roemenië 52tÉ> 3-C Politieberichten Thuiszorgnieuws Drukte om meeuw duurt voort fiantiSeman AA'De Vogel BV Hulpgoederentransport naar Polen febr. 1990 Goedereede SPAARBANK Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten ^^^^^^^.«.^.^^^.^^^.^.^^«{•^^^^^^f.^^^^^^^^^^^^^^ Keesje Bok op donateursavond Goereese Gemeenschap Zang- en Orgelavond in de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam Rabo met eerste geldautomaat in M'harnis Uitzending kerktelefoon CDA jongeren-bijeenkomst Dirksland-Goedereede Duinlandschappen en zeegezichten in bezoekers centrum De Grevelingen 62e Jaargang No. 5875 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 1 Februari zijn er twee trailers uit Hoog vliet vertrokken met een grote verschei denheid aan goederen naar de stad Bydgoszcz en Grabie, een gehucht 80 km ten oosten van Bydgoszcz. De lading bestond uit kleding, dekens, drie rolstoe len, twaalf kinderwagens, twee ledikan- tjes, twee boxen, baby-kleding, een groot aantal luiers en een flinke hoeveelheid speelgoed. Ook levensmiddelen ontbra ken deze reis niet, door de schenkingen van geld en goederen was dat zeker de moeite waard. Zo hadden wij onder ander driehonderd dozen a veertig pak jes margarine, vierduizend liter slaolie, twee duizend kg witte bonen, driehon derd kg suiker, driehonderd kg rijst, achthonderd kg bloem, blikken frisolac, koffie, thee, potten pindakaas, liga, sinaasappelen, bananen enz. Van de genoemde goederen is zaterdag 3 februari een groot gedeelte gelost bij een tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kiiideren in Grabie. In dit tehuis worden dagelijks vijftienhonderd luiers gebruikt vandaar de oproep om hen hiermee te helpen, dankzij uw medewerking zijn wij hierin geslaagd. De afgelopen vijf maanden hebben wij met behulp van velen zes trailers met goederen naar Polen kunnen brengen, van deze zes trailers waren er drie afkomstig van Flakkee. In oktober één van de fa. J. Taaie, in december van de fa. J. L. Mijnders en in februari van de fa. Maliepaard. Zo hebben wij met elkaar weer heel wat mensen in Polen gelukkig gemaakt. Hopenlijk kunnen wij in de toekomst ook op uw steun rekenen, zon der die steun is het voor ons een onmo gelijke zaak. Met dank namens de stichting 'Hoog vliet en omgeving helpt Polen'. W. J. Mooijaart Inbraken en diefstallen In een zomerwoning op de Zuiderdiep- straatweg werd ingebroken. Er werd niets meegenomen, maar wel e.e.a. beschadigd. Ook werd ingebroken in een zomerwo ning op de Dijkstelweg. Een kleurentele visie en 10 witte terrasstoelen worden nu vermist. Op de Dorpstienden werd op 10 februari ingebroken in een personenauto. De eigenaar betrapte de drie daders en die gingen er meteen vandoor met een Toyota Corolla, met het kenteken F?-??- De mannen hadden een wat donkere huidskleur. Alle drie hadden ze lang haar tot over de schouders. Ze waren er toch in geslaagd om twee jassen, zes cas settebandjes, een zonnebril en een para plu mee te nemen. Dief betrapt De 35-jarige H, W. uit Renesse pro beerde op 2 februari op de poolparkeer- plaats in Stellendam twee autowielen te stelen. Hij werd betrapt door de eigenaar en ging er met zijn auto vandoor. De eigenaar probeerde de man klem te rij den, maar dat lukte niet. In Noordwelle liet de dader zijn auto achter en ging er lopen vandoor. De auto werd inbeslag- genomen en de eigenaar is enkele dagen later aangehouden. Hij ontkent de dief stal, maar gaf wel toe dat hij door een auto was achtervolgd. Geen rem Een goede rem op een fiets kan op zijn tijd heel handig zijn. Dat ondervond een inwoner van Goedereede toen hij wilde stoppen voor een auto. De rem weigerde dienst, waarna hij tegen de auto botste. De fiets is helemaal vernield, maar de man zelf kwam er goed vanaf Wij hebben voor iedereen aan trekkelijke spaarvormen met HOGE rente's Bel ons voor meer informatie: Telefoon (01878) 10 77 Verzekeringen OUDDORP heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. C. J. Meeuse, Rotterdam- Zuid. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. J. Koster. HERKINGEN heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. A. F. Hon- koop van Zwijndrecht (H.D.). Camper in brand In de Haagsestraat is de motor van een camper in brand gevlogen. De eigenaar had zijn auto geparkeerd en de motor laten lopen. Toen hij even later terug kwam, stond de motor al in brand. De brandweer bluste de brand, maar de motor en de cabine zijn helemaal uitge brand. De camper moet worden ge sloopt. OUDE TONGE 't Gaat voorspoedig met de nieuw bouw van de MAVO-school aan de Oude Tongse Melk weg. De stormen van de voorbije weken hebben alleen maar een bouwkeet omgeslagen, maar de nieuwbouw, voorzover al gerealiseerd door Sprangers Terneuzen b.v., heeft de eerste krachtproef prima doorstaan. Gis teren waren de leerlingen er even te gast, opnieuw om getuige te zijn van de markering van twee belangrijke vorderingen in de bouw, het bereiken van het hoogste punt en het aanbrengen van een herinneringstegel in de entree van het nieuwe gebouw. 't Was een goed idee om de eer van het aanbrengen van die tegel te gunnen aan een van de 'oudste' leerlingen en aan de jongste, resp. mevr. Sija Boender-van Ree te Sommelsdijk, die in 1965 als Oude Tongse als eerste lichting de school bezocht en aan Sander Zwanenburg uit Dirksland, de laatst genoteerde leerling. Samen klaarden ze het karwei met als gevolg dat hun namen tot in lengte van dagen aan hun aan wezigheid op de Openbare Mavo zullen herinneren. De leerlingen - er zijn er 178 - werden na de kou van de werkvloer, in 'Grutterswei' onthaald op limonade en het ple zierig vooruitzicht dat de oude school aan de Bernhardstraat nu écht z'n laatste schooljaar uitdient. Alleen de 4e Wassers die dit jaar examen doen zullen met de nieuwe accomodatie geen kennis meer maken, 't Was van weth. C. L, M. de Wit niet overdreven toen hij het 'eindelijk' uitsprak want 't heeft zó lang geduurd dat ook dhr. de Wit wist hoezeer zijn toezeg gingen tegenover leerlingen en personeel ongeloofwaardig zijn geweest. Het semi-permanente gebouw dat, na de stich ting in 1965 15 jaar mee zou mogen gaan staat er al lOjaarte lang; „onbegrijpelijk", vond dhr. de Wit, „dat het met de laat ste zware storm niet in elkaar is gewaaid". Directeur van Renswoude voegde aan het gesprokene zijn vreugd en goede wensen toe. 't Zal zeker ook hem deugd doen als 'het spul' aan de Bernhardstraat voor een mooie nieuwe school verruild kan worden, ook al hééft het dan vele jaren geduurd en werd - door hem - bij het slaan van de Ie paal een electriciteitskabel doorkliefd.... Aan mevr. Boender, voor hem toch nog Sija en aan Sander bood dhr. van Rens woude een mooie herinneringsplaquette aan. De nieuwe school kan in juni/juli gereed zijn waarna ze met het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik zal kunnen worden genomen. Hongaren en Roemenen, ze zullen ze de komende dagen wel voorbij zien zoeven, die twee Volvo's F12 Globetrotter van Taaie uit Middel- harnis, maar ze kunnen slechts ver moeden hoé stampend-vol de twee meegevoerde 40 ft. containers zijn afgeladen met vooral levensmidde len en nog wat goede gebruikte kle ding. De chauffeurs en hun bijrijders die gistermorgen uit Middelhamis vertrokken hebben er zin in de behoeftige Roemenen met de mees te spoed te hulp te komen, 40 ton voeren ze mee...! J. J. Taaie Jr. en M. K. Wessels bemannen de ene-, en L. van Zanten en P. Ruijgers de andere wagen, waarbij zich aan de grens nog een bestelwagen en een perso nenwagen zouden voegen om gevieren de verre reis naar de wachtende Roe meense gezinnen te maken; er moet - enkele reis op zo'n 2500 km gerekend worden. Tot aan 't Hongaarse Budapest zal 't wel gaan, maar daarna zal alle chauffeurskunst moeten worden aange wend om de wagens naar dorpen als Tirgu Mures, Brincovenesti, St. Gheor- ghe en Covasna te brengen, namen waar de Hollanders de tong over breken en waar ze alleen maar van weten dat ze er vreselijk welkom zullen zijn...! Marien Taaie heeft dat de jongens verzekerd, want nóg staat hem de dankbaarheid bij van de mensen aan wie hij begin januari een kostbare lading bracht, 't Was een stormloop op z'n spullen en nimmer zal dhr. Taaie vergeten hoe een Roemeen voor hem de Roemeense vlag, zónder wm0mm0Êmm0m0Êmm riederlandse PatlëntenveD STELLENDAM Op 25 februari j.l. was er een bijeenkomst belegd door de werkgroep thuiszorg van de afdeling Goeree-Overflakkee van de NPV voor alle vrijwillig(st)ers, die zich opgegeven hadden voor het projekt thuiszorg. Echter de weersomstandigheid, zeer zware storm, liet niet toe deze vergade ring doorgang te laten vinden. Daarom heeft de werkgroep een nieuwe bijeenkomst gepland en wel D.V. don derdag 15 februari 1990 om 20.00 uur in de verenigingsruimte achter de Christe lijke Gereformeerde Kerk aan de Hof- laan 41 te Middelhamis. - Let op de gewijzigde aanvangstijd - Alle vrijwillig(st)ers worden verzocht deze avond te bezoeken, alsmede dege nen die voor dit projekt belangstelling hebben. De agenda is niet gewijzigd. De coördinatoren: C. Noorthoek, Mr. Iman Caustraat 76 te Stellendam, tel. (01879) 12 06; E. Top, Secretaris Rooijstraat la te Melissant, tel. (01877) 30 13. Op dinsdag 20 februari a.s. wordt in Goedereede in het Verenigingsgebouw Oostdam de jaarlijkse donateursavond van de Stichting Goereese Gemeen schap gehouden. Op deze avond zal de bekende Ouddor- per, de heer C. v. d. Bok een lezing hou den over de kop van Goeree. De heer v. d. Bok vertelt over het ont staan van de kop van Goeree; over haar bevolking in de loop der eeuwen en over de vaak erbarmelijke omstandigheden waaronder in het verleden de mensen leefden en werkten. Het geheel wordt opgeluisterd met een unieke diapresentatie, waarbij veel aan dacht is geschonken aan de kleding in vroeger jaren. Omdat, na ruim 100 presentaties, dit waarschijnlijk de laatste lezing wordt, heeft het stichtingsbestuur besloten om deze avond tevens toegankelijk te ma ken voor overige belangstellenden, die geen donateur zijn. Iedereen is dus van harte welkom. De toegang is gratis en de avond begint om half acht. Er kunnen geen plaatsen worden ge reserveerd. dat gehate communistische teken, van de gevel haalde en hem die aanbood, een ontroerend moment is dat geweest. „Dit is écht het werk van de Heer', zei Paul Ruijgers voor het vertrek, dank baar als hij was dat Taaie toch maar weer twee auto's uit z'n vloot afstond en twee van z'n mensen beschikbaar stelde. Het is de Stichting Calvinistic World Association te Heiloo die een groot bedrag gaf voor de aankoop van de levensmiddelen, waarin de Chr. Geref. Kerk te Middelhamis, de Chr. Geref. Kerk, de Herv. Kerk en de Evangelische Gemeente te Tholen hebben bijgedra- Op zaterdag 17 februari a.s. zal er D.V. weer een zang- en orgelavond worden gehouden in de Grote of St. Laurens kerk te Rotterdam. Aan deze avond zullen medewerken het Chr. gem. koor 'Song of Praise' o.l.v. Arie Pronk. De begeleiding van het koor berust bij Jan van Weelden. De begeleiding van de samenzang en het spelen van enige improvisaties op het hoofdorgel is in handen van Aad van der Hoeven. Ds. L. Romein uit Rotterdam heeft wederom de leiding en zal een korte meditatie houden. De avond begint om 20.00 uur, de kerk is om 19.15 uur open. De toegang is vrij. De Rabobank neemt op 1 maart zijn GEA een publieke geldautomaat in gebruik, de eerste in Middelhamis- Sommelsdijk. Rabo cliënten kunnen via de geldautomaat, op elk moment van de dag of de nacht, geld van hun betaalre kening opnemen. Dat kan ook met behulp van een Eurocheque of Rabo- bankpas en een geheime code die alleen de cHënt bekend is. MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK De uitvoeringvan het Urker Visserskoor 'Crescendo', zal vrijdagavond worden uitgezonden naarde kerktelefoonluiste raars van de Chr. Ger. Kerk en Ned. Herv. Gem. te Middelhamis en Som melsdijk. Aanvang: half acht. De CDA afdelingen Dirksland en Goe dereede hebben tegen a.s. vrijdagavond weer een jongernbijeenkomst belegd in 'Melishof te Mehssant, aanvang 8 uur. Op deze thema-avond zal gesproken worden over de politieke stromingen die ons land kent en over de relatie van jon geren tot de christelijke politiek. gen. Al sinds jaren heeft genoemde orga nisatie kontakt met de Roemenen aan wie nu zo'n welkome schenking kan worden gedaan. 't Wordt minstens volgende week dat de wagens met bemanning terug kunnen zijn, afhankelijk van o.a. de weersom standigheden. Ze zullen dan sneeuw hebben gezien, erbarmelijke slechte wegen met allerlei overstekend wild, misschien een enkeling die 't op hun vracht gemunt had, maar véél meer blije mensen. Voor hen, hun verre broeders, hebben ze voor minstens een week afscheid van thuis willen nemen. IMi STELLENDAM De Ivoor-meeuw over wier verschijning aan de buitenha- ven in Stellendam we elders in dit num mer een bericht plaatsen, blijft be langstellenden trekken. Vanmorgen hebben zich bij het gezel schap vogelaars uit Nederland en Bel gië, ook Engelsen gevoegd die vannacht met de nachtboot zijn overgekomen. Kommer Tanis van Goeree Havenhoofd (en niet uit Ouddorp zoals we in 't voren bedoelde bericht schreven) heeft met zijn melding heel wat teweeggebracht. De bijzondere meeuw schijnt zich nog in Stellendam op te houden. frn'i'!l-1li*ll'") Van zaterdag 10 februari t/m vrijdag 9 maart aanstaande exposeert de heer L. van Wagtendonk uit Renesse zijn olie verfschilderijen in Bezoekerscentrum De Grevelingen. De 20 schilderijen die te zien zijn, hebben als thema: de duinen en de zee. Ook zijn enkele bosgezichten te be zichtigen. De heer Van Wagtendonk werd in 1915 geboren te Scheidam. Reeds op jonge leeftijd schilderde hij. Helaas dwongen later drukke werkzaamheden hem deze hobby op te geven. Na zijn pensionering vond de heer Van Wagtendonk weer de tijd om de draad van het schilderen opnieuw op te pakken. Omdat hij een liefhebber is van de natuur om hem heen, lagen de thema's voor de hand. De heer Van Wagtendonk woont dichtbij de zee en duinen en zee vormden dan ook een belangrijke inspi ratiebron bij de totstandkoming van zijn schilderijen. Bij de vervaardiging van zijn werk heeft de heer Van Wagtendonk veel pasteltin ten en natuurlijke kleuren verwerkt. Mede hierdoor ademen de schilderijen een natuurlijke sfeer uit. Het bezoekerscentrum is van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Diependorst 168, 3253 VC Ouddorp Sander en Siju geven hun sieen voor de zekerheid toch nog maar een steuntje. FOTO - FILM REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 CD ca Moienweg A - Ojódo'p Teleliion 01878-1612 en 21, 8- Sammelsdifk - refeloon O

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1