us - uSS Eerste paal uitbreiding 'De Staver' VUURWERK Voor hen die vielen SUIKER UNIE beëindigde op vrijdag 15 december 1989 haar bietencampagne 1989 op Goeree-Overflakkee Abonnementsgeld Politieberichten Prijzen kerstmarkt Ooltgensplaat Kerstbijeenkomsten van de Prins Maurits Grijsoordse Schetsen: fianiiSemaH Nieuwe medische dienstverlening voor visserij AADe Vogel BV Lijfrente-koopsompolis Middelharnis Kwalijke roddels van de hand gewezen Verg. 'De Christenvrouw' afd. M'harnis-S'dijk Beroep aangenomen Afscheid directeur W. A. J. Jansen van 'De Hoeicsteen' 62e Jaargang DINSDAG 19 DECEMBER 1989 No. 5861 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Vanaf dinsdag 12 september 1989, reden de bietenwagens 80-dagen vise versa Dinteloord met de Flakkeese bieten. Vrijdagavond werden de laatste bieten onder Nieuwe Tonge verladen. Het transport werd dit jaar weinig geplaagd door slechte weersomstandig heden, waardoor er geen gevaarlijke ver keerssituaties ontstonden. Per week werden gemiddeld 400 vrach ten suikerbieten van Goeree Overflak- kee naar de fabriek in Dinteloord gebracht. Voor verwerker en boeren was 1989 een geweldig najaar, weinig regen en mist, veel zon en hoge temperaturen met enkele kleine tegenslagen als lichte vorst. Ook in het Zuid-Westen moesten de bieten afgedekt worden om vorst- schade te voorkomen. 1989 kan als 'boer-vriendelijk' opge schreven worden in de agenda's t.a.v. klimaat, groei, oogst en prijszetting. Hoewel de structuur van de grond het af liet weten bij het zaaien maakte de zomer veel goed. Door het warme en droge klimaat ver weerde en droogde de grond in wat een zelfde effekt veroorzaakt als een strenge winter. Dit had een positieve invloed op de groei en de oogstomstandigheden in het najaar. De opbrengst-prognose van het Insti tuut voor Rationele Suikerproduktie (I.R.S.) in Bergen op Zoom was hoog gestemd voor Nederland. De praktijk dacht dat het wel iets lager uit zou vallen. Door het milde klimaat bleef de biet tot half november doorgroeien en werd een record hoeveelheid zon energie opgesla gen in de biet. Dit resulteerde in een record opbrengst in 1989. De gemiddelde hectare-opbrengst voor de Suiker Unie-boeren in Nederland was 63,3 ton, met een suikergehalte van 15,7 procenta suiker. Dit resulteerde in een suikeropbrengst van 9.950 kg. suiker per hectare. Het tarra-percentage was gemiddeld 14.7 procent, dit is uitzonder lijk laag. Goeree-Overflakkee kwam aan 64,3 ton per hectare, met een suikergehalte van 15,5 procent en een tarra-percentage net onder de 15 procent. Het oogsten van dit gewas was een uitda ging voor de loonwerker-bietenrooiers op Goeree-Overflakkee. Door de oprichting van de Stichting Visserij Nederland krijgt de visserij sector toegang tot een unieke vorm van serviceverlening op het gebied van medische voorzieningen. De Stich ting, die statutair gevestigd is in Den Helder, gaat zich namelijk bezighou den met dekkingen tegen alle medi sche risico's die vissers in hun dage lijkse leven kunnen lopen. Reden voor de oprichting van de Stich ting Visserij Nederland is dat er voor de marktsektor visserij onvoldoende ade quate voorzieningen op medisch gebied voorhanden zijn. Vooral door de toepassing van maat- schapkontrakten is er voor de visserij- sektor weinig sociale zekerheid. De visserman is min of meer vogelvrij. De nieuw opgerichte Stichting wil hierin verandering brengen door een kompleet dekkingspakket aan te bieden, dat voor elke visserman, zonder beperkingen, toegankelijk is. Het dekkingspakket bevat onder meer ziektekosten-, on gevallen- en aanvullende ziekengeld verzekeringen. Als doelgroep wordt niet alleen aan de verre- en Noordzeevisserij gedacht, maar vooral ook aan vissers die werk zaam zijn vlak onder de kust, op de Waddenzee, het IJsselmeer en de bin nenwateren. Op termijn stelt de Stich ting zich ten doel de hele visserijsektor van de broodnodige sociale zekerheid te voorzien. De Stichting Visserij Nederland is ge vestigd aan Het Nieuwe Diep te Den Helder. Het management wordt gevoerd door de Van Calcar Assurantie Groep, die middels haar jarenlange aktiviteiten in de maritieme sector veel kennis over de Nederlandse visserijsektor heeft ver worven. Ondanks de grote verscheidenheid in afmeting van de bieten slaagden deze specialisten er wederom in, onder de gunstige weersomstandigheden van deze herfst een toppresentatie te leveren. Vernieuwingen (beter gezegd grote in vesteringen) aan machines of de aan schaf van nieuwe rooiers en de vak bekwaamheid van het personeel resul teerden in een goed gerooid produkt. Door boer en loonwerkers werden plus minus 25.000 kiepers bieten van de akkers naar de stortplaatsen gereden. Als de bieten voor verlading gereed lagen, was het de taak voor de agrarische buitendienst van Suiker Unie om in overleg met de vervoerder de bieten naar de fabriek te transporteren. Middels drie hydraulische kranen wer den de vrachtwagens beladen van Oud- dorp tot Ooltgensplaat. Na belading reed de chauffeur met de bieten en bijbehortiide vrachtbrief, waarop naam en leveranciersnummer, naar de fabriek. Daar werd het bruto- en netto gewicht vastgesteld en een monster genomen om de kwaliteit vast te stellen van de vracht. Gewicht, tarra, suikerpercentage en winbaarheid zijn basis voor de uit betaling. De capaciteit van de vestiging Din teloord is zo groot dat de bieten van Goeree Overflakkee in 8 dagen verwerkt zouden kunnen worden tot suiker. Voor de week-hoeveelheid die van maandag tot vrijdagavond naar de fabriek ge transporteerd werd, waren 20 verwer kingsuren nodig. Al met al een krachtsinspanning die in 1989 goed is verlopen. Meerdere jaren achtereen hebben we een verhoging van het toch al uitermate beperkte abonnements geld achterwege kunnen laten, maar voor het volgend jaar zal er niet aan te ontkomen zijn, vnl. door de verhoging van de papier- prijs. Daarom hebben we moeten be sluiten het jaarabonnement met ƒ2,- te verhogen tot ƒ48,- wat impliceert dat de kwartaalprijs met 50 cent tot ƒ12,- wordt opgetrokken. Geen bedragen om van te schrik ken, gelukkig, maar het leek ons goed u dat tijdig door te geven omdat vele trouwe abonnees de goede gewoonte hebben het abon nementsgeld voor het nieuwe jaar al vanaf begin december over te maken. Ons gironummer is 167930, ons banknummer 34.20.01.108. Zij die de Bank hebben gemach tigd tot overmaking gelieven hun Bank van de verhoging in kennis te stellen. De abonnees, die hun abonne mentsgeld d.m.v. een periodieke overschrijving van de Postbank doen overschrijven, behoeven het Girokantoor hiervan NIET in ken nis te stellen, daar wij dit kol- lektief hebben gedaan. Hartelijk dank bij voorbaat. Directie Eilanden Nieuws DIRKSLAND Op D.V. woensdag 20 december houden de groepen 1 en 2 hun kerstfeest in 'Onder de Wiek'. We beginnen om 10.00 uur. I.v.m. de plaatsruimte worden hier bij alleen de ouders en grootouders uitgenodigd. Op D.V. donderdag 21 december is er de kerstsamenkomst van de groepen 3 tot en met 8. Aanvang 19.00 uur en de vie ring vindt plaats in de Ned. Herv. Kerk. Hierbij wordt een ieder van harte uitge nodigd. Het thema van deze avond is Herders en HERDER. Er zijn vertellin gen, declamatie, zang en veel samen zang. Deze samenkomst wordt uitgezonden door de kerktelefoon van de plaatselijke kerken. Hartelijk welkom. -J^^^^ Verzekeringen Telefoon (01878) 10 77 Vernieling ruit en mishandeling Onenigheid over de bezoekregeling van hun kind, was er de oorzaak van dat een van de gescheiden ouders een ruit van de voordeur van het huis waar het kind verbleef, intrapte. Tevens werd hierbij nog geslagen, van beide feiten is aangifte gedaan, voor vernieling en mishande ling wordt proces-verbaal opgemaakt. Vernielingen Een aantal jeugdige personen die de laatste maanden nogal wat overlast heb ben veroorzaakt voor de omwonenden van het Rubensplein, zijn aangehouden voor ondermeer vernielingen en dief stallen van enkele fietsen. Inbraak/diefstal Afgelopen week is ingebroken in het kantoor van een bedrijfspand, gelegen aan de Oostelijke Havendijk te Middel harnis. Behalve diverse beschadigingen aan ramen, deuren en bureaus is er ook een klein geldbedrag weggenomen. Diefstal CV-ketels Vanuit twee in aanbouw zijnde wonin gen in Dirksland zijn de afgelopen week twee kombi-gaswandketels ontvreemd. Men heeft zich de toegang verschaft door ramen te forceren, waarna de ktels werden losgeschroefd en meegenomen. Het is de laatste tijd al enkele malen vaker gebeurd dat op dezelfde wijze CV- ketels weggenomen werden in nieuw bouwwijken. Zakkenroller Een inwoner van de gemeente deed aan gifte van het feit dat op d'n Diek zijn portemonnee gerold was, vermoedelijk toen hij in de etalage van een winkel stond te kijken. Toen hij voor de etalage stond heeft er korte tijd een mansper soon, waarvan hij geen signalement kon geven, kort achter hem gestaan. In de afgelopen jaren heeft het afsteken van vuurwerk op het Oranjeplein te Stel- lendam veel overlast veroorzaakt voor de plaatselijke middenstand en het win kelend publiek. Dit plein wordt gedurende de laatste dagen van het jaar dan ook door veel mensen gemeden. Men voelt zich er terecht niet veilig. Alhoewel wij een ieder binnen redelijke grenzen zijn plezier gunnen, mag het toch niet zo zijn dat een grote groep mensen de dupe wordt van het plezier van enkelen. Volgens de Algemene Politieverorde ning is het niet toegestaan om vuurwerk af te steken op die plaatsen waar het overlast of ernstige hinder voor het publiek oplevert. Het Oranjeplein is zo'n lokatie en dus hebben burgemeester en wethouders besloten dat het verboden is daar vuur werk af te steken gedurende de ope ningstijden van de winkels. Met de politie is dan ook afgesproken dat streng opgetreden zal worden. Wij hopen echter dat dit niet nodig zal zijn. Wees sportief en denk ook eens aan een ander! DIRKSLAND Tijdelijke sluiting zwembad In verband met uit te voeren werkzaam heden aan het bassin, zijn wij gesloten vanaf zaterdag 23 december. Op maandag 8 januari 1990 zal het zwembhad weer geopend zijn. De sporthal is gedurende deze periode WEL geopend! Het sportkomplex 'De Gooye' is in het geheel gesloten op Ie en 2e Kerstdag en op maandag 1 januari 1990. Bij het recreatiecentrum 'De Staver' is de bouw gestart van de uitbreiding met een zalencomplex. Donderdagmiddag j.l. werd de zogenaamde eerste paal geslagen door de burgemeester van Middelharnis, mevr. J. G. Sleurink-Rabbinge. Op de foto ziet u de burgemeester met helm op in de cabine van de heistelling. Een vrolijk lachende Leen Jordaan kijkt toe. Sinds enkele weken doet het hard nekkige gerucht de ronde dat enkele ingezetenen van de ge meente Goedereede betrokken zouden zijn geweest bij de handel in verdovende middelen. De inhoud van deze kwalijke geruchten wordt verontwaardigd en met klem van de hand gewezen door de personen die in deze rod dels worden genoemd. De Burgemeester en de Politie van de Gemeente Goedereede hebben onze redaktie bevestigd dat voornoemde roddels geheel uit de duim zijn gezogen. Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). STAD aan 't HARINGVLIET heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. C. J. Meeuse, Rotterdam-Zuid. D.V woensdag 20 december a.s. hopen wij onze Kerstavond te houden. De meditatie wordt verzorgd door ds. D. Scheepmaker. Aanvang half 8 in 'De Hoeksteen" te Middelharnis. Gasten zijn hartelijk welkom. OUDE TONGE Ds. N. P. J. Kleiberg, predikant der Ned. Herv. Gem. heeft het op hem uitge brachte beroep van de Herv. Gem. van Veenendaal aangenomen. Flakkeese kappers wonnen prijzen op Kerstwedstrijd in Rotterdam Deze wedstrijd werd georganiseerd door de Haarmodegroep Rotterdam. Zo'n 25 kapsters uit verschillende plaat sen streden om een beker of diploma's. Daar eindigde Margriet Krijger op een 3e plaats met een modern Salon-kapsel. Heren-kapper André Krijger eindigde op een 5e plaats, ook met een modem Salon-kapsel. Men moest op de hoogte blijven van wat er op Flakkeegebeurde. Worden er in de winter van 1944 troepen samengetrokken om Antwerpen te heroveren op de Geallieerden? De verbindingen met Brabant zijn slecht. Twee mannen van het verzet krijgen een gevaarlijke opdracht. Met een roeiboot brengen we jullie aan een Flakkeese dijk, met een geheime zender. Zoek verbinding met de mannen van de ondergrondse of betrouwbare personen en tracht iemand te vinden de zen der in huis te nemen; te bedienen en berichten door te geven die we nodig hebben. Is er veel aanvoer van Kanonnen en munitie. Nadat ze de koffer met de zender verborgen hadden lopen ze langs een boerderijtje aan de dijk. Ze vragen aan de boer hulp. Maar die zegt: Wat doen jullie hier? We zijn gevlucht uit Duitsland en willen naar huis in Brabant", antwoorden ze. We zoeken een onderduikadres. En dat wist d eboer. „Politie-agent Hoogen- doorn zei hij,,, die helpt je wel verder'En dat was zo; die zorgde ervoor dat op de boerderij 'Het Groene Woud', midden in de polder en in het water, de zender geplaatst kon worden. Het was een kleine zender, en de beide mannen leerden de boer, voordat ze terug gingen naar Brabant hoe te zenden en te ontvangen. Met de hand moest de dynamo gedraaid worden voor stroom en hij maakte veel lawaai, wat zeer gevaarlijk was. Steeds werd de wacht gehouden dag en nacht, want dikwijls wer den belangrijke gegevens 's nachts doorgegeven. Ze werden gebracht door een klopje (koerierster). Er werd in code geseind: Hallo Annie? en Annie antwoordt: Hier is Pauline! Vanaf november 1944 tot mei 1945 is erdoor die boer de berich ten doorgegeven. Leo Jacobs; dapper en gelovig, stelde zijn leven in het grootste gevaar voor het vaderland. Maar velen van hen mochten de bevrijding niet meemaken. Ze waren gevangen genomen, gemarteld en gedood. Honderden, zoals Johannis Post vielen omdat ze hun vrienden wilden bevrijden. In naamloze graven rusten zij. Gedenken wij hen eerbiedig, die hun leven niet liefhadden tot de dood toe, maar het overgaven ver vullende het tweede grote gebod: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. OOLTGENSPLAAT Zoals bekend is de heer W. A. J. Jansen, directeur van de Chr. Basisschool 'De Hoeksteen' te Ooltgensplaat, met ingang van 1 januari 1990 in gelijke betrekking benoemd aan de Chr. Basisschool 'Maar ten Luther' te Genemuiden. In verband met dit vertrek zal door de familie Jansen op donderdag 21 decem ber a.s. afscheid van de school worden genomen. 's Morgens om 9.00 uur met een gezellig programma van de leerkrachten en de kinderen, dat om 13.00 uur wordt voort gezet door gezamenlijk pannekoeken te eten. Vervolgens kunnen alle ouders, (oud-) leerlingen, vrienden en bekenden 's avonds vanaf 19.00 tot 20.30 uur in de gemeenschapsruimte van de school de meester en zijn vrouw komen groeten. Vanaf 20.30 uur wordt in een besloten samenzijn van bestuur. Medezeggen schapsraad, oudercommissie en perso neel afscheid genomen. Ook oud-be- stuursleden en oud-personeelsleden worden daarbij hartelijk uitgenodigd. fw.'i.ii.j»n«] Uit het grote aantal formulieren, dat tij dens de Kerstmarkt te Ooltgensplaat werd ingeleverd zijn de volgende prijs winnaars naar voren gekomen: Ie prijs: Volledig Kerstdiner voor 4 personen: W. de Vos, Ooltgensplaat. 2e prijs: 30-delig Glasservies, Mariene Duim, Ooltgensplaat. 3e prijs: Kappersbon, M. Beije-Troost, Ooltgensplaat. 4e t/m 13e prijs: H. Bakelaar, Achthuizen; M. H. de Keij- zer. Krimpen a.d. IJssel; Diana Brons, Ooltgensplaat; A Bakker, Den Bom mel: Carolien v. d. Welle, Ooltgensplaat; Bastie van Alphen, Nieuwe Tonge; J. Birkhoff, Ooltgensplaat; Linda Schnei der, Sommelsdijk; Mw. Meerman, Zie- rikzee; M. Leijdens, Ooltgensplaat. Informatie over en afhalen van de prij zen bij: Kantoorboekhandel-Tabakspe ciaalzaak Bep Vroegindeweij, Weespad 2, Ooltgensplaat. Diependorst 168, 3253 VC Ouddorp Betaal nu MINDER belasting voor later MEER pensioen Sluit nu een Bel ons voor een pensioenberekening FOTO FILM - REPORTAGE - ej tJ ca 01373-1612 en 2120 toon 01 ue-2i00 ilMim - Teleloon 01370-6341

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1