Brandweerploegen hadden het moeilijk in Stad Wegverbetering M'harnis-Den Bommel nu echt begonnen Politieberichten Open l\/lonumentendag groot succes flontiSienum^ LaSi -l>V< Toestand wegenwachter Jan Saarloos verbeterd Regionale ambtsdragersvergadering Fotoherkenningswedstrijd Monumentendag Goedereede Goedereede Opbrengst koUekte kankerbestrijding ƒ2001,60 62e Jaargang 4//,. DINSDAG 12 SEPTEMBER 1989 No. 5833 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De 25e eilandelijke brandweerwedstrijd, j.l. zaterdag in Stad aan 't Haring vliet gehouden, zal de 12 deelnemende blusploegen nog best een tijdje heu gen, zó moeilijk was'ie....! De deelnemers krijgen overigens elk een video-opname van hun aktie waarop ze terug zullen kunnen zien wat ze goed-, dan wel helemaal fout deden. Dat laatste bleek ook te zijn voorgeko men, zo viel bij de prijsuitreiking te beluisteren. Zelfs drie van de ploegen hebben de brand niet gevonden en dus ook niet geblust. Bij de beoordeling van de wedstrijdresultaten bleek dat de gepleegde verkenningen nogal eens te wensen hadden overgelaten en juryvoorzitter dhr. Blok was daar wei nig over te spreken; het verkennen had af en toe „ontzettend veel" problemen gege ven, terwijl duidelijk moest zijn dat de bevelvoerder zichzélf dient te overtuigen vooraleer hij het sein „brand meester" geeft; meerdere malen had dat te snel geklon ken. Overigens gaf dhr. Blok zeker toe dat de opdracht, een wedstrijd met 2 stralen, „behoorlijk gecompliceerd" was geweest. 't Was me ook nogal wat. Vlakbij dé haven speelde de wedstrijd zich af, in-, op-, en langs het bedrijfspand van de fa. Huizer. Bij dakbedekkingswerkzaamheden zou brand zijn uitgebroken die vanaf het platte dak naar binnen was doorgeslagen. Bui ten had een passerende automobiliste teveel aandacht voor de brand-, en te weinig voor de weg gehad waardoor ze tegen de gevel was gebotst. Een puinhoop derhalve daar in dat bedrijvige stukje Stad waar gedurende een groot deel van de wedstrijd ook burg. Sleurink aanwezig vvas, maar waar ze niemand ontmoette van de regio Noordelijke Delta en dat bleek ze best heel kwalijk te vinden; ze moest haar teleur stelling daar in elk geval publiekelijk over kwijt. De uitslag De ploegen van Herkingen, Ooltgensplaat en Goedereede kregen elk een 10e plaats omdat het hen niet gelukt was de brand te lokaliseren en te blussen. Vervolgens wer den 9e Oude Tonge (871 pnt), 8e Den Bommel met 911 pnt, 7e Nieuwe Tonge met 940 pnt., 6e Stellendam met 956 pnt., 5e Dirksland met 966 pnt., 4e Ouddorp met 967 pnt., 3e Sommelsdijk met 991 pnt, 2e Middelharnis met 995 pnt. en Ie, met als bevel voerder Jaap van Es, Melissant met 1012 pnt. De prijzen, beschikbaar gesteld door de RABO bank werden door burg. Sleurink uitgereikt. Attent...! Burg. Sleurink wier belangstelling voor de brandweer in die kring bijzonder wordt gewaardeerd heeft er vorige week zondag blijk van gegeven zelf ook een grote atten tie aan de dag te leggen waardoor wellicht een brand in een van de winkels op de Westdijk werd voorkomen. In een van de etalages werkte een loupe als een brandglas waardoor etalagemateriaal schroeide, 's Burgemeesters waarschuwing heeft erger kunnen voorkomen. De toestand van wegenwachter Jan Saarloos uit Stad aan 't Haringvliet, die woensdagavond ernstig gewond in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam werd opgenomen, is de afgelopen dagen aan zienlijk verbeterd. Dhr. Saarloos werd tijdens reparatie- werkzaamheden over de borst gereden door het voorwiel van de bestelwagen waaraan hij werkte. Dat gebeurde toen hij de bestuurder van de wagen vroeg de motor te starten; de man deed dat staand naast de wagen, terwijl die in de versnel ling stond. De wegenwachter die op z'n rug onder de wagen lag werd door het voorwiel over de borst gereden - zelfs heen en terug - waarbij inwendige orga nen werden beschadigd. De verwondin gen, hoe ernstig ook, schijnen nog beperkt te zijn door het feit dat dhr. Saarloos niet op het asfalt-, maar op de grasstrook lag, en hij in een goede licha melijke conditie Verkeerde. MIDDELHARNIS Uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. Kerk worden er ook dit jaar weer een 12-tal regionale ambtsdragersverga deringen gehouden. Het thema is „De Kerk als moeder". Regeio VII, omvat tende Goeree-Overflakkee en de provin cie Zeeland komt samen D.V. vrijdag 15 september 1989 in „De Hoeksteen", Ring 13 te Middelharnis. Aanvang 19.30 uur, terwijl de ontvangst is gesteld op 19.00 uur. De leiding is in handen van de kerke- raad van de ontvangende gemeente, of uit de regio. Het hoofdbestuurslid van de Bond ds. R. J. v. d. Hoef uit Bodegra ven zal bovengenoemde inleiding ver zorgen. Behalve ambtsdragers zijn ook kerk voogden en leden van besturen van hervormd-gereformeerde evangelisaties en afdelingen van de Geref. Bond wel kom. Gezien de aktualiteit van het onderwerp wordt op een grote op komst gerekend. Extra kerkdienst Ger. Gemeenten STAD aan 't HARINGVLIET donder dagavond 7.30 uur ds. J. Koster (H.D.). De fotoherkenningswedstrijd voor de jeugd, welke georganiseerd is ter gele genheid van Monumentendag 1989 is een succes geworden. In totaal zijn 400 formulieren ingeleverd. De prijzen werden gewonnen in de leef tijdsgroep 6 t/m 19 jaar: Wietse van de Polder (Stellendam), Anita Sperling (Goedereede) en Olivier Tanis (Goede reede); in de leeftijdsgroep 11 jaar en ouder: Martine van Splunder (Oud dorp), Patrick Bechtum (Goedereede), André Klijn (Goedereede), Helma Tanis (Stellendam), Jan Maasdam (Goede reede), Dianne van der Zande (Goede reede) en Diana van Heest (Goede reede). - Mishandeling Een inwoner uit Ouddorp werd zaterdag als bezoeker van een voetbalwedstrijd tijdens deze wedstrijd mishandeld door een speler van een voetbalvereniging uit Rotterdam. Deze speler kon het vermoe delijk niet verdragen dat zijn ploeg een achterstand had opgelopen, waarna hij zijn ongenoegen afreageerde opl een Ouddorpse supporter, welke bijl het doelpunt had staan juichen. Met zijn knie gaf hij de supporter een flinke stoot in het gezicht, met het gevolg: opgezwol- len lippen, pijnlijke tanden en een stuk van een tand. Van dit feit werd aangifte gedaan en tegen deze speler wordt proces-verbaal opgemaakt. - Surfer onwel en overleden Op zaterdag 9 september werd een 53- jarige inwoner uit Duisburg tijdens het surfen op het Grevelingenmeer onwel. De man kreeg een hartinfarct. Door medesurfers werd hij aan de kant ge bracht, waarna hij naar het ziekenhuis te Dirksland werd overgebracht. Bij aankomst bleek de man, ondanks de toegepaste hart-reanimatie te zijn over leden. Een zó fraai bord als dat waarmee aan het begin van de Oudelandsedijk te Middelharnis de aanvang van de wegreconstructie richting Den Bommel en de aanleg van een fietspad bekend wordt gemaakt, hebben we op Goeree Overflakkee nog niet gehad.! Zelden was er ook ook zo'n opluchting over het feit dat het nu eindelijk gebeuren gaat, dat mocht gistermiddag toen het bord werd onthuld voor waar worden aangenomen, anders had Ir. G. Tjalma, dir. van de dienst Verkeer en Vervoer van Zuid Holland zich zeker niet tot het verrichten van die handeling laten verleiden. Hij deed het zelfs met overtuiging; vóór 1-1-1992 is het „T 117 karwei" geklaard....! Het bord zal een paar wintertjes mee moeten, maar de kwaliteit lijkt daarte gen bestand. Er zal stevig worden aan gepakt, vooral terwille van de veiligheid van de fietsende schooljeugd die - kwetsbaar als ze zijn - de weg tweemaal 's daags passeren. Het gezelschap geno digden, onder wie ook Gedeputeerde Jansen zag vanuit de bus hoe zich dat ontwikkelt, al op een na-zomermiddag soms rakelings, maar 't gaat straks weer winter worden.... Geen wonder dan ook dat de roep om een fietspad steeds groter werd. De weg beheerder, het Waterschap wilde best, dreigde zelfs met een proces tegen de Provincie toen realisering uitbleef ter wijl die al eind zeventiger jaren gereed had moeten zijn. Vanuit de regio werd druk uitgeoefend en Dijkgraaf van Kampenhout die daarop terugzag, noemde daarbij met waardering de naam van wijlen burgemeester van Wel- senis van Middelharnis die politieke kontakten aktiveerde en ziedaar. In „de Staver" te Middelharnis kwam gister middag een gezelschap bijeen om het begin van de uitvoering feestelijk te mar keren, „'t Heeft veel hoofdbrekens ge kost en we hebben moeten stoeien met cijfers en moeten worstelen met de materie, maar 't zal nu gaan gebeuren!" zo prees dhr. van Kampenhout, met een woord van dank, ook aan de eigen afd. wegen, voor de tot dusver verrichte inspanningen. Goed bericht Het deed ook dhr. Tjalma deugd om kort voor zijn afscheid van de Dienst tot het verrichten van de aanvangshande- ling te zijn genodigd. „Er komen veel slechte-, maar gelukkig ook veel goede dingen uit „Den Haag", stelde hij vast, mét de Flakkeeërs blij met de verbre ding van de weg tot 6 meter en de aanleg van een 3 meter breed fietspad, naar OOLTGENSPLAAT Niemand had verwacht dat de Open Monumen tendag j.l. zaterdag te Ooltgensplaat in zo'n grote belangstelling zou staan. Het is vanzelf moeilijk te schatten hoeveel bezoekers er belangstelling hebben betoond, daar verschillende personen alle monumenten hebben bezocht en weer anderen slechts een, twee of drie van de vier gebouwen die van 10.00 tot 16.00 uur open stonden. Mogelijk is het aantal meer dan twee duizend, waarbij opviel dat de jeugd sterk vertegenwoordigd was. Kerk In de hervormde kerk werd het aantal bezoekers op 350 geschat. De heren A. Mans, Peter Mans en Kees Neels waren aanwezig voor ontvangst en vertelden het een en ander over het interieur, waarbij de prachtige preekstoel met ouderlingenbank letterlijk en figuurlijk in het middelpunt stonden. Het mooie uitgesnedeh lofwerk vraagt om een uiteenzetting. Smidse „Smederij-museum Piet Kamp" aan dè Voorstraat trok de jeugd. De heer Kamp kreeg assistentie van de heren Geerts, G. de Bakker en Bert Overbeeke en de smid zelf had het druk om het smidsvuur brandende te houden voor het maken van allerlei kleine ijzeren voorwerpen. Onder de 365 bezoekers telde men 95 jongens en meisjes die rondom het aani- beeld te zien kregen hoe of men b.v. spij kers maakt of hoefnagels voor de paarden. Raadhuis Het raadhuis op de Kaai bergde onge veer 375 belangstellenden, die zich in de diverse kamers en zalen, tot zelfs op de grote zolder vermaakten met alles wat er te zien is. De heer en mevrouw Bouw- knegt-van der Bunt gaven de bezoekers antwoord op de vragen die werden gesteld en dat waren er heel wat. Het echtpaar kreeg 's middags assistentie van mevrouw Donker uit de Langstraat die een explicatie gaf van de „Schatten uit het water", die door de Archeologi sche Vereniging „De Motte" zijn ten toongesteld. Het zijn bodemvondsten van de 13e eeuwse nederzetting Ber- woutsmoer bij Ooltgensplaat. 't Fort De heer Klaas Baas vertelde ons dat hij 1469 mensen heeft gehad op het Fort „Prins Frederik". Door zijn assistenten, de heren Hen Pieterse en Jaap Beijer zijn 25 rondleidingen verzorgd. Vooral de kruitkelder en de donkere gangen op de twee of drie verdiepingen trokken de aandacht. Romantisch was het vooral voor de jeugd toen de gidsen voorop met een stallantaarn de donkere gewelven en gangen trotseerden. Zelfs een beetje spookachtig, juist iets voor de jongelui. De koffie in de „Donjon" en de hutspot in de eetzaal gingen er goed in. Zeer velen maakten gebruik om dit heerlijke gerecht van peen en juun te nuttigen. De bezoekeres op deze dag kwamen niet alleen van het eigen dorp en Flakkee, maar een groot gedeelte van de overkant. Onder hen ook oud-Platenaren. Deze Open Monumentendag is een groot succes geworden. Dank aan de organisatoren. goed ontwerp van de Heidemy tegen een kostenplaatje van 10 miljoen. Goed bericht bracht dhr. Tjalma ook over de aanleg van een nieuw gedeelte Prov.weg tussen Melissant en Goedereede; ook dat zal voortvarend worden aangepakt en wellicht voor 1992 gereed zijn, een markante datum die te maken heeft met het vervallen van de Wet Uitkeringen Wegen. Ook van gemeentebestuurlijke zijde, door loco burg. J. H. Koppelaar van Middelharnis werd „blijdschap en er kentelijkheid" uitgesproken voor de tot dusver gedane inspanningen die tot een bijzonder waardevolle verbetering zul len leiden. De smalle en bochtige weg zal vanaf de Oudelandsedijk te Middelharnis tot aan Den Bommel, ter hoogte van de split sing Tilsedijk, worden verbreed en een aantal bochten zal worden verruimd. Een knelpunt bevindt zich in de be bouwde kom van Stad waar de weg vóór het café „'t Panhuus" langs zal gaan, net voldoende ruim voor de weg maar te krap voor een berm die daar dan ook zal moeten ontbreken. MELISSANT Kerkdienst Woensdagavond 7.30 uur hoopt voor de Ger. Gem. in Ned. voor te gaan ds. W. Verhoeks te Arnemuiden. "'''^-'''■•"•l GOEDEREEDE Enorme inzet kollektanten De kollekte was ook dit jaar weer een groot succes. In onze plaats is maar liefst ƒ2001,60 opgebracht. Langs deze weg willen wij alle gevers daarvoor hartelijk bedanken. Door uw bijdragen wordt ook het komende jaar nieuw kankeron derzoek en extra voorlichting over kan ker mogelijk gemaakt. Het succes is vooral te danken aan de enorme inzet van onze kollektanten en wijkhoofden. Het comité van de Nederlandse Kanker bestrijding wil al deze vrijwilligers in het bijzonder hartelijk bedanken. Natuurlijk kunt u ten allen tijde een bedrag overmaken aan de Nederlandse Kankerbestrijding. Het postgiro-num- mer is 26000 en het bankrekening nummer 70.70.70.007 tn.v. Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhel- mina Fonds, Amsterdam. Een Lotus-slachtoffer wordt weinig zachtzinnig afgevoerd. De uitreiking van de eerste prijs aan de Melissantse ploeg. Het bord onhuld. het werk begonnen. Gereed november 1991. wordt erop vermeld. Dijkgraaf van Kampenhout (l) en Ir. G. Tjalma drukken elkaar de hand. Rechts op het bord de rijweg, links daarvan het fietspad. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 tZ3 C=J eg J - OuOaorp - Teletaon 0>87a-W12 efi 2120 op - Hogeioom 172 - Teletoon 0(TTS-?400 }elsaiii< Westltralieelstraat 8 - Sornmefidl)* - Telefoon 01870

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1