(SuberenFioek jeugd- hoekje NK limiet voor Wanda Jongejan Amerika en Canada Kledinginzameling BOVAG GARANTIEBEWIJS (JBomlfe.0 Damvereniging Novemberraadsel 3 Inlevering vakantiebonnen Bladz. 2 van Oom Ko Beste jongens, meisjes.... en ieder dit dit leest Welkom Tweewielercentrum Middelharnis Ingezonden: ii^r^t0'^:»i^l^ifr^%ff'>»i^^ifr^»e'^ti^ift^ Uw zekerheid voor een scherp ge prijsde en goed onderhouden auto. Extra novemberraadsel B Tot slot Puzzel 1. Bloemen 16. Sloop 2. Bak 17. Meisjes 3. Bos 18. Schilder 4. Stoel 19. Luier 5. Boeken 20. Dop 6. Filiaal 21. Architecten 7. Tuin 22. Auto 8. Fiets 23. School 9. Dieren 24. Kunst 10. Kussen 25. Was 11. Winkel 26. Sleutel 12. Broek 27. Bureau 13. Wiel 28. Telefoon 14. Tuin 29. Bank 15. Winter 30. Houder i«'^^4^^r^i«-;^4^g;t<^i«'^:«4^2«r^i«'^^;3^ „Ernst Nut en Ontspanning '5?' te Mellssant Tante Nel „EILANDEN NIEUWS' VRIJDAG 17 NOVEMBER 1989 Nieuwe boeken Theodorus van der Groe, De boetvaardige tollenaar. Uitgeverij Den Hertog te Houten. Paperback. 59 pag. Prijs 12,50. Konden de geveinsden en de tijdgelovigen, als ze in de benauwde angst van hun over tuigingen zijn, een lange ladder van tranen en gebeden maken, om daarmee in de hemel te klimmen, zij zouden dat voorzeker liever doen dan hun ganse ziel aan God in Christus overgeven, mete een enkele tolle- naarssmeking: O, God, wees mij zondaar genadig. Een arm boetvaardig zon daar, die reeds op de rand van de hel ligt en zijn laatste steunsel nu verloren heeft, heeft geen tijd meer over om lang te bidden; maar hij grijpt slechts met een greep des geloofs enkel de genade aan en houdt die vast, en dan is hij behouden. Zulk één zal, als het mogelijk is, dan ook altijd veel liever alleen in zijn binnenkamer op de grond voor de voeten van de hoge God willen neer liggen.... Wellicht het meest bekend geschrift van de 'oude schrijver' Theodorus van der Groe (1705-1784) is de 'Toetssteen der ware en valse genade'. In het tweede hoofdstuk van dat boek behandelt hij 'de kennis der ellende, of van een ware zaligmakende overtuiging des Heiligen Geestes'. Hij besluit het hoofdstuk met een verhandeling over de gelijkenis van de boetvaardige tollenaar. In de persoon van deze tollenaar uit de bekende gelij kenis van de Heere Jezus worden de besproken zaken 'kortelijk bijeen ge trokken', aldus Van der Groe. Deze verhandeling nu, die op zichzelf beschouwd als het ware een afgeronde predikatie is, werd in de vorige eeuw voor het eerst afzonderlijk uitgegeven. Enkele maanden geleden verscheen het boekje in hedendaagse spelling bij uit geverij Den Hertog te Houten. Een goed initiatief! Het hierboven weergegeven citaat is genomen uit dat boekje. De tollenaar uit Lukas 18 stond van verre. Van der Groe ontwaart in diens houding, in wat hij deed en zei een tafe reel van ware evangelische boetvaardig heid. Hij had vier zaken waarin de ware boete, de zaligmakende overtuiging van zonden bleek, zoals die door de Heilige Geest gewerkt wordt in de harten van de uitverkorenen. Hij had, aldus Van der Groe, namelijk boetvaardige voeten ('hij We hebben weer iemand te verwelko men: Linette Jansen uit.... Ouddorp. Dat laten de andere dorpen en steden in Nederland toch niet op zich zitten, hè, dat Ouddorp nu sterk in de meerderheid is? Kom, doe er wat aan. Om alle misverstanden te voorkomen: Op Ouddorpers hebben we niets tegen, hoor. Die blijven ook welkom! Eén van onze Ouddorpse puzzelaar- sters is - hoorden we - reeds een poosje thuis. Liesbeth Tanis tobde met een 'drei gende blinde-darm-ontsteking'. Hope lijk is ze - als jullie dit lezen - aan de herstellende hand. Een kaart zal dan zeker goed aan doen. Stuur die dan maar naar: Diependorst 166, Ouddorp Zoeken jullie zelf even de postcode op? In de volgende letterhokken moeten jul lie de namen opzoeken van een koning, een overste, een volk en een stad! Je vindt de namen, door het letterhok te doorwandelen aan één stuk. Schuin mag niet. We geven een voorbeeld. De naam van een boom: OOMAB BFJCD RPILO (Olijfboom) Nu jullie: Overste: Volk: TNCDF OUTVVV SAJEG OLDEEE ADHMO OASTRN RAYKW CHQAAA RZUBV WVXEN De koning en de stad hopen we vol gende keer te plaatsen. stond van verre'), boetvaardige ogen (hij durfde 'de ogen niet opheffen naar de hemel'), boetvaardige handen ('hij sloeg zich op de borst') en een boetvaardige mond ('zeggende: O God, wees mij zon daar genadig'). De tollenaar onder scheidde zich in al deze dingen van de Farizeeër die onbeschroomd de tempel intrad en zich vrijmoedig keerde naar het heilige der heiligen waar de Heere God Zijn troon had opgericht. Hij was in eigen oog een zeer heilig man. Een groot onderscheid dus tussen die twee. Van der Groe trekt in zijn boekje die separatie verder door. Zijn toetssteen is het ware werk van de Heilige Geest - ontdekkend, ontgrondend, overtuigend - zoals dat in de Schriften op klare wijze is geopenbaard. Hij dringt dan ook aan op de waarachtige zelfbeproeving. De zaak is het waard. Echt of schijn - het is heet verschil tussen licht en duister, tus sen leven en dood. Zo zij dit boekje aan bevolen voor allen die weten welk belang ermee gemoeid is in deze dingen eerlijk behandeld te worden. O Theodorus van der Groe, Het juk afgenomen. Uitgeverij Den Hertog te Houten. Paperback. 82 pag. Prijs 12,90. Nog een boekje van Van der Groe kwam onlangs bij uitgeverij Den Hertog uit. In hetzelfde handzame formaat en ook overigens op dezelfde wijze uitgegeven. Hier gaat het om een verhandeling over Hosea 11:4 'En (Hij) was hun als dege nen die het juk op hun kinnebakken oplichten'. Het werkje verscheen voor het eerst in 1832, dus ruim na het overlij den van de schrijver. Het initiatief daar toe was toen genomen door een zekere Jelle J. Croles, een Fries die in die magere tijden de Gereformeerde leer zeer was toegedaan. Van zijn hand was de (ook nu weer opgenomen) Voorrede. Croles dringt er 'zijn geliefde lezers' op aan ernaar te staan 'om die dierbare ver lossingsleer door en door te leren ken nen, opdat uw ziel er verliefd op mag worden; onderzoek de waarheid die Gods Woord bevat...' Het oogmerk van Van der Groe in het verhandelen van deze stof was, zo legt hij ergens aan het eind van zijn boekje, iets te zeggen tot nut en ontdekking van onbegenadigde zielen die nu nog, he laas, aan satans juk gebonden zijn. Gebonden te zijn is de situatie van ieder schepsel die van God vervreemd is. De arme en ellendige Adamskinderen die Gods touwen en banden moedwillig hebben verscheurd. Zijn zalig vrede-juk van hun hals hebben afgeworpen en daarom nu zeer vastgebonden zijn aan de sterke banden en ketenen van zonde, wereld en duisternis, van ongeloof en vijandschap, van schrik en vrees. Bij elkaar zijn het uiterst sterke banden en ketenen die deze gebondenen in der eeuwigheid niet kunnen losmaken of verbreken. Hoek Hoflaan/ Schoolstraat 01870-3332 GOEDEREEDE Gelegenheid tot inleveren van R.B.S. Schilderzegels, maandag 20-11-1989 van 20.00 tot 21.00 uur bij W. K. v. d. Laan, Jongkoenstraat 66. Eind februari worden de Nederlandse Winterzwemkampioenschappen gehou den. Wanda Jongejan is de enige Flak- keese, die daar jaarlijks mag verschij nen. Meestal start Wanda op de 100 meter rugslag en de 100 meter vrije slag. Toch nog onverwacht scoorde Wanda afgelopen zaterdag in Dordrecht 2 mi nuut 27,9 seconden op de 200 meter rug slag. Deze tijd is onder de NWK limiet. Bovendien is dit een nieuw clubrecord voor De Gooye. Muriel Verbeek en Mirjam Nelissen werden respektievelijk 17ste en 22ste op de 200 meter vrije slag voor meisjes van 1977. Hun tijden waren: 2.52,8 en 3.00,8. Bij de meisjes van 1974 behaalde Daphne Verbeek een keurige 4de plaats op het nummer 400 meter vrije slag; haar tijd was 5.17,1. Frank Franzen werd 6de op hetzelfde nummer bij de jongens; bij hem stopten de chronometers op 5.13,0. Op de 200 meter rugslag meisjes van 1976 werden Bemadette Visbeen en Antoinette Mijnders 9de en 17de; hun tijden bedroegen respektievelijk 3.18,6 en 3.00,4. Bij de heren zwommen Leon van Nim- wegen en Mare Nederlof op de 200 meter rugslag respektievelijk 2.37,6 (17de) en 2.49,5 (26ste). Van der Groe wijst erop dat hier sprake is van gebondenen van Sion. Zij worden allen tezamen door de Geest tot zaligheid over tuigd en aan zichzelf bekendgemaakt Zodat zij de benauwde banden waaraan zij vastgebonden liggen, zeer smartelijk gevoe len en niet ophouden daaronder bitter te kermen en te zuchten. Totdat zij hun ziel door de machtige hand van Christus van die banden des doods vinden losgemaakt en nu mogen wandelen als de vrijgelatenen des Heeren. Over dat grote werk van de zalige verlos sing en bekering van arme verloren zon daren, zonder onderscheid door Gods almachtige genadehand verricht spreekt dit boekje. Wat daarin met name accent krijgt, is dat de Heere het juk van zulken oplicht in Zijn eigen weg, op een wijze als Hij Zelf wil en door zulke middelen als Hij daartoe belieft te gebruiken. Hij is de soevereine Heere. Hij drukt het juk op de ene mens zwaarder dan op de andere eer Hij het komt afnemen. Maar Hij laat een ieder daarvan zoveel smart en benauwdheid ervaren als er nodig is dat ze tot Hem roepen en de toevlucht tot Zijn Christus nemen. Een boekje met vele pastorale lessen. J. K. Ook dit jaar, en zeker in 1990 zullen weer veel Nederlanders, en ook streek genoten een bezoek brengen aan de U.S.A. of Canada. Welnu, op donderdagavond 23 novem ber a.s. organiseert 'Wereldkontakt' een informatie-avond over beid elanden in een van de zalen van gebouw Engels, Stationsplein 45, Rotterdam. Dit is naast het Centraal Station. Deze avond is geheel gratis, en de zaal is open om 18.45 uur. De opening is om 19.30 uur. Op deze avond kunt u allerlei vragen stellen over uw reis, en over deze landen. Ook zullen er een aantal dia's en films worden vertoond. Wat is nu 'Wereldkontakt'? Dit is een vereniging van vrienden en familieleden van emigranten. Opgericht 30 jaar geleden met 9 leden, en nu met 50.000. Let wel gezinshoofden. Want het lidmaatschap is slechts 16,50 per jaar voor heel het gezin. Wat krijgt u daar voor!!! Het magazine dat 6x per jaar verschijnt met alle infor matie over vliegreizen zowel charters als lijnvluchten en ook de prijzen van deze vluchten. Bovendien kan Wereldkontakt uw reis verzorgen uit en thuis. U betaalt geen reisverzekering en luchthavenbelasting. Dat scheelt al gauw 120,- per persoon per reis. Ook heeft Wereldkontakt op 26 bestemmingen in het buitenland Neder lands sprekende assistenten. Dus niet alleen in Amerika en Canada. Of u nu naar familie gaat in Toronto, vrienden in Brazilië of op vakantie naar Israël of Indonesië, Wereldkontakt levert u daar toe de middelen, dat u goed voorbereid op reis gaat Mede door de vele vrijwilli gers die hun diensten gratis ter beschik king stellen. Dus tot ziens op 23 november a.s. en reeds meer dan 300.000 landgenoten gingen u voor. Door op reis te gaan met 'Wereldkontakt'. W yf!' yff De Stichting K.I.C.I., Kleding Inzame ling Charitatieve Instellingen komt bin nenkort weer kleding inzamelen in de gemeente Dirksland. Dit gebeurt op don derdag 23 november a.s. Uit de opbrengst worden de Stichting 'Hulp aan Landgenoten in Indonesië' en de Stichting 'Nederland-Lesotho' gesteund. In Indonesië worden 1370 gezinnen (4000 personen) met een maan delijkse gift geholpen. Het zijn families, die tussen wal en schip zijn geraakt en geen Nederlands paspoort meer be zitten. De Stichting 'Nederland-Lesotho' houdt zich bezig met kleinschalige ontwikke- lingsprojekten in dit Afrikaanse Ko ninkrijk. Projekten ter bevordering van landbouw en veeteelt, van onderwijs en volksgezondheid. Er zullen in de gemeente huis-aan-huis plastic zakken worden verspreid, die enkele dagen later, hopelijk goed gevuld met nog draagbare kleding, textiel en schoenen worden opgehaald. De bewo ners wordt verzocht de zak met kleding vóór 9 uur buiten te zetten. Wanneer men geen kleding heeft aan te bieden, kan men toch helpen, door een bijdrage te storten op giro 3367600 t.n.v. de Stich ting K.I.C.I. in Den Haag, Nassau Zui- lensteinstraat 9. Telefoon (070) 24 54 68. ALFA ROMEO Alfa Romeo 33 1.3alfarood Alfa Romeo 33 1.5 sportvelgenwit Alfa Romeo 35 1.5 QV sportvelgengrijs M Alfa Romeo 75 1.8 TB sportv., verlaagd...rood Alfa Romeo Sprint 1.7 sportv., verlaagd rood Alfa Romeo G.T.V. 6 sportvelgenrood Audi 80 CLgrijs M 8.450,- Audi 100 CS Quatro 138 pkgroen M ƒ41.900,- Audi 80 1.8 S 88 pkzilver ƒ31.900,- Audi 80 C Diesel 2 drsrood ƒ15.900,- Audi 80 CS Diesel 4 drsgroen M 14.900,- Audi 100 Dieselbruin M ƒ15.900,- Austin Mini 1000rood 8.900,- BMW 518ibeige M ƒ28.900,- BMW 315zwart BMW 315wit BMW 315wit BMW 316rood BMW 316zilver BMW 316zwart BMW 3181groen BMW 3181blauw BMW 320wit BMW 3281antr. BMW 324 Dwit BMW 324 Drood BMW 324 Dwit BMW 318izilver BMW 316rood BMW 325i Xantr. BMW 520zilver BMW 525 EAzilver BMW 5281 Agroen BMW 7321 Azilver BMW 7301 Azilver BMW 315bruin BMW 316blauw 6.500,- BMW 315blauw ƒ10.250,- Citroën 2 CV 6 Clubrood 7.900,- Citroën Visa 11 RErood Citroen Visa 11 RErood 9.800,- Citroën BXwit 12.500,- Citroën BX 14 RErood ƒ12.950,- Citroën BX 14 REd.grijs M ƒ19.250,- Daihatsu Charade 1.3i TXgrijs M ƒ17.900,- jan.'SS 15. km NIjsse bv febr.'86 50.000 km Nijsse bv febr.'85 75.000 km Nijsse bv nov.'86 43.000 km Nijsse bv mrt.'88 22.000 km Nijsse bv apr.'85 70.000 km Nijsse bv apr.'83 139.000 km Karels febr.'87 93.600 km van Geest okt.'87 36.900 km van Geest febr.'85 93.500 km van Geest juli'84 140.200 km van Geest apr.'84 151.000 km van Geest okt.'87 14.700 km mei'87 apr.'83 1982 1983 1985 1987 1986 1981 1981 1986 1986 1988 1986 1987 1987 1983 1986 1983 1985 1982 1982 1988 apr.'83 juli'82 juli'83 33.000 km 74.000 km 104.000 km 93.000 km 89.000 km 85.000 km 63.000 km 140.000 km 123.000 km 49.000 km 92.000 km 120.000 km 105.000 km 59.000 km 37.500 km 115.000 km 51.000 km 161.000 km 114.000 km 108.000 km 135.000 km 38.000 km 38.000 km 100.000 km 65.000 km CITROEN jan.'87 juni'85 dec.'SS apr.'85 mrt.'85 dec.'87 15.500 km 62.500 km 54.193 km 56.000 km 59.000 km 25.000 km jan.'89 21.300km van Geest van Geest van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt Blaak V. Erkelens V. Erkelens van Geest V. Splunter Knöps bv V. Erkelens V. Erkelens V. Erkelens van Geest Dit extra-raadsel werd ingezonden door Edith Voogd. Ze krijgt er 15 extra punten voor. We kunnen het zó plaatsen, want Edith zorgde voor een keurige 'com- puter-uitdraai'. Alleen.... als je alles goed invult staat er in één zin een woord wat niet zo fraai is! De naam op zich wel, maar de betekenis in de zin niet. En dat dat nu juist mijn geboorteplaatst moet overkomen, die toch al zo slecht bekend staat! Afijn.... hier komt het: Vul op de ontbrekende plaatsen in de onderstaande regels een plaatsnaam in zodat er een goed lopende zin ont staat. voorbeeld: ik mocht het vuil niet in Rhijn storten vandaar dat ik het naar de maasbracht. Toen de klei op was kon men gelukkig nog met Een koekoek vroeg zich af waar zal ik mijn Als ik bij hem niet slaag kan ik altijd nog bij De meeste herten lagen rustig in het gras ik zag maar een Ze hoeft slechts even in de zon te liggen en Ik schaak slecht maar ik weet dat ik nog Ik heb geen beesten thuis want ik hou niet van Het gammele rijtuig zakte al snel door zijn Het woord emmer schrijf je met twee Zij nam drie suikerklontjes in haar kof fie maar ze maakte het daarna niet De arts onderzocht de bejaarden op keelontsteking waarbij zij hun moesten uitsteken. Piet Jan Westdijk. Zo te horen heb jij het wel aardig druk. Wij ook ja. Vooral met al die post van jullie groep. Jullie hou den toch wel vol hè? De herfstvakantie is intussen al voorbij, inderdaad met veel mooi weer. Dan ben je zeke rwel heel de vakantie buiten geweest? (Behalve dan om te drinken, eten of slapen). Lieke van der Have. Zó hebben we je naam toch wel goed geschreven? Jullie hebben, zo te lezen, een gezellige fami liedag gehad. We zullen maar niet in de krant zetten, dat de dag gedeeltelijk in de dierentuin gehouden werd. Anders den ken de mensen nog dat je daar familie had, om te bezoeken.... Je kan toch wel tegen een grapje, hè? Jullie gaan weer volop „extra dingen" maken? Mooi zo. Voor volgende keer - bij gezondheid - hebben we nog een prachtige zelfgetekende rebus van Elma Buscop liggen. Wat we nog meer hebben liggen, komt daarna aan de beurt. Even geduld dus.... Allen de hartelijke groeten en bij-leven- en-welzijn tot volgende keer. P.S. Overige jarigen in november: Jolande v. d. Wende (16 nov.) Molentienden 105 Arjan van Wijk (28 nov.) Marijkeweg 14a. Beide uit Ouddorp. Hartelijk gefelici teerd en Gods Zegen toegewenst, als je jarig was. En als je er nog met spanning naar uitkijkt: Bij-leven-en-welzijn ook een goede dag toegewenst! We zijn deze week weer present met een ouderenhoek. We hebben een flinke „puzzelafdeling" en een gedichtje. Geen patronen of recepten dus, helaas!!! Maar misschien volgende keer beter. We beginnen met de puzzel. De puzzel voor deze week is niet zo moeilijk dacht ik. U ziet 30 (zelfstandige naam) woorden, van die woorden kunt u 29 woordcombinaties maken. Het pro bleem is alleen dat het laatste gedeelte van het woord het eerste gedeelte van het volgende woord moet zijn. (bijv. ping- pong-tafel, tafel-laken, laken-set enz.) Hier komen de woorden: Is 't nou een sloopbosje of 'n kunstbloem? Als u dat hebt opgelost kunt u de puzzels van de vorige keren na gaan kijken. Hier volgen de antwoorden. Eerst van de bij belse puzzel en dan van het kern- raadsel. De bijbelse puzzel: 1. Darius 14. Esther 2. Effatha 15. Doombosch 3. Huisvrouw 16. Schaduwdienst 4. Ezau 17. Goliath 5. Ehud 18. Aalmoes 6. Rachab 19. Doop 7. Zeruja 20. Egypte 8. Achsa 21. Schaap 9. Loofhuttenfeest 22. Lukas 10. Upharsin 23. Achab 11. Sterven 24. Achterklappen 12. Therafim 25. Naaman 13. Ezelin Uitslagen van maandag 13 november 1989 Ie afdeling: C. Visbeen - H. van Heukelen2 - O A. Visbeen - J. LooyO - 2 H. Visbeen - B. VisbeenO - 2 B. Grootenboer - A. het JonkO - 2 2e afdeling: B. van Engen - S. Keijzer1 - 1 M. Wiegel - T. Goedegebuur1 - 1 J. Non - M. Arrias2 - O Het kernraadsel: 1. IVU MAT TRAM MAART A 2. GA GAT TAAG GRAAT R 3. RE REL LEER REBEL B 4. EL NEL LENG ENGEL E 5. EG LEG LEEG GELEI I 6. AL DAL LADE DADEL D 7. AD DAM IMAND MAAND A 8. AR RAD ADER ADDER D 9. ME MES STEM MEEST E 10. ER REE EGER REGEL L 11. GR ROE ROES STOER T We hebben deze week niet zoveel „vulling" voor de ouderenhoek. We zullen dan ook maar een albumversje van mevr. MeUssant plaatsen. Het is denk ik voor veel mensen een versje om wat van te leren. Tevreden zijn, dat is een gunst. Tevreden schijnen, is een kunst. Tevreden worden, een groot geluk. Tevreden blijven, een meesterstuk. Zo, dat was het weer voor deze keer, niet zo veel deze keer, maar volgende keer beter. Bij leven-en-welzijn tot over veertien dagen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 6