/989r S.P.Z. wuifde mevr. de Vries hartelijk uit Gedeputeerde legt herinneringstegel bij herbouw arbeidershuisjes Sommelsdijk Flinke tomaat Politieberichten Armstrad schotelantenne De Liclitbron Oproep aan visserijgemeenten Politieberichten Si üSS tIameaeinAH Goedereede Jubileum-aktie 100 jaar Fysiotherapie geslaagd Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Scholier van 12 in 't yerkeer verongelukt Kursus blaastraining in Middelharnis beëindigd Middelharnis Alle Charollais kampioenen zijn Flakkees...! 62e Jaargang DINSDAG 3 OKTOBER 1989 No. 5839 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11.50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De fam. Tanis, Molenstraat 10 te Goedereede, stuurde een leuke foto waarop hun a.s. schoondochter laat zien dat een geoogste tomaat bij na het formaat van haar hoofd heeft. De vraag of het een aardig plaatje voor de krant zou zijn hebben we met de plaatsing ervan bevestigend beant woord. Leuke foto, zonderlinge to maat en stellig een lieve schoondochter! Diefstal auto Een inwoonster van Goedereede liep op 28 september op de Markt in Goede reede en zag tot haar schrik haar eigen auto voorbij rijden. In de auto zaten twee mannen. Eén van hen had halflang blond haar. Een zoekaktie van de politie leverde geen resultaat op. De auto is een Audi 100, kleur blauw, kenteken FX-79-FP. Overige diefstallen/inbraken 1. Twee a drie ankers waarmee fuiken waren vastgezet, zijn vorig weekend door duikers meegenomen. Een ge tuige noteerde een kenteken, maar dat bleek helaas niet te kloppen. 2. In het Zwembad in Stellendam wer den kleding en een portemonnee met geld en een kentekenbewijs gestolen. Kort daarna werden de meeste spul len weer terug gevonden bij de haven. Een groen/wit trainingspak is nog kwijt. 3. Op een camping in Ouddorp werd een bromfiets gestolen. De eigenaar vond hem later bij een bushalte weer terug. 4. Op 29 september werd op een cam ping een tweepersoons tent gestolen. 5. Een schuurtje op een camping was ook het doelwit van inbrekers. Een hengel, een radio en een viskoffer ver wisselden ongevraagd van eigenaar. Wel liet de dader een elektrisch kacheltje, merk PMC achter. 6. Op de Nieuwendijk werd een auto opengebroken. Men nam een rijbe- Op zaterdag 23 september zijn van de 4000 formulieren, door een vliegtuig ver spreid op Goeree-Overflakkee, ongeveer 50-70% weer ingeleverd in de verschil lende fysiotherapie praktijken. Uit deze ingeleverde formulieren trok Mariska Koese de drie winnaars, t.w.: mw. I. van der Staay, Molenkade 58, Stellendam. dhr. P. Vroegindeweij, H. de Krijgerlaan 23, Sommelsdijk. Bennie Keus, Weespad 31, Ooltgensplaat. Aan de winnaars werd door de vrijgeves tigde Fysiotherapeuten een stereo-in stallatie aangeboden. wijs mee, maar dat werd korte tijd later terug gevonden. Agressieve chauffeur Op de Provincialeweg tussen Stellen dam en Melissant haalde een Neder landse chauffeur een Zwitserse per sonenauto in. Dat ging volgens de Zwit ser niet zo fraai en daarom knipperde hij met zijn lichten. De ander stopte en kwam met een staaf ijzer uit zijn auto. Klappen zijn er niet gevallen maar de Zwitser voelde zich wel bedreigd. Rijden onder invloed Tegen een 50-jarige inwoner van Helle- voetsluis wordt proces-verbaal opge maakt omdat hij met teveel alcohol achter het stuur van een auto zat. De ademtest gaf aan: 490 ug/1. (Maximum toegestaan is 220 ug/1). Wilt u uw t.v. met 16 kanalen uitbreiden nnet o.a. Vernonicq en t.v. 10? Koop dan een goedgekeurde bil incl. afstandsbediening Is gemakkelijk door uzelf te plaatsen. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. C. Harinck van Oostkapelle. DIRKSLAND heden (dinsdagjavond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). OUDE TONGE Gistermiddag - maandag - tegen één uur, is de 12-jarige Martin v. d. Wel uit Oude Tonge, scholier van de openb. basisschool aldaar, in het verkeer om het leven gekomen. In de middagpauze, die hij normaliter op school doorbracht, zou hij een fietstochtje maken wat hem richting Nieuwe Tonge voerde. Toen hij, gekomen vanaf de Oude Langeweg via de Oudelandsedijk het fietspad langs de Tonisseweg/Langeweg wilde bereiken om weer richting Oude Tonge terug te fietsen stak hij de Prov. weg over juist toen uit de richting Middelharnis een lichte vrachtwagen - van een bedrijf uit Kerkrade - naderde waardoor hij werd gegrepen. Het ventje werd zo ernstig gewond dat hij aan het opgelopen letsel bezweek. Een diep verdriet voor het gezin dat nog een dochtertje van tien telt. A.s. vrijdag wordt het slachtoffer vanuit de Exodus- kerk te Sommelsdijk ter aarde besteld. Mevr. de Vries uit Nieuwe Tonge heeft in haar werlc nooit zo nadruk kelijk aan de weg getimmerd. Welis waar zag je ze in haar rode Volvo doelgericht over de flakkeese wegen snellen, maar wat ze precies deed zal velen zijn ontgaan. Welnu, j.l. vrij dagmiddag werd daar van de zijde van de Soc. Pedagogische Zorg een waarderend boekje over open ge daan toen mevr. de Vries na veertien jaar afscheid nam als Maatschappe lijk Werker voor de verstandelijk gehandicapten op Goeree Overflak- kee. Op de afscheidsbijeenkomst in de foyer van „de Meerpaal" op „Hernesseroord" waren behalve collega's ook tal van haar cliënten aanwezig om hun dankbaarheid voor de ontvangen hulp nog eens allerhar telijkst te tonen....! Uit het lied dat mevr. de Vries werd toe gezongen bleek dat ze een geducht opponente was geweest wanneer de belangen van haar cliënten in 't gedrang dreigden te komen. Om dat te voorko men snorde die rode Volvo de adressen langs, ook langs de gemeentehuizen als er bij de burgemeester gepleit moest worden en het gezongen lied leerde dat ze ook dat met overtuiging heeft gedaan. Ze sprong voor haar cliënten op de bres en vrijdagmiddag oogstte ze daar veler waardering voor. All-round adviseuze Een all-round adviseuze was ze geweest; ze adviseerde, ze bemiddelde en ze behartigde de belangen waarmee ze uit stekend heeft bijgedragen aan de ont wikkeling van het werk van de Soc. Pedagogische Zorg, zo waardeerde haar SPZ coördinator Cas van Beek en in een afscheidswoord typeerde hij mevr. de Vries als een hulpverleenster die zowel met haar cliënten als met de ouders uit stekend wist om te gaan, die dikwijls als eerste gereed stond hulp te bieden bij b.v. de wens om zelfstandig te wonen, bij het saneren van schulden, soms behar tigde ze de belangen tot voor de Raad van State en ze was ook nauw betrokken bij de realisering van kinderdagverblijf „de regenboog", dat onderdak gevonden heeft in de Eleosschool, kortom „Mar griet", zo heette ze voor haar collega's had een fijne neus om „een goed stuk hulp" te realiseren. Ze was ook mede oprichtster van de Algemene Ouderver eniging waarmee de mondigheid van de ouders bevorderd wordt, kortom, mevr. de Vries werd als een hoogst waarde volle medewerkster node uitgeluid, met grote waardering en erkentelijkheid voor het gedane werk dat zovelen tot nut is geweest. Ze deed het ook met bewo genheid en dat, zo wist dhr. van Beek, heeft zeker extra energie gekost. Sommelsdijkers-, en zéker de lui van de bouwvereniging kunnen heel beke ken zijn, zo ook gistermorgen bij de nieuwbouw van een vijftal arbeiderswo ninkjes aan de Dorpsweg. Een royale kuip verse specie hadden ze daar neergezet, want je kon nooit weten of Gedeputeerde van Heemst het bij de Ie steenlegging misschien op de heupen kreeg en na die eerste nog wat door zou willen gaan. Het bleef trouwens bij die ene-, en aanvankelijk een mes puntje specie totdat de ongeoefend bestuurder geraden werd het wat royaler aan te pakken, zoals het besmeren van een.... boterham met pindakaas...! Keurig kwam'ie te liggen, die herinne- ringssteen, met vermelding van datum en de naam van de Gedeputeerde, op de hoek van het huisje waar in 't verleden de broers Kamerling hebben gewoond. De woninkjes zijn weliswaar gesloopt, maar precies dezelfde komen er voor in de plaats, kompleet met modern woon comfort en vóór een welput en een bleek met een hekje. De woninkjes, bestemd voor alleenstaanden worden opgetrok ken van IJsselsteentjes, een pracht alter natief voor wat, aangeknaagd door de tand des tijds, daar had moeten ver dwijnen. De gesloopte landarbeiderswoninkjes, ze hadden in het landarbeidersdorp Sommelsdijk toch een zekere faam gehad, wist Bouwver. voorzitter van Kampenhout en hij had er best begrip voor dat een aktiegroep op het behoud ervan had aangedrongen, maar ze wa ren té desolaat geworden, zo had een haalbaarheidsonderzoek uitgewezen. In de afgelopen maanden heeft de kur sus blaastraining plaatsgevonden, geor ganiseerd door het Kruiswerk Zuid hollandse Eilanden. De blaastraining wordt gegeven aan vrouwen die last heb ben van onvrijwillig urineverlies. Tijdens de kursus worden de deelne mers getraind in het doen van oefenin gen om hun bekkenbodemspieren beter te leren beheersen en te versterken ten einde met het probleem van incontinen tie te leren omgaan. Ook wordt informatie gegeven over de vele soorten materiaal dat voorhanden is voor mensen met incontinentie. Door het uitwisselen van ervaringen, elkaar ondersteunen en begeleiden, wordt geprobeerd om incontinentie uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken. De kursus blijkt duidelijk in een be hoefte te voorzien. De eerste resultaten zijn goed. Bij ruim 70% van de vrouwen verminderd of stopt het onvrijwillig uri neverlies. De kruisvereniging is dan ook voornemens regelmatig deze kursus te organiseren. Wanneer er mensen zijn die belangstel ling hebben voor de kursus, dan kan men zich hiervoor opgeven op het regio kantoor van de kruisvereniging in Mid delharnis, tel. 01870-5900. DIRKSLAND Valcantiebonnen v.d. landbouw Gelegenheid tot het inleveren van va kantiebonnen voor de landbouw van 9- 13 oktober bij G. Los, Oranjelaan 4. Sloop en herbouw was het enig haalbare gebleken en de bouwvereniging had zich daar graag mee belast, vooral toen bij Gedeputeerde van Heemst om een extra contingent werd aangeklopt en bij hem een horend oor werd gevonden, zoals dat ook gold voor de woningen in de Stoofstraat. Uit waardering was dhr. van Heemst daarom tot de eerste steen legging uitgenodigd en daar had hij graag gevolg aan gegeven. Het zou z'n eerste metselwerk worden. Voor de in 1916 gestichte bouwvereniging bleek het de 725e woning te worden en ook dat zal op een herinneringstegel worden her dacht. Aan zo'n stuk dorpsverfraaiing bleek dhr. van Heemst graag zijn medewer king te hebben verleend, hoe krap het ook wordt met de sociale woningbouw. Temeer deugd deed het hem daarom een zo waardevol projekt als het onderha vige te hebben kunnen steunen. „Een mooi projekt waar u trots op kunt zijn!". Op initiatief van CDA raadslid J. Huizer zal het College van B en W van Brui- nisse namens de raad een verzoek laten uitgaan aan de Minister om de per 1 sep tember vervallen premie voor het aan land brengen van oorlogstuig weer her in te voeren. Raadslid Huizer, sluismeester op de Roompotsluis, heeft kortgeleden de schipper van de Kortgene 7 moeten wei geren met een projektiel aan boord de sluis te passeren waarop de schipper het oorlogstuig in de zeemoading dumpte. Wanneer een vergoeding beschikbaar zou zijn geweest zou de betrokken schipper zeker de berging van het pro jektiel hebben afgewacht. Ook de vissers van elders nemen niet meer de moeite gevonden projektielen aan land te brengen. De besturen van de Nederlandse vissersplaatsen zal worden gevraagd met het Bruse initiatief adhe sie te betuigen. Diefstal spoiler Van een personenauto, staande op de parkeerplaats bij „de Staver", werd een achterspoilergestolen. Dit gebeurde van vrijdag 29-9 op zaterdagnacht 30-9. De spoiler werd met grof geweld van de kof ferbak gewricht. zo waardeerde hij. Hij liet nog zijn ver bazing achter dat Middelharnis en Dirksland als enige gemeenten in de Provincie „geliberaliseerde" gemeenten zijn, waarom het hem leek dat dat nog eens doorgelicht zou moeten worden. Ze horen erbij Ook weth. Jacobs bleek zeer ingenomen met de herbouw van de arbeiderswo ninkjes, immers zijn ze zo goed als de kerken en de toren delen van de geschie denis. Hij gaf de aannemer de wens mee op een voorspoedige bouw en daarna een spoedige bewoning, waarna van de zijde van de fa. Kroon de gedeputeerde werd bedacht met een boekenbon en bloemen, gevolgd door een geel/blauw boeket met de kleuren van de bouw- verenigings-vlag. De flakkeese fokkers van Charollais vee, de van oorsprong Franse vlees runde ren, hebben j.l. zaterdag op de keuring in Den Bosch hun landelijke collega fokkers weinig ruimte gelaten. Letterlijk alle kampioensprijzen gingen naar Flak- kee, het nog jonge fokgebied dat, zo is opnieuw-, maar nu heel overtuigend gebleken, prima resultaat weet te be halen. De kampioen stier, enkele jaren geleden uit Schotland geïmporteerd, heeft drie eigenaren, t.w. G. R. Winkels te Oude Tonge, L. Struik te Herkingen en R. van Putten te Dirksland. De kampioenskoe is eigendom van dhr. Winkels, het kampioens-stierkalf is van dhr. van Putten en het kampioens- vaarskalf is eigendom van dhr. Struik. Dhr. van Putten heeft behalve een kam pioen ook nog een reserve-kampioen. Er waren ter keuring zo'n twintig flakkeese dieren aangevoerd. Poging diefstal boot Van een jacht liggende in de haven van Middelharnis werd de electrische instal latie vernield. Kennelijk was dit gebeurd om de alarminstallatie te omzeilen. Toen de eigenaar bij terugkomst de motor wilde starten brak er brand uit tengevolge van kortsluiting. Gezien de werkwijze wordt niet uitgesloten geacht dat men het jacht kompleet wilde stelen. E.e.a. moet gebeurd zijn tussen 28 sep tember en 1 oktober. ^^'■^^t^^t^^t^^t.^^l^^t^^V^^i^.^V^'it^l Een van de gezinnen voor het geluk waarvan mevr. de Vries zich heeft ingezet. De hoektegel ligt; links ged. van Heemst. Geen bloed- of aanverwant van de Sommelsdijkse van Heemsten, zo constateerde Ver.voorz. van Kampenhout. Het huisje met de tegel zal dan ook niet als 't huusje van van Heemst-, maar als 't huusje van de gedeputeerde" de geschiedenis itigaan, zo veronderstelde hij. BEPORTAGE - 'taal 35 Mo\enneg 4 Ouddo'p Telefoon 0WT8-1612 en 2i20 Renesse. P'inistiop - Mogeioom 172 Teleloan 01116-2400 - Sommelsöitli Tete'onn 0!870-634!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1