Districtskantoor WMZ gaat vrijwel zeker uit Middelharnis verdwijnen MobilD Zelfs uit 't Verre Oosten belangstelling voor Den Hertog's ijs Verkiezingen Drs. P. Rozeboom nam beroep aan Simultaan in Stellendam Verkoping MERCEDES Slibbekkens in Westerschelde? fuubrechtse Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten KIEVIT WARMTE Rally Formula Garage Knöps B.V. De oudste rechten Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Citroen - Hesselink Excursie in Westduinen Presentatie Behoeftenstudierapport „Ons Huis" Herkingen CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Het lijken voor die bestuurders van wie straks een beslissing zal worden gevraagd méér dan overtuigende cij fers te zullen zijn; in Zeeland (en wat de drinkwatervoorziening be treft participeert daarin ook Goe- ree-Overflakkee) kan op de distri butie van energie - gas, water en electra - minstens tien-, en op korte termijn zelfs 14 miljoen per jaar worden bespaard, zo heeft een reor ganisatiecommissie berekend. Niet zonder consequenties uiteraard, de Zeeuwse Energie Mij PZEM en de Watermaatschappij Zuid-West Ne derland WMZ zuilen op moeten gaan in één nieuw bedrijf, de ANZ (Alg. Nutsbedrijf Z.W. Nederland). Voor Goeree-Overflakkee zou dat organisatorische en personele con sequenties hebben die zouden wor den beperkt wanneer ook de Emgo (Energie Maatschappij Goeree- Overflakkee) in het fusiegesprek betrokken zou worden. Bibliotheek Oostflakkee: Open Monumentendag zaterdag 9 september te Goedereede Taxaties Agrarische bemiddeling Beleggingen RENAULT-dealer Sanitair Centr. verwarming 01870-2609 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Dirksland, 01877 - 1357 Middelharnis Telefoon 01870-2222 De meest bewuste consumenten kennen het, 't mag best een straat of dorpje vérder zijn als het verlangde produkt daar beter en smakelijker voorhanden is; maar soms wordt daar zelfs een halve wereld voor overbrugd! Daarom wapperde j.l. woensdag bij Den Hertog Diepvries specialiteiten b.v. te Melissant de vlag van N.B. Singapore, als extra verwelkoming van de deputatie uit die verre staat die naar Melissant gekomen was om de fabricage van ijstaarten te zien en er gelijk zo'n twintigduizend van te bestellen...! De nieuwe Caronetta, speciaal daar ging hun belangsteUing naar uit, en geen wonder.... Voor onderhioud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt 62e Jaargang VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1989 No. 5830 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Het WMZ-distriktskantoor te Middelharnis. Uit de waarschijnlijk per 1 januari 1990 te realiseren fusie PZEM-WMZ zal de opheffing voortvloeien van het Middel- harnisse WMZ districtkantoor aan de Oosthavendijk. Opheffing wacht ook het WMZ uitrukpunt Zierikzee en het WMZ districtkantoor Tholen, terwijl in Zierikzee ook het PZEM districtkantoor en in Tholen het PZEM rayonkantoor zal worden opgeheven, om plaats te maken voor een nieuw ANZ districts kantoor in deze regio Noord, waarvan Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duive- land, Tholen en een deel van N.W. Bra bant deel uitmaken. De gemeente Zie rikzee heeft zich duidelijk kandidaat gesteld als plaats van vestiging voor het nieuwe districtskantoor dat, zo wil het de realiteit, aan de Flakkeese neus voor bij gaat of... het zou moeten zijn dat er tussen nu en 1990 een fusie tussen PZEM en Emgo tot stand komt en er van een grotere-, dan een gedeelde Flak keese betrokkenheid sprake is. In dat geval gooit Goeree-Overflakkee hoge ogen als vestigingsplaats van het nieuwe districtskantoor. FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO - COMPUTER c^J CU c=r C3 cj en Velen vinden dat het tegenwoordig bij de verkiezingen (te) vaak om de persoon en niet om de werkelijke ideeën van een partij gaat. Voor de „zwevende" kiezers die op basis van de plannen van een par tij willen stemmen, liggen de partijpro gramma's ter inzage in de Oostflakkeese bibliotheken. Uiteraard zijn de programma's van de zittende partijen aanwezig, maar ook partijen als „Bejaarden Centraal" en „Realisten Nederland" zijn vertegen woordigd. De kiezer die al zeker is van zijn voor keur kan vanzelfsprekend ook de pro gramma's van de konkurrenten eens komen inkijken. Het is overigens de vraag of de PZEM het fusiegesprek dat enkele jaren gele den op een absolute weigering van de Emgo aandeelhoudersvergadering stuit te nog zal heropenen. De Emgo zelf zal er allerminst om vragen omdat de bedrijfsresultaten daar geen enkele aan leiding toe vormen. De tarieven zijn gematigd en meer in overeenstemming gekomen met die van andere maat schappijen, mede door het openbreken van contracten en een gunstige olieprijs. De financiële positie van de Emgo is een zeer gunstige geworden: „een goed lopend bedrijf met gunstige tarieven", zo mag de Emgo worden gekarakteri seerd en zij die voor een blijvende zelf standigheid van de energiemaatschap pij - tot zelfs in hoogste instantie - heb ben gevochten zien dat streven met prima bedrijfsresultaten beloond. Een bod van de PZEM tot overname van de Emgo zou dan ook een heel aantrekke lijk bod moeten zijn.... Enerzijds raakt het Flakkeese energie bedrijf dan z'n zelfstandigheid kwijt, maar anderzijds mogen bestuurders zich niet door senfiment laten leiden. Immers zou de stichting van een ANZ districtsbureau als verkoopvoorwaarde kunnen worden bedongen terwijl de Flakkeese gemeenten, de aandeelhou ders, de miljoenenopbrengst en de kapi tale reserve zouden kunnen delen en dat moet voor enkele van de gemeenten een heel aantrekkelijke gedachte zijn. In dit stadium is het nog onduidelijk hoe het worden gaat. Van de zijde van de PZEM is nog geen toenadering gezocht en de Emgo zal die zelf evenmin zoeken, waarom het waarschijnlijk bij het oude en vertrouwde blijft, een zelfstandige Emgo, gevestigd in Middelharnis. De reorganisatiecommissie die de fusie tus sen PZEM en WMZ aanbeveelt had bijna overwogen Goeree-Overflakkee ook m.b.t. de watervoorziening buiten de fusie te houden, en waarschijnlijk zou dat gebeurd zijn als Flakkee niet behalve gebruiker ook producent zou zijn geweest. De Ver. van aandeelhouders van de WMZ zal a.s. donderdag 7 september over de fusiebesprekingen worden ingelicht; de mening van deze vergadering zal van invloed zijn op de beslissing door de Raad van Commissarissen. Tijdens de Open Monumentendag zul len in Goedereede de Zuidzijde Haven, de Markt en de Noordzijde Haven voor het autoverkeer afgesloten zijn. Deze maatregel geldt van 09.00-19.00 uur. Bezoekers van de Open Monumenten dag die Goedereede per auto bezoeken, worden verzocht om van de parkeer plaatsen rond de stadskern gebruik te maken. STAD AAN 'T HARINGVLIET De gereformeerde predikant drs. P. Rozeboom te Stad aan 't Haringvliet werd beroepen naar de Geref. Kerk te MeHssant-Dirksland-Herkingen (part time) en heeft dit beroep aangenomen. Hij blijft tevens predikant van Stad aan 't Haringvliet. Drs. Rozeboom verrichtte al pastoraal werk te Melissant e.o. ^IviET ALLEEN VERKOOP m maar een deskundige voorlich- I ting voor, en uitgebreide demonstratie met blijvende tech ^k nische service na de koop! vanaf IQtfvi" 3 JAAR volledige GARANTIE* voordDe ttkerheid! VINGERLING 3-MlDDELHARNIS-TEL 01870-2518 van woningen, boerderijen, landerijen enz. J.A. Mijs Tel. 01877-1309 N.A. van Kempen Tel. 01877-2614 voor Verkoop Service 01871 Verkoop na 17.00 uur: t C. Breen, 01878 - 2496 1662 OUDE TONGE dinsdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse. STAD AAN 'T HARINGVLIET dins dagavond 7.30 uur ds. J.J. Tanis van Ridderkerk. NIEUWE TONGE dinsdagavond 7.30 uur ds. A. Bac van Bodegraven (bed. H.D.). OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Zo'n ijstaart bestaat - zo laat Den Her tog de grage consumenten weten - uit 500 ml. puur slagroomijs, en is gevuld met krokante chocolade en met hazel- nootjes, november 1988 aldus samenge steld uit een ambachtelijke banketbak kersreceptuur met verse melk, verse slagroom en natuurlijke bindmiddelen. De commercial over dit produkt spreekt ook nog over een perfekte smaakbalans en dat hebben ze kennelijk geproefd, de inkopers uit Singapore, van het daar gevestigde bedrijf Kings Creameries dat er stellig voor zal zorgen dat Den Her tog's produkten ook daar ingang zullen vinden, zoals in meerdere landen, als België en Spanje. Er worden bij Den Hertog trouwens nog meer aktiviteiten ontwikkeld op de AGF-beurs in Den Haag (van 11 t/m 14 september) presenteert deze snel groeiende ijsfabrikant een compleet ver nieuwde serie roomijs in maar liefst 11 verschillende smaken. Hieraan worden twee meesterlijke ijs- taarten toegevoegd als vervolg op het succes van de Caronetta-ij staart. Bij Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Schaakvereniging Stellendam zal op 5 september a.s. Internationaal Mees ter Cor van Wijgerden een simultaan seance geven de aula van de Christelijke Mavo, Schoolstraat 29 te Stellendam. Cor van Wijgerden heeft vele malen meegedaan aan het Nederlands Kam- pioenscahp, in vele tournooien meege speeld (o.a. Hoogovens, IBM) en wist de titel Internationaal Meester te halen. Sinds enkele jaren speelt hij geen aktief schaak meer, maar is zéér nadrukkelijk betrokken bij het schaken in Nederland in zijn hoedanigheid als bondscoach van de Nederlandse jeugd. Tevens heeft hij een reputatie als analyticus; van zijn hand verschenen enkele zeer mooie tournookiboeken. De aanvang is om 19.30 uur en de ope ningszet zal verricht worden door de burgemeester van de gemeente Goede reede, dhr. G. van Velzen. Er is nog een beperkt aantal plaasten open; indien u interesse heeft, wil u dan kontakt opne men met de sekretaris van de vereni ging: dhr. G.J. Zonneveld, Zuiderdiep- straatweg 2, 3251 LW Stellendam, tel. 01879-1675 (na 18.00 uur). NIEUWE TONGE Op D.V. 16 september a.s. wordt in Nieuwe Tonge een verkoping gehouden in Hervormd Centrum „Elim". De opbrengst van de verko ping is bestemd voor de stichting „AduUam", voor gehandicaptenzorg. Er is van alles te koop, er is ook veel te zien en te doen. De glasblazer zal weer aanwezig zijn en dit keer hebben we ook een glasgraveerder aan het werk. Er is gelegenheid om zelf een glas te schilderen en u kunt uw eigen bloem- stukje maken. Er is Hindelooper-Assendelfts schilderwerk, we hebben artikelen van de warme bakker, slaatjes, vis, belegde broodjes, fruit, boeken, speelgoed, lingerie, noten, boe renkaas en eigenmaakte advokaat. Ook planten en bloemen ontbreken niet. De jeugd kan letterlijk een ballonnetje oplaten. Ook nu worden de stroopwafels ter plaatse gebakken. Wij nodigen u graag van harte uit. De verko ping begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. U komt toch ook? Gun uzelf het voordeel en Adullam de winst! Adj. -direkteur Struik (l) met zijn gasten (2e en 3e van links en geheel rechts) uit Singapore. Den Hertog weet men niet zomaar op de louweren te mogen rusten. -------------------------------------- De inmiddels 113 medewerk(st)ers wer ken ook na deze warme en topdrukke zomer enthousiast verder aan de groei van het bedrijf Zoals ook vele andere gemeenten in Zeeland, die geen bezwaar hebben tegen de Oosterschelde als natuurmonument, wil ook de gemeenteraad van Reimers- waal, in meerderheid, een strook van vijfhonderd meter vrij houden voor de bevolking om zeekraal en lamsoren te kunnen snijden, pieren te spitten, ali kruiken te rapen en andere mogelijkhe den uit te oefenen als bijverdienste, zoals dat al eeuwen lang de gewoonte Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 Zaterdag 2 september organiseert het Zuidhollands Landschap een excursie door het fraaie natuurgebied Westdui nen op de kop van Goeree. Onder leiding van een IVN-gids wordt door dit glooiende duingrasland een boeiende tocht gehouden. Dit eeuwe noude gebied heeft door beweiding en door een hoge, wisselende grondwater stand een bijzondere kruidenvegetatie. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur en vangt om 10.00 uur bij de werk- schuur aan de Westduinseweg 37 (net voorbij het kruispunt Klarebeeseweg- Westduinweg. Deelnamekaarten voor deze excursie zijn te verkrijgen bij de VW van Oud- dorp. De kosten bedragen per persoon 1,- tot 13 jaar; of 1,50 vanaf 13 jaar. Voor begunstigers van het Zuidhollands Landschap is deze excursie gratis. Het Zuidhollands Landschap is een partikuliere natuurbeschermingsorga nisatie, die sinds 1934 in Zuid-Holland aktief is door het aankopen van natuur terreinen, het inspelen op de ruimtelijke ontwikkelingen, het verzorgen van voor lichting, educatie en natuurgerichte recreatie. Meer dan 27.000 begunstigers steunen het Zuidhollands Landschap. Op de bodems van de Zeeuwse wateren en havens rust circa zes miljoen kubieke meter verontreinigde baggerspecie, die om nautische en milieutechnische rede nen op korte termijn geborgen moet worden. De Grontmij die in opdracht van Ged. Staten van Zeeland een nota over de slibproblematiek heeft samengesteld, wil om deze problematiek op te lossen in het Westerscheldebekken een slibdepot aanleggen met een capaciteit van mini maal acht miljoen kubieke meter. Daar voor zou een eiland kunnen worden opgespoten en daarna bedijkt Men wijst drie lokaties aan, die daarvoor geschikt zouden zijn, twee in het ooste lijke Westerscheldebekken en één bij Borssele. Kosten van dit projekt 100 mil joen gulden. Op 29 augustus j.l. werd een behoeften studierapport over de gemeenschapvoor ziening „Ons Huis" te Herkingen namens het Stichtingsbestuur en de aangesloten verenigingen aangeboden aan het bijna volledige college van B en W en alle raadsfrakties. Het verheugde het Stichtingsbestuur bij zonder dat de opkomst van de genodig den zo volledig was. Het rapport licht op sociaal maatschap pelijke gronden het bestaande gebouw door op zijn operationele en funktionele aspekten voor de gehele dorpsgemeen schap van Herkingen. Het rapport doet daarnaast aanbevelingen om tot een verbeterde situatie te komen met een gemeenschapsvoorziening in Herkin gen. De bijeenkomst werd ingeleid door de heer J.L. Tuinstra, voorzitter van het Stichtingsbestuur. De presentatie van het rapport werd ingeleid en gepresenteerd door de sa mensteller de heer W.H. van Laren. Afsluitend werd het rapport op deze avond overhandigd aan het college van B en W, alle raadsleden en de besturen van de aangesloten verenigingen in Herkingen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1