Goeree-Overflakkee één gemeente, vindt burg. de Vos (Oostflakkee) in z'n Nieuwjaarstoespraak Koninklijk Zilver na 40 jaar kerk- en jeugdwerk Forse autobotsing op kruising Prov.weg Nieuwe Tonge Politieberichten Reactie weth. Koopman floniiSieinaH Bestemming van het Blauwe Huus in Ouddorp Abonnementsgeld IJ51 - ^/6S Jüdolessen voor volwassenen in het sportkomplex 'De Gooye' Dhr. H. Troost Sommelsdijk: Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Toen burg. drs. de Vos van Oostflakkee gisteren, in zijn Nieuwjaarstoe spraak nogal wat plaats inruimde voor z'n kijk op de internationale gebeur tenissen, leek het er misschien even op dat hij aan Goeree-Overflakkee voorbij zou gaan, maar dat bleek al snel anders uit te pakken. De Oostflak- keese magistraat pleitte zelfs voor.... de vorming van één gemeente op het eiland, ook al wist hij met zo'n geluid de knuppel in 't Goeree-Overflakkeese hoenderhok te gooien. Dhr. de Vos verklaarde zich overigens geheel ontvan kelijk voor objektieve argumenten die aan zouden kunnen geven waarom zo'n ontwikkeling NIET in gang gezet zou moeten worden....! Ingezonden: 't Was gisteravond écht zo dat van de kerkeraad van de Herv. Exodusge- meente, in vergadering bijeen, ieder een behalve de scheidende ouder ling-scriba dhr. H. Troost van de - late - komst van burg. mevr. Sleu- rink wist. Aan zijn afscheid had dhr. Troost zeker niet die waardigheid gehecht, maar anderen waren wél onder de indruk van zijn levensloop gekomen. Zelfs gold dat voor H.M. de Koningin namens wie burg. Sleu- rink dhr. Troost de Zilveren Ereme daille in de Orde van Oranje Nassau opspeldde...! Dat was me een ver rassing...! Dhr. en mevr. Troost genieten veler sympathie. Zeker niet voor het eerst-, maar voor de zoveelste keer, heeft zich zater dagavond op de kruising Molendijk- Prov.weg te Nieuwe Tonge een autobotsing voorgedaan volgens het inmiddels bekende stramien. Dit maal was het Jan Huijssen die vanaf de Molendijk overstak (naar pomp station Nelisse) op het moment dat vanaf de richting Middelharnis, op de Prov.weg een door hem niet opge merkte auto naderde, hoe zorgvul dig dhr. Huijssen, naar hij verze kerde, ook gekeken heeft.... fTI'i'fl''^*"**) Middelharnis Aanrijding met gewonde Diefstal fietsen Uitslaande brand SPAARBANK Wij hebben voor iedereen aan trekkelijke spaarvormen met HOGE rente's Bel ons voor meer informatie: Telefoon (01878) 10 77 62e Jaargang No. 5865 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 In het verloop van zijn beschouwing had dhr. de Vos met kracht van argu menten naar die climax toegewerkt. Vol gens hem én het recentelijk verschenen rapport over de Sociaal-economische ontwikkelingen van Oostflakkee, samen gesteld door de Erasmus-universiteit, zal de economische toekomst van Goe ree-Overflakkee steeds afhankelijker worden van Rijnmond. Dat vastgesteld hebbend leek het dhr. de Vos volstrekt logisch dat Goeree-Overflakkee zich bij Rijnmond aan zal sluiten; nu nationale, provinciale en gemeentelijke grenzen meer en meer wegvallen niet als vier afzonderlijke-, maar als één sterke gemeente: ....„de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee zijn allen op zich zelf te klein om zich op eigen houtje maximaal te ontwikkelen", betoogde dhr. de Vos en hij vervolgde: „we hebben elkaar bitterhard nodig. ledere ge meente heeft zijn eigen sterke punten en al die sterke punten bij elkaar gevoegd leiden tot een gezamenlijk sterk pro- dukt. Als we de situatie op Goeree- Overflakkee objektief bekijken, dan zijn alle voorwaarden aanwezig om een ont wikkeling tot éénwording van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee in gang te zetten", vond Oostflakkees' eer ste burger, met het voorbeeld van de ste den Enschede en Hengelo voor ogen die, om vergelijkbare economische rede nen, tot samenvoeging willen komen. „Laat de discussie hierover maar eens ontstaan en laten diegenen die het hier niet mee eens zijn maar eens echt objec tieve argumenten aanvoeren waarom die ontwikkeling niet in gang gezet zou worden", nodigde dhr. de Vos. Hém leek het in elk geval dat de instru menten van het overleg-orgaan en het vorig jaar gestichte Samenwerkingsver band Goeree-Overflakkee, die tot inte gratie van beleid tussen de vier ge meenten streven, meer een tussensta- taion dan een einddoel zullen blijken te zijn. Zoals gezegd had dhr. de Vos zijn speech een 'ernstig en internationaal' begin gegeven waarin hij zijn vurige hoop tot uitdrukking bracht dat met Roemenië alle Oostbloklanden zicht tot stabiele democratieën zullen ontwikke len waarin respekt heerst voor mensen rechten, minderheden, levensovertuigin gen en alle andere waarden die een samenleving tot een ware democratie bestempelen. Een gezonde economie zal een onontbeerlijke basis zijn, zo voorzag dhr. de Vos, om de nu gevormde kasplantjes tot volwassen planten uit te laten groeien. Te vrezen is - aldus de burgemeester - dat zonder gezonde eco nomie allerlei middelpuntvliedende krachten zullen proberen de ontwikke lingen in de verkeerde richting te leiden. Kan Oost Europa nog de eigen econo mie aanpakken en gaan produceren wat nodig is, in de Derde Wereld zijn proble men van veel structureler aard te over winnen. De derde wereld is niet ge holpen met een voedselpakket, maar met onzerzijds een fundamenteel an dere levenswijze", propageerde dhr. de Vos, pleitend voor de bereidheid met hen, een stuk van ónze koek te delen, om elk leven daar kans te geven op een zin vol bestaan. In Ethiopië lopen 4 miljoen mensen gevaar op korte termijn van de honger te sterven, hén te helpen beval dhr. de Vos dan ook van harte aan zoals hij dat ook bepleitte voor de bevolking van Bangladesh voor welke de Stuur groep Ontwikkelingssamenwerking Oostflakkee/Bangladesh zich inspant. En natuurlijk is in 't nieuwe jaar ieder een weer welkom ter secretarie waar men klant gericht bezig wil zijn. Ieder staat er opei;i voor op- en aanmerkingen en is gevoelig voor opbouwende kritiek. „Schroomt u daarom niet ons met wen sen en verlangens te benaderen", zo nodigde dhr. de Vos zijn gemeentenaren die hij allen een voorspoedig 1990 toewenste. Geachte redaktie, Als abonnee van uw Eilanden Nieuws las ik 6 januari 1990 j.l. het volgende bericht: Thoolse wethouder L. J. Koop man stelt zich niet meer herkiesbaar! (Dit is juist). Verder stond er te lezen, ik citeer: Het partijbestuur had hem op de voorge stelde groslijst bovenaan staan. De leden beslisten evenwel anders (einde citaat). Deze twee zaken zijn onjuist gesteld. Allereerst het partijbestuur heeft het recht niet mij vooraan te plaatsen. Alleen de zeven kiesverenigingen stel len in een vertrouwensvergadering met het bestuur van de gemeentelijke kies vereniging een voorlopige advieslijst vast. Dit gebeurt door een puntenstelsel. Op deze voorlopige advieslijst werd ik als lijsttrekker voor de aanstaande raads verkiezingen gekozen. Doordat die kiesverenigingen, zoals u terecht opmerkt, mij op de 4e plaats heb ben gezet heeft ondergetekende vooraf meegedeeld bij de voorlopige vaststel ling zich niet meer beschikbaar te stellen: 1. als lijstaanvoerder 2. als kandidaat raadslid 3. een plaats op de kandidatenlijst. Dus de tweede zaak zal nu ook wel dui delijk zijn. De leden hadden toen niet meer te beslissen. Deze beslissing was door mij genomen en werd de tweede man, raadslid v. d. Jagt uit Tholen, als lijstaanvoerder gekozen. Met dank voor de plaatsing. L. J. Koopman Achterbos 36, St. Maartensdijk Na een succesvolle start van het jeugd judo op de donderdag van 16.00-18.00 uur zal er ook een judo-uur worden georganiseerd voor volwassenen, zowel dames als heren. De jüdolessen zullen door dhr. Lau Almekinders worden gegeven op de woensdagavond van 20.00-21.00 uur. Tijdens de lessen zal zowel de begin nende als de recreatieve gevorderde judoka aan zijn/haar trekken komen. Het lessysteem gaat uit van het opdoen van bewegingservaring op het gebied van de zelfverdediging waarbij uitge gaan wordt van de deelnemer(ster). Hierdoor kan er op individueel niveau en blessurevrij worden gesport. Belangstellenden kunnen zich aanmel den bij het sportkomplex 'De Gooye', tel. (01877) 16 64 of via dhr. Lau Alme kinders, tel. (01870) 33 63. 't Was gisteravond al tegen tienen, maar nóg vond burg. Sleurink het 'bijzonder plezierig' aanwezig te mogen zijn, en ze meende het. 't Was ook niet niks waar dhr. Troost zich veertig jaar lang mee bezig had gehouden en mevr. Sleurink, ze had het allemaal opgediept, nauw keuriger wellicht dan dhr. Troost zich nog zou herinneren...? In z'n geboorteplaats Rotterdam kreeg hij in 1947 z'n eerste baan, een kantoor baan die niet helemaal voor hem op maat gesneden was. In het omgaan met jeugd zou zijn toekomst liggen en aan die drang heeft dhr. Troost volop gehoor gegeven. Hij was jeugdleider bij het C.J.M.V„ deed kinderbeschermings- werk, was opvoedkundig beambte in een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinde ren, werkte nog een periode onder de Rotterdamse jeugd uit a sociale milieus. Ook was hii - in 1953-1954 - verbonden aan het Blindeninstituut Bartimeüs te Zeist en burg. Sleurink stipte in haar terugblik waarlijk ook nog Flakkeese bezigheden aan. In 1954-1955 was dhr. Troost jeugdwerkleider op de kop van het eiland en hij maakte toen een ont werp voor de speeltuin 'de Flipjes'. Van 1955 tot 1964, terug in Rotterdam, ging hij door met opvoedkundig mede werker in een jeugdhuis te zijn om in 1964 naar het Onderwijs (handvaardig heid) over te stappen. Samen met zijn echtgenote was hij aktief in tal van bui tenschoolse aktiviteiten, van sportdagen tot schoolkampen en Kerstvieringen. Dhr. en mevr. Troost, zelf kinderloos, genoten en toonden een 'hart' voor alle jeugd die hun begeleiding behoefde. Vanaf 1964 is dhr. Troost ook diaken of ouderling geweest, in Rotterdam Vrees wijk, in de Daniël den Hoedkliniek en sinds 1981 ouderling-scriba van de Herv. Exodus Gemeente. Zóveel genoegen en zóveel rendement in de vorm van waardering en genegen heid van de jeugd heeft dhr. Troost steeds gehad dat hij op een Koninklijke waardering niet gerekend had, maar hij accepteerde die heel gaarne. Hij deelde die, zo liet hij in zijn dankwoord blijken, met zijn vrouw die hem al 35 huwelijkse jaren een toeverlaat is. „Zij was erbij...!" zo waardeerde hij haar en mochten die twee, omringd door zoveel sympathie en goede vrienden, mochten die twee toen even zielsgelukkig zijn...? De naderende Opel Kadett, bestuurd door een zus van ds. het Lam uit Dirks- land, met zijn ouders uit Lexmond als passagiers, raakte de overstekende wa gen van dhr. Huijssen, schoot daardoor naar links, om over de daar beginnende vangrails in de tuin rondom het benzi nestation terecht te komen. De inzitten den liepen gelukkig geen ernstige ver wondingen op. Ook dhr. Huijssen kwam er goed af, maar kwalijker was het met de bijna 19- jarige zoon Wim die, als spierdistrofie- patiënt, achter in de wagen meereed. Wim zat weliswaar in z'n rolstoel, maar door de klap van de botsing brak de bevestiging van de rugleuning, waar door Wim, met rugleuning en al uit de wagen op het wegdek terecht kwam. Hij bleek een van z'n bovenbenen te hebben gebroken. De ambulance werd via het alarmnum mer 06-11 opgeroepen. Tot verbazing én verbijstering van de omstanders is de consequentie van zo'n afstandelijke alarmering dat in die gevallen geen arts wordt gewaarschuwd. Bij de botsing van zaterdagavond bete kende dat dat dokter de Jager, die week end dienst had, onwetend bleef van het gebeurde dat zich zo vlak bij huis De auto van dhr. Huyssen. afspeelde. Graag zou hij de eerste medi sche zorg hebben geboden, maar aan zijn adres bleef elke alarmering uit. De huisartsen hebben eerder met grote nadruk tegen deze gang van zaken gewaarschuwd, maar die is toch praktijk geworden, zoals zaterdagavond weer eens bleek. Er valt uit te leren dat bij ongelukken weliswaar 06-11 kan wor den gebeld, maar dat zeker ook een waarschuwing naar de plaatselijke arts nodig blijkt. De Kadett die in de bossages naast benzinestation Nelisse terecht kwam. FOTO - FILM REPORTAGE - VIDEO COMPUTER C3 c=3 o m C3 DIRKSLAND (heden)dinsdagavond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). MIDDELHARNIS donderdagavond 7.30 uur ds. J. Koster (bev. ambtsdr.). NIEUWE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. C. J. Meeuse (bev. ambtsdr.). Op de kruising van de Binnenweg en de Langeweg vond op 6 januari omstreeks 16.15 uur een aanrijding plaats tussen een fietsster en een personenauto. De fietsster reed zonder goed uit te kijken vanaf de Binnenweg, de Langeweg op en werd hierbij aangereden. Haar fiets werd vernield en zij werd met een hoofd wond afgevoerd naar het ziekenhuis. In het afgelopen weekeinde werden weer een aantal fietsen gestolen. 1. een donkergroene damesfiets, merk Raleigh, die werd gestolen bij de Kaasplank te Middelharnis. 2. een bruine herenfiets, onbekend merk, die werd gestolen vanaf de Nieuwstraat te Middelharnis. 3. een groene damesfiets, merk Batavus Winner, werd gestolen op de Dubbele Ring te Sommelsdijk. 4. een herenfiets, merk Batavus werd gestolen vanaf de Olympiaweg bij 'de Staver'. Op 6 januari 1989 omstreeks 04.00 uur, werd ontdekt dat er brand was ontstaan in een houten woning aan de Westdijk nr. 6 te Dirksland. Ondanks het feit dat de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de woning geheel uitbrandde. Een onderzoek wordt ingesteld. Na vele jaren is de gemeente Goede- reede er uiteindelijk in geslaagd om de restanten van het Blauwe Huus in Oud dorp aan te kopen. Ook is het gelukt om het pand op de Monumentenlijst ge plaatst te krijgen, waardoor restauratie mogelijk is geworden. Alvorens met de restauratie te kunnen beginnen was het van belang om te weten welke bestem ming men aan het pand wil geven, opdat dan daarmee bij de restauratie rekening gehouden kan worden. Enkele belangstellenden, waaronder de Stichting Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis en de Vereniging voor Vreem delingenverkeer werden hiertoe in de gelegenheid gesteld hun wensen ken baar te maken. Het bestuur van het museum kreeg vervolgens te horen, zon der dat er gesproken kon worden over eventuele andere subsidiemogelijkhe den, dat de voorkeur van het college van burgemeester en wethouders er naar uit ging om het Blauwe Huus te verkopen aan de VW, die haar kantoor dan daar heen zou verplaatsen. Zou het echter niet juister zijn om eerst eens uitputtend te onderzoeken of de mogelijkheid niet aanwezig is om het Blauwe Huus in gebruik te geven aan het museum, opdat het dan voor een veel breder publiek toegankelijk zal zijn? De gemeente zou daartoe best ook zelf een flinke bijdrage mogen leveren van de geldstroom, die de komende Meerdere jaren achtereen hebben we een verhoging van het toch al uitermate beperkte abonnements geld achterwege kunnen laten, maar voor het dit jaar was er niet aan te ontkomen, vnl. door de verhoging van de papier- prijs. Daarom hebben we moeten be sluiten het jaarabonnement met ƒ2,- te verhogen tot ƒ48,- wat impliceert dat de kwartaalprijs met 50 cent tot ƒ12,- wordt opgetrokken. Misschien wilt u het abonnements geld aan ons overmaken? Ons gironummer is 167930, ons banknummer 34.20.01.108. Hartelijk dank bij voorbaat. Directie Eilanden Nieuws jaren zal binnenkomen van het toe risme. Het museum in Ouddorp heeft zich ondanks de niet geringe subsidie van de gemeente wegens ruimtegebrek en het niet beschikken over ruimte op de begane grond onvoldoende kunnen ont plooien. Maar wat zou er mooier kun nen zijn dan in een gerestaureerde duinboerderij van 1650 te laten zien hoe de Ouddorpse bevolking vroeger heeft gewoond en gewerkt, te tonen hoe de bevolking vroeger met noeste arbeid een bestaan heeft weten te verwerven door het omzetten en uitmijnen van hoge zandgronden, waar nu ook nog het unieke schurvelingengebied van is over gebleven. Ook voor eventuele speciale ontvangsten van het gemeentebestuur zou het dan beschikbaar blijven. Het zou te betreuren zijn dat een uniek monument als deze oude duinboerderij, waarvan men zegt dat er naast deze nog slechts één aanwezig is in Nederland, van de hand werd gedaan. Daarom gemeenteraad van Goedereede neem geen overhaaste beslissing, monumen ten zijn schaars, naast de toren hebben we in Ouddorp alleen dit monument. Let op uw zaak. Verkopen kan men maar één keer. Met dank voor plaatsing. J. C. Komtebedde

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1