GOEDEREEDE Vreemde aardappelgedrochtjes. Leasing OPROEP r" Vreugdetranen bij weerzien na 45 jaar! Pools gezin geniet vakantie in Ouddorp HERWERS auto's igPP' üM fl otni^ïeinaH Citroen-Hesselink Ramoco b.v. Goeree-Overflakl(ee Gemeente Ds. W.J. op 't Hof van Ouddorp naar Nederhemert Kent iemand nazaten van meester v.d. Waal? hudneéMse RPF verkiezingsavond 62e Jaargang VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1989 No. 5828 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Op 1 september 1989 hoopt de heer A. J. Vogelaar gemeentesecretaris van Goedereede het feit te gedenken dat hij 40 jaar in overheidsdienst v\/erkzaam is. Het gemeentebestuur wilt dit heuglijk feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en biedt de jubilaris een receptie aan. Deze wordt gehouden op vrijdag 1 september 1989 van 16.00 tot 18.00 uur in het raadhuis van Goedereede, Tramlijnweg 2. Gaarne nodigen wij een ieder uit van de gelegenheid gebruik te maken om de heer Vogelaar geluk te wensen met dit jubileum. Toen hij dezer dagen, met de hand, z'n aardappels rooide had dhr. J. Breur uit de Nieuwe Tongse Klinkerlandseweg erop gerekend welgevormde Eigenheimers naar boven te halen, maar al snel stuitte hij op wat „spelingen der natuur". Geen knolletjes -, maar poppetjes leken het soms, bijzonder genoeg om ze meer naar huis te nemen om ze daar aan moeder de vrouw te laten zien. Zij ging er mee op de foto; mevr. Breur kijkt er nét zo vertederd naar als ze vroeger naar haar echte poppekinderen heeft gekeken. Dhr. Breur zou best willen weten hoe het eigen lijk komt, zo'n merkwaardige misvorming en als er toch iemand is die 't weten kan, zo vriendelijk is hem te bellen, dan zou er misschien ook antwoord gegeven kunnen worden op z'n vraag of het ooit eerder voorgekomen is dat op 23 augus tus al bruine bonen konden worden gedorsen? Dr. W.J. op 't Hof, sinds 1 januari 1979 predikant van de Herv. Gemeente, heeft het op hem uitgebrachte beroep door de Herv. Gemeente van Nederhemert aan genomen. Alhoewel de datum van afscheid nog niet is vastgesteld mag worden aangeno men dat dat in oktober/november zal zijn. Destijds vertrok ook ds. J. van Vliet van Ouddorp naar Nederhemert. Voor hij in 1979 naar Ouddorp kwam, stond ds. Op 't Hof 9 jaar in Hedel. Ruim tien jaar zal hij in Ouddorp hebben gestaan. Zes van zijn kinderen zijn er geboren. Enkele jaren geleden behaalde ds. Op 't Hof de graad van doctor in de Theologie. A. J. van Rumpt Een 88-jarige abonnee heeft ons ge vraagd na te willen speuren waar hij nazaten kan vinden van meester v.d. Waal die hij heeft gekend als hoofd van de Geref school te Middelharnis. In de twintiger jaren was onze abonnee bevriend met één van de zoons v.d. Waal. De kinderen uit het „bovenmees- tersgezin" heetten o.a. Jaap, Janus, Arie, Cor (die al jong is gestorven). Mien, Marie en Arentje. Hij zou het zeer op prijs stellen aan een adres geholpen te worden om nog eens met een van hen kontakt te hebben. Zo'n adres kan aan ons worden doorgegeven. Welbedankt, bij voorbaat! ITffllli*!!*' Sinds najaar 1988 zijn in de gemeente Middelharnis asielzoekers onderge bracht. Deze vluchtelingen hebben om diverse redenen huis en haard achterge laten en zijn door het ministerie van WVC in Sommelsdijk en Nieuwe Tonge ondergebracht. Aangezien het leven van deze mensen in een wildvreemd land met een vreemde taal en een andere kuituur moeilijk is, probeert de werkgroep Vluchtelingen hulp afdeling Middelharnis in kontakt te komen met mensen die het op zich durven te nemen om deze asielzoekers met behulp van een goede taalmethode wegwijs te maken in de Nederlandse taal. Deze begeleiding zou, om redelijk vlot tot resultaten te kunnen komen, minimaal 2 a 3 maal in de week plaats moeten vinden. Enige kennis van de Duitse, Engelse of Franse taal strekt tot aanbeveling. Voor verdere informatie en eventueel opgave kunt u terecht bij mevrouw J. Bruning (tel. 01870-4772). NIET ALLEEN VERKOOP maar een deskundige voorlich ting voor, en uitgebreide demonstratie met blijvende tech nische service na de koop vanaf lwv¥i" 3 JAAR volledige GARANTIE* Taxaties Agrarische bemiddeling Beleggingen Dirksland, 01877 - 1357 Op donderdag 31 augustus 1989 te 20.00 uur D.V. hoopt de RPF een verkiezings avond te houden in Goedereede en wel in de Eben-Haëzerschool te Goede- reede-Havenhoofd, Blauwe Distelstraat 31. Spreker op deze avond is één der oprich ters van de RPF, de Chr. Ger. predikant ds. J.H. Velema uit Nunspeet. Hij hoopt te spreken over: „Geroepen tot Gerech tigheid". Peugeot AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 t Verkoop na 17.00 uur: 1662 C. Breen, 01878 - 2496 1 - - ":--- De ogen en de gezichten van Jaas van Rumpt uit Stad aan 't Haring vliet en van Alexander Nowak uit het Poolse Skrzydliva stralen eenzelfde vriendelijkheid uit, maar dat zouden we nooit geweten hebben als die twee niet, in de oorlogsjaren, ver van huis, op dezelfde Duitse boerderij tewerk gesteld zouden zijn geweest. De 18-jarige Hollander en de 20- jarige Pool sloten er een kameraad schap die na de oorlog 45 jaar heeft gesluimerd, maar sinds februari te heftiger is opgebloeid nadat Jaas van Rumpt eindelijk bekend werd met het adres van z'n Poolse makker.... Een aantal weken geleden drupten er waarlijk tranen op de Poolse grond toen daar het weerzien plaatsvond. „Ontroe rend" erkent Jaas en „sehr schön" zegt Alexander in z'n beste Duits en "t was me een ontmoeting. Daar zou het niet bij blijven, vier weken is het echtpaar Nowaic in Stad aan 't Haringvliet te gast geweest en op de laatste dag van z'n bezoek aan Holland, voordat het vlieg tuig hem en zijn vrouw weer naar Polen zal brengen, zegt Alexander het op nieuw: „sehr schön", verwonderd over wat hem de laatste weken overkomen is. Véél..., dat mag gezegd. Jaar na jaar heeft hij thuis op z'n boe- Met Elizabeth en Alexander bekijkt dhr. Van Rumpt (m) de vakantiefoto's. renbedoeninkje gewerkt zonder ook maar één keer vakantie te hebben geno ten, waarheen zou'ie, zonder auto? 't Werd anders toen begin dit jaar de Oolt- gensplaatse mevr. De Gelder, geboren Poolse, in zijn dorp met z'n foto uit de oorlogsjaren rondging, haar meegege ven door dhiVan Rumpt op hope dat ze Alexander zou vinden, en dat deed ze...! Er volgde correspondentie en de uitno diging naar Holland te komen, omdat Jaas en z'n echtgenote Corrie Ie Comte hen zo graag wilden laten delen in de welvaart die hier genoten mag worden. Dhr. Van Rumpt haalde hen zelf- na 16 uur aan de grens te hebben moeten wachten - op in z'n rianie nieuwe BMW, nam en passant een Mercedesbusje met hulpgoederen mee en nam op de terug weg door Duitsland en passant ook nog de dochter van de boer waar hij en Ale xander hadden gewerkt aan boord voor een bezoek aan Holland. Toen die laatse weer werd opgehaald, had de fam. Van Rumpt zelfs zes logé's, maar dat werd zeker niet als bezwaarlijk ervaren. In de vier weken hebben dhr. en mevr. Nowak veel van Nederland gezien. Je kon ze tegenkomen op de Euromast of op Neeltje Jans en zelfs werden ze in de Geref Kerk van Stad tijdens een kerk dienst door de predikant begroet. JJ. zondag nog was het een Poolse pastoor die de Stadse Gereformeerden vanaf de kansel liet weten hoezeer de hulp van Nederlandse gezinnen aan Poolse op prijs wordt gesteld en hoe nodig die is. De Hollanders werden door hem als barmhartige Samaritanen aangeduid...! Woensdag zaten de Nowak's voor 't eerst van hun leven in een vliegtuig dat hen naar Polen zou vliegen. Thuis, met hun nog inwonende zoon, zullen ze veel te vertellen hebben over Holland, over de Van Rumpten en over de luxe die ze hier hebben aangetroffen. Een heel wat mooier slot dan dat van het eerste uit stapje dat hij maakte, 4 jaar gedwongen arbeid in Duitsland. Nee..., dan Holland en Kamerat Jaas. „Der hat alles gemachf'zegt Alexander dankbaar en onthutst over de veelheid van ervaringen die hij opdeed. Ook die in scene gezette paspoortcontrole toen hij vier weken geleden het erf van de Van Rumpten opreed. Een grapje was het, al moest dat Alexander even duidelijk worden gemaakt. Jammer dat hij geen Hollands las; dan had hij kort na die controle in de gang kunnen lezen wat er op dat wandbordje staat: „Wie als vriend hier binnen gaat, komt nooit te vroeg, maar steeds te laat". Zo ook Kamerat Alexander...! Bij de Van Rumpten is de rust weerge keerd. Alexander en Elisabeth zijn naar huis, met 60 kg bagage en de fooitjes die hen op Flakkee zijn toegestopt. In „'t Pannekoekhuis" trok Alexander nog het oorlogsdeuntje Lilli Marleen uit de accordeon en toen, bij 't vertrek, was 't op Schiphol wéér huilen geblazen, verdorie.... In het Alexander bungalowpark in Ouddorp troffen we deze week nóg een Pools gezin, de familie Watecki uit het Poolse Poznan. Zo'n prijzige vakantiebungalow betalen ze zéker niet uit eigen middelen, maar 't is een Dirkslandse familie met wie al een jarenlange vriendschap betaat, die hen het verblijf in die luxe omge ving mogelijk maakt. Naast de bun galow staat de hoekige Zastava geparkeerd, een wagen van opval lende eenvoud temidden van die van de overige parkgasten, maar de familie Watecki geneert zich daar allerminst voor, thuis is zo'n wagen een rijk bezit. Dat was trouwens ook hun eerste wagentje, een kleine Fiat die hen zelfs tot in Rome heeft gebracht. Het zijn best doordou wers, die Watecki's. Een eerdere vakantie in Italië en nu hun aanwezigheid in Nederland duidt er op dat hun levensstandaard zeker niet de minste is, maar daar werken ze dan ook hard voor. Hij als zelfstandig potten bakker en zij op de fabriek, al moet van haar salaris geen grote voorstelling wor den gemaakt; 't is vergelijkendeiwijs een hele maand lange dagen werken om.... drie broeken voor de jongens te kunnen kopen en daar zouden wij, in Holland, het zeker niet voor doen. Ewa wel, omdat ze haar gezin graag dat beetje extra geeft. En al waren ze arm, dan nog zou het niet aan hen te zien zijn, ze heb ben tenslotte hun trots. De maatschappelijke en ekonomische omstandigheden in zijn vaderland noemt vader Jazeck dan ook niet „slecht", maar „zwaar". Hij neemt het De familie veel jongeren niet kwalijk dat ze uit Polen zijn weggegaan en hun toekomst in b.v. Amerika of elders in het westen hebben gevonden, maar zij willen blij ven, ook al wordt de situatie steeds benarder. De distributie van levensmid delen moge dan sinds een maand opge heven zijn, wél gaan de prijzen stor menderhand omhoog zonder dat er van inkomensverbetering sprake is. Er is ook schaarste omdat er zwaar geham sterd wordt om die prijsverhogingen te ontgaan. „Schwer" zeggen Jazeck en Ewa. De schaarste geldt vooral medicij nen en toiletartikelen als shampoo en scheergerei en luxe artikelen als choco lade en.... koffie. Kleding is ook peper duur en moeder Ewa pleit van harte voor de voortzetting van de spontane Hollandse hulpverlening, omdat ze weet dat andere gezinnen dan het hare het zo vreselijk nodig hebben. Watecki, tien dagen onbezorgd in Holland. Door die hulpverlening is de vriend schap met hun Hollandse vrienden ont staan. Al in 1981, toen de pastoor logiesadressen opriep voor de hollandse hulpverleners was het Ewa's moeder die haar deur openzette en dat is al die tus senliggende jaren zo doorgegaan. Maandag rijdt het gezin Watecki weer naar Polen, hun vaderland, ook al zijn daar de sociale voorzieningen bij lange na niet zo goed als in Nederland, al funktioneren de lagere scholen bij bena dering niet zoals de Hollandse, al is er een groot tekort aan medicijnen en al moet er hard gesjouwd worden voor een redelijk bestaan, 't Zijn doordouwers, zeiden we en eenmaal thuis gaan Jazeck en Ewa er weer hard tegenaan, terugden kend aan Nederland waar ze zoveel vriendelijkheid troffen en waar Ewa de bloemen zo prachtig vond.... 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet FOTO - FILM REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C=t CD C3 - Toieloon 0Tn6-?«0 voor oBe zciKTheid VINGEFILING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuw^e Ton< Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! J.A. MIjs Tel. 01877-1309 N.A. van Kempen Tel. 01877-2614 Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 ^•^•^■*¥'^'^'^'^'n^tn^|^'^•^'^'^'^■'n^'^'>■'^'^■** 4- liii hiii i lljiik ,.:r=^ SPORTLAAN 2 - MIDDELHARNIS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1