Expositie Haringvlietbrug m Vervolgverhaal in boekvorm MoblID Veel waardering voor jubilerende Rabodirecteur H. R. de Krey te IVliddelharnis Welke vrijheid? fioniiSenuui MERCEDES Wie nam jas mee uit Oude Tonge? mm If;:-. Rally Formula Garage Knöps B.V. KIEVIT WARMTE Ramoco b.v. Citroen-Hesselink Het DOMUS Klassiek Orgelconcours 1989 100-jarige in Ouddorp Ingebruikstelling AWZI Den Bommel/Stad Repetities Mannenkoor Goeree-Overflakkee Toch nog wat tong quotum voor „de Zuid" 62e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ""--. ~- "-^ è-Ml U' Bestelbon: Het unieke Acoustimass systeem van Bose nu binnen ieders bereik Door een spektakulaire inruilaktie Taxaties Agrarische bemiddeling Beleggingen RENAUlT-dealer Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Zo er ooit een werkje met flakkeese anekdotes zou verschijnen, dan mag het verhaal van de komst, in 1966, van Rabodirecteur de Krey naar Middelharnis daar zeker niet in ont breken. Eenmaal overtuigd van de kwaliteiten van de sollicitant toog een bestuursdeputatie naar 's-Graven- zande, benieuwd naar de echtgenote en haar aanleg directeursvrouw te kunnen zijn. De waardering die ze kreeg berustte niet op een psycho- test, maar op de simpele vaststelling dat ze een goede kop koffie wist te zetten en géén gat in de hand leek te hebben. Sterke kanten die het gemis aan een goeie sigaar vergoedden en 't werd mevr. de Krey ook niet euvel geduid dat ze ten overstaan van die beschouwende flakkeese mannen wat „zenewachtig" was geweest.... Gouden speld Voor onderiioud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt Teveel... VRIJDAG 13 OKTOBER 1989 No. 5842 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11.50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Er zijn laatstelijk veel vluchtelingen uit Oost-Duitsland naar het Westen gekomen. Zij onderstrepen het bankroet van de com munistische heilstaat waarin zij mee maak ten wat wij in de oorlogsjaren ervoeren, onderling verraad terwille van het sys teem. Een juk dat hen zwaar viel en geen wonder dan ook dat ze ernaar verlangen vrij te zijn. Een vrijheid waarvan ze zich nauwelijks een voorstelling hadden kunnen maken, maar welke vrijheid leven wij hen voor? Wat hebben we hen te bieden? Goede medi sche voorzieningen. Een rechtsstaat, gelukkig wel. Laten we daar dan zuinig op zijn en wetten in het leven roepen die de kaders voor de rechter geven. Wat nu gebeurt op het gebied van euthanasie en gelijke behandeling is slecht: niet de rechtelijke macht maakt door een grootste gemene deler van uitspraken uit wat mag en kan, daar hebben we de wetge ver voor. Maar goed we bieden een recht staat. Met de mogelijkheid een minder heidsstandpunt in te nemen. We bieden de vrijheid van vereniging, van godsdienst, van meningsuiting. We mogen voor onze randgroepjongeren opkomen, we.... Ontmoeten ze in het westen ook Chris tenen? Kunnen ze er leren luisteren, naar elkaar? Zullen ze eens zeggen, ja dat is ware vrijheid, die verdraagzaam maakt? Zullen zij christenen ontmoeten die weten van eigen tekort, van eigen zonde en leven uit genade. Of ontmoeten ze betweters? Jawel zij gaan overwegend naar West-Duitsland. Houdt onze verantwoordelijkheid dan op met de grenzen van „het eiland"? Laten we in het vrije Westen niet te snel superieur glimlachen over het debacle van het Oosten. Laten we liever-je kunt het niet genoeg herhalen - nadenken over ons bele ven van de vrijheid. Dan begrijpen we misschien ook dat er A.S. maandag zal de nieuwe AWZI, de afvalwater-zuiveringsinstallatie waarop de dorpen Stad aan 't Haringvliet en Den Bommel aangesloten zijn in ge bruik worden genomen. Door zowel burg. Sleurink van Middelharnis als burg. drs. de Vos van Oostflakkee zal aan de officiële ingebruikstelling een aandeel worden geleverd. Op zaterdag 28 oktober zal op de instal latie open dag voor belangstellenden worden gehouden. De basisscholen van beide dorpen worden uitgenodigd in groepsverband een bezoek aan de AWZI te brengen. MIDDELHARNIS Met ingang van woensdag 18 oktober a.s. worden de repetities van het nieuw opgerichte Mannenkoor, onder leiding van Paul Büeviet, voortgezet in het schoolgebouw „de Dillenburg", Juliana van Stolberglaan te Middelharnis. Nieuwe leden en belangstellenden zijn steeds van harte welkom op de repetities op woensdagavonden van 8 tot 10 uur. mensen achterbleven, principieel achterble ven. Omdat zij een opdracht hebben: een zoutend zout te zijn, juist in de DDR. Laten we hen niet vergeten. Het kan ons onze zor gen doen relativeren. Het kan ons erop wij zen dat we elkaar misschien hard nodig zullen hebben in de toekomst Het zal ons terugwerpen op fundamentele vragen. Bij voorbeeld: Waarom word je een christen genoemd?Misschien moet de vraag luiden: Waarom word je geen christen genoemd? Dan kunnen we beide gevallen bij deze burgers van de DDR in de leer. Tot onze schande. r-Y i 1 1 IL-Ji. ■-■— 'i-^;-^ Vanaf heden wordt er in het nieuwe gemeentehuis van Middelharnis een expo sitie gehouden over de Haringvlietbrug. 25 jaar geleden werd deze brug openge steld voor het verkeer, wat voor Goeree-Overflakkee betekende dat men niet langer meer afhankelijk was van de veerboten. Op de expositie ziet men o.a. de bouwvan de brug, de officiële opening, de FLUZI-tentoonstelling, de tolheffing, de overdracht aan het Rijk en de problemen met de veerboten. Het gemeente huis is tijdens kantooruren geopend. De expositie duurt tot medio december 1989. Het in ons blad nog lopende vervolgverhaal „De weg naar huis", een niet eerder uitgegeven pennevrucht van wijlen Jan Knape M.zn., blijkt zóveel waardering te genieten dat alsnog tot uitgave in boekvorm is besloten. Drukkerij Gebr. de Waal hoopt het ruim tweehonderd pagina's tellende boek ai in de decembermaand gereed te hebben. Het zal, mede dankzij de welwillende medewerking van de zoon van de auteur, dhr. M. Knape te Zierikzee, tegen de billijke prijs van 18,95 kunnen worden aangeboden, kompleet met enkele illustraties die de sfeer van het prachtige plattelands- verhaal zullen versterken. Wie belangstelling heeft voor deze nieuwe uitgave - het moet voor Uzelf of voor anderen een pracht cadeau zijn - wordt i.v.m. het bepalen van de oplage gevraagd onderstaande bon in te vullen en die, in open gefran keerde enveloppe te sturen aan: drukkerij Gebr. de Waal, Postbus 27, 3240 AA te Middelharnis. ->g Ondergetekende besteltex. van „De weg naar huis'' van Jan Knape Mzn. a 18,95 (excl. verzendkosten). Naam: Adres: Postcode Woonplaats: De prijs van 18,95 is tot 31 december a.s. van kracht; daarna zal 22,95 per exemplaar moeten worden berekend, eveneens excl. portokosten. ■■_■;--:,._; I Weg met .,:>-'' j die joekels, slap nu ■'|.i-,,,i| over op het Acoustimass' ,.l systeem^y^y^^^ BeHersounainroijgh resea ren Bijbehorende Acoustimass module niet afgebeeld Kleiner dan 'n pak melk.... En dat is echt alles wat je ziet. Middelharnis Telefoon 01870-2222 van woningen, boerderijen, landerijen enz. J.A. Mijs Tel. 01877-1309 N.A. van Kempen Tel. 01877-2614 Sanitair - Centr. verwarming 01870 - 2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK FOTO - FILM REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER <-"l..l-ll^«l'«) CU C=3 C3 CD C=l - Tpleloon D(S7S-TDl2en 2'!0 172 - Jelc'oon OU tS'-JMO voor Verkoop Service 01871 - 1662 X Verkoop na 17.00 uur: t C. Breen, 01878 - 2496 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Woensdagmiddag zou ze dat bijna wéér geworden zijn toen de fam. de Krey het feestelijk middelpunt vormde van de viering van het 40-jarig jubileum van dhr. de Krey in de Rabobankorganisa- tie. Vertegenwoordigers van die organi satie waren rijkelijk vertegenwoordigd, maar ook tal van andere disciplines waarmee dhr. de Krey betrekkingen heeft hadden aan de vriendelijke uitno diging gevolg gegeven. Het „raspaard" kreeg de stal meer dan vol....! Wijlen bestuursvoorz. J. Doornbos heeft het heel complimenteus bedoeld toen hij, al kort na de benoeming, directeur de Krey een „raspaard" noemde en in zijn jubileumtoespraak viel de huidige voorz. Ir. M. van Eek hem daar graag in bij. Ook hij heeft dhr. de Krey leren ken nen als een harde werker, een goed orga nisator, begiftigd met een gezonde han delsgeest, elan en initiatief De uitbouw van de Bank - bij zijn komst 4, nu 53 personeelsleden - grondde hij op de pij lers „kwaliteit van de dienstverlening" en een „aktieve marktbenadering" en zo is 't gekomen dat het Balanstotaal van de Bank in de jaren van dhr. de Krey groeide van 13 -, naar 277 miljoen...! „Altijd voor de Bank in de weer", was een tevreden vaststelling van Ir. van Eek, wetend dat dhr. de Krey geen gelegen heid voorbij laat gaan de Rabobank te presenteren. Bovendien bekleedt hij een groot aantal bestuursfunkties, bij o.a. het Chr. Spec. Onderwijs, de landelijke Prot. Chr. Schoolbegeleidingsdienst, de Groen van Prinstererschool, de Stich ting Instandhouding Chr. Scholen voor Voortgezet Onderwijs, Jeugdouderling in de Herv. Gemeente, al twintig jaar is hij secr. penningmeester van de Stich ting Geestelijke en Sociale Zorg aan hulpbehoevenden op Goeree Overflak- kee en hij heeft zitting in de Raad van Toezicht van „Hernesseroord" enz. enz. Vanwege het 25-jarig bestaan van Van Doorn International BV te Veenendaal, heeft deze firma een uniek klassiek orgelconcours voor amateurs uitge schreven. In samenwerking met een geselecteerd aantal dealers zullen er, verspreid over het hele land, in de maand oktober diverse voorronden gehouden worden. Inschrijving hiervoor is mogelijk in drie categorieën, n.l.: - junioren A: deelnemers tot 12 jaar; - junioren B: deelnemers vanaf 12 jaar tot 16 jaar; - senioren C: deelnemers vanaf 16 jaar en ouder. De voorwaarden voor deelname zijn bij de deelnemende DOMUS-dealers ver krijgbaar. Deelname is gratis. De winnaar van zowel de junioren als de senioren ontmoeten elkaar tijdens de Halve Finales. Deze Halve Finales worden gehouden in de maand november, te weten op de 17e in Veenendaal. De Landelijke Finale wordt gehouden op 1 december, eveneens in Veenendaal. Een deskundige jury zal beshssen wie zich uiteindelijk winnaar van dit DOMUS Klassiek Orgelconcours 1989 mag noemen. In deze regio zal het Orgelconcours wor den georganiseerd door: Muziekcentrum A. Verspuy te Sominelsdijk. Ir. van Eek speldt het „raspaard" dhr de Krey de gouden Rabospeld op Het was Ir. van Eek een eer directeur de Krey die zóveel voor de Bank betekent, die door gemotiveerd -, trouw -, en hard werken de Bank mede heeft groot gemaakt waardoor de gemeenschappen Middelharnis, Sommelsdijk, Melissant en Herkingen over een „eigen" Rabo bank beschikken, de gouden Rabospeld op te mogen spelden. Mevr. de Krey werd een bloemenhulde voor haar even eens belangrijke aandeel gebracht. Burg. mevr. Sleurink-Rabbinge sprak dhr. de ïCrey aan als „het gezicht van de Rabobank", een „vriendelijk, vertrouwd en betrouwbaar gezicht", vond ze, het in dhr. de Krey vooral waarderend achter de transakties ook de mens te blijven zien en die, waar mogelijk, van dienst te willen zijn. Met name geldt dat ook voor de gehandicapten voor wier welzijn dhr. de Krey zich op meerdere plaatsen inzet. De waarderende toon die burg. Sleurink had ingezet werd met overtuiging ver volgd door dhr. Merk namens de Rabo- regio Bergen op Zoom. Hij wist bij dhr. de Krey een mix aanwezig van techni sche kwaliteiten, inzet en karaktereigen schappen die tot het voortreffelijk funk- tioneren heeft geleid. Zo waardeerde het ook dhr. L. Ottens namens de Vereniging van directeuren in de Deltakring. Hij trok en paralel tus sen de ontwikkelingen in de landbouw en in de Rabo-organisatie en dat bleek, kompleet met schaalvergrotingen en automatisering wonderwel te kloppen. Zélfs klopte het dat zomin in de land bouw als bij de Bank nog veel 40-jarige jubilarissen voorhanden zijn: „een uit- De Groep Delta, de platvis-vissers bene den de Nieuwe Waterweg, is er in geslaagd door ruilen en huren toch voor haar leden nog een hoeveelheid tong te krijgen. De „vissers om de Zuid" zoals ze veelal worden genoemd hebben een nogal ruim kwantum schol, maar veel min der tong. Met ingang van 1 november kunnen Zuid vissers, Goeree, Breskens, Vlissin- gen, Arnemuiden en uit andere Zeeuwse plaatsen die hun tongkwantum al had den opgevist, of dat bijna hebben ge daan in de twee maanden die hen nog scheiden van het nieuwe jaar, toch nog wat tong aanvoeren. De Noordzeevis- sers om de Zuid vissen nu wat minder op schol. Nader zal worden beslist of een reserve-voorraad, die het Ministerie nog in petto heeft (100 ton tong) ook nog ter beschikking van de Zuidvissers zal komen. De heer Tacken als hoogste ambtenaar van het Ministerie, meende dat deze reserve niet zou vrij komen. Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 stervend ras" betreurde dhr. Ottens, sprekend over een romantisch verleden waarin het werk nog handmatig ge beurde en een vooruitzicht op het Beleidsplan '90-'93 waarin de Bank voor z'n autonomie te waken zal hebben. In zijn dankwoord vond dhr. de Krey, voorzien van zoveel loftuitingen, van de gouden speld, een gouden pennenset en andere cadeaus, dat hem teveel dank en waardering was toegedacht: „we hebben niet anders gedaan dan we schuldig waren te doen", zo verwees hij naar Hem van Wie hij de dagelijkse gezondheid en werklust heeft mogen ontvangen. Van harte heeft dhr. de Krey de van Hem ont vangen talenten en gaven dan ook „tot heil en nut" van de naaste aangewend, zo liet hij weten. „Wat heeft de mens dat hij niet heeft ontvangen?" erkende dhr. de Krey en daarbij dacht hij ook aan zijn echtgenote, hem een trouwe hulpe, een klankbord en uitlaatklep, maar bovenal moeder van de kinderen. Terugziend op het gedane werk gaf dhr. de Krey een groot deel van de ontvangen waardering door aan zijn medewerk/ sters, van wie er twee ontvallen zijn, t.w. Joke Boeter en Jan van Lenten. „Samen hebben we wat van de Bank gemaakt", zo ervoer het dhr. de Krey en hij verze kerde zijn werk met de grootste voldoe ning te hebben gedaan. Mee te mogen werken aan de zorg voor de gehandi capte medemens stemt dhr. de Krey evenzeer tot dankbaarheid, een dank baarheid die hij vertaalde in een bijzon der sympathieke aktie; geen cadeaus ten eigen bate maar graag een gift ten bate van de bouw van een dagverblijf aan het nieuwe Sjaloom. Die oproep zal zeker niet onbeantwoord zijn gebleven en U hoort daar nog van! Op dinsdag 17 oktober 1989 hoopt mevr. N. M. van der Klooster-van Loozen haar 100ste verjaardag te vieren. De eeuwelinge geniet een goede gezond heid en toont veel interesse voor hetgeen omhaar heen gebeurt. Zij leest nog iedere dag de krant. Mevrouw van der Klooster is weduwe sinds 14 september 1974. Zij woont in bij haar dochter, mevrouw Koek, Weststraat 33 te Ouddorp. Burgemeester en wethouders hopen op die dag om 11.00 uur de jarige te felici teren en haar een attentie aan te bieden. Ds. H. Visser uit Katwijk, die woensdag avond een inleiding hield op de Streek- vergadering van Mannenverenigingen te Oude Tonge mist zijn jas die - per abuis - door een van de aanwezigen is verruild. Een donkerblauwe jas is er achtergebleven. Degene die in 't bezit is van de verkeerde jas wordt gevraagd die te komen ruilen bij de secr. dhr. A. Helleman, Koningin- nelaan 17 te Nieuwe Tonge, tel. 01875- 1404.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1