Korte vergadering; toch wat hartekreten van de dijkgraaf Jaloezleënfabriek „Fiakicee", nieuwe meester, nieuwe vestiging in Sommelsdijk Weer een vraclit goede gebruikte kleding voor Polen Afscheid hoofd vervoersdienst ZWN riaiiffl Verhuisbericht RIAGG Politieberichten Kunst en bedrijf Politieberichten Middelharnis Rabo-voorlichting Oostflakkee Zinyol nieuws? Eilanden Nieuws! Wereld Natuur Fonds Recreatiebungalow ingezet op 36.000,- Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Oostflakkee 62e Jaargang DINSDAG 10 OKTOBER 1989 5841 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Al eens eerder-, maar ook weer vrijdagmiddag toen hij de 31e vergadering van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Goeree-Overflakkee opende, heeft dijkgraaf H. L. van Kampenhout zijn stelling verdedigd „ove rigens van mening te zijn" dat binnen het gebied van het Waterschap de grote waterschappers van verleden en heden middels straatnaamgeving geëerd zouden moeten worden. De tijd zal leren of zijn „cri de coeur" in de flakkeese gemeenten zal worden gehoord. Daarmee lijkt het meest opval lende van de vergadering al te zijn weergegeven, of het moest nog zijn de ver melding dat de muskusrattenpopulatie onrustbarend toeneemt.... „....er wordt alles aan gedaan om tot beperking en bestrijding te komen. Die volgorde bleek bewust te zijn gekozen nu moet worden vastgesteld dat het geheel en al uit roeien van de muskusrat gevoegelijk vergeten kan worden; zoveel mogelijk beper ken en daardoor bestrijden zal het devies zijn. Spijtig vindt de dijkgraaf het dat de ingelanden - het publiek - verstek heeft laten gaan op de openbare districtsvergaderingen. „De openheid van het waterschapsbe- stel zal - aldus hoopt de dijkgraaf- nog tot een alom te waarderen traditie uit moeten groeien". Nadat de dijkgraaf de goede voortgang van een aantal zaken had belicht, o.a. de aanvang van de aanleg van het fietspad en aanpassing van de weg Middelhamis- Den Bommel en de Vergadering de agenda in de meest korte tijd had afgewerkt, kwam in de Rondvraag nog eens de popularisering van het Waterschap ter sprake. Door de Brielse Dijkring was, zelfs aan de scholen op Goeree-Overflakkee een map met informatiemateriaal gestuurd, zowel over het Waterschap als over de bezichti ging van monumenten op Voorne en Putten, een en ander overigens ter gelegenheid van Monumentendag. De Flakkeese Waterschappers bleken daarvan op de hoogte; het was overigens een gezamenlijk initiatief van VW, Gemeenten en Waterschap geweest. Het eigen Waterschap heeft aan de scholen een aantrekkelijk programma voor de groepen 7 en 8 kenbaar gemaakt, inclusief een bezoek aan een gemaal en aan het Waterschaps gebouw. Het aantal ontvangen reacties is echter „bedroevend weinig", zo moest de dijkgraaf vaststellen, nog het meest verbaasd over het feit dat zelfs van de lagere landbouwschool geen reakties was ontvangen terwijl juist de leerlingen van deze school het van essentieel belang zouden moeten vinden hoe de waterbeheersing wordt geregeld.... Maar nee.... Voor jaloezieënfabriek „Flakkee" zal de nieuwe plaats van vestiging, aan de West Achterweg te Sommelsdijk stellig een prima plek blijken te zijn. Ruimte, dat was het waar het bedrijf behoefte aan had en de nieuwe eigenaar dhr. Hans Kramer vond die, 280 m^ groot, in een beschikbaar gekomen bedrijfspand aan de Sommelsdijkse West Achterweg waar het gonst van allerhande bedrijvigheid. Géén verkeerde plek dus om als nieuwe eigenaar je start te maken. Zaterdag hebben velen gehoor gegeven aan de uitnodiging van de fam. Kramer het bedrijf en het ruime assortiment te komen bezichtigen en daarmee ook de fabricage-afdeling, want er wordt stevig aangepakt bij „JF", onverschillig of het wintert of zomert, omdat de artikelen alle seizoenen omvatten, zonwering in de zomer en isolatiematerialen in najaar en winter. Eigenaar Hans Kramer, geboren en getogen Stellendammer lijkt over de juiste mentaliteit te beschikken om succesvol te ondernemen; hij schuwt de arbeid niet. Dat deed'ie al niet toen hij elders in de continue dienst werkte en z'n vrije uren al in de jaloezieënfabriek besteedde, gewoon omdat'ie lekker bezig wilde zijn. Z'n hulp was waardevol, temeer omdat hij vanuit z'n timmermansverleden alles zo feilloos op kon meten; hét belangrijkste werk bij het fabriceren en aan brengen van de zelf vervaardigde materialen. Sinds 1 juli van dit jaar is dhr. Kramer eigenaar van het, door dhr. Achterberg opgerichte bedrijf. Vakmanschap, ervaring en.... vooral ook service zal hij verle nen aan de klanten voor markiezen, schermen, rolluiken, horren en hordeur, voorzetglas en zoveel andere produkten die het bedrijf zullen verlaten. Ook reparaties en het vervangen van versleten of verkleurde rolgordijnstof of zonne schermendoek wordt gaarne uitgevoerd. Wapen-inleveraktie De eenmalige mogelijkheid om gedu- rer.dt de maand september 1989, straffe loos afstand te doen van wapens die in de nieuwe Wet Wapens en Munitie straf baar zijn gesteld en van wapens die ook onder de oude wapenwetgeving al straf baar waren, heeft in de gemeenten Mid delharnis en Dirksland het hierna ge noemde aanzienlijke arsenaal aan wapens opgeleverd: 1 vlindermes, 4 vuurwapens, 5 luchtbuksen, 24 pistolen/ revolvers, 1 seinpistool, 13 valmessen, 5 dolken, 1 slagersmes, 5 lopen van vuur wapens, 10 nunchaku wapens (vrarg- stokjes), 3 werpsterren, 6 patroonhou ders, 1 boksbeugel, 1670 stuks munitie, 1 alarmpistool, 1 afdreigingsrevolver, 1 karabijn, 1 flobert geweer, 1 granaat, 1 raketwerper, 750 stuks lichtspoormuni- tie, 300 stuks 4,4 mm munitie. Gevallen fietser Een 11-jarige jongen uit de gemeente Middelharnis werd op de parallelweg van de provincialeweg 47, ter hoogte van bloemisterij van Eesteren, ingehaald door een groepje fietsers. Eén van die fietsers vond het daarbij nodig tegen het achtenviel van die jongen te trappen, zodat hij ongelukkig kwam te vallen. Hij raakte met zijn gezicht het asfalt en liep hierbij schaafwonden in het gezicht op, een pijnlijke pols en een blauwe knie. Het groepje fietsers bestond uit ongeveer 15 personen in de leeftijd van 15 tot 16 jaar. Datum en tijdstip was maandag 2 oktober 1989, omstreeks 15.30 uur, mo gelijk dat een of meerderen deze laffe streek hebben zien gebeuren en alsnog de politie hiervan in kennis zouden wil len stellen. Diefstal vanuit woning Vanuit een woning in Sommelsdijk is afgelopen week een portemonnee met een behoorlijk bedrag aan papier geld gestolen. De dader heeft zich vermoede lijk de toegang verschaft via de ONAF- GESLOTEN achterdeur. De Rabobank Ooltgensplaat/Stad a.h. Haringvliet organiseert voor haar cliën ten in het Midden- en Kleinbedrijf een voorlichtingsavond met als onderwer pen o.a.: - de financiering van het midden- en kleinbedrijf. - de organisatie van het risicobeleid. - de gevolgen van de wetswijziging commissie Oort. tTTïï11li*lf| Met ingang van 1 september 1989 is het secretariaat van het Comité Zuid-Hol lands Eilanden van het Wereld Natuur Fonds, Noordzijde Haven 15 te Goede- reede gewijzigd. Het secretariaat is overgenomen door Mw. E. C. L. Broer-Waldeck, Galathese- dijk 9, 3257 LE Ooltgensplaat. Tel. 01873-1330. OOLTGENSPLAAT In Hotel Hobbel had j.l. maandag 9 oktober 1989 de verkoop bij inzet plaats van de recreatiebungalow, nummer 17 op het park „Het Volkerak" aan de Havendijk te Ooltgensplaat. Een en ander met onder- en bijgelegen (eigen grond), groot 1.53 are. De koop werd ingezet op ƒ36.000,- door de heer A. Gort te Sliedrecht. Deze openbare verkoping ex art. 1223 B.W. ten verzoeke van de eerste hypo theekhoudster had plaats ten onver- staan van notaris M. A. Korbijn te Oude Tonge, in samenwerking met notaris Mr. W. H. Klaassen te Zierikzee. De verkoop bij afslag is bepaald op maandag 16 oktober 1989, nam. half acht, eveneens in Hotel Hobbel te Ooltgensplaat. Vanmorgen, dinsdag, zal vanuit Den Bom mel weer een truck, met een 40 ft container vól kleding naar Polen zijn vertrokken. De inhoud was ingezameld door dé Stichting Flakkeese Hulpgoederen Polen te Oude Tonge. De fam. van Dijk belastte zich met het vullen van de container, zaterdagmorgen haalde transportbedrijf Jan de Bakker uit Den Bom mel de container op vanaf een onmogelijk plekje aan de Oude Tongse Molendijk en Jaap Boeter kraanverhuur zorgde er met veel vakmanschap voor dat de container keurig op de wagen kwam te staan. Een pracht samenspel in de wetenschap dat in Polen reikhalzend naar de kleding wordt uitgekeken. Met ingang van 1 oktober 1989 heeft ZWN geen Hoofd Vervoersdienst meer. Sinds die datum blijft de stoel van de grijze eminentie van het bedrijf leeg. De heer Schellinger (woonachtig te Ouddorp) ging met de VUT. In het vertrouwen dat zijn taken in goede handen zijn bij de heren R. T. Water reus en H. H. Bouma. Hoewel de heer Schellinger op aandrin gen van zijn vader begonnen was met de medicijnenstudie, liet het streekvervoer hem niet los. Buiten de colleges reed hij op de bus bij de NBM in Zeist. In 1953 werd hij, twee weken na de ramp, aange steld in tijdelijke dienst bij de RTM in Rotterdam als Aspirant Adjunct Inspec teur. Hij verdiende daarmee het riante salaris van 225,- per maand. Reeds na 14 dagen kreeg hij zijn eerste salarisver hoging en wel tot 250,-. Na een aantal bevorderingen werd hij in 1959 aange steld tot Inspecteur. De personeelszaken waren in die dagen nog niet zo goed geregeld als nu, want de arbeidsovereenkomst waarvan over deze funktie wordt gerept dateert van 1 april 1963. Overigens ging het in die tijd helemaal anders dan nu. De heer Schel linger benoemde naar eigen inzicht chauffeurs, maar ook monteurs en ander personeel. De rol van een afdeling personeelszaken werd in die tijd nog door het hoofd van dienst vervuld. Met het vertrek van de heer Van Zuylen als directeur ontstond er enige doorstro ming. De heer Delst werd directeur en de heer Schellinger werd Chef Vervoer van het geïntegreerde bedrijf RTM. SW en ZVTM/SBM. Met de komst van Zuid-West-Neder land in 1978 werd de heer Schellinger Hoofd Vervoersdienst, een funktie die hij dus ruim 10 jaar heeft vervuld. In totaal heeft de heer Schellinger ruim 36 jaar in het ZWN bedrijf (eerder de RTM) gewerkt. En hij heeft dat met veel plezier gedaan. In zijn dankwoord tij dens de recepties voor het eigen perso neel in Goes en Klaaswaal bedankte hij voor de goede samenwerking. En hij wees er nadrukkelijk op dat het alleen mogelijk is de uitdagingen van de toe komst aan te gaan wanneer het perso neel gemotiveerd is op een wijze zoals hij die heeft ervaren. Bij de RTM was het nog mogelijk om Alle diensten zijn D. V. woensdagavond om half 8 OUDDORP Ds. J. Mol van Werkendam. MELISSANT Ds. W. Harinck van Kapelle-Biezelinge. NIEUWE TONGE Ds. Chr. v. d. Poel van Yerseke. OUDE TONGE Ds. C. A. van Dieren van Stolwijk. OOLTGENSPLAAT Ds. F. Harinck van Rotterdam-Zuidwijk. redelijk kontakt te hebben met de chauf feurs. Voor een Hoofd Vervoersdienst bij een bedrijf met meer dan 800 perso neelsleden lukt dit niet meer. Dit vindt de heer Schellinger een verarming. Het is niet gebruikelijk dat een funktio- naris die vertrekt de directie aanbeveelt zijn plaats niet te vervullen. De heer Schellinger heeft dat toch gedaan. De taken van het Hoofd Vervoersdienst zijn te omvangrijk geworden. Het is niet meer goed mogelijk alles te overzien. Een splitsing tussen Vervoersontwikke- ling en Planning (VOP) enerzijds en Exploitatie (EP) anderzijds schept de voorwaarden om aan de nog steeds groeiende Vervoersdienst leiding te ge ven. Vervoersontwikkeling en Planning zal onder leiding staan van de heer Ir. R. T. Waterreus en de heer H. H. Bouma zal aan het hoofd staan van Exploitatie. Beide heren zijn inmiddels in het mana gementteam opgenomen. Het afscheid voor de vele externe relatie van de heer Schellinger zal worden gehouden op 13 oktober in The Desert Inn van het Carlton Oasis Hotel, Curie weg 1 te Spijkenisse van 15.00 tot 17.00 uur. Atelier-Zuidzijde Kunstprojekten coördi neert op korte termijn een expositie van werkstukken van beeldende kunste naars uit de regio Goeree-Overflakkee. Deze expositie vindt plaats in de be drijfsruimten van firma's op dit eiland. Het motto van de expositie is: De kunst van het platte vlak van Goeree Over- flakkee. Beeldende kunstenaars die belangstel ling hebben en willen deelnemen aan deze expositie kunnen tot en met 13 oktober a.s. telefonisch of schriftelijk kontakt opnemen met Atelier Zuidzijde Kunstprojekten, Zuidzijdsedijk 60, 3264 LJ te Zuidzijde, telefoon 01866-1416. OUDDORP Doopsgezinde Gemeente Woensdagavond 8 uur (leerhuis) ds. J. Smink. Diefstal uit woning Afgelopen dagen blijkt er in een vrij staande woning te Oude Tonge ingebro ken te zijn. De bewoners waren afwezig. Men kwam binnen via een achterdeur. Weggenomen werden gouden sieraden. Gevaarlijke kruising Sinds deze week is de verkeerssituatie bij de kruising van de Provincialeweg 47 met de Capelleweg te Oude Tonge gewijzigd. Er ontbreekt daar nu op de doorgaande een middenberm, waardoor het overste ken voor fietsers en bromfietsers op dat punt gevaarlijk geworden is. Men dient daar dan ook de grootst mogelijke voor zichtigheid in acht te nemen. Voor het verkeer, komende vanaf de Capelleweg ofwel de Parallelweg, zijn thans Stopborden geplaatst. Deze situa tie zal naar verwachting ongeveer 1 jaar gaan duren en houdt verband met de aanleg van de nieuwe Rijksweg 59. Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Vestiging Goeree Overflakkee deelt mee dat zij in de laatste week van oktober 1989 gaat verhuizen van Van Aerssenstraat 36, Sommelsdijk naar Akelei 2, 3247 DC DIRKSLAND Telefoon 01877-3488 Vanaf 1 november 1989, 8.30 uur zullen de medewerkers bereikbaar zijn op dit nieuwe adres. De f am. Kramer met zoon en dochter voor het bedrijf. FILM REPORTAGE - >=3 CS C3 C3 C=3 ■■■■■■I.^ZMi^ m t=J E3 o C3

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1