Vandaag wordt opoe v.d. Klooster 100! AWZI te Den Bommel, weer een stap in de goede richting Politieberichten Vluclitelingenal(tie Giro 999 Begroting Deltawind goedgekeurd Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Lï61 - ü^S Afscheid ds. W.J. op 't Hof van Herv. Gem. Ouddorp TfameefemaH DINSDAG 17 OKTOBER 1989 No. 5843 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 In een tot bijna de laatste plaats bezet kerkgebouw preekte ds. Op 't Hof afgelopen zondagavond afscheid van de Hervormde gemeente, waar aan hij bijna 11 jaar als predikant is verbonden geweest. Gekomen uit Hedel in de Bommeler waard, keert hij door het aannemen van het beroep naar Nederhemert weer terug naar deze streek. In zijn Ouddorpse periode is ds. Op 't Hof in kerkelijk Nederland een bekend persoon geworden, niet in het minst door zijn promotie tot doctor in de theo logie op 24 september 1987. Vanaf die tijd zijn er talloze lezingen door hem gehouden en verschenen in diverse bla den bijdragen van zijn hand, meestal rond het thema „De nadere Reforma tie". Kerkeraad en gemeente van Oud dorp hebben hieraan bijgedragen door hun predikant gedurende negen jaar één dag per Vv'eek vrijaf te geven voor studie. De afscheidspreek was naar aanleiding van antwoord 55 van Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus en was een vervolg van een vorige preek, waarin alleen vraag 55 was behandeld. Het thema „de gemeenschap der heiligen" werd aan de hand van twee gedachten behandeld: 1. De gemeenschap van de gelovige met Christus en 2. De onder linge gemeenschap der gelovigen. Als het over de „gemeenschap der heili gen" gaat, dan wordt meestal alleen gesproken over de onderlinge liefde tus sen gelovigen, aldus ds. Op 't Hof. Het gaat echter eerst en vooral om de gemeenschap van Christus met Zijn zwarte bruid, de ware gelovigen. Door deze gemeenschap krijgen zij deel aan al Zijn schatten en gaven. Vanuit deze gemeenschap moeten zij zich ook schul dig weten elkander te dienen, gewillig en met vreugde! Na afloop van de predikatie gaf de scheidende leraar in een kort afscheids woord nog een terugblik op zijn ambts periode in Ouddorp. Temidden van de vele wederwaardigheden was het hem een vreugde geweest geestelijk onderwijs te hebben mogen ontvangen en blijken van (nieuw) geestelijk leven te hebben mogen waarnemen. Daar er op uitdrukkelijk verzoek van ds. Op 't Hof geen toespraken zouden gehouden worden, verzocht de plaatse lijke collega, ds. D. Heemskerk de gemeente de scheidende predikant Psalm 121 de verzen 1 en 4 toe te zingen. Na dit zingen sprak ds. Op 't Hof voor het laatst als eigen herder en leraar van de Hervormde gemeente Ouddorp de zegen uit. OOSTFLAKKEE Aanhouding auto-inbreker Vorige week werd 's nachts door de Rijkspolitie Doom een 23-jarige man aangehouden op verzoek van de rijks politie Oostflakkee. Hij werd verdacht betrokken te zijn geweest bij een aantal auto-inbraken in de gemeente Oostflak kee en met name te Oude Tonge op 21 en 22 september 1989. De man bekende in drie auto's ingebroken te hebben. Nadat tegen hem proces-verbaal was opge maakt, werd de man weer heengestuurd. Cursus Geestelijke Vorming Op D.V. maandag 23 oktober a.s. hoopt Dr. R. Seldenrijk uit Zeist te spreken over „Christenen in een Babelcultuur". Aanvang: 19.45 uur. Plaats: Hervormd Verenigingsgebouw „De Hoeksteen", Ring te Middelharnis. Alle cursisten die er de eerste avond waren weer hartelijk welkom. Mochten er nog personen zijn, die de avonden willen bijwonen dan kan dat door beta ling van 15,00 op de avond zelf of zo u één avond wilt bezoeken, dan betaalt u 5,00 per avond. Tot ziens op D.V. 23 oktober a.s. In de gemeenten Goedereede en Mid delharnis worden op 24 oktober koUek- tezakjes huis-aan-huis verspreid, waar op is vermeld: giro 999. Deze zakjes worden van 25 t/m 27 okto ber opgehaald door vrijwilligers van het Rode Kruis en anderen. De aktie wordt ondersteund en van harte aanbevolen door de burgemeesters. Vrijdagavond 13 oktober j.l. was de gemeente in de gelegenheid gesteld om in het Hervormd Verenigingsgebouw „Eben-Haëzer" persoonlijk afscheid te nemen van het predikantsgezin. Van deze gelegenheid werd door zeer velen gebruik gemaakt. Naast de vele giften, waaronder een kopieer-apparaat van de gezamenlijke verenigingen, overhan digde de scriba van de kerkeraad na mens kerkeraad en gemeente een ge sloten couvert, waarvan de inhoud vol gens ds. Op 't Hof zeer welkom was ter aanschaffing van door hem zo zeer geliefde „oudvaders". Vandaag vindt de verhuizing van het predikantsgezin plaats, terwijl D.V. woensdag 1 november de bevestiging en intrede te Nederhemert zal plaats vinden. Op de eerste algemene ledenvergade ring van de coöperatieve vereniging Deltawind U.A is door de leden beslo ten voor 1990 de verenigingsbegroting groot ƒ4755,- alsmede de investerings begroting groot ƒ360.000,- goed te keuren. Verder besloot de vergadering in grote meerderheid te kiezen om de twee molens van Deltawind uit te laten voe ren met een witte buismast, ondanks de meerkosten van 8.000,-. Het belangrijkster argument hiervoor was dat windenergie een schone zaak is en dus best gezien mag worden. Boven dien is een witte molen landschappelijk gezien aantrekkelijker dan een molen met een grijze mast. Om het financiële beleid van het be stuur te controleren besloot de vergade ring op voorstel van het bestuur uit de leden een kascommissie te benoemen. Tijdens de vergadering werd uitgelegd hoe een windmolencoöperatie werkt en hoe het kontrakt met het energiebedrijf E.M.G.O. eruit ziet. Door de opzet van het kontrakt is het mogelijk om de molens verantwoord te exploiteren, mits er per molen 120 deelnemingen zijn. Voorzitter Van Uijthoven riep alle leden op ieder vijf nieuwe mensen te interesse ren om mee te doen. Dit zou voldoende zijn voor de financiering en de exploita tie van de twee molenprojekten van Deltawind. Als gastspreker was aanwezig de heer J. Langenbach van de Organisatie voor Duurzame Energie uit Utrecht. Aan de hand van een interessante dia-presen tatie liet hij de ontwikkeling zien van moderne windmolens. Alle problemen en successen van windenergie kwamen aan de orde. Gelukkig is de betrouw baarheid van windmolens vanaf 1986 sterk verbeterd. Alle molens moeten nu aan strenge kwaliteitseisen voldoen, voordat de overheid subsidie verleent. De betrouwbaarheid van de molens van windmolencoöperaties in Nederland ligt momenteel zelfs boven de 99%! In windenergieland no. 1, Denemarken, blijkt dat juist de coöperaties ervoor hebben gezorgd dat er maandelijks zo'n 20 tot 30 windmolens geplaatst worden. Hun succes komt voornamelijk voort uit de gunstige kontrakten die zij kunnen afsluiten met energiebedrijven en de vrije lokatiekeuze. Deze gunstige situa tie voor windmolencoöperaties is te ver gelijken met de situatie op Goeree-Over- flakkee en in Zeeland. Voor informatie: Deltawind, tel. 01870- 5849/6323. OUDDORP In diepe dankbaarheid en grote tevredenheid viert vandaag, in Ouddorp, mevrouw weduwe Neeltje Manna v.d. Klooster-van Loozen, haar 100e geboortedag. Dankbaar is ze dat ze zo oud mocht worden en nog zo helder van geest mag zijn, en heel tevreden is ze met de liefdevolle ver zorging die ze, als sinds twintig jaar, bij haar jong ste dochter Corrie geniet. Eerst woonde ze samen met haar man bij haar dochter in, maar de „ouwe vuurtorenwachter", zoals hij in Ouddorp bekend was, ontviel haar in 1974, na 67 huwelijksjaren. Gelukkig is in dat verdriet de eenzaamheid haar bespaard gebleven. Dagelijks wordt ze omringd door kinderen en verwan ten die „opoe" in hun hart hebben gesloten. Voor haar geen verzorgingingshuis omdat ze 't nooit beter kan hebben dan daar in de Weststraat, waar haar dochter inmiddels ook al weduwe geworden is. Te groter haar verwondering dat ze een eeuw oud mocht worden, ter wijl al zoveel jongeren werden weggenomen. De eeuwelinge werd, evenals haar man, geboren in het Zeeuwse Burgh, op Duiveland. Een eilandkind was ze en dat zou ze altijd blijven, al voerde de betrekking van haar man, lichtwachter op het lichtschip Maas, haar nog wel, voor vijfjaar naar Rotterdam, waarna ze in 1917 naar Ouddorp kwamen om daar altijd te blijven, ook al waren er kansen naar elders te verhuizen. In Ouddorp namen ze hun intrek in een van de huizen bij de vuurtoren, waar ze, ver van de bewoonde wereld, een gelukkig leven leidden tot ze in 1943, op last van de bezetter, moesten verdwijnen, richting dorp waar ze een bescheiden huisje betrokken aan de Hofdijksweg. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren. Dries, die in november 80 hoopt te worden, Cornells die 76 is, Coba die nu 74 is en Corrie die de leeftijd van 70 heeft bereikt. Zij allen zullen vandaag hun hoogbejaarde moeder kunnen feliciteren en samen overdenken hoe het is geweest. Ieder van hen, maar vooral moeder, heeft Ouddorp nog gekend toen het nog niet door zomergas- ten was ontdekt. Ze weet nog hoe er slechts enkele ten- y tjes in het duin stonden en hoe die kampeerders, bij gebrek aan water, bij haar om water kwamen, „uut d'n tras", puur natuur. Dat kon toen nog in Ouddorp, het dorp waar de eeuwelinge gelukkig en tevreden werd. De ingebruikname van de laatste rioolwater-zuiveringsinstallatie op het eiland, gistermiddag te Den Bommel betekent helaas nog niet dat voorts op welverdiende lauweren kan worden gerust. Ir. Tonkes, voorzitter van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden was weliswaar bijzonder ingenomen met „de stap vooruit", zoals ook de beide burgemeesters mevr. Sleurink van Middelharnis en de Vos van Oostflakkee tot uitdrukking brachten, maar er is nog voldoende werk aan de winkel, zowel binnen-, als buitendijks...! Voornoemde burgemeesters leverden hun aandeel in het ope ningsceremonieel door de vlag van hun gemeenten te hijsen ter symbolise ring dat de dorpen Stad aan 't Haringvliet (gem. Middelharnis) en Den Bommel (gem. Oostflakkee) beiden op de nieuwe installatie zijn aangesloten. In de nieuwe installatie heeft het Zuive ringsschap 5,1 miljoen geïnvesteerd, een fors bedrag voor niet eens zo'n grote ver vuiler, maar wélbesteed omdat het het Zuiveringsschap ernst is zelfs de klein ste verontreinigingsbronnen op te hef fen. Het deed ir. Tonkes deugd dat dat nu ook van de rioleringen van Stad en Den Bommel kan worden gezegd, beiden lozend op het recreatiewater van het Haringvliet. Wel zal ernaar gestreefd dienen te worden de investering het meest optimale rendement te geven, waarom het Zuiveringsschap in samen werking met de Rijkspolitie tracht milieudelicten op te sporen en de be heerders van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water zullen samen moeten werken aan het terugdringen van nitraten en fosfaten en zogenoemde „diffuse" lozingen van de akkers, be staand uit resten van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Voorts zullen de gemeenten zorg hebben te besteden aan de rioleringsstelsels, werk en kosten te over, derhalve.... „We zijn dus nog niet echt klaar...", stelde ir. Tonkes dan ook vast. Burg. Sleurink van Middelharnis be greep dat best, tóch drukte ze haar vreugd uit over het feit dat de problema tiek samen wordt aangepakt zodat de huidige bestuurders - zo formuleerde het mevr. Sleurink - „straks met opgehe ven hoofd hun beheerstaak aan hun kinderen over kunnen dragen". Ze wist hoezeer ingrijpende maatregelen nodig zullen zijn om verdere aantasting van het milieu een halt toe te roepen, met OOLTGENSPLAAT Recreatiebungalow afgemijnd op 41.000,- De recreatiebungalow, nummer 17, op het park „Het Volkerak" aan de Haven- dijk te Ooltgensplaat is gister, maandag avond, in Hotel Hobbel bij afslag verkocht aan de heer A.J. Hobbel te Ooltgensplaat, die het pand afmijnde op ƒ41.000,-. Vorige week werd de koop ingezet op ƒ36.000,- door de heer A. Gort te Sliedrecht. De openbare verkoping ex art. 1223 B.W. ten verzoeke van de eerste hypo theekhoudster had plaats ten overstaan van Notaris M.A Korbijn te Oude Tonge, in samenwerking met Notaris Mr W.H. Klaassen te Zierikzee. Het perceel met onder- en bijgelegen (eigen grond) is groot 1.53 are. alleen dan kans op succes wanneer bij ieder de bereidheid aanwezig is het levenspatroon en de gewoonten ingrij pend te veranderen. Mevr. Sleurink sprak de hoop uit dat het pas geïnstal leerde Samenwerkingsverband Goeree- Overflakkee een aanzet zal kunnen geven aan een krachtige aanpak ter bescherming van het milieu, immers een zaak van levensbelang. „Wanneer aan vervuiling van bodem, lucht en water geen halt wordt toegeroepen, zul len onze kinderen en kleinkinderen niet meer kunnen leven; dan zal er geen zui vere lucht zijn om te ademen, geen schone grond waarin planten en bomen kunnen groeien en geen water waarin nog leven mogelijk is", zo voorzag burg. Sleurink, daarom van harte inhakend op de uitdaging die H.M. de Koningin eerder liet horen een nieuwe relatie tot de natuur te vinden in een behoedzaam en zorgvuldig beheer. Ook Oostflakkeese vreugd Burg. De Vos van Oostflakkee bleef zeker niet achter in het betuigen van zijn blijdschap over het gereedkomen van de installatie, temeer omdat het van groot belang is dat het zoetwaterbekken het Haringvliet zo schoon mogelijk wordt en blijft. „Wij, hier op Goeree-Over- flakkee, zijn omgeven door grote wate ren. Zij bepalen een deel van ons bestaan en zij vormen de basis voor een deel van onze economische ontwikke ling", zo betoogde dhr. De Vos. „Zij zijn een levensbron voor onze natuur, voor Drs. J.H. Becker ontving beroep naar Rotterdam-Schiebroek De gereformeerde predikant, drs. J.H. Becker te Marrum (Fr.) ontving j.l. maandag 16 oktober 1989 een beroep naar de gemeente van Rotterdam-Schie broek. Deze gemeente, met rond 750 leden en doopleden, is sinds november 1987 vakant. Op 1 november 1987 werd haar predikant ds. Iz. Meijer emeritaat verleend. Door deze twee-jarige vaka- ture is de gemeente aan een predikant toe. Drs. Becker is van 1 maart 1981 tot 18 augustus 1985 predikant geweest van Ooltgensplaat en Den Bommel; van 1 september 1985 tot heden predikant te Marrum (Fr.). Over de beslissing hopen wij onze lezer t.z.t. te berichten. Op het AWZI-terrein gingen de vlaggen omhoog, met in het midden die van het Zuiveringsschap. Tussen de masten links burg. Sleurink, midden ir. Tonkes en rechts burg. De Vos. miljoenen vogels, voor vissen, planten en zij zorgen voor ons drinkwater. Als het Haringvliet, het Hollands Diep, het Volkerak, de Krammer en de Grevelin- gen niet schoon worden of schoon blij ven, dan zal dat een negatief effect hebben op de toekomstige ontwikkeling van Goeree-Overflakkee", zo vreesde Oostflakkees' eerste burger. Interge meentelijk en internationaal zal er moe ten worden samengewerkt om maatrege len te treffen en lozing van vervuilende stoffen te voorkomen", zo betoogde dhr. De Vos, blij met de komst van de zuive ringsinstallatie die weer een steentje bij draagt aan het verkrijgen van schoon water en een schone bodem. Milieu Voor de awzi Den Bommel zijn uitge breide milieu-hygiënische voorzienin gen getroffen. De onderdelen van de awzi die geluid produceren, zijn voor zien van een omkasting die geluidsover last voorkomt. Onderdelen die stank overlast kunnen veroorzaken zijn geslo ten uitgevoerd. Een luchtfilter zuivert de vrijkomende verontreinigde lucht. Voor de besturing van de awzi is gebruik gemaakt van zogenaamde vrij program meerbare besturingen (PLC's). Het zui veringsproces het slibverwerkingsbedrijf en de gemalen die het afvalwater aan voeren kunnen daarmee op eenvoudige wijze centraal worden bediend in de controlekamer van het dienstgebouw. De belangrijke onderdelen zijn op een signaleringssysteem aangesloten waar door direct op storing - ook 's nachts en in de weekenden - kan worden ge reageerd. Verloting P.V. de Treicvogels 01024 01249 01382 01308 01731 01741 01468 01263 01988 01723. Prijzen afhalen bij J. Kaptijn, Spaanseweg 14, Ouddorp. DIRKSLAND - hedenavond (dinsdag) 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). STAD AAN 'T HARINGVLIET - don derdagavond 7.30 uur ds. J. Koster. NIEUWE TONGE - vrijdagmiddag 14.45 uur ds. J. Koster (huwelijks bevestiging). f ^(^^•^^v^^^^^'n^v^^^^^*.^^f.^^t'^-i^^v,^^<^^^^^<.^^^^^'^^v.^v,^^\^^\^^<.^^i.^^*,^',t^^^^^v.^\t^^-^^^v^^<^^\.^^ FOTO FILM REPORTAGE - VIDEO COMPUTER MoWnivog 4 - Ouoaorp Telsloon 01878-16J2 en 2120 F'inishop - Hogeroom 172 - Teleioan OtU6-2JOO -.giiK Wesl>ira*epjsrrajir 8 - SommalsOiik Teletoon 0!S70-634i

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1