Verwachting 1.099: (^Leasing Fraai bouwplan voor 't gat naast de Hema Politierechter bestraft - in Sommelsdijk misdrijven en 'stommiteiten' Kerstzangavond in Ouddorp Kerstzangdienst 1199r* hwhreéhtse Promotie aan T.H. Delft Kerstmiddag bejaarden in 'EIthato' Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee AX'De Vogel BV Lijfrente-koopsompolis Citroen-Hesselink KIEVIT WARMTE No. 5858 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Gastkoor: Prins Maurits uit Middelhamis Vertrektijden reisje C.V.B. Videorecorder met fototoestel GRATIS 0P= OP Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen RENAULT-dealer 1662 C. Breen, 01878 - 2496 •J^^^V Verzekeringen Telefoon (01878) 10 77 Dirksland, 01877- 1357 A. J. van Rumpt Het is met forse tegenzin dat we het doorvertellen, maar er lopen op Goeree- Overflakkee lui met nogal losse handen rond. In de Off. van Justitie mr. W. Hendriks en de Politierechter Mr. W. Vermaas kwamen ze woensdagmor gen, tijdens de Rechtzitting in Sommelsdijk echter geduchte tegenstanders tegen; de heren bleken allerminst gediend van wat ze noemden „de aantas ting van iemands integriteit", en die werd dan ook danig afgestraft met soms heel forse boetes én de waarschuwing dat, als 't zo dóór zou gaan de binnen kant van de gevangenis wacht en wie zou dat willen...? Zeker niet die royale zestiger uit Nieuwe Tonge die z'n huisbaas met een hark achterna had gezeten.... Vernieling en mishandeling Zwaar letsel (vervolg op binnenzijde van dit blad) 62e Jaargang POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 VRIJDAG 8 DECEMBER 1989 ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Commentatoren worden momenteel wel haast verplicht hun aandacht eenzijdig te richten op de gebeurtenissen in de Oost bloklanden. Die zijn zo ingrijpend dat gebeurtenissen elders verbleken. Een op stand op de Filipijnen is nieuws in de kant lijn. Het Midden-Oosten is tijdelijk ver wezen naar het tweede plan. Want hoe moet je de gebeurtenissen daar duiden als de grootmachten en Europa in wezen een geheel nieuwe situatie moeten verwerken in hun politiek? Voor de westerse mens, de toeschouwer dus, is de ontwikkeling adembenemend. Het gevaar bestaat dat de situatie in de DDR en Tsjecho-Slowakije nu teveel bezien wordt door de bril van de vrijheid die we hier heb ben. Verder is er de neiging net zo snel te rea geren als de ontwikkelingen daar de gunstige kant uit lijken te gaan. Het is op zijn minst voorbarig om na een proces van enkele weken, waarvan we absoluut niet weten waar het op uit zal lopen, vergaande consequenties te trekken. Wat dat betreft hebben de regeringsleiders Bush en Gor- batsjov het hoofd koel gehouden. Verande ringen op het gebied van bewapening worden op de geijkte manier, dus aan de onderhandelingenstafel. volgens het oude recept voortgezet. Overigens zou dat recept wel versneld kunnen worden toegepast. De roep, ook in Nederland, om verminderde defensie-inspanning is (politiek) te begrij pen. Of ze verstandig is, is vers twee. Een klein bericht deze week illustreert wat het is in vrijheid te leven. Tienduizend hon den, gebruikt om de mensen bij de Oost- duitse grens weg te houden zijn nu werke loos. Er wordt voor hen een goede baas gezocht Zo werden de verworvenheden van het communisme dus beschermd. Zo werd een volk geknecht Wat moet dat een gevoel zijn: vrij! Wat hebben wij dat weinig gewaardeerd. We wachten met spanning af hoe die bevochten vrijheid wordt ingevuld. Vertwijfeld kan men zich afvragen waar de sleutel ligt, die deze 'deur' ontsloot Waar schijnlijk ergens in het Kremlin. Daarom is het goed om over de Oostbloklanden heen de reacties van het Kremlin in de gaten te houden. Dan valt steeds meer op dat verte genwoordigers van het leger momenteel kennelijk een tweede viool spelen. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat de 'havik ken verdwenen zijn. Wat dat betreft mag zorg ons vervullen. Wie heeft de touwtjes in handen en hoever worden ze gevierd? En welke rol speelt China op de achtergrond? Aan de andere kant wordt duidelijk dat geestelijke vrijheid lang geknecht maar dat ze niet uitgebannen kan worden. Er is altijd geschermd met de macht van het proleta riaat, van de volksmassa. Wat dat betreft FILM - REPORTAGE - VIDEO COMPUTER H/esrslra-sf 35 Molenweg 4 - Outldoip - Teleloon OI87S-'6i2 en 2110 Filiaal Henesse Printshoo - Hogezoom U2 - Teleloon 0:U6.2JO0 Filiaal Sommelsaiiit Wsmrakse'slrual 8 - Sommelsai/i - Teie'oon 01870-6841 SOMMELSDIJK As. maandag hoopt de oud-Sommels- dijker Johan van den Heuvel aan de Technische Hogeschool te Delft te pro moveren op zijn proefschrift 'Optical Properties and Transport Properties of Hydrogenated Amorphous Silicon', in het Nederlands te vertalen als 'optische eigenschappen en transporteigenschap pen van gehydrogeneerd amorf sili cium'. Dhr. van den Heuvel, zoon uit het gezin van (wijlen) dirigent C. C. van den Heuvel, woont met vrouw en dochter op het adres Diamantlaan 326 te Leiden. Hij zal nog 2 jaar aan de Technische Hogeschool verbonden blijven. Thuis, in Middelhamis behaalde hij het Atheneum-diploma met een 10 voor Natuurkunde. In Leiden, waar hij ver der studeerde in de Natuurwetenschap pen behaalde hij in 1985 zijn doctoraal; a.s. maandag wacht hem, in Delft, de doctorstitel. Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 krijgt men koek van eigen deeg. Verder wordt ook gênant aan de kaak gesteld dat wat de kapitalisten verweten werd, in het geniep door partijbonzen in praktijk werd gebracht Het wereldbeeld van de orthodoxe communist stort ineen. Elke beweging heeft zijn tegenbeweging. Als een slinger uit balans wordt gebracht, slaat ze vroeg of laat naar de andere kant door. Daar valt voor te vrezen. Laat men hem lang slingeren dan komt ze tot stilstand. Ook dat is een mogelijkheid. De verworven vrijheid zal op korte termijn economisch niet brengen wat men nu verwacht Als de massa tot bezinning komt, wat zal dan de vraag zijn of wie kan dan de macht grijpen? Allemaal vragen. Verwachtingspatronen. En aan het eind van deze maand hopen we weer kerstfeest te vieren. De laatste profeet van het Oude Testament voorzegde de komst van de grote dag. Eigenlijk van twee grote dagen: die van Christus komst op aarde en in het verlengde daarvan zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Het eerste is gebeurd, het tweede dient zich aan. Het gaat er nu maar om of wij Hem verwachten. Dan weten we raad met de geschiedenis. Dan hebben wij een vulling van de geestelijke vrijheid te bieden. Dan denken we aan en bidden we mee met de kerk, die ook daar is. De situatie van dit moment beoordelen mag, nee moet. Als we maar geen eigen geschiedenisboekjes schrijven. Ook Oost Europa past in Gods raadsplan. Heeft u nog verwachting? D.V. zaterdag 23 december is de jaar lijkse kerstzangavond. Medewerking wordt verleend door het kinderkoor 'Jong Begonnen', het jeugdkoor 'Van Knop tot Bloem' en het Chr. Gem. Koor 'Hart en Stem'. De pianist van deze avond is Abrn^ Beziiijen. Tevens hoopt de harpiste Lenie de Meij een harp-solo ten gehore te brengen en zal zij enkele liederen begeleiden. De algehele leiding is in handen van dhr. Jan Bezuijen. De avond wordt gehouden in de sport hal van m.f.g. 'Dorpstienden' te Oud dorp. De avond begint om 19.30 uur en de zaal is open 19.00 uur. Entree volwas senen 3,50; kind t/m 12 jaar 2,-. Kaarten zijn in de voorverkoop te ver krijgen bij Modehuis Aleman en bij Textielhuis Modem. OOLTGENSPLAAT Zoals ieder jaar gebruikelijk is, zal er ook dit jaar een kerstzangdienst gehou den worden op D.V. vrijdag 15 decem ber a.s. in de Ned. Herv. Kerk te Ooltgensplaat. Medewerking verlenen: drs. W. Venema; Paul Rotscheid, orgel; Chr. Gem. Zang vereniging 'Jubilate' en kinderkoor 'Jubi late' o.l.v. Martien de Vogel; Pr. Maurits- koor uit Middelhamis o.l.v. Mar v. d. Veer. Het gastkoor dat dit jaar is uitgenodigd is samengesteld uit leerlingen van de Chr. Scholengemeenschap 'Prins Mau rits' te Middelhamis. Het is bekend door diverse optredens, niet alleen op Goe- ree-Overflakkee, maar ook daarbuiten. Dit is een unieke kans om dit koor te kunnen beluisteren in ons eigen dorp. Het belooft een mooie avond te worden met samenzang; gezamenlijk en apart zingen van groot en klein 'Jubilate', solozang van enkele koorleden van het Pr. Mauritskoor. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK Op D.V. dinsdag 12 december naar de D.E. fabrieken te Utrecht. Vertrek: Dienstencentmm11.50 uur Muziektent11.55 uur 'Samaritaan'12.00 uur OOLTGENSPLAAT De kerstmiddag voor de bejaarden in 'Elthato' zal gehouden worden D.V. woensdag 13 december a.s. om 2.30 uur nam. Vanzelf zijn alle bejaarden weer hartelijk welkom. Voor vervoer kan men zich aanmelden bij dhr. P. Mans, tele foon 13 36. JVC VrDEOBBCORSEKTYPE HRD 300/00. ADVIXSPRUS X.539^ 3 VIDBOKOPPEN LEV g ZOBGEN VOOR EEN HAABZUIVEKE WEEHGAVE NOBMAIJ! PLUSFBIJS X.399^ NTT SLECHTS FBIJS PER WEEK 11.- Met 3 jaar volledige GARANTIE* vooraOe léketheidl VINGERUING 3-M10DELHARNI5-TEL 01870-2518 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs Tel. 01877-1309 H. A. van Kempen Tel. 01877-2614 voor Verkoop Service 01871 Verkoop na 17.00 uur: DIependorst 168, 3253 VC Ouddorp Betaal nu MINDER belasting voor later MEER pensioen Sluit nu een Bel ons voor een pensioenberekening Sanitair - Centr. verwarming 01870-2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet MIDDELHARNIS - Dezer dagen is door Gedeputeerde Staten de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het Fogem-bouwplan op het voorste deel van het parkeerter rein naast de Hema aan het Zandpad te Middelhamis. Voor van Zielst Eigentijds Wonen betekent het de bouw van een riante winkel/showruimte die de gehele beneden verdieping, met een voorgevelbreedte van zo'n vijftig meter, zal beslaan. Boven de zaak komen twee bouwlagen woningen, acht 2-kamerflats en de bovenste, met de punt daken, maar onderling door een plat dak verbonden, vier 3-kamerflats, met resp. een vloeroppervlakte van 73 en 98 m^; beide typen woningen hebben een terras van ca. 25 m^. Achter het pand komt (links op de foto zichtbaar), een kantoorruimte die verhuurd of verkocht zal worden. De verkoop van deze premie C woningen berust bij Jon- gerius, die daar volgende week een begin mee zal maken. De bouw zal worden gerealiseerd door aannemingsbe drijf C. Boeter en Zn. b.v. Begin volgend jaar zal daarmee worden begonnen om het projekt in de 2e helft van het jaar gereed te hebben. De man straalde niet de minste agressie uit toen hij voor het hekje z'n verhaal deed. Een vader en z'n dochter waren z'n wederpartijders geweest in de woor denwisseling en het handgemeen dat was ontstaan nadat de vader, 's mans nieuwe huisbaas, heel vervelend had gedaan over dat onkruid dat de man had laten gedijen op grond waarvan het gebruik hem door de huisbaas was ontzegd. „Je bint een waerdelooze vent", had verd. hem toegevoegd en, woensdag morgen ter zitting, bekende hij de man een „hijs met de rijf' gegeven te hebben. Niet zo'n hevige tik, maar toch wel een waarvan de gevolgen zichtbaar werden. Eerder dit jaar was de huisbaas weer op verdachte afgekomen, niet met de vuist, maar met uitgestoken hand om z'n ver ontschuldigingen aan te bieden. De Nieuwe Tongenaar kreeg weer het ge bruik van z'n hofje waarop hij als AOWer altijd zo aangenaam bezig was en tussen beiden is de vrede getekend. Kennelijk ook met de dochter die hem op de rug was gesprongen maar die hij had weten af te schudden. De rechtzaal was voor de Nieuwe Ton genaar een volstrekt onbekende omge ving en 's mans blanco strafblad werd zowel door de Officier als door de poli tierechter meegewogen, al bleef het feit dat hij zich onvoldoende had beheerst. Na de eis van de Off vonniste de Politie rechter met schuldigverklaring zonder toepassing van straf „Ga maar spitten in de tuin zogauw de vorst er uit is", raadde hem de Politierechter. Heel wat minder coulant konden de Officier en de Politierechter zijn jegens een jongeman uit Oude Tonge. In 'ver eniging met" twee companen had hij aan een geparkeerd staande Audi perso nenwagen voor tienduizend gulden schade aangebracht. Toen het hem niet was gelukt een ruit in te trappen bonkten ze gedrieën over de motorkap en het dak van de wagen. De jongeman verklaarde desgevraagd dat er met de verzekerings maatschappij een betalingsregeling is getroffen en voorlopig gaan er ook van hem maandelijks enkele honderden guldens naar de Verzekeringsmaat schappij die alle kosten op de drie heeft verhaald. Een kwalijke streek, waar de maatschappij zeker niet op zit te wach ten", zo werd hem duidelijk gemaakt, maar veel kwalijker was het wat op 2 juli van dit jaar in Ouwerkerk was gebeurd. Daar, tijdens een schuurfeest, had verd. een vier jaar jongere knul mishandeld. „Zonder dat daartoe aanleiding was", hadden meerdere getuigen verklaard, maar daar was verd. het allerminst mee eens; de knag^p had hem wel degelijk uit gedaagd: „ik heb hem gewoon in me kaar geslagen" bekende verd. „maar 't was z'n eigen schuld!" „Heldhaftigheid van de onderste plank!" stelde de Off misnoegd vast toen duide lijk werd dat verd. z'n tegenstander nog had geschopt toen die al op de grond lag. De eis luidde 3 weken hechtenis voor waardelijk met als bijzondere voor waarde dat per maand ƒ250,- aan schade zal blijven worden betaald. De twee mededaders van de vernieling die ook hun portie aan aangebrachte schade moeten betalen kregen elk 2 weken v.w. met eveneens als bijzondere voorwaarde het maandelijks afbetalen van hun schadeportie. Zwaar lichamelijk letsel, met o.a. een gebroken neusbeen en een losgerukt neustussenschot was door vader en zoon B, de Sr. uit Hellevoetsluis en de Jr. uit Stellendam, toegebracht aan een inwoner (van A.) uit Melissant. Ze had den herrie om de juiste betaling van N.B. koekblikken gekregen en de Melis- santer zou de vader stevig bij de mouw hebben gegrepen. De zoon had de man weggeduwd waarbij die tegen de stoel en tegen het aanrecht was gevallen. Het proces-verbaal sprak echterover een confrontatie met de centrale verwar ming. De Politierechter meende een juiste conclusie te trekken toen hij vast stelde dat het een 'ontzaggelijke opdu- vel' was geweest, maar de senior ver dachte ontkende dat hardnekkig; de man was dronken geweest en een duwtje was voldoende geweest om hem te vel len. Overigens...., de klap was gegeven met een hand aan een van de vingers waarvan zich een zegelring bevond en dat had op het gezicht van het slachtof fer z'n sporen nagelaten, 12 hechtingen waren nodig geweest. In Oudenhoorn hadden beide verdach ten nog een aanhangwagen weggeno men, maar heel kwalijk was ook de aktie die verdachte junior in Ouddorp had ondernomen. Hij had daar ene Moer kerk mishandeld. Toen deze op de grond lag had hij van verd. nog een schop tegen het hoofd gekregen, zó hard, zo hadden getuigen verklaard, „alsof verd. een trap tegen een voetbal had gegeven". Hij zou zich bedreigd hebben gevoeld, maar daar wilden de Off en de Politie rechter niet van horen. De slachtoffers hadden zeker geen échte bedreiging gevormd. De Sr. verdachte hoorde een geldboete van 1000,- subs 10 dagen tegen zich eisen, de Jr. verdachte 1000,- plus een hechtenis van 3 weken voorwaardelijk. „Da's aardig wat geld" betreurde ver dachte, maar hij kreeg een adrem ant woord: „....u hebt ook aardig wat ge daan!" „Het slachtoffer heeft al écht gebloed en nu moet u figuurlijk bloe den". De junior verdachte werd heel nadruk kelijk extra gewaarschuwd dat een voort zetting van zijn gedrag ertoe zal leiden dat de binnenkant van de gevangenis hern niet vreemd zal blijven. De Politie rechter vonniste conform de eis.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1