Stichting Monumentenbehoud trots op 1e geslaagde projekt in Sommelsdijk Politieberichten Veldnamenonderzoek op heel Goeree-Overflakkee verdienstelijk initiatief van 'Rhetorica' Sommelsdijk Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Goedereede Oostflakkee AV^De Vogel BV Lijfrente-koopsompolis Zitting kerkvoogdij mn \iom^MAX)uA Perspektieven vollegronds-groenteteelt Een derde ijsloze winter wellicht te bijzonder POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Verkeer Tijdens een verkeerscontrole op rijks weg 57 werden 4 bestuurders bekeurd terzake het rijden zonder autogordel. Het afgelopen weekend werd er in de gemeente Goedereede weereen alcohol controle gehouden waarbij in 4 uur tijd van 42 bestuurders een blaastest op straat werd afgenomen. Van deze 42 per sonen moesten er 3 mee naar het politie bureau voor een ademanalyse. 2 van deze bestuurders kregen een schikking van 250- aangeboden en tegen de 3e bestuurder werd proces-verbaal opge maakt daar bij deze de uitslag 570 ug/1 was. Tegen de laatstgenoemde bestuur der, een inwoner van de gemeente Mid delharnis werd eveneens proces-verbaal opgemaakt terzake poging tot doodslag, daar hij het stopteken van 2 politiemen sen negeerde en met onverminderde snelheid doorreed, waarbij de politie mensen van de weg af moesten sprin gen. Te Stellendam werd een bromfiets uit het verkeer genomen voor nader tech nisch onderzoek. Bij dit onderzoek bleek de bromfiets zwaar te zijn opge voerd waardoor de bromfiets als motor fiets wordt beschouwd. Tevens bleek, dat de bromfiets was ingevoerd zonder dat er nu een goedkeuringsnummer was aangebracht. Om deze reden werd de bromfiets nu geheel inbeslaggenomen. Vernieling-baldadigheid Op de Molenstraat te Goedereede wer den aan een personenauto enkele ver nielingen aangericht. Te Stellendam werd op 11 november in de fietsenstalling aan de Brielsestraat een zo goed als nieuwe damesfiets vernield. Een inwoner uit Goedereede bekende dat hij op 4 november aan de Stations weg te Ouddorp een ruit van een kantoor had ingeslagen. Tegen hem werd proces verbaal opgemaakt. Op 17 november werd aan de Hofdijks weg te Ouddorp vernielingen aangericht aan het aldaar staande bushokje. Van het bushokje werden 2 ruiten ingegooid. Een en ander werd gelukkig gehoord en aan de politie doorgegeven. De daders, 3 jeugdige inwoners uit Stellendam, wa ren inmiddels met de bus naar Stellen dam gegaan en konden daar worden aangehouden. Naast het proces-verbaal ontvingen zij ook de rekening. Diefstal schapen Ten nadele van een schapenhouder uit Den Bommel blijken er afgelopen we ken 15 schapen ter waarde van ruim 2500,- ontvreemd te zijn. De dieren lie pen in een weide nabij Ooltgensplaat. Diefstal vanaf graf Een inwoner uit Oude Tonge deed aan gifte van diefstal van een z.g.n. maria beeldje vanaf het graf van zijn vrouw. Dit feit vond nu reeds voor de vierde maal plaats, op de Rooms Katholieke begraafplaats te Oude Tonge. De politie verkrijgt graag inlichtingen over dit geval. Geslipte auto niet verzekerd Een inwoner uit Rotterdam slipte zater dagmorgen met zijn Opel personenauto, op de Provincialeweg 47. Hij week uit voor een loslopende hond en raakte daarbij de macht over het stuur kwijt. De rit eindigde in de sloot. Bestuurder raakte licht gewond aan een voet. Om dat bleek dat de auto niet verzekerd was, werd deze door de politie in beslag genomen. Diefstallen Zondagnacht werd ter waarde van onge veer ƒ2500,- aan gereedschap ont vreemd uit een te Oude Tonge gepar keerd staande bestelwagen. Voorts werd uit een andere bestelwagen te Oude Tonge ter waarde van ƒ8000,- aan gereedschappen gestolen. Tevens is ge bleken dat onbekenden gepoogd heb ben om te Oude Tonge een vrachtauto te ontvreemden. Het kan misschien worden betreurd dat het niet eerder gebeurd is, maar ware er in Sommelsdijk niet de Sociëteit 'Rhetorica', dan zou het starten van een veldnamenonderzoek voor heel Goeree-Overflakkee misschien nóg veel langer zijn uitgesteld. De Ver. 'Rhetorica' (waarvan dhr. G. C. Joppe voorzitter en dhr. J. L. Koert secretaris is) heeft zo'n veldnamenonderzoek gisteren aangekondigd waarbij via de krant aller medewerking wordt ingeroepen. Nu ten behoeve van de landinrichting (ruilverkaveling) het eiland 'op de schop' wordt genomen is het de hoogste tijd en nog nét de gelegenheid al die namen van al die percelen vast te leggen. In een beschrijving, maar ook in een boekwerkje, als 't aan 'Rhetorica' ligt. Ooit, al lang voordat begin vorige eeuw de percelen een kadastraal nummer kregen, zijn ze van soms merkwaardige namen voorzien. De arbeiders kregen van de boer opdracht naar 'd'n Blikken', naar "t Putje' of naar 'Grootvoaders- hoekje' te gaan en zo zijn die namen een eigen leven gaan leiden totdat anno 1989 de tijd aangebroken lijkt dat ze in onbruik raken en meer en meer verge ten zullen worden. De percelen worden bebouwd met woningen of ze worden in het komende plan van toedeling met andere percelen samengevoegd. Voor de agrarische bedrijfsvoering geen verkeerde zaak, maar 't zou heel spijtig zijn als met de percelen ook de herinnering én de namen zouden verdwijnen. Op Schouwen-Duiveland heeft men dat gevaar ook onderkend en een aktieve vereniging heeft daar inmiddels een fraai boekwerkje uitgebracht waarin de namen bewaard-, en waar mogelijk ook beargumenteerd en uitgelegd worden. Flakkeese oudere boerenarbeiders, polderwerkers, waterschaps en polderbe stuurders, beheerders van kerkelijke archieven en uiteraard de bezitters van de benoemde percelen zullen zich zeker nog een reeks namen herinneren. Dringend vragen de Rhetorica-bestuurders hen één stapje verder te gaan, de namen aan het papier toe te vertrouwen en een seintje te geven aan dhr. Koert, Kon. Julianaweg 23, 3241 XB te Middelharnis, tel. (01870) 20 69, waarna dhr. Koert zal zorgen dat er een kontakt tot stand komt aan de hand waarvan de namen op gedetailleerde kaarten kunnen worden aangebracht. Helemaal mooi zal het zijn wanneer ook de oorsprong van de namen kan worden genoemd. 't Lijkt ons een pracht spel voor de komende winteravonden, stellig een plezierige-, maar voor het onderzoek ook een bijzonder nuttige bezigheid, want géén perceel mag worden overgeslagen. Maak met uw huisgenoten, vooral wanneer het ouderen betreft, een tocht langs wegen en langs velden en u zult merken dat zich héél wat namen presenteren. Soms zijn al huizen en complexen naar de historische benaming vernoemd, maar noteert u ze voor alle zekerheid tóch maar. Op oude kaarten en in oude archieven zullen er zeker ook nog te vinden zijn, maar verreweg de meesten zullen blijken te toe ven in de herinnering van de oudere flakkeeërs. Geen andere dan juist zij zul len de opzet van 'Rhetorica' kunnen doen slagen. Een pracht boekwerkje zal het worden, aangevuld met kaarten, foto's, tekeningen, namen van boerde rijen enz. enz. En nu.... allemaal aan 't werk en schrijven maar....!! •J^^^9 Verzekeringen Telefoon (01878) 10 77 Betaal nu MINDER belasting voor later MEER pensioen Sluit nu een Bel ons voor een pensioenberekening HERKINGEN De kerkvoogden van de Herv. Ge meente te Herkingen hopen zaterdag a.s. 25 november zitting te houden voor de betaling van zitplaatsen en erfpacht- gelden, in het Herv. verenigingsgebouw, van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. GOEDEREEDE Kerkdienst - Op uitnodiging van de Mannenvereniging hoopt morgen (woensdag)avond om half 8 in de Dienst des Woords voor te gaan ds. M. Aan- geenbrug te Barneveld. fHn-?'i*ir) De Ver. voor Bedrijfsvoorlichting Goe ree-Overflakkee organiseert volgende week donderdag, 30 november, 's avonds om half 8 in 'de Schakel' te Dirksland een bijeenkomst waarop gesproken zal worden over perspektieven voor volle gronds-groenteteelt op Goeree-Overflak kee. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de NTS, de Neder landse Tuinbouw Studiegroepen. Weerpraatje (door J. H. Pelleboer) Wij overdrijven niet met te stellen dat duizenden, gewoon uit financieel oog punt, hopen dat het toch enkele weken op zijn minst een pittige winter gaat wor den met een laag sneeuw. Wij kunnen ons die wens voorstellen. Na twee extreem warme winters, vrijwel zonder ijs en sneeuw, liggen bij vele grossiers en winkeliers de schuren vol met shawls, handschoenen, schaatsen, sleetjes en alles wat met winterweer te maken heeft. Aan zelfs geen straatsteen heeft men twee winters achtereen deze voorwerpen kwijt kunnen raken. Is een derde, zo extreem zachte winter opeenvolgend mogelijk? Ja, mogelijk is het, maar dat zou wel zeer extreem zijn. Bekijken we de winters over een periode van driehonderd jaar, want over die tijd hebben wij vrij betrouwbare cijfers, dan is het in drie eeuwen wel een paar keer voorgekomen dat twee winters na elkaar weinig kou te zien gaven, echter nimmer drie winters achtereen. Zelfs wanneer een winter normaal verloopt, valt er toch een aantal dagen sneeuw. Normaal in de drie wintermaanden in De Bilt twintig sneeuwdagen. Verleden jaar alleen een beetje sneeuw in november. Normaal in De Bilt in een winter tien ijsdagen (ook overdag vorst); verleden jaar niet één, in de winter daarvoor slechts twee. Ook in de wintersportgebieden van Sauerland en de Ardennen zijn de hotels en pensions twee winters vrijwel leeg gebleven, omdat erop die hoogte tot achthonderd meter geen sneeuw was te zien. Uit die enkele voorbeelden valt al op te maken dat, afgezien nog van de schaats liefhebbers, enige duizenden er bij gebaat zouden zijn dat er van de drie komende wintermaanden één bij is die echt winterweer geeft. Dan vliegen de schaatsen, de handschoenen en met sneeuw ook de sleetjes over de toon bank. Zekerheid hebben wij niet, maar statistisch zouden wij de gok kunnen maken dat deze winter wel sneeuw en schaatsijs te zien zal geven, wil het niet een extreme situatie voor het eerst in driehonderd jaar gaan worden. MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK De Stich ting Monumentenbehoud heeft j.I. vrijdagmiddag, in Sommelsdijk, een overtuigend wapenfeit gemarkeerd. In de St. Joris Doelstraat en de Dubbele Ring werd dat gevierd met de feestelijke overdracht - ter bewoning - van enkele panden die hevig ten prooi waren gevallen aan de tand des tijds, maar die dankzij het ingrijpen van de Stichting weer een nieuw, lang leven voor zich heb ben..! 't Hoeft geen betoog dat de voldoening daarover groot was, ook al heeft het de Stichting dan ook heel wat geld en inspanning gekost; daar staan ze dan toch maar...! Dhr. J. P. Kastelein, voorzitter van de Stichting - die is voort gekomen uit de vroegere Armenzorg - was een zichtbaar gelukkig mens toen hij in 'Sociëteit de Doele' z'n gasten ont ving, gelijkgestemden die zich mét hem verheugden in de geslaagde reddingsoperatie van een beeldbepalend pand, een wat ontredderd winkelpand en zelfs ook een Monumenten pandje. „De woningen zijn gerehabiliteerd en er brandt 's avonds weer een lichtje achter de ramen!" stelde dhr. Kaste lein vast, diep tevreden over 't geleverde bewijs dat de Stich ting zijn doelstelling heeft weten waar te maken. Grote voldoening derhalve bij de Stichtingsbestuurders om het feit vorig jaar, vanuit de overbodig geworden Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen, de 'Stichting Monumentenbehoud' te hebben opgericht. Het voorkwam dat de Gemeente zich over de gelden van de vroegere Stichting 'ontfermde': „....we voelden die gemeente lijke adem al in onze nek", zo zag dhr. Kastelein terug, „elk jaar keek de raad van Middelharnis, bij het goedkeuren van onze rekening over onze schouders mee". Er werd bij een Stichting in Goes te rade gegaan die zich op dezelfde wijze met renovatie van de Goesse binnenstad bezig houdt en 't klonk wéltevreden toen dhr. Kastelein vaststelde dat nu ook het resultaat in Sommelsdijk gezien mag worden; het eerste projekt dat al door een tweede, in de Ring en op de Oostdijk te Middelharnis wordt gevolg: „een verantwoorde beste ding", oordeelde dhr. Kastelein. Weth. J. Th. M. Jacobs, hij was het aan wie het plegen van de openingshandeling was vergund, was het er graag mee eens dat de nieuwe Stichting een verdienstelijke funktie ten nutte van de samenleving vervult en 't was dan ook 's wethouders wens dat de Stichting zich de renovatie van beeldbepalende panden in de dorpen tot in lengte van dagen tot taak zal reke nen. „Ook dit is vanuit het particulier initiatief een welkome duw in de richting van de dorpsvernieuwing die handen vol geld zal blijken te kosten maar die meer dan de moeite waard zal blijken te zijn", zo verheugde zich de wethouder die zich daarop wat vergaloppeerde, nog niet met de constatering dat een „warm kloppend hart" een belangrijke impuls voor de dorpse economie zal zijn, wél was hij wat voorbarig met zijn vaststelling dat voor de gemeente Middelharnis de magere jaren voorbij zijn. „We hebben een sluitende begroting zon der aantasting van de reserves!" pochte hij, daarbij kennelijk vergetend dat uit de reserves een bedrag van 125.000,- is aangewend om de begroting '90 sluitend te krijgen, 't Was de wethouder, die zijn opvolgers in de volgend jaar te kiezen nieuwe raad, vroeg zich voor de dorpsvernieuwing in te zet ten, kennelijk even ontgaan. Onthulling namen De gereed gekomen woningen hebben aan de historie ont leende namen gekregen. De nrs. St. Joris Doelstraat 10 en 12, in één pand gevestigd kregen de naam 'de Lombaert', nr. 14 kreeg de naam 'St. Joris', en het monumentenpandje Dubbele Ring 7 wordt gesierd met de naam 'de Elft'. Na de onthulling door weth. Jacobs vertelde voorz. Kastelein de betekenis van die namen. De 'Lombaert' ziet terug op de aanwezigheid van een lommerd-huis, St. Joris ziet terug op de historische Ridderpatroon St. Joris die ook in het vroegere Gemeente- wapen voorkwam en 'de Elft' is een vrijwel uitgestorven haring-achtige vis die vroeger het Haringvliet opzwom om te paaien. Sommelsdijk was destijds - aldus dhr. Kastelein - be kend om zijn zalm- en elftvisserij. „Bij het eerste onweder in maart, pakt men de elft bij z'n staart", zei het rijmpje. In 'de Doele' werd vervolgens nog wat nagepraat en bood architect van Oeveren zijn gelukwensen aan. Hij sprak ook een dankwoord voor de verkregen opdracht, mede namens Hoofd-aannemer Wielhouwer, aannemer Mackloet uit Stad die prachtig metsel-vakwerk leverde en overige mede werkers. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. D. Rietdijk van Moerkapelle. NIEUWE TONGE donderdagavond 7.30 uur ds. J. Koster. OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke. Tentoonstelling v.v. 'De Putter' te Ouddorp Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november organiseert deze vereniging een schitte rende vogelshow. 500 vogels, o.a. kanaries, parkieten, tro pische vogels en duiven zijn gratis te zien op vrijdag 24 november van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdag 25 november DIERENBESCHERMING Vermist sinds een week zwarte gecas treerde kater, met 4 witte voetjes, witte snuit en borst, 3 jaar oud. Graag inlich tingen mevr. Keiler, Westduinweg 15, Ouddorp, tel. (01878)24 31. van 14.00 tot 22.00 uur, in het Vereni gingsgebouw 'Dorpstienden' te Oud dorp. Allen hartelijk welkom. Diependorst 168, 3253 VC Ouddorp FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO - COMPUTER - Te!al<ion 0^S?B-IB!2 en SiZO n2 - Teleloon 0U16-Z4O0 - Sommelsaijk Telefoon 01870-61 'De Lombaenwordi onthuld; rechts dhr. Kastelein die de wethouder in evenwicht houdt. De tocht eindigde bij 'de Elft'.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1