Kuuroord in Zeeland Maart en Lenie v. d. Klooster genieten in hun „Bird Center Dirksland" heeft oog voor gezondheid Politieberichten Damvereniging de Saldofoon Politieberichten Forse botsing op Staverseweg ifSi-u^s^ ,,Uit", dankzij Ondernemersver. Dirksland Stel, het is je eigen vel! KerstpakkettenaktJe fiotniSienvaH Oostflakkee Ontmoetings-concert Apollo Nieuwe Tonge en de Kleine Trompetter uit Abbenbroek Herdenking Reformatie voor arme Poolse kinderen Youth-for-Christ avond Majorettes in de „Grutterswei" Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd Middelharnis Beroep aangenomen Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten 62e Jaargang DINSDAG 24 OKTOBER 1989 No. 5845 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 NOORDGOUWE De provincie Zee land heeft nu ook een kuuroord. Mid den op Schouwen-Duiveland heeft kuur oord „de Schouw" onlangs haar deuren geopend. „De Schouvk'" is in opzet géén beauty farm of zwemparadijs. Dit kuuroord is veeleer een gelegenheid waar op een prettige manier aan de gezondheid gewerkt kan worden, tegen redelijke prijzen. Het is bedoeld voor mensen die hun lichaam op een natuurlijke manier grondig willen reinigen. Dit, om de alge mene lichamelijke conditie te verbe teren. Ook kan de genezing van ziekten door de kuren ondersteund worden. Zeelands eerste kuuroord is niet alleen uitermate geschikt voor mensen met vermoeid- heidsklachten, lusteloosheid of stress problemen. „De Schouw" is ook in- gesteldop het ontvangen en behandelen van mensen met chronische aandoenin gen. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met rheuma, hoge bloeddruk, maag darmstoornissen of migraine een indivi dueel kuurprogramma voorgeschreven krijgen. Dat roken en het gebruik van alcohol in het kuuroord niet toegestaan zijn, spreekt welhaast vanzelf. Een basiskuur duurt in „de Schouw" vijf dagen. Gedurende deze dagen is er een continue begeleiding door deskundigen. Ook de nachten worden in het kuuroord doorgebracht. Hiervoor zijn één- en tweepersoons kamers beschikbaar. Onverzekerd rijden Tegen een 20-jarige bestuurder uit Rot terdam zal proces-verbaal opgemaakt worden terzake het rijden met een per sonenauto, terwijl deze niet was verze kerd. Het feit bleek bij een verkeers controle. De auto is inbeslaggenomen. Rijden onder invloed In verband met het besturen van een personenauto, onder invloed van alco hol, werd j.l. zaterdag tegen een 54-jarige inwoner uit Sommelsdijk proces-ver baal opgemaakt. Behalve uit begeleid vasten bestaat een basiskuur uit andere elementen om het reinigingsproces te ondersteunen. Zo vindt de reiniging via de huid plaats in de sauna. De toegepaste darmspoelin gen, massages en leverpakkingen heb ben ook een uitermate reinigende wer king. Ontspannings- en ademhalingsoe feningen dragen bij tot een intens gevoel van welbevinden na een kuur. De basiskuur kan naar gelang de aard van eventuele klachten aangepast wor den. Aanpassingen kunnen o.a. bestaan uit modderbaden, Kneippse baden, krui- denbaden en specifieke massages zoals lymphedrainage en voetreflex-massage. Kuuroord „de Schouw" is op korte afstand gelegen van zowel bos als strand. Het pand staat in een landelijke omgeving waar rust heerst om op adem te komen. Inlichtingen: telefoon 01112-2191. op zaterdag 28 oktober a.s. is een ont moetingsconcert gepland tussen het harmonie-orkest Apollo uit Nieuwe Tonge en het fanfare-orkest De Kleine Trompetter uit Abbenbroek. De beide orkesten staan onder leiding van dirigent Jaap Dekker uit Numans- dorp. In het kader van de aktiviteiten van ApoUo is dit concert georganiseerd in navolging van het buitenconcert in juni en als opening van het winterseizoen. Beide orkesten zullen een licht reper toire ten gehore brengen van elk zo'n 45 tot 60 minuten. Ter afsluiting zullen zij gezamenlijk enkele werken spelen. Het concert begint om 19.30 uur in Ons Dorpshuis te Nieuwe Tonge en is voor een ieder vrij toegankelijk. MIDDELHARNIS Geslaagd Elles Groenendijk is aan de Rijksuniversiteit te Utrecht ge slaagd voor drs. in de Engelse taal en let terkunde. Elles is 24 jaar jong. Gereed voor vertrek naar Centerpark „Vennebos" Maandag j.l. vertrok mevr. van der Sluys (Deltastraat 24, Herkingen) met haar gezin voor een midweek-arrangement, hoofdprijs in de Moederdagaktie van Ondernemersvereniging „Dirksland". (foto studio Lohr). DIRKSLAND D.V. zaterdag 28 oktober wordt in het kerkgebouw van de Gereformeerde Ge meente een Hervormingsavo.j hou den. Opening door ds. J. Koster. Verdere medewerking de?- r*" ■■'?rsch; lende verenigingen o.a. het jet ir e*~ het gemengd koor. Aanvang 7 uur. Allen hartelijk welkom. OOLTGENSPLAAT Verkoopmiddag- en avond voor de zending Nog even een herinnering aan de ver koop door de Zendingskrans „Martha" die gehouden zal worden morgen (woensdag 25 oktober) van 3 tot 8 uur nam. in de Chr. Basisschool „De Hoek steen" te Ooltgensplaat. De netto-op brengst is bestemd voor de zending van de Geref. Gemeenten. „Ernst Nut en Ontspanning '52" te Melissant Uitslagen van maandag 23 oktober 1989 Ie afdeling: J. Looy - H. van Heukelen1 - 1 C. Visbeen - B. Visbeen1 - 1 A Visbeen - A het JonkO - 2 H. Visbeen - B. Grootenboer..;2 - O 2e afdeling: B. van Engen - J. DoornO - 2 M. Arrias - B. v. d. SpaanO - 2 M. Wiegel - S. Keyzer1 - 1 Ook dit jaar kunnen tienduizenden Nederlanders uit ervaring spreken wat het betekent om brandwonden op te lopen. Zij kunnen zich er inderdaad veel bij voorstellen: pijn en paniek en voor ruim 16.000 mensen bezoek aan polikliniek of opname in een ziekenhuis. De Nederlandse Brandwonden Stich ting probeert deze ongevallen te voorko men of tenminste het aantal ervan te verminderen. Daarnaast propageert de Nederlandse Brandwonden Stichting, als het dan toch gebeurt, de juiste eerste hulp: „Eerst water, de rest komt later". Dat voorkomt in ieder geval erger! Voor dit werk ontvangt de Nederlandse Brandwonden Stichting geen subsidie. Daarom is uw bijdrage nodig! Steun de kollekte van de Nederlandse Brandwonden Stichting in de week van 31 oktober tot en met 4 november. Uw bijdrage is ook welkom op giroreke ning 20.21.22 of bankrekening 70.70.70.643. Vanaf half november start de Stichting Flakkeese Hulpgoederen Polen weer een kerstpakkettenaktie voor Poolse kinderen. De voorbereiding is al weken eerder gestart; alle basisscholen zijn gevraagd medewerking te verlenen, waarop al ongeveer 14 scholen positief hebben gereageerd. Om echter de gehele bevoling de gelegenheid te geven hun steentje bij te dragen dit schrijven: Het is de bedoeling om een klein doosje met wat speelgoed, snoep, een warme sjaal of een paar wantjes, een pakje kof fie, thee of iets dergelijks voor de ouders in te leveren bij onze kontaktadressen. Daar zijn ook adresstrookjes te krijgen, tegen betaling van 0,25 per doosje. Zet wel op het doosje de leeftijd en/of het voor een jongen of een meisje bestemd is. U zult begrijpen dat zo'n pakketje heel graag ontvangen wordt. U doet toch ook mee??? Hieronder volgen de telefoonnummers van de kontaktadressen: Ouddorp: mw. Van Vliet, 01878-1259 Goedereede: mw. Lokker, 01879-2155 Stellendam: mw. Collens, 01879-2907 MeHssant: mw. Breen, 01877-2473 Herkingen: mw. Huizer, 01876-294 mw. Boshoven, 01876-462 Dirksland: mw. Vogelaar, 01877-1930 mw. Geelhoed, 01877-1561 Sommelsdijk: mw. v. Ast, 01870-4928 mw. Schepers, 01870-4084 Middelharnis: mw. Vroegindeweij, 01870-3938 Stad aan 't Haringvliet: mw. v.d. Mast, 01871-1601 Den Bommel: mw. Bogerman, 01871-2073 Ooltgensplaat: mw. de Gelder, 01873-2573 Achthuizen: mw. Heuker, 01873-1938 Oude Tonge: mw. v. Dijk, 01874-1824 Mensen wil hij om zich heen, praten moet'ie kunnen, en handelen als 't kan, dat is „leven" voor de van origine Ouddorpse, maar Dirkslander gewor den Maart van der Klooster, maar steeds wanneer hij in de Rotterdamse haven in de cabine van z'n container kraan kroop liet hij dat boeiende leven vér achter zich. Niet met mensen, maar met dingen had'ie dan te maken en dat vond'ie maar niks. Vrouwtje Lenie wist wat Maarten miste en toen hij met z'n idee op de proppen kwam heeft ze geen weerstand geboden, integendeel. Zaterdagmorgen was ze heel bedrijvig in „Bird Center Dirks land" aanwezig.... Daar liep ook Maarten zichtbaar geluk kig te zijn met de verwezenlijking van z'n idee, z'n hartewens, een eigen zaak in vogelartikelen, zaden en.... vooral ook vogels, de mooiste, de prachtigste, van tien tot zeshonderdvijftig gulden per stuk, samen zo'n duizend stuks die in hun nieuwe honk, Spuikolk 41-45 elk zingen zoals ze gebekt zijn. Dat is voor Maarten andere koek dan in zo'n kraan- kabine, zo'n kooi, te moeten zitten.... Toch is dat continue-havenwerk de aan leiding tot zijn hobby geweest. Omdat er na continue diensten vrije dagen waren zocht Maart naar een ontspannende bezigheid en dat werden vogeltjes. Sim pele parkieten eerst, maar die zouden snel gezelschap krijgen van prachtige tropische vogels, exoten en kanaries die met elkaar in schoonheid wedijveren, bewonderd door de liefhebbers, tot welke categorie Maarten zeker gerekend mag worden. Hij kwéékt ze zelfs, tot en Nieuwe service van de Verenigde Spaarbank: Begin november start de Verenigde Spaarbank binnen haar Rayon Helle- voetsluis met de Saldofoon. Met de Saldofoon kan de VSB-cliënt op ieder willekeurig moment (tussen 07.00 en 22.00 uur) het saldo van z'n betaalre kening opvragen. Benodigd is slechts een telefoon-toestel. De Verenigde Spaarbank is de eerste bank in Nederland die een dergelijk sys teem introduceert. Zij kan hierbij terug vallen op meer dan twintig jaar ervaring met directe computerverbindingen. Saldofoon werkt heel simpel Via de telefoon (druktoestel of draai schijf) neemt de cliënt kontakt op met het computercentrum van de spaarban ken in Woerden. Vervolgens moet het rekeningnummer en de toegangscode ingetoetst worden. Hierna geeft de com puter, het menselijk stemgeluid (Meta de Vries), het saldo door. Door de directe verbinding van alle VSB-kantoren met het computercentrum worden stortin gen en afboekingen onmiddellijk ver werkt, zodat de saldo-informatie steeds actueel is. De Verenigde Spaarbank denkt met de introductie van Saldofoon de dienstverlening aan haar cliënten belangrijk uitgebreid te hebben. Zaterdag 28 oktober „open avond" op „de Windekind" met als thema: „om gaan met konflikten". Deze avond wordt kreatief ingevuld. Een avond waarop ook tijd genoeg is om gezellig te kletsen en wat te drinken. De boot „de Windekind" van Youth-for- Christ Goeree-Overflakkee ligt in de haven van Middelharnis, tegenover Hemesseroord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Vrijdagavond 27 oktober a.s., vanaf half acht, organiseert Majorette en Show Peloton „Vivace" uit Oude Tonge een Show- en Muziek-avond in de grote zaal van de Grutterswei in Oude Tonge. De majorettes van „Vivace" zelf geven op deze avond een aantal leuke show en er zijn ook gasten uitgenodigd, t.w. Drum band „de Roffels" van Hemesseroord, de majorettes van „Apollo" uit Nieuwe Tonge en het Tamboer- en Lyrakorps „ApoUo" uit Nieuwe Tonge. Samen hopen we er een sfeervolle avond van te maken. Lenie en Maarten in hun winkel, met rechts het bloemstuk met vogeltjes en pauweveren, van de gemeente Dirksland met recentelijk langsnavelparkieten waarmee hij zo goed als, misschien zelfs helemaal, enig is in Nederland. Hobby werd professie van de bovenste plank, met nu al duizend vogels, 41 volières en 265 kooien, ruim bemeten allemaal, want Maarten weet wat het is te krap opgesloten te zitten, al gaf het wel een goed salaris. In „Bird-center Dirksland" wordt de grootst mogelijke hygiëne betracht want stel je voor dat het mis zou gaan. Bird- 31 oktober 20.00 uur kerkgebouw Remonstrantse Kerk, Voorstraat, Sommelsdijk Voor Gemeente-avonden e.d. is de Rot terdamse predikant Dr. E. H. Cossee gaarne bereid om een lezing met licht beelden te komen houden over het onderwerp van zijn dissertatie: .Abra ham des Amorie van der Hoeven (1798- 1855), een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd". De theoloog en letter kundige Van der Hoeven was een mar kant representant van het levensgevoel van de eerste helft der vorige eeuw, het z.g. Biedermeier. Hierin staan aandacht voor het nabije en concrete, gevoel voor harmonie en evenwicht centraal, zaken die in de persoon en het werk van Van der Hoeven worden weerspiegeld. Als hoogleraar van het Remonstrants Semi narium bewoog hij zich op vele terrei nen. Als letterkundige maakte hij naam in het wetenschappelijke genootschaps- leven, als oecumenicus werkte hij aan de eenwording der kerken. Als Remon strant zocht hij binnen dit geheel naar een nieuwe plaats voor de ook toen zeer klein geworden Remonstrantse Broe derschap. Alkohol en verkeer In het weekend zijn er weer diverse auto mobilisten gecontroleerd op het gebruik van alkohol. Een drietal personen bleek na een ademanalyse op het bureau teveel gedronken te hebben. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Vernieling Het is de laatste tijd enkele malen voor gekomen dat er vernielingen zijn ge pleegd bij en aan het watergemaal aan de Oost-Havendijk te Middelharnis. Door een getuige zijn enkele bromfiet sers in die buurt gesignaleerd. De politie heeft echter nog geen daders kunnen achterhalen. Mishandeling Toen een ambtenaar van de gemeente een inwoner van deze gemeente som meerde om de voorzieningen, die hij zelfbij de inrit van zijn woning had aan gebracht, te verwijderen, ontstond er een discussie. De gemoederen liepen kenne lijk zo hoog op dat de ambtenaar een vuistslag op zijn gezicht kreeg. Van dit feit werd bij de politie aangifte gedaan en proces-verbaal zal worden opge maakt. Center Dirksland wil graag een voor beeld zijn hoe de hobby beleefd moet worden en daar hebben ze alles voor in huis, liefde voor de vogeltjes, dat eerst, maar ook zelfs veertig soorten voer! Toen burg. Oversier vrijdagmiddag de nieuwe zaak opende heeft hij zijn bewondering voor de opzet dan ook laten blijken. Het Bird-Center vindt men op de hoek Spuikolk-Spuidijk met een overvloed van parkeerruimte vlak voor de deur. Op de Staverseweg heeft zich gister avond, in de vooravond, een forse bot sing voorgedaan. Een mevrouw uit Hellevoetsluis reed met haar VW Passat Combi in op een geladen aanhanger die achter een haar tegemoetkomende per sonenauto hing. De met bouwmateria len geladen aanhanger kwam slinge rend vanachter de trekkende wagen, bestuurd door bedrijfsverzorger Rien Labeur uit Dirksland, met zijn vader als passagier. Hun wagen kantelde, de vracht hout werd her en der verspreid, maar het ergst was de Passat er aan toe. Gelukkig met de bestuurster daarvan die weliswaar naar het ziekenhuis werd gebracht, maar niet meer dan een lichte hersenschudding had opgelopen. OOLTGENSPLAAT Drs. J. H. Becker, gereformeerd predi kant te Marrum (Fr.), eerder in ons dorp, heeft een beroep naar Rotterdam-Hille- gersberg-Schiebroek aangenomen. Over dit beroep hebben wij u vorige week in ons blad geïnformeerd. Drs. Becker zal te Marrum eerst nog het pas begonnen winterwerk afmaken en hoopt D.V. in maart 1990 naar zijn nieuwe gemeente te vertrekken. f^^-nï^l^aiial mn MELISSANT Ophalen oud papier Morgen, woensdag 25 oktober, wordt weer oud papier opgehaald. Graag gebundeld neer zetten s.v.p. OUDDORP woensdagavond 7.30 uur ds. A. F. Honkoop van Zwijndrecht (bed. H.D.). MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke; zaterdagavond 7.00 uur ds. J. Karens van Opheusden. HERKINGEN woensdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse. OUDE TONGE donderdagavond 7.30 uur ds. J. Koster (H.D.). FOTO - FILM - BEPORTAGE - VIDEO - C cj ira m C3 CZ3 C3 ■leloot 0ie7S-^612 en 2)20 - Teieloon ÖMTS-JJOO ïommelsHiik - Tele'oor 01870-6841

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1