Breston Nieuwe Tonge had iets groots te vervoeren... Politieberichten A. J. Vogelaar, „voortreffelijke aemeentesekretaris", tot Ridder benoemd OPROEP Foto's van de tram? Open Monumentendag ook voor de jeugd Nieuw kwaliteitsmerk voor top-aardappelen USi-bS^ Uitslag Prov. ploegwedstrijd Extra k<^rkdiensten Ger. Gemeenten - Bejaardenmiddag - Generale synode 1989 van de Ger. Gemeenten 62e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Gratis toegang Streekmuseum MIDDELHARNIS Doorrijden na ongeval Milieu Alcohol en verkeer Diefstal uit winkel Op donderdag 31 augustus, omstreeks 12.30 uur zag de eigenaar van een winkel op de Westdijk te Middelharnis dat drie personen (twee mannen en een vrouw) in zijn winkel verschenen. Terwijl hij door één van deze personen aan de praat werd gehouden verlieten de ande ren snel de winkel. De eigenaar v. d. N. vertrouwde het niet, mede omdat een tas inmiddels wel erg vol was. Hij volgde de personen naar een gereedstaande perso nenauto, waar de tas werd ingezet. Direct hierop belde hij de politie. De betreffende auto werd in beslag geno men en bij onderzoek bleken hierin, naast de ontvreemde frituurpan uit bovenstaande winkel, nog diverse goe deren uit andere winkels gevestigd in Middelharnis aanwezig te zijn. De totale waarde aan kleding, speelgoed en technische apparatuur bedroeg onge veer ƒ2000,-. Aan de hand van bruik bare signalementen konden de verdach ten, de 22-jarige J. P. en de 20-jarige H. F. J. N. de andere dag worden aangehou den. Het ging hier om bewoners uit Eindhoven. Aanrijding met gewonde ïn het interview van enkele weken geleden hadden we met zóveel overtuiging zóveel goeds over de jubilerend gemeentesekretaris van Goedereede beschreven dat we, vrijdagmiddag aanwezig op de huldigingsbijeenkomst, die gedane beweringen graag bevestigd hoorden, en dat gebeurde heel royaal. Door de waarnemend sekretaris, door de burgemeester, door de adjudant van de Koningin en zelfs door Hare Majesteit zelve waardoor het kwam dat de heer Vogelaar gesierd werd met de tekenen van het Ridderschap. Mocht hij van dat alles even beduusd zijn....? Geschenk iniillli*!!*) Met dank.... DINSDAG 5 SEPTEMBER 1989 No. 5831 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 SOMMELSDIJK Bij de organisatie van de streek/museum- markt in de Kerkstraat in Sommelsdijk is zeker ook aan de jeugd gedacht. In de oude schoolklas van het Streek museum worden een paar aparte lessen gegeven: meesters en juffrouwen van nu vertellen hoe het vroeger ging. Wie het leukste over zo'n les schrijft, kan een prijs winnen. Er is ook een kleurwedstrijd die hoort bij de visserijtentoonstelling „Schatten uit het water" en waaraan allerlei prijzen zijn verbonden. Er zijn leuke dingen te koop die niet duur zijn, bijvoorbeeld knikkerzakken in allerlei maten, zakken voor legoste nen of voor blokken, voor damstenen, voor puzzels, voor gymspullen, zelfs voor blokfluiten. In het oude dorpswinkeltje in het mu seum zijn zoveel verschillende ouder wetse snoepjes te koop dat het tanden poetsen op 9 september beslist niet ver geten mag worden. Leerlingen van de School voor de Zee- visvaast in Stellendam zullen bezoekers van het Streekmuseum demonstreren hoe knopen worden gelegd en hoe men bijvoorbeeld een armbandje kan ma ken. Belangstellenden mogen het ook zelf proberen. Tegenover het Streekmuseum houdt de Muziekschool Goeree-Overflakkee open dag. Daar kan men in en uit lopen om te horen spelen op verschillende instru menten. De docenten vertellen welke stukken er gespeeld worden en wat er zo al op de muziekschool geleerd kan worden. De streek/museummarkt wordt rond 10.00 uur feestelijk geopend door de bur gemeester van Middelharnis, mevrouw J.G. Sleurink-Rabbinge. Al voor de 39e keer werd j.l. zaterdag de provinciale ploegwedstrijd gehouden, op een perceel van het landbouwbedrijf van de Ambachtsheerlijkheid „Crom- strijen" te Numansdorp. Er werd in twee verschillende categorieën, 2- en 3-schaar wentelploegen, gestreden. De besten uit beide categorieën hebben zich geklas seerd voor deelname aan het volgend jaar in Zeewolde te houden landskam pioenschap. Dit jaar worden die, op 20 en 21 olktober, in het Drentse Veenhui zen gehouden. Twee flakkeeërs zullen daaraan deelnemen, te weten J. Mijs uit Achthuizen (3-schaar wentelploeg) en Arie Westdorp uit Sommelsdijk met een 2-schaar rondgaande ploeg. Jongstleden zaterdag kwamen in de beide wedstrijdcategorieën als besten naar voren: Aardappelen van uitstekende kwaliteit van nu af aan te herkennen aan het waarmerk „Cum Laude". Deze tafel- aardappelen van geselecteerde rassen zijn streng gecontroleerd. De initiatief nemers garanderen topkwaliteit tot bij de consument op tafel. De instelling van het kwaliteitswaar- merk „Cum Laude" vormt onderdeel van een kwaliteitsoffensief van de in Leeuwarden gevestigde coöperatie „De Z.P.C." en zeven handels- en verpak kingsbedrijven uit Nederland. De „Cum Laude"-groep wil hiermee de waarde ring van de consument voor het produkt aardappalen vergroten door het promo ten van moderne kwaliteitsrassen. Deze moderne rassen zijn consument- vriendelijk (gemakkelijk te schillen, blijven heel in de pan, zijn iets kruimig en fijn van smaak) en tevens milieu vriendelijk. De in Nederland geteelde „Cum Laude" rassen zijn namelijk alle maal Aardappelmoedheid (AM) resis tent en de teelt van deze rassen vereist veel minder grondontsmetting dan de teelt van ouderwetse rassen zoals het alom bekende Bintje. Een waarmerk is volgens de detailhan del wenselijk om in te spelen op de smaak van kritische consumenten. Aan smaak, uiterlijk en andere eigenschap pen mag niets mankeren. Het „Cum Laude"-waarmerk wordt daarom alleen aan de beste aardappelrassen toegekend wanneer ze door teler en verpakker per fect zijn behandeid. De kwaliteitsgroep ziet toe op handha ving van strenge normen. Aardappelen met het predikaat „Cum Laude" zijn te herkennen aan een logo, waarbij de naam van het ras en specifieke eigen schappen zijn vermeld. OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. A.F. Honkoop van Zwijndrecht. HERKINGEN heden dinsdagavond 7.30 uur ds. A.F. Honkoop van Zwijn drecht. NIEUWE TONGE heden dinsdag avond 7.30 uur ds. A. Bac van Bodegra ven (bed. H. Doop). OOLTGENSPLAAT woensdagavong 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse. STAD AAN 'T HARINGVLIET - heden dinsdagavond 7.30 uur ds. J.J. Tanis van Ridderkerk. 2-schaar Rumptstad wentelploeg: 1. L. Vos, Tiengemeten 2. B. Langendoen, Simonshaven 3. A Wesdorp, Sommelsdijk 3-schaar Rumptstad wentelploeg: 1. J. Mijs, Achthuizen 2. G. Koek, Strijen 3. P. Bunk, Barendrecht. Constructiebouw Breston te Nieuwe Tonge had vorige week ie s gi ums te ver voeren dat daaraan de grootste en zwaarste mobile kraan te pas moest komen die ooit op Goeree-Overflakkee z'n krachten vertoond heeft. Kraanverhuurbe drijf Jaap Boeter zorgde voor de 300 tonner die dan ook op z'n sloffen de 55 ton zware overslaginstallatie tilde en, op Middelharnis havenhoofd, op een ponton zette om vandaar richting Rotterdamse haven te worden vervoerd waar al meer dere door Breston vervaardigde overslaginstallaties voortreffelijk functioneren in het gelijktijdig lossen van zeeschepen en via de installatie laden van kleinere boten. De gevaartes mogen niet per as worden vervoerd; het is slechts mogelijk de installaties onder politiebegeleiding - en dan nog 's nachts of's avonds laat - vanaf Nieuwe-Tonge naar het Havenhoofd te vervoeren. Op zaterdag 19 augustus werd een vrouw aangereden lopende met haar man op het fietspad langs de Oostha- vendijk te Middelharnis. Uit de richting van de haven naderde een fietser en uit de richting Middelharnis naderde een bromfietser. Beide bestuurders zouden elkaar passeren op de plaats waar de beide voetgangers liepen. Toen de vrouw van het fietspad stapte om ruimte te maken werd zij aangereden door de bromfietsbestuurder. Deze reed echter met hoge snelheid door. De vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis te Dirks- land voor het verzorgen van haar ver wondingen aan een arm. Eén getuige heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. De politie wil echter graag in contact komen met personen die getuige zijn geweest van deze aanrijding of omstreeks het tijdstip van de aanrijding iets hebben waargenomen. Het tijdstip van de aanrijding was omstreeks 18.10 uur. De bestuurder van de bromfiets droeg een rode helm. De bromfiets was een off-road model, kleur rood. Wie dacht dat een ieder de doelstelling van een glasbak heeft begrepen, kan nu uit de droom worden geholpen. Uit onderzoek naar de inhoud van de diverse glasbakken in de gemeente Mid delharnis blijkt dat hierin ook stoffen voorkomen welke hier niet in thuis horen. Het ging hier om stoffen welke vallen onder de Wet Chemische Afval stoffen. Glasbakken zijn bestemd om hierin glazen voorwerpen te deponeren, welke van hun inhoud zijn ontdaan. Het deponeren van gevulde glazen voorwer pen met als inhoud thinner, terpetine, wasbenzine, weekmakers, verf, afge werkte olie, benzine, fotochemicaliën e.d. in een glasbak is strafbaar. Zij horen in ieder geval niet thuis in een glasbak! Dergelijke produkten kunnen eenvou dig door particulieren gratis worden aangeboden bij de werkplaats van de gemeente Middelharnis. Deze zorgt dan voor een betere verwerking. Ook de olie bol bij garage Knöps kan goede diensten bewijzen. In de nacht van 30 op 31 augustus raakte een inwoner uit Zevenbergen het spoor bijster in de omgeving van Melissant. Hij raakte met zijn auto van de weg. De bestuurder bleek behoorlijk onder in vloed van alcoholhoudende drank te zijn en werd aangehouden. Hij weigerde zijn medewerking te verlenen. Dien tengevolge werd proces-verbaal opge maakt. Vrijdag 1 september omstreeks 18.50 uur vond een ongeval plaats op de Staverse- weg (parallelweg). Twee fietsers passeer den, rijdende richting Dirksland een combine, welke uit tegengestelde rich ting naderde. De achterste fietser raakte bij het passeren waarschijnlijk een uit stekende trap van deze landbouwma chine en kwam hierbij ten val. Na zijn val werd zijn onderbeen overreden door mogelijk het achterwiel van de combine, dan wel van de daarachter gekoppelde maaibalk. Met een onderbeenbreuk werd hij vervoerd naar het ziekenhuis te Dirksland. MELISSANT Op dinsdag 12 september a.s. begint De Jeugd van vroeger weer met de bejaar denmiddagen, van 14.00 tot 16.30 uur. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. „Zeer vriendelijk, nauwgezet, korrekt, hoffelijk in z'n optreden, zich stipt aan de regels houdend", zo had burgemees ter Van Velzen al over z'n sekretaris uit geweid, een vaststelling die culmineerde in de waardering een „voortreffelijk gemeentesekretaris" te zijn, maar nóg was dat niet de climax. Bij het recente bezoek van H.M. de Koningin had haar adjudant grote waardering kenbaar gemaakt voor de wijze waarop het draai boek was samengesteld en werd gepre senteerd. „Een Ridderorde voor zo'n man", moet mede naar aanleiding daar van op de voordracht die vanuit Goede reede werd gedaan toen zijn beslist, en vrijdagmiddag, toen hij temidden van zijn ambtenaren, gezins- en familiele den, de raadsleden en representanten van scholen e.a. het 40-jarig jubileum vierde, stond daarRidder Vogelaar, daar had hij het ook naar gemaakt! Sinds 1 september 1949 heeft hij zijn sporen op verschillende sekretarieën gedrukt, eerst in zijn woonplaats Din- teloord, vervolgens Oosterland, weer een tijdje Dinteloord, elf jaar in Brakel waar hij zijn echtgenote leerde kennen en de drie kinderen werden geboren en vervolgens en tenslotte wachtte Goede reede waar hij na een korte periode hoofdcommies te zijn geweest per 1 juni 1967 tot gemeentesekretaris van de per 1 januari 1966 heringedeelde gemeente werd benoemd, het hoogst haalbare was bereikt, „een prachtige carrière". De heer Bas van der Heiden, van wiens hand recentelijk het fraaie boekje „RTM autobussen op de eilanden" ver scheen, is voornemens begin volgend jaar een soortgelijk boekje over de tram uit te brengen, met ook foto's van de trambewegingen op Goeree-Overflak kee. De heer Van der Heiden heeft daarom behoefte aan foto's van de tram, vooral aan die foto's die weinig bekend zijn en nu misschien ongebruikt en vergeten in laden en dozen liggen. Graag zou de heer Van der Heiden dergelijke foto's in bruikleen hebben; na gebruik komen ze ongeschonden retour, met een boekje als beloning. Uitgever is Uitgeverij Deboektant. Het adres van de heer Van der Heiden is: Bommelskousedijk 9, 3286 LM Klaas waal. stelde burgemeester Van Velzen waar derend vast. Daarom deze dag, zo vond de heer Van Velzen, veel meer dankbaarheid dan dat er weemoed mocht bestaan. Het „Soli Deo Gloria" werd dan ook boven het ambtelijk levensverhaal van de heer Vogelaar geschreven, geen freewheeler maar een hard en nauwgezet werker, gezegend met een goede gezondheid en kennelijk onvermoeibaar bezig te schrij ven, te produceren, te adviseren en, al lange werkdagen makend als spil te fun geren rond al het werk dat de „onstui mige ontwikkeling" van de gemeente met zich meebrengt. Een unicum in den lande achtte de heer Van Velzen het dat de heer Vogelaar de vergaderingen van alle raadskommissies bijwoont, illustra tief voor zijn enorme belangstelling voor het bestuurlijk gebeuren. Een grote eer was het de burgemeester daarom de heer Vogelaar de versierselen van de ontvangen Ridderorde op te mogen spelden. Behalve bloemen voor mevrouw Voge laar was er een prachtig cadeau in de vorm van een schrijfbureau waaraan later, geschonken door het gemeente personeel, nog een fraaie bureaustoel zou worden toegevoegd. Mevrouw Vogelaar zou trouwens nog heel waarderend worden toegesproken over haar rol als vraagbaak, spil en manager van en in het gezin, dezelfde - COMPUTEn CJ C3 tU trj cj C3 De Generale Synode zal gehouden wor den op D.V. woensdag 13 en donderdag 14 september 1989. Zoals gewoonlijk in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Utrecht, Catharijneka- de/Bergstraat. Aanvang 10.00 uur. De voorafgaande Bidstond zal gehou den worden D.V. dinsdagavond 12 sep tember, eveneens in hetzelfde kerkge bouw om 19.30 uur. In deze dienst zal voorgaan de praeses van de vorige Synode, ds. A.F. Honkoop, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Zwijndrecht. De welverdiende Ridderorde uitgereikt en de versierselen opgespeld, door burgemeester Van Velzen. rol die haar echtgenoot ten gemeente- huize vervult. Dat vergelijk ging in meerder opzicht op. elk op hun eigen plaats betrachten de heer en mevrouw Vogelaar een grote waakzaamheid, en oplettendheid en handelen zij volgens het reglement van orde, aldus de goede huisregels betrachtend. „Zo bent u samen een eind gekomen!" constateerde mevrouw Hoogenraad-v.d. Mark in haar namens de raad gesproken geluk wens aan het eind waarvan ze de familie Vogelaar een fraaie tekening van het stadje Goedereede aanbood, gemaakt door de heer A.K. Vogelaar te Mid delharnis. De kwaliteiten van de jubilaris zowel manager als mens te zijn werden door de heer J. van Housselt, namens alle gemeentepersoneel belicht, als manager een samenbindende faktor en ais mens gemakkelijk bereikbaar. Uit eigen waar neming wist de heer Van Housselt hoe veel er in het werk veranderd is, maar temidden van dat alles heeft de heer Vogelaar vastgehouden aan een onver anderlijk gegeven, te weten dat Hij het was Die hem kracht en gezondheid gaf Stof had de jubilaris genoeg om uren vol te praten, maar 't moest ditmaal in kort bestek. Voldoende lang overigens jegens God zijn dankbaarheid te erkennen voor de ontvangen kracht en gezond heid het werk al zo lang te hebben mogen doen; „geen verdienste maar genade", erkende de heer Vogelaar. Zijn dank gold ook alle medewerkers voor hun inzet bij de uitvoering van het vele werk en de gemeenteraad werd dank gebracht voor het geschonken vertrou wen en de goede verhouding in zowel menselijk -, als ambtelijk opzicht. Graag wil de heer Vogelaar nog een aan tal jaren „'s raads eerste dienaar" zijn uit welke bereidheid zijn betrokkenheid moge blijken. Bijzonder deugd deed het de sekretaris vast te mogen stellen dat college en raad er „in bijzondere mate" in zijn geslaagd zowel de primaire -, als de secundaire voorwaarden in de ge meenschap tot stand te brengen. Na echtgenote en kinderen te hebben bedankt voor de betoonde „lankmoe digheid", vertolkte de heer Vogelaar, naast de wens voortaan wat meer thuis te kunnen zijn ook nog een gemeentebe- stuurlijke wens, namelijk de blijvende bereikbaarheid van de vissershaven, zodat de visserij tot in lengte van dagen voor Goedereede behouden blijft. Alle raadsfrakties vroeg hij daarom de zorg voor de blijvende bereikbaarheid in hun programma's op te nemen. Met Psalm 103 2: „Loofde Heere mijn ziel, en ver geet geen van Zijn weldaden", besloot de heer Vogelaar zijn dankwoord en het officiële gedeelte van deze „onvergete lijke dag" die met een door velen bezochte receptie zou worden vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1