KORFBAL voor hulpbehoevenden op Goeree-Overflakkee Leasing Gemeente Dirksland zal belastingen moeten gaan verhogen Dan tóch een MTS voor Oude Tonge zij het ook „op het nippertje...!" VERWERS auto's Koorkleding voor Pools koor mSi u5^ huSbvethtse flome^ïema^ Professor Baart spreekt over Libanon Mej. Lian Adriaanse gaat naar St. Laurens Videofilm over Goeree-Overflakkee Begroting '90: Citroen-Hesselink Stichting viert Jubileum: Al 25 jSflt 6611 906(1 161IUIS Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee No. 5840 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01S70 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11.50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De raadsvergadering van 26 oktober waarin Dirkslands gemeenteraad de gem.-begroting 1990 vast zal stellen zal zeker geen plezierige worden, omdat door het College zal worden voorgesteld de gem. belastingen, rech ten en tarieven te verhogen tot een totale meeropbrengst van 79.548,--. Die verhoging is onontkoombaar om tenminste nog een bedrag van 56.243,-- beschikbaar te hebben voor nieuw beleid. Ook zal op de sub sidies aan diverse verenigingen een korting van 7% dienen te worden toe gepast. Een weinig opwekkend vooruit zicht, vooral veroorzaakt door de door de Overheid bedongen „nadere om buigingen", bezuinigingen voor de Overheid, maar verzwaring van lasten voor de Gemeenten. Met pijn kon een post Onvoorziene wor den gecreëerd van ƒ7,50 per inwoner wat een bedrag van ƒ55.500,-- maakt, wat zeker nodig zal zijn om zich in '90 aandienende uitgaven op te vangen. Om echter uitvoering te geven aan de - even eens ter vaststelling aangeboden - meer- jarenbegroting dienen maatregelen te worden genomen „ter versterking van de financiële positie", zo laat het College in de aanbiedingsbrief weten, belasting maatregelen derhalve. Een blik in de investeringsplanning '90- '94 laat indrukwekkende uitgaven zien, zoals in '94 een miljoen voor een nieuwe gemeenschapsvoorziening te Herkin gen; een nieuwe brandweerauto voor Melissantin 1992 275.000,-; in'91 en '92 een investering van ƒ650.000,— in een nieuwe begraafplaats te Dirksland, vanaf '90 t.m. '94 elk jaar een half mil joen voor rioleringswerken, reconstruc tie en saneringen enz. Er zal dan ook een beroep op de reserves moeten wor den gedaan. De vrij aanwendbare re serve is ruim 1.5 miljoen groot. Een tikkeltje hoopvol wordt verwacht dat de dalende ontwikkeling in de hoogte van het uitkeringspercentage uit het Gemeentefonds zich in '90 - '94 niet voort zal zetten. Ook zullen er een aan tal afschrijvingslasten vervallen; door het vervroegd aflossen van leningen met een hoge rente en het weer afsluiten tegen een lagere zullen de rentelasten kunnen dalen. De bouw van 25 wonin gen per jaar en de uitbreiding van het ziekenhuis zal voor een hogere op brengst Onroerend Goed belasting zor gen; er zijn derhalve wat financiële lichtpuntjes. Eerst echter de belastingmaatregelen waarvoor de raad zich in de a.s. begro tingsvergadering geplaatst zal zien. Twee forse verhogingen, van elk 9% wor den voorgesteld voor de afvalstoffenhef fing en de reinigingsrechten. Voorts wordt voorgesteld een trendmatige ver hoging van 3% voor de rioolrechten, de legestarieven, de leges bouwvergunnin gen, de Onroerend Goed belasting, de hondenbelasting, de woonforensenbe- lasting, de toeristenbelasting, de water- forensenbelasting en de marktgelden, samen goed voor een geschatte meerop brengst van ƒ79.548,-. De verhoging van de afvalstoffenheffing zal leiden tot verbetering van het dekkingspercentage van nu 64,4 naar 70%. Voor de reini gingsrechten komt het dekkingspercen tage op 70,4 te liggen en voor de rioolrechten op 56,5%, maar bij dat laat ste zal het in cie nabije toekomst niet kunnen bliJYe*:''idat te voorzien is dat de kosten van riolering sterk toe zul len nemen. De toezegging aan de MBO school te Oude Tonge een MTS te mogen verbinden is „op het nippertje" geregeld, zo heeft de Stichting Samen werkingsschool voor Middelbaar Beroepsonderwijs Zuid Hollandse en Zeeuwse eilanden de positieve uitspraak van Staatssecretaris drs. Ginjaar ervaren. Mevr. Ginjaar deed die vorige week donderdag ten overstaan van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs waarin „com- missiebreed" voor een MTS voorziening in Oude Tonge was gepleit. I.v.m. de komende SVM wetgeving (Sector Vorming Middelbaar Beroepsonderwijs) werd de Commissie, en straks de Minister, voor het laatst een MBO scholenplan voorgelegd, waarop de stichting van een MTS in Oude Tonge wéér niet voorkwam. Reden voor de Stichtingbestuurders alle krachten te mobiliseren om de leden van de Vaste Kamercommissie zowel als de Staatssecretaris van de dringende noodzaak van een zelfstandige regionale MTS te overtuigen; er wacht een potentieel van ca. 440 leerlingen, met wie er andere plannen waren; naar Rot terdam of Vlissingen waar - in het kader van de SVM wetgeving - door fusies grote scholengemeenschappen zullen worden gevormd. Tot dusver had die gedachte de Staatssecretaris ervan weerhouden de MTS te Oude Tonge een plaats op het plan van scholen te geven; het leek haar dat samengaan in te vor men clusters in Zeeland of Zuid-Holland mogelijk zou zijn. Haar thans gedane toezegging, zij het ook in strijd met de SVM gedachte, heeft dat moeten samengaan gelukkig voorkomen. De stichting voor MBO te Oude Tonge vreesde in zo'n te vormen cluster niet meer dan een sluitpost te zullen zijn. Een eigen MTS in Oude Tonge, zo mag nu als absoluut worden aangenomen. De Minister zal in oktober een definitieve uitspraak doen en daar - zo wordt gehoopt - ook een stichtingsdatum aan verbinden. De school komt op het definitieve plan van scholen voor 1990-1992 binnen welke jaren de stichting waarschijnlijk is; in geen geval mag die langer dan vijfjaar worden uitgesteld. De Stichting MBO rekent op een investering van ca. 15 miljoen, inclusief het nieuwe schoolgebouw dat 5000 m^ groot zal dienen te zijn en zal worden gebouwd naast de al 2400 m^ grote MEAO. De MTS zal een dertigtal leraren- plaatsen bieden, naast de 23 waarover de MEAO, met 350 leerlingen, nu al beschikt. „Op het nippertje", zo ervaart het ook MEAO directeur P. A. G. van Bende- gem; „Eindelijk is bereikt waar we al jaren (sinds 1985) naar hebben gestreefd". Maandag liet hij een bedankbrief uitgaan naar ieder die zich voor de gunstige wending heeft ingezet, de Provinciebesturen van Zeeland en Zuid Holland, de Proces-coördinatie, leden van GS van beide provincies, het Inter gemeentelijk Overlegorgaan Goeree-Overflakkee, de Ondernemerskring Schouwen Duiveland, de Ver. van Bedrijven op Goeree-Overflakkee, de Kamer van Koophandel Zuid Holland Zuid en zeker niet op de laatste plaats de leden van de Vaste Kamercommissie. De MTS te Oude Tonge wordt een zgn. „sectorschool" waar dé studierichfin- gen Economie en Techniek zullen kunnen worden gevolgd, elk met een stu dieduur van vier jaar, met inbegrip van een stagejaar; er zal begonnen worden met werktuigbouwkunde en electrotechniek. Met spanning wordt de uit spraak van de Minister over de stichüngsdatum tegemoet gezien. Uiteraard wordt gehoopt dat dat een spoedige zal zijn, ten gunste van de leerlingen en van het regionale bedrijfsleven dat aan geschoolde MTS'ers grote behoefte heeft. Het unieke Acoustimass systeem van Bose nu binnen ieders bereik Door een spektakulaire inruilaktie Zaterdag 7 oktober Good-Luck 1 VIOS (N) 1 Dirksland, 01877 - 1357 Taxaiies Agrarische bemiddeling Beleggingen iiini'i*ii*' AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Voor de Protestants Christelijke Stichting voor Geestelijke en Sociale Zorg aan Hulpbehoevenden op Goeree-Overflakkee wordt zaterdag 28 oktober een grote dag. Op die datum viert de Stichting het 25-jarig jubileum bij welke gelegenheid op een rijk verleden zal kunnen worden teruggezien en bij een welvervuld heden zal kunnen worden stilgestaan. De Stichting heeft maar liefst 3 gezinsvervangende tehuizen in beheer, „Sjaloom" en „Refu- gium" in Sommelsdijk en „Salem" in Dirksland, een rijke oogst na de oprichting van de Stichting in 1964. Zorg voor de hulpbehoevende naaste heeft aan die oprichting ten grondslag gelegen en dat schone streven is niet ongezegend gebleven. Drie-en-zestig „zorgenkinderen", al zijn sommigen van hen al bejaard, hebben dankzij de Stichting een vriendelijk huis en dat te kunnen zeggen is voor de Stichtingsbe stuurders méér dan alle moeite waard. Een heerlijk werk waaraan in de begin periode de Herv. predikant ds. van Hensbergen leiding heeft gegeven. Van uit zijn betrokkenheid bij het BLO onderwijs kende hij met meerder ande ren de zorg voor de toekomst van de schoolverlaters van dit onderwijstype al was het in het begin van de gevoerde besprekingen niet duidelijk hoe aan die zorg gestalte moest worden gegeven tot dat in 't begin van de zestiger jaren voor een gezinsvervangend tehuis werd geko- D.V. dinsdag 10 oktober a.s. zal in het Nederlands Hervormde Verenigingsge bouw „De Hoeksteen" te Middelharnis, 's avonds om half acht een zendingsbij eenkomst worden gehouden. Spreker voor die avond is Prof. C. G. Baart, hoogleraar aan de Theol. Hoge school voor het Midden-Oosten in Beiroet. Prof. Baart hoopt ons een en ander te vertellen over zijn werk en de situatie in Libanon. Gezien de aktualiteit zal het zeker de moeite waard zijn van uw belangstelling blijk te geven. Ieder is van harte welkom! OOLTGENSPLAAT Met ingang van 23 oktober 1989 is mej. Lian Adriaanse, leerkracht groep 1 aan de Chr. Basisschool „De Hoeksteen" te Ooltgensplaat, in gelijke betrekking benoemd aan de Chr. Basisschool „Prins Willem Alexander" in haar vo rige woonplaats St. Laurens op Walche ren (Zeel.). zen. In oktober 1967 was het eerste „Sja loom" gereed, gehuisvest in het kapitale huis van de fam. Mijs afin de Langeweg. Anderhalfjaar was er over de aankoop onderhandeld totdat dhr. Mijs op een zaterdagavond rond 9 uur met de ver koop instemde. Dhr. H. R. de Kreij weet het nog verbeeldend te vertellen, hij was-, en is nog steeds een van de bestuurders van de Stichting, al 24 jaar lang! Goeree Overflakkee had in 1967 een van de eer ste gezinsvervangende tehuizen van Nederland, gerealiseerd door de Stich ting die een brede kerkelijke steun onder vindt behalve die van de Chr. Geref Kerk. In 1971 volgde - in Dirksland - de inge bruikname van „Salem", gevolgd door „Refugium" te Sommelsdijk in 1976, drie pracht tehuizen, het nieuwe „Sja loom" zelfs nagelnieuw en alle drie vol- RENAULT-dealer Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Het gemengd koor „Excelsior" uit Dirks land, dat zich bij haar 80-jarig jubileum eerder dit jaar in nieuwe koorkleding stak heeft gisteravond van haar vroegere tenue 50 blouses gegeven aan een Pools koor dat momenteel in Nederland te gast is. De overhandiging van die gewaar deerde gift vond plaats tijdens een con cert in Serooskerke. NIELWE TONGE Inlevering vakantiebonnen landbouw Gelegenheid tot inleveren a.s. dinsdag 10 oktober van half 7-8 uur bij L. W. van Alphen, Duivenwaardsedijk 6. Verg. „de Christenvrouw" afd. Dirksland, Middelharnis en Sommelsdijk Op D.V. woensdag 11 oktober bent u hartelijk welkom op onze gekombi- neerde vergadering in „Onder de Wiek". Aanvang 19.45 uur. Ds. A. de Reuver uit Delft spreekt over het onderwerp Verkiezing: bron van twij fel of bron van troost?" doend aan de eisen van de tijd, vooral op het punt van voldoende privacy voor de bewoners. Zaterdag de 28e zal een dag van dank baar gedenken worden. Ds. van Hens- bergen uit Ermelo hoopt een herden kingsdienst te leiden in de Herv. Kerk van Sommelsdijk, waarna gerecipieerd zal worden in „de Meerpaal" op „Her- nesseroord". Er zal deze dag zeker gesproken worden over - en hopenlijk gegeven aan - de hartewens van de be stuurders. Het nieuwe „Sjaloom" heeft n.l. dringend behoefte aan een dagver blijf voor haar bewoners van wie meer deren al een hogere leeftijd hebben be reikt. Het is duidelijk dat dat dagverblijf ook een hartelijke wens van bestuurder de Kreij zou zijn. Wanneer hij volgende week woensdag zijn 40-jarig jubileum bij de Rabo- organisatie viert hoeft hij geen cadeaus voor zichzelf, maar een bijdrage aan de 100.000,- die nodig is voor het dagver blijf zou uitermate welkom zijn.! De Ver. van Bedrijven Goeree-Over flakkee heeft zijn leden in kennis gesteld van het initiatief van Delta Video pro ductions te Melissant een video-promo- tiefilm over Goeree-Overflakkee te maken. Het blijkt evenwel aan financiële deel name van de zijde van de gemeenten te ontbreken waarom de produktie niet zal kunnen worden gerealiseerd en de pro- motiefilm achterwege dreigt te blijven of minstens op achterstand zal worden gezet. De leden van de Ver. worden in het schrijven door dhr. L. Tamboer Jr. tot een gezamenlijke aanpak opgeroepen; met 130 bedrijven moet het mogelijk zijn het ontbrekende bedrag van ƒ20.000,- op tafel te brengen; voor elk van de bedrijven komt dat neer op 150,-. De produktiekosten van de film bedragen 30.000,- maar vooral vanuit de recreatieve sektor is voor 10.000,- reklametijd gekocht. Er zijn voor deelname enkele varianten mogelijk. Het bedrijf dat 150,-besteedt ontvangt 2 exemplaren van de film en wordt op de aftiteling genoemd. Wie 300,- besteedt ontvangst zelfs IO exem plaren van de film die als relatiege schenk zou kunnen worden gebruikt. Delta Video heeft - op eigen risico - al een groot aantal opnamen op Goeree Overflakkee gemaakt. Vooraleer de film wordt afgemaakt zal, uit aanmeldingen van de bedrijven, voldoende interesse moeten blijken. Die kan kenbaar wor den gemaakt via tel.nr. 01870-3477. A. J. van Rumpt ■-^-. _-■- Weg met j^''-' die joekels. slap nü -i._.,. i over op het Acoustimass' systeem^^^^jg.^ Bijbehorende Acoustimass module niet afgebeeld Kleiner dan 'n pal< melk.... En dat is echt alles wat je ziet. vooraOe uékethetdl VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2516 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e liands auto! Aanvang 16.00 uur van woningen, boerderijen, landerijen enz. J.A. Mijs Tel. 01877-1309 N.A. van Kempen Tel. 01877-2614 FOTO PIIM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTEfi CJ C3 t=J Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 '^'^'^>^|^^l^l^.l^.lfl^.J^.^^,^^,^l^^4.^.^^l^^ voor Verkoop Service 01871 - 1662 «.J^**««««.<^«l^«.«.«.4^«.4^<^<^4^J^«4^»«.» Op 5 oktober vorig jaar stelde Min. Brinkman het nieuwe Sjaloom in gebruik; misScliien kan nu liet dagverblijj worden gerealiseerd dat toen bij gebrek aan financiën achterwege moest blijven. 01871-1553, Stad a.h. Haringvliet

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1