Raad Oostflakkee stemt in met conclusies Soc. economisch rapport De Jacob Senior^ de GO 32^ een prachtig schip In Middelharnis werd de Stichting Beursbelangen opgericht Florida is veel en veel meer dan zon alleen Hoogste punt ziekenhuisbouw ti^l-WS' flomi^emoH AV^De Vogel BV Lijfrente-koopsompolis Verzorgende beroepen regio Goeree Overflakkee Geen belastingverhoging Goedereede 62e Jaargang No. 5851 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Bij alle drukte waarmee Oostflakkee's gemeenteraad in de j.l. donderdag avond gehouden raadsvergadering was belast stond ook nog de bespreking van het gepleegde Sociaal-economisch onderzoek op de agenda. De vraag van het College de in dat rapport gedane conclusies en aanbevelingen te onderschrijven werd door de hele raad gevolgd, al waren er zeker ook kriti sche vragen die in de richting van enige reserve jegens de kwaliteit van de aanbevelingen wezen. Wat moest je nou, hoorde je dhr. Bax (WD) morren, met de conclusie dat de aanwezigheid van een fietsverhuurpunt het maken van fietstochten aantrekkelijker kan maken en dat zou weer goed zijn voor de ontwikkeling van de recreatie-infrastructuur.... „....dat zijn zintuigelijke waarnemingen die we ook zelf hadden kunnen maken", mokte dhr. Bax. Overigens wilde hij niet zó ver gaan de bestede 75.000,- wegge gooid geld te noemen, tóch vond hij de conclusies wat mager. Vanuit de overige frakties werd aan het rapport meer waarde gehecht, zoals o.a. dhr. M. D. de Wit namens het CDA het weten. Hij sprak met nogal wat beducht heid over het aantrekken van bedrijven; „....het mogen zéker geen bedrijven zijn die onze mooie agrarische gemeente met hun afvalstoffen zwaar verontreini gen!" zo waarschuwde hij. Heel veel lie ver zou het hem zijn wanneer de mogelijkheden voor de akkerbouwers en tuinders worden uitgebreid met glas tuinbouw, door het toestaan van kassen. Ook de mogelijkheden die de recreatie biedt zouden de ontwikkeling van de gemeente kunnen stimuleren. Al met al vond dhr. de Wit het zeer nuttig het rap port ter bespreking aan te bieden aan alle mogelijke deskundige lichamen. Dat laatste was ook de mening van dhr. Breeman (SGP) die ervoor wil waken dat het plan in de ijskast terecht zou komen en ook dhr. Bamhard (PvdA) wilde er 't liefst gelijk maar mee aan 't werk. „Hier ligt een kans, dan pakken we hem dus!" zo illustreerde dhr. Bamhard zijn suggestie een taakgroep op te rich ten met als opdracht alle consequenties op een rijtje te zetten en in beleidsaan bevelingen te vertalen. Het College - zo verwoordde voorz. burg. de Vos - is voornemens de raad al binnen een halfjaar voor te leggen wat er met de aanbevelingen moet gebeuren. Bij de voorbereiding van voorstellen zullen ook representanten van maat schappelijke groeperingen betrokken kunnen worden. „Het rapport levert misschien op de duur z'n geld op, maar vraag me achteraf niet dat te bewijzen, want dat is ook niet mogelijk", zo dekte de voorz. zich bij voorbaat in tegen latere vragen over het effekt van het rap port. Wél kan van het rapport nu al wor den gezegd dat het het Gemeente bestuur bevestigt met zijn beleidsdoel stellingen op de goede weg te zijn. Al deze week zal burg. de Vos een „uitvoe rig gesprek" hebben met de Gedepu teerde bij wie de mogelijkheid tot kassen- bouw moet worden bepleit, zeker nu daarvoor in het Westland volstrekt geen ruimte meer if;. Bouwvergunning ingetrokken Op het perceel waarop - tot aan de ver woestende brand - de supermarkt Euro- discount was gevestigd, rust niet langer een bouwvergunning. B en W hebben die ingetrokken nadat was gebleken dat de eigenaar van het perceel, dhr. J. Jon ker kennleijk geen bouwplannen had. Via zijn raadsman heeft dhr. Jonker - medio dit jaar, na door het College te zijn aangeschreven - laten weten bezig te zijn met de verkoop van het perceel mét bouwvergunning, maar daar heeft het College geen genoegen mee geno men. Omdat een goede motivatie ont breekt heeft het College besloten per 31 juli definitief tot intrekking over te gaan. Het ingediende bezwaarschrift werd niet ontvankelijk verklaard. •J^^^V Verzekeringen Telefoon (01878) 10 77 Morgen, woensdag 15 november, zal op de nieuwbouw van het ziekenhuis wor den stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt. Bouwcoördinator P. J. Helmsing hoopt 's.middags om 3 uur een officiële handeling te verrichten. Het hoogste punt is onderdeel van het nieuwe beddenhuis. Er wordt door hoofdaannemer BAM naar gestreefd het bouwobject volgend jaar december op te kunnen leveren. D.V. dinsdag 21 november in het Vereni gingsgebouw van de Ger. Gemeente, Chr. de Vrieslaan te Middelharnis. Spreker is evangelist J. W. N. van Dooyeweert te Tilburg. Onderwerp; „De zin van het lijden Aanvang half 8. Ieder is hartelijk welkom. De gemeenteraad van Goedereede houdt volgende week donderdagavond, om half 8, zijn begrotingsvergadering. De begroting '90 ziet er overigens wélge- zond uit met een post onvoorziene van 185.000,-. Er worden door het College derhalve ook geen belastingvoorstellen gedaan. De nieuwe kotter GO 32, ter gedachtenis aan vader Jaap Sperling die in augustus 1980 overleed, gesierd met de naam „Jacob Senior", heeft zaterdagmiddag op het Haringvliet een prachtige proefvaart gemaakt. De eigenaar, Visbedrijf Sperling b.v., waarin de broers Kees, Huib en Piet samen werken, heeft de genodigden een prachtige vaartocht over het kalme-, en zon-overgoten Haringvliet, geboden, waarna in „Oostdam" werd gerecipieerd. De nieuwe GO 32 vervangt de oude 32, die „Hoop op zegen" als naam had. Het tweede schip van Visserijbedrijf Sperling is de „Geertruda", de OD 9. De nieuwe GO 32 werd geleverd door machinefabriek Padmos b.v. Om voor eens en voor altijd te voor komen dat de organisatie van een beurs - in 'de Staver' - nog eens stagneert en zelfs wordt uitgesteld door de escapades van één organisa tor, is in Middelharnis de Stichting Beursbelangen opgericht. J.l. don derdagmorgen tekenden de partici panten de overeenkomst ten over staan van notaris Schuring. Het betrof de heren Leen Jordaan, manager van 'de Staver' en dhr. Rei- nink, van Buro Effendi uit Meppel. 'Staver'-manager Jordaan, en vele ande ren met hem, vinden dat een beurs van regionale betekenis op geen andere plaats dan de 'Staver' thuishoort, niet alleen vanwege de centrale ligging, maar zeker ook vanwege de beschikbare ruimte. Alleen moest tot dusver de orga nisatie worden 'uitbesteed' en daarmee werden helaas minder goede ervaringen opgedaan, al mocht de in '88 gehouden Beurs 'Wonen en Vrije tijd' een ge slaagde heten. De organisator van toen wist de beurs echter niet te continueren en voor de aktieve 'Staver'-manager was dat het sein handelend op te treden, c.q. de organisatie in eigen beheer te nemen. De thans opgerichte Stichting Beursbe langen, waarvan het bestuur tenminste 2 en ten hoogste 5 leden zal tellen, heeft als doelstelling het organiseren van bescheiden fonds achter de hand wor den gehouden. De Stichting neemt zich voor tijdig van zich te laten horen, „want", zo vinden de Stichtingsbestuurders, „'de Staver' wordt weer het bruisend middelpunt van Goeree-Overflakkee!" Begin november zijn de reisadvi seurs van de grootste reizenverko- pende Rabobanken, waaronder ook Rabobank Middelharnis, met Arke Reizen, K.L.M. en Martinair naar Florida geweest om eens met eigen ogen te zien wat deze 'Sunshine State' nu allemaal te bieden heeft. Als u alleen maar naar Florida gaat van wege het klimaat, dan kunt u beter een Europese bestemming kiezen. Laat een beetje avontuur uw reis kleu ren, daarvoor zijn in de 'Sunshine State' mogelijkheden genoeg. Ik hoop dat uw nieuwsgierig hierdoor wordt geprikkeld. Mag ik u meenemen op onze reis? We vlogen met de K.L.M. naar Atlanta, één van de grootste luchthavens van Amerika. Op deze manier konden wij zelf eens meemaken wat overstappen op zo'n enorme luchthaven betekent. De verbindingen tussen de terminals gaan niet te voet, maar met een soort metro. Daarna vlogen we door naar Miami, waarvan iedereen ten onrechte denkt dat Miami de hoofdstad van Florida is. Maar laat ik u uit de droom helpen, Tal lahassee in het noorden is de hoofdstad van Florida. Miami is op dit moment vanuit Neder land nog de belangrijkste luchthaven, maar Orlando en sinds kort ook Tampa worden voor ons steeds belangrijker. Amerikanen praten nu eenmaal graag over de 'Sunshine State'a en we kpun- nen hen ook geen ongelijk geven want de temperatuur in dit wormvormig aan hangsel van de Verenigde Staten schom melt gemiddeld zo rond de vijf en twintig graden celsius en de zon lijkt er altijd te schijnen. De verleiding is groot om in één hotel, aan één strand, onder één zon neer te ploffen om verder gedachtenloos te staren over de Atlanti sche Oceaan of de Golf van Mexico. Florida is een staat die men per huur auto of georganiseerde tour moet leren kennen. Het wegennet is er uitstekend. Autorij den in Amerika lijkt niet op het zenuw achtige gedoe in Europa. De automobi list is zeer gedisciplineerd en houdt zich aan regels die er niet om liegen. Wie een bananenschil uit het raampje van zijn rijdende auto gooit, kan bestraft worden met een boete van vijfhonderd dollar. Extra kerkdienst Ger. Gemeenten DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). Iedereen houdt zich in Amerika ook keurig aan de snelheid van 55 mijl per uur ongeveer 88 kilometer. Overigens is een huurauto in Amerika veel goedko per dan in Europa en de benzine trou wens ook, ongeveer twee kwartjes voor een liter. Miami Beach was de eerste stad die wij op onze rondreis bezochten. Een stad met wat vergane glorie uit de jaren der tig, alhoewel Miami er alles aan doet om de glamour te herstellen. Vanuit Miami zijn vele excursies te maken. Wat dacht u van een trip naar de Everglades, Key West of een cruise naar de Bahama's. Wij bezochten een camperverhuurbe drijf, een luxe cruise-schip, verschil lende hotels en maakten ook wat ex cursies. Tijdens onze reis kregen wij van Arke Reizen, Rabobank Nederland, K.L.M. en Martinair een uitgebreide produkt- presentatie en een vooruitblik op reizen in de jaren negentig. Als belangrijkste punt kwam bij alle maal naar voren dat gestreefd wordt naar: kwaliteit, service en vriendelijk heid. Vanuit Miami reden we per bus naar Orlando. Deze rit duurde ongeveer AVi uur. In Orlando bezochten we Disney World dat net zo interessant voor volwassenen als voor kinderen is. Disney World bestaat uit drie thema parken. Magie Kingdom de wereld van Mickey en zijn kameraden, Epcot een gigantische tentoonstelling over weten schap en techniek die zo knap is opgezet dat je echt je ogen niet gelooft. Zo nam ik plaats in een soort bioscoop zaal waar de geschiedenis van de ener gie werd uitgelegd. Na een projektie op een scherm van honderdtachtig graden ffTiil1li*ir) reed de gehele zaal naar de oertijd. In een half duistere hal van driehonderd meter lengte waren brontosaurussen met elkaar in gevecht, fladderden enge vogels in het ongerepte bos en spoten sissende geisers omhoog. Natuurlijk geurde het er naar moeras. En daar werd maar liefst een hele bio scoop doorheen gereden. M.G.M.-studio's is het derde thema park en nog maar pas open. HBier kunt u de meest afgrijselijke film- trucs bewonderen. En als u toch in Orlando bent, gaat u dan 's avonds vooral een keer kijken in Church Street Station, een uitgaanscen trum wat voor iedereen iets te bieden heeft. We vervolgden onze reis naar de pinel- las suncoast aan de Golf van Mexico. Voor ons nog minder bekend dan Miami en Orlando maar zeker een bezoek meer dan waard. Schitterden stranden, vele eetgelegenhe- den en goede accommodatie maken uw verblijf zeker tot een succes. Dat was ook de slogan van onze bijeen komst met vertegenwoordigers van het tourism aan de Golfcoast. Na alles wat ik u nu verteld heb over Flo rida weet u iets maar er is meer, zoals bij voorbeeld: Cape Camaveral, ofwel het Kennedy Space Centre, Seaworld, Bush Gardens, Cypress Gardens, Wet Wild en verder teveel om nu nog op te noemen. Wij hebben een geweldige reis gehad en zijn zeer enthousiast over alles wat we gezien hebben. Bent u nieuwsgierig geworden kom dan naar mij toe en ik vertel u de mogelijkhe den die er allemaal zijn. Arna de Wit FLORIDA: door Uw reisadviseuse verleend. Diependorst 168, 3253 VC Ouddorp Betaal nu MINDER belasting voor later MEER pensioen Sluit nu een Bel ons voor een pensioenberekening f (.^l^,^^<.^^^.^■K^^^.^^^^^^.^^^,^*^^*.^^^^^^.^|.^^^.^^^.^^^^*t.^^^.^%^^^;-^t.^'>c^v.^^■_^^^^^^^^^^^^^^^^«,^^^^^(.^^<^^ De akte wordt ondertekend, links manager Jordaan, staand notaris Schuring en rechts dhr. Reinink. beurzen in Middelharnis, met het voor nemen het standgeld, dat door de deel nemers is betaald aan geen ander object dan de beurs ten goede te laten komen. Het geld kan o.a. aan publiciteit, re clame en een professionele aankleding van de beurs worden besteed. Om evt. tegenslagen op te vangen kan een FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER lu m C3 Tot ziens op onze bank,

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1