Zo zijn onze manieren Plaatwerk Wat hébben ze gewerkt, die flakkeese LTS'ers Alarmnummer 06-11 ingevoerd voor zuidelijk deel Zuid-Holland USl-US'^ fionti^ïeinaH Garage Knöps B.V. Citroen-Hesselink KIEVIT WARMTE Ramoco b.v. Stellendammers verdacht van betrokkenheid bij autozwendel Bij postkantoorbezoek overleden Gespreksgroep voor ouders fnubredttse alle merken l Goeree-Overflakkee Zwangerschapsmarkt in Hellevoetsluis CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond jTmii*!!*' Opstapplaatsen reisje bejaarden op dinsdag 3 oktober Het unieke Acoustimass systeem van Bose nu binnen ieders bereik Door een spektakulaire inruilaktie Middelharnis Telefoon 01870-2222 Taxaties van woningen, boerderijen, landerijen enz. Agrarische bemiddeling Beieggingen Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Dirksland, 01877 - 1357 Sanitair Centr. verwarming 01870-2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK RENAULT-dealer voor Misschien zijn er wel flakkeese ouders die bij het zien van de bijgeplaatste foto hun ogen nauwelijks kunnen geloven wanneer ze zien dat hun joch écht met een kar weitje bezig is en dat bovendien met een kennelijke vro lijkheid die ze thuis van hem niet kennen wanneer hem wat opgedragen wordt, maar in klasseverband lag dat deze week voor de 2e klassers van de LTS te Middel harnis héél anders. Vier dagen lang Heten ze zien dat ze van aanpakken weten, want ze zagen eruit, de wachtge- legenheden bij de bushaltes op Voorne-Putten, op Goe- ree Overflakkee en in Goes en Middelburg. Ze zagen eruit....! 06-11 gaat geiden voor hele land Introductie-campagne VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1989 No. 5838 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Banlc: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Zo zijn onze manieren. Wie de kabinetsfor matie tot nu toe gevolgd heeft, krijgt de nei ging dit refrein van een kinderversje te neuriën. Allereerst omdat we er zo zachtjes aan wel van overtuigd zijn van de manieren van het CDA. Verder doet het allemaal wat kinder achtig aan, dat Haagse gedoe. Daar breng je als burger een volwassen en weloverwo gen stem uit (o, ja?) en dan gaat men er zo mee aan de haal. Om vertrouwen in de poli tiek te krijgen. Is dat nu allemaal wel zo? Klopt het beeld wat we nu van het CDA krijgen voorgescho teld? Is het wel zo kinderachtig? Vooropgesteld zij dat er zich langzamer hand een politieke traditie heeft ontwikkeld in Nederland die het mogelijk maakt dat partijen met elkaar omgaan, als nu ge beurt. Dat moest wel. Als er geen zwart-wit- tegenstellingen zijn, als de verschillen niet groot zijn, moet men een soort groepstaal en -zeden hanteren om met elkaar om te gaan. De vijand van vandaag kan de vriend van morgen zijn. Daarbij komt: het wereldje van ISOmensen met ..aanhang" is in wezen zo klein dat zo gemanouvreerd moet wor den dat enig welbevinden binnen het poli tieke beroep mogelijk blijft. Daarom heb ben we Van Mierlo vorige week wel horen uithalen naar het CDA, maar niet tegen de exponent van het CDA, Lubbers, of we blij moeten zijn met die eigen cultuur van Het Binnenhof is de vraag, te begrijpen is ze wel Maar er is meer aan de hand. Het CDA heeft zich ontwikkeld tot een partij in het centrum. Of dat de plaats is voorchristelijke politiek laten we nu maar even in het mid den, de partij is daar. Vanouds heeft deze pariij onder haar politieke voorgangers een uitstekend kader opgebouwd. Met name het bestuurskader dat in de gereformeerde ker ken - via jongelingsvereniging en later door studie naar de AR - is opgebouwd is niet zomaar weg te poetsen. Huwelijken over en weer deden de rest. De constatering dat op belangrijke plaatsen CDA'ers zitten is terecht Samen met de centrumpositie is dat dus dubbelop. Wat hun kwalijk genomen kan worden is dat zij vanuit een minder heidspositie - ruim 33 procent van het elec toraat - de bestuurslijke meerderheids positie niet opgeven. Welke partij zou dat overigens wel doen? Een van de manieren om de geesten rijp te maken vooreen veran dering op dat gebied is het CDA kleiner zien te krijgen. Vandaar het hameren op „zo zijn hun manieren". De volgende vraag is of het nu zo vreemd is dat D'66 in de ene combinatie wel en in de andere niet als partner werd begeerd. De uitslag van de verkiezingen is wel getypeerd als: verder met dit kabinet na een pak slaag voor de breker WD. In die gedachtengang is de vraag terecht ofD '66 bij de gratie van dat pak slaag bij de WD groeide. Ja zeggen is te simpel, tnaar gedeeltelijk wèl juist. Verder is het succes van deze partij - haast tegen eigen principes in - zeer gebonden aan de persoon van de lijsttrekker Van Mierlo. Op zich is dat geen al te hechte basis voor een coalitiekeuze. FOTO - FILM - (lEPORTAGE - CD m CU CU CD invieg 4 - Ouööo'p Teletoon 018'/ J.l. maandagmorgen heeft de politie opnieuw aanhoudingen verricht in het onderzoek dat wordt ingesteld naar een omvangrijke autozwendel. Op het Stellendamse woonwagenkamp werd de 21-jarige D. H. gearresteerd, al een maand geleden werd Op dat kamp E. T. aangehouden en ook hij verblijft nog in voorlopige hechtenis. Hun mede-arrestanten komen van het woonwagencentrum te Steenbergen. De mannen worden verdacht van be trokkenheid bij een omvangrijke auto zwendel, die aan het licht kwam toen de Steenbergse companen in Bergen op Zoom op heterdaad op een autokraak werden betrapt. Bij gedane huiszoeking heeft de politie stapels kentekenbewijzen aangetroffen; ook is een aantal voertuigen aangetrof fen, kennelijk gereed om te worden „omgekat", waarbij gestolen wagens worden voorzien van het kenteken en chassis-nummers van totall-loss wagens. Ook een Belg lijkt bij de zaak betrokken te zijn. Het dilemma voor het CDA was nu: met de WD alleen komen we er niet Een coalitie is altijd zekerder dan gedoogsteun van klein confessioneel D'66 is wat het materiële wel- is-waar ..linkster" dan de WD, maar dat komt het sociale gezicht van zo 'n kabinet ten goede. Wat de immateriële aspekten betreft kunnen Vl^Den D'66 elkaar wel vin den, maar de WD zit vast aan een paar wetsvoorstellen, bijvoorbeeld dat voor de regeling van het euthanasievraagstuk. Kortom, een overzichtelijk geheel. Bij de vorming van een centrum-links kabi net ligt het allemaal wat anders. Ten opzichte van het CDA zouD '66 daar als een sateliet om de planeet PvdA cirkelen. In materiële zaken dichter bij het CDA, op immaterieel gebied het verst van het CDA verwijderd. Geen aantrekkelijk perspektief, zeker niet als met het meedoen van een kleine derde ook nog een prijs gevraagd wordt Dat die prijs - een ministerspost meer dan die ene die D'66 van de PvdA kreeg - er niet in kon zitten, zou wel eens met een ander probleem te maken kunnen hebben. In zekere zin is de beoogde minister-president - R. Lubbers dus - een ingebouwde risico factor voor het CDA. Hij domineert en neigt tot een voorkeur voor een centrum-links kabinet, al was het maar als een persoon lijke uitdaging. Dit laatste tegen de wil van een groot deel van zijn achterban. Dat in die situatie gezocht wordt naar een stabiel over wicht in het kabinet is te begrijpen. Dat is te bereiken door zoveel mogelijk bewindslie den van gelijke signatuur en een strak regeerakkoord. Of dat voldoende is, zal de tijd leren. Beide opties zijn haalbaar, gezien de regeer- lust van de PvdA. Welke partij zou ze in zo 'n situatie dan niet uitbuiten? Trouwens de reactie van de PvdA op de val van Van Mierlo was merkwaardig onderkoeld. Waar schijnlijk was men al lang blij dat de fiolen der toom werden uitgegoten op het CDA. Als daarvoor geldt „zo zijn onze manieren dan is er ook nog een gezegde dat luidt: „in de nood leert men zijn vrienden kennen Trouwens alle kritiek in het verleden ten spijt, de PvdA vraagt nu zelf om een wat strakker regeerakkoord dan Lubbers voor stelde. Jawel. De informatie - of formatie, wie het weet mag het zeggen - gaat door. Volgens som migen tegen heug en meug. Afbreken door het CDA wordt gevaarlijk. Dan staan er in ieder geval al tn'ee politiek gefrustreerde heren in de gang. Voorhoeve en Van Mierlo. Onder hun achterbannen zijn genoeg per sonen die dan hopen dat Kok bij een breuk het eerst uit de kamer komt Met z 'n drieën hebben ze dan ook een flinke meerder heid. De informatie is tot nu toe boeiend. Te zeg gen dat het CDA het anders doet dan welke pariij dan ook in haar plaats gedaan zou hebben, is misplaatst Omgaan met macht is echter een verantwoordelijke zaak, zeker voor een partij die deC- niet van centrum - maar van christelijk voert. Opdat anderen zullen zeggen: „zie daar, hun manieren. Om jaloers op te worden". Zover is het helaas niet MIDDELHARNIS Woensdagmorgen is, tijdens een bezoek aan het Postkantoor te Middelharnis een 70-jarige inwoner van Nieuwe Ton- ge, dhr. J. F. Thierauf onwel geworden en kort daarna, waarschijnlijk tenge volge van een hartstilstand, overleden. Kantongerecht8.30 uur Dorpsweg- hoek Princesselaan8.30 uur Samaritaan8.35 uur Muziektent8.40 uur Dienstencentrum8.45 uur Oude Tonge, busstation8.55 uur 24 oktober begint er weer een gespreks groep voor ouders van kinderen van 0- \Vi jaar. Deze cursus wordt weer ge organiseerd door de kruisvereniging in het Groene Kruisgebouw in Ouddorp, en geleid door Machteld Lemmens, opvoedingsvoorlichtster, aanvang 20.00 uur. Wat er allemaal besproken kan worden? Veel praktische zaken, vragen van ouders, omgang met je kind, enz. U kunt zich opgeven voor deze 4 avonden, 24 en 31 oktobeten 7 en 14 november tussen 13.00 en 14.00 uur bij de dienstdoende wijkverpleegkundige in Ouddorp, tel. 1321, graag vóór 16 oktober. Weg mei die joekeis, stap nu - -j... over op het Acoustimass" Bijbehorende Acoustimass module niet afgebeeld Kleiner dan 'n pak melk.... En dat is echt alles wat ie ziet. voor oOe zefcerhfid VINGÊBLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 J.A. Mijs Tel. 01877-1309 N.A. van Kempen Tel. 01877-2614 stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Ht.l^*f**'fff'm*'t.*'0-¥-*'f4-¥'HI-**** Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 2496 In Ouddorp kiekten we de aktie, hier onder aanvoering van leraar van Dijk. Voor de LTS'ers was dat trouwens niet nieuw omdat ze dage- lijlcs van de bus en de wachtgelegenheden gebruik maken. Natuurlijk zijn het anderen geweest die de abri's bevuilden met peukjes, kauwgum, schillen, proppen papier, verkie zingsbiljetten, of met een viltstift, lieten weten dat ze „forever in love" zij.n, maar 't moest wél eens opgeruimd worden en dat deden de LTS'ers deze week, voor een heel goed doel waarmee ze graag sympathiseerden, kinderhulp met name, zelfs vlak bij de deur....! Het betreft de ca. 40 vluchtelingen-kinderen die met hun ouders zijn ondergebracht in een opvangcentrum voor asiel zoekers in Goes. Begrijpelijk dat voor die beweeglijke kinde ren in zo'n centrum de verveling toeslaat omdat er niks leuks voor hen te doen is. Gelukkig heeft de Stichting Europa Kin derhulp dat manco onderkend en is er via de ZWN, de Streekvervoers Maatschappij, een aktie op gang gekomen. De ZWN zegde toe het schoonmaken van de abri's, normali ter een taak voor de gemeenten, te honoreren en daar is de LTS graag op ingesprongen. Ruim honderd tweede-klassers hebben er aan meegewerkt dat de abri's er weer keurig bij staan. Gistermiddag werd in Goes het resultaat, rond de zevenduizend gulden, bekend gemaakt. De jeugd tevreden, de Stichting Europa Kinderhulp zeer content en zo ook de ZWN, die er aan hecht de reizigers geriefelijk te vervoeren en daaraan vooraf ook keurig te ont vangen, precies, in een schone abri....! Van 2 oktober af geldt in het zuidelijk gedeelte van Zuid-Holland het alarm nummer 06-11 voor alle spoedhulp van politie, brandweer en ambulance. Het is van kracht binnen het gebied van het PTT-Telecom district Rotter dam, voor alle abonnees met de net nummers 010, 078 en 01800 tot en met 1899. Het district omvat Rotterdam en het Rijnmondgebied, Voorne-Putten, Goe ree-Overflakkee, de Hoeksche Waard, Dordrecht en het Drechtstedengebied, het meest noordwestelijke stukje van Noord-Brabant, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, de Krimpenerwaard, een groot deel van Midden-Holland en de B-driehoek. Het is met 770.000 aan sluitingen het grootste PTT-Telecom district van ons land. De commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. S. Patijn, stelt het alarmnummer voor de hele regio op 2 oktober in gebruik tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis in Rotterdam. Eén alarmnummer Door de invoering van het 06-11 alarm nummer hoeft iedereen voor spoedhulp van politie, brandweer en ambulance voortaan alléén nog maar dit ene num mer te onthouden in plaats van de vaak per woonplaats en per hulpdienst ver schillende nummers. Het 06-11 alarmnummer is dag en nacht bereikbaar. De speciale 06-11 centrale voor de hele regio, ondergebracht bij de melkkamer van de politie in Rotterdam, meldt zich na een oproep met „06-11 centrale". Degene die opbelt vertelt in welke plaats en waar met spoed hulp nodig is en van welke dienst (dus politie of brandweer of ambulance). De 06-11 centrale verbindt dan razendsnel door met de gewenste dienst, die het gesprek met de hulp aanvrager direct overneemt. Het 06-11 alarmnummer is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende hulp, ofwel alleen „als elke seconde telt". Voor gewone zaken blijven de gebruikelijke nummers van politie, brandweer en ambulancediensten bestemd. Het 06-11 alarmnummer gaat uniform voor heel Nederland gelden. Het minis terie van Binnenlandse Zaken coördi neert de invoering. Het nummer is al ingevoerd in het noorden, oosten en zuiden van het land. Na het PTT- Telecom-district Rotterdam - met 770.000 aansluitingen het grootste dis trict van het land - volgen nog enkele gedeelten in Noord- en Zuid-Holland. In het najaar van 1990 zal 06-11 voor het hele land een feit zijn. 06-11 is geen gratis nummer. Net als voor andere alarmnummers gebruike lijk is geldt hiervoor het gewone tarief van telefoongesprekken. Dat betekent dat men met een alarmmelding naar 06-11 uit een telefooncel gewoonlijk met een kwartje toe kan. Rond de invoering van het 06-11 alarm nummer in het PTT Telecomdistrict Rotterdam is een uitgebreide intro ductie-campagne opgezet. In het hele gebied gaat huis-aan-huis een krantje in de bus met de belangrijkste informatie over het gebruik van het alarmnummer. In kranten en huis-aan-huis bladen ver schijnen advertenties. De regionale en lokale omroep zendt regelmatig een jingle uit over 06-11. Auto's en motoren van politie, en de voertuigen van brandweer en ambulan cediensten voeren stickers met het alarmnummer. Voor openbare gebou wen zijn affiches gemaakt. AJle 775 tele fooncellen in het district Rotterdam worden voorzien van informatie over 06-11. Bij de telefoonrekening ontvan gen alle abonnees een kaart met tele foonstickertjes en instructie over een juist gebruik van het alarmnummer. En natuurlijk krijgt 06-11 ook een duide lijke vermelding in de telefoongidsen. Op zaterdag 7 oktober 1989 wordt in het Gezondheidscentrum „De Burgh" in Hellevoetsluis een zwangerschaps markt gehouden. Aanstaande en jonge ouders en andere belangstellenden zijn deze dag vanaf 10.00 tot 15.30 uur van harte welkom. Men kan zich laten informeren over de zwangerschap, de bevalling, kraamtijd en het eerste levensjaar. Het hele gebouw is ingericht voor deze zwangerschapsmarkt; er zijn diverse kraampjes en er is gelegenheid voor het bekijken van videofilms. Tevens is er een speelhoek voor de kinderen en een koffiehoek. De zwangerschapsmarkt is een initiatief van het Kruiswerk Zuid-Hollandse Eilanden en het Kraamcentrum Ha ringvliet. Verder zullen zij op deze markt terzijde worden gestaan door diverse organisa ties en hulpverleners die betrokken zijn bij de hulpverlening voor, tijdens of na de bevalling. Nieuwgierig geworden? Kom dan eens een kijkje nemen in het Gezondheids centrum „De Burgh", Struytse Hoeck 92b in Hellevoetsluis. Voor meer informatie kunt u bellen: van maandag t/m vrijdag van 9.00 -12.00 uur het volgende telefoonnummer: 01880- 24155.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1