Johan v.d. Klooster, de 9000e LTS'er Politieberichten S.G.P.-deputatie bracht werkbezoek aanleg RW 59 Goede opkomst op SGP verkiezingsbijeenkomst Middelharnis fi^oMndÉrvIies Fietspuzzeltochten voor het hele gezin Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten ^S(-Q5S Bejaardenreisje Ouddorp EH.B.O.ver. Herkingen 62e Jaargang DINSDAG 22 AUGUSTUS 1989 No. 5827 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01^70 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Iedereen die van een sportieve, gezellige puzzeltoch op de fiets houdt, kan in de komende tijd z'n hart ophalen. Maar liefst drie puzzeltochten langs de mooiste plek jes op ons eiland staan de liefhebbers ter beschikking. De organisatie van de tochten ligt in handen van de afdelingen van de ver eniging voor openbaar onderwijs (ouder organisatie). In nauwe samenwerking met de openbare basisscholen in de betrokken gemeenten zijn interessante tochten ontworpen. Ondergenoemde openbare basisscho len fungeren als start-, finish- en pleis terplaats. De deelnemers rijden als het ware een rondje van 25 km. Het blijft niet bij fietsen alleen. Om het geheel wat spannender te maken, krijgt men een formulier met een aantal opdrachten, waarvoor de oplossing ge zocht moet worden tijdens de rit. Bij aankomst worden onder de goede oplos singen enkele mooie prijzen verloot. Als men onderweg de benen wil strek ken of iets wil drinken kan men terecht bij de deelnemende basisscholen. De scholen richten namelijk terrasjes in. Ook voor een sanitaire stop kan men er aanleggen. De tochten zijn bedoeld als tocht voor het hele gezin. Niet aleen de kinderen, maar het hele gezin, familie en vrienden worden uitgenodigd aan deze fietstoch ten deel te nemen. De openbare basisscholen verzorgen de inschrijving. Deelnemers kunnen zich aldaar vooraf opgeven of op de dag van de tocht zelf. Voor een ieders veiligheid worden ris kante oversteekplaatsen beveiligd met klaar-overs en mocht men met de fiets, ondanks een uitgebreide controle, pro blemen krijgen, dan is daar nog altijd de pech/EHBO-wagen. Waar, wanneer, kosten Gemeente Middelharnis: zaterdag 26 aug. Startplaatsen: J.C. van Gentschool, d'n Tuun, de Pannebakker, de Molenvliet. Starttijdstip: tussen 11.00 en 11.30 uur. Kosten: volw. 2,50; kinderen 1,00. OUDDORP - woensdagavond 7.30 uur ds. R. Boogaard uit Leiderdorp. MIDDELHARNIS - donderdagavond 7.30 uur ds. Chr. v.d. Poel uit Yerseke (Heilige Doop). NIEUWE TONGE - donderdagavond 7.30 uur student C. Hogchem uit Kootwij kerb roek. MELISSANT Ophalen oud papier Morgenavond (woensdag) wordt weer oud papier opgehaald. Graag tijdig gereed zetten s.v.p. NIEUWE TONGE Aanvang repetitieavonden D.V. 24 augustus hopen wij als Chr. Gem. Zangvereniging „Advendo" onze wekelijkse repetitieavonden weer aan te vangen. Wij verwachten dat alle leden weer trouw zullen komen, maar ook hopen wij op vele nieuwe zangleden. Ben je 15 jaar of ouder, zing je graag: kom dan donderdagavond om 8 uur naar „Elim", om geheel vrijblijvend eens te luisteren en zo'n repetitieavond mee te maken. Misschien wil je dan ook wel lid worden. We zingen psalm, gezangen en geeste lijke liederen. De avond is van 8 tot 10 uur in „Elim", Zuiddijk 17 te Nieuwe Tonge. Hopelijk tot ziens! Het bestuur Gemeente Goedereede: zaterdag 2 sept. Startplaatsten: 't Stellegors, Buten de poorte. De Westhoek. Starttijdstip: tussen 9.00 en 10.00 uur. Kosten: volw. 2,00; basisschoolkinde ren/1,00. Gemeente Oostflakkee: zaterdag 2 sept. Startplaatsen: 't Startblok, OUie B. Bom- melschool, de Regenboog. Starttijdstip: tussen 8.30 en 9.30 uur. Kosten: 2,00 per deelnemer. Tot ziens aan de start. OUDDORP/MIDDELHARNIS: Een oorkonde voor Johan en bloemen voor mevr. v.d. Klooster. Nog maar een half uurtje was Johan v.d. Klooster gistermorgen op z'n nieuwe school, de LTS te Middelharnis, of hij werd al in de direkteurskamer ontboden. Veelal de plaats waar een stevige reprimande in ontvangst wordt genomen, maar Johan kón in dat halve uurtje nauwelijks nog kwaad hebben gedaan. Moeder v.d. Klooster was trouwens in de buurt, zij wist dat Johan als 9000e leerling van de in 1903 gestichte school zou worden ingeschreven en dat direkteur Schlüter daar enige aandacht aan zou besteden. Dat gebeurde met bloemen voor mevr. v.d. Klooster, met koffie met gebak en met een mooie oorkonde voor Johan waarop hij als 9000e leerling staat genoteerd. Broer Jaap werd net vóór Johan aangemeld en hij werd de 8999e leerling, maar ook hij deelde gistermorgen broederlijk in wat de heer Schlüter als „klein feestje" had aangekondigd.... De nieuwe leerlingen, 93 in totaal, werden in de aula hartelijk verwelkomd als de nieuwe „brugpiepers" die het over 4 jaar tot „ouwe stomp" zullen hebben gebracht. Goed luisteren, een rustig gedrag en alleen maar praten wanneer ze iets gevraagd wordt, werden als de voorwaarden tot een aangename periode aangevoerd op de mooiste school die er maar te kiezen is. Momenteel telt de school 444 leerlingen. Dat zijn er wel eens meer geweest, zelfs door de zevenhonderd, maar de prognoses wijzen erop dat het over enkele jaren weer beter zal gaan. Met de aanwas van 93 „brugpiepers" is men tóch al redelijk tevreden. GOEDEREEDE Opgepast voor venter Een ongeveer 50-jarige man uit Utrecht is regelmatig aktief door met bestek en pannen te venten in de hele gemeente. Hij vertelt daarbij de meest zielige ver halen. Er moet rekening mee gehouden worden, dat venten niet zijn enige hobby is, maar dat hij ook veel interesse heeft in andermans eigendommen. Klachten jetski's In verband met de vele klachten is de aanvfezigheid van jetski's langs en op het Noordzeestrand verboden tussen strand- paal 9,5 en 23. Omdat de bepaling nog vrij nieuw is, is tot op heden nog door de politie gewaarschuwd. Daarin komt ver andering en binnenkort zal proces verbaal worden opgemaakt. Bij herha ling zal de jetski inbeslaggenomen worden. Ook bij de Punt op het Grevelingen- meer wordt veel overlast ondervonden van de jetski's. Nu kan alleen nog maar bekeurd worden voor te snel varen. De Raad voor het Grevelingenschap is gevraagd om ook daar de jetski's te verbieden. Illegale recreatie Acht slapers zijn afgelopen week be keurd omdat zij buiten de campings wil den overnachten. Sprongdronken Met veel alkohol in het lijf sprong een Rotterdammer in de haven van Stellen- dam van de ene boot op de andere. Hij kwam terecht op een viskist en gleed weg. Gevolg: een gebroken enkel. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Tanken zonder betalen Een inwoner van Rozenburg vulde zijn benzinetank bij een benzinestation en reed daarna zonder te betalen weg. Door de politie van Brielle werd hij aange houden wegens diefstal. Een ademana lyse bracht aan het licht dat hij zwaar onder invloed van alkohol was. Voor de gezellige bejaardenreis die dit jaar op dinsdag 29 augustus gehouden wordt, zijn nog enkele plaatsen beschik baar. Ook wanneer men wat moeilijk ter been is, kan men zich gerust aanmelden, want er hoeft maar weinig gelopen te worden. Opgave is mogelijk tot en met vrijdag a.s. bij Jobje Hoek-Poortvliet, tel. 1780. Het zal vrijdagmiddag passanten geleken hebben alsof- bij de drukke kruising naar de Grevelingendam, bij Oude Tonge - een gezelschap volwassenen zich vermaakte met het „autootje kijken", maar de aanwe zigheid van de groep belangstellen den aldaar had een diepere achter grond. Zeker gold hun aandacht de intensiviteit van het verkeerk, maar direkter nog de vordering met de aanleg van een ontbrekend gedeelte Rijksweg 59. Mr. dr. J.T. van den Berg, Tweede Kamerlid voor de S.G.P. stelde zich er graag van op de hoogte; hij immers was het die in 1986 door middel van een inge diende motie de Minister tot een versnelde aanleg maande. Projekt- leider Simon Bezuijen had goede berichten Het streven het nieuwe weggedeelte medio 1992 voor het verkeer open te stel len, lijkt probleemloos te kunnen wor den gehaald. Deze zomer wordt zelfs -dank zij de prima werkomstandighe den - dubbel zo hard opgeschoten als Kamerlid v.d. Berg (4e van links) krijgt van Simon Bezuijen uitleg over het werk. vorige zomer. Volgend jaar zullen de grondwerkzaamheden zijn voltooid en in 1991 de verharding en zullen de kunstwerken gereed zijn. Goed nieuws is er ook voor de buurt schap Achthuizen. Anders dan de bedoe ling is gevfcest zal een gedeelte van de huidige provinciale weg vanaf de Bommel- sedijk, worden gehandhaafd en met een nieuw aan te leggen parallelweg verbin ding geven richting Schaapsweg. Goed nieuws ook voor Den Bommel dat verlost zal worden van het doorgaand vrachtverkeer door het dorp. Dat zal niet meer door de Schaapsweg -, maar via de te verbreden parallelweg en Lage- weg via de Tilsedijli richting Den Bom mel en Stad aan 't Haringvliet worden geleid. Het gezelschap, ontvangen door burg. De Vos, weth. De Wit en gemeentesekre- taris v.d. Vegt, werd mede gevormd door S.G.P.-beleidsmedewerker drs. Stoop, de heren Ir. Houtman en ing. Boon van de Statenfrakfie en de Oostflakkeese raadsleden J.H. van Dam en C. Bree- man. Behalve projektleider Bezuijen was, van Rijkswaterstaat, ook ir. J.G. A.M. de Bunt, hoofd afdeling planvor ming, verkeer en infrastruktuur, aan wezig. Het Herv. verenigingsgebouw „De Hoeksteen" te Middelharnis heeft gisteravond gastvrijheid geboden aan een SGP verkiezingsbijeen komst waarop door lijsttrekker ir. B.J. van der Vlies werd gesproken. Er was een verrassend grote op komst, samen een homogeen gezel schap vormend waaronder zich, naar 't leek, geen „infiltranten" had den gevoegd. Ze zouden overigens hartelijk zijn ontvangen want ir. Van der Vlies wist een boodschap te heb ben die ook op anderen buiten de SGP kring van toepassing is. Zich ook in de politiek onvoorwaardelijk te laten gezeggen door Gods Woord en de geboden, dat is de intentie daarvan, al moest dan ook worden vastgesteld dat die haaks staat op de tijdgeest. In velerlei opzicht ook haaks op het op 2 mei gevallen kabinet. Op sociaal ekono- misch gebied ondervond dat meerma len de steun van de SGP kamerfraktie, maar de heer Van der Vlies sprak met „droefheid" over de verzaking, door het kabinet, van het immateriële, waartegen de fraktie niet-aflatend een getuigende waarschuwing heeft laten horen. „Aan grijpend ernstige zaken", noemde de heer Van der Vlies de door het kabinet bevorderde of gedoogde ontwikkelingen op het gebied van de abortus, de eutha nasie en de genetische manipulaties in welk handelen het leven niet hoger wordt geacht dan een biologisch gege ven te zijn. Ook met de rechtshandha ving is het kwalijk gesteld, er is de verloedering van de samenleving en de Godslastering in de media die door de overheid, met een beroep op de vrijheid van meningsuiting, wordt getolereerd. De heer Van der Vlies meende dat van het kabinet, waarin het CDA de sterkste was, een ander beleid had mogen wor den verwacht, maar Minister-president Lubbers toonde zich een pragmatist te zijn die zich meer door de maatschap pelijke diskussie dan door de Bijbelse beginselen liet leiden. Er werd geregeerd naar menselijke snit, zo betreurde hij. In bescheidenheid, maar evenzeer in beslistheid, wil de SGP zich inzetten te regeren naar Wet en Getuigenis, land en volk ten zegen, een zegen die niet te ver wachten is bij een voortgaande ver onachtzaming van de roeping van de overheid Gods dienaresse te zijn. Met de kernwoorden „leven en welzijn" voert de SGP zijn verkiezingscam pagne, wetend dat moed en kracht, van God gebeden, nodig zijn in het streven grenzen te trekken tegen die machtscon centraties die anders willen en de zon den in wet- en regelgeving willen ver ankeren. De SGP wil land en volk terug roepen naar de erkenning dat God regeert en aan Zijn Wet moet worden gehoorzaamd. De heer Van der Vlies maakte duidelijk dat zijn partij niet wil blijven steken in het veroordelen, maar een daadwerke lijke bijdrage wenst te leveren aan de zorg voor het leven en aan een goed beheer van de schepping. Euthanasie zal minder worden begeerd wanneer een betere thuissituatie wordt gescha pen, waarom de SGP een „zorgverlof' voorstaat voor hen die een stervende willen begeleiden. Drie en een half miljard - uit de ekono- mische groei - wenst de SGP uit te trek ken ten behoeve van de zorg voor het milieu. „Dat alles onder het beding van de gunst des Heeren", zo beleed de heer Van der Vlies, de aanwezigen oproepend tot gebed, in de verootmoediging als de andere, van het heilspoor te zijn af geweken. Diskussie Alhoewel de tijd vorderde werd er toch genoeg tijd genomen voor het beant woorden van vragen. Die waren er, op velerlei terrein, onder andere over de mogelijkheid, de wenselijkheid leek het de vraagsteller, als kleine rechtse par tijen samen op te trekken. De mogelijk heid daartoe zou de heer Van der Vlies, zei hij, een lief ding waard zijn, maar er lijkt te moeten worden volstaan met wat thans wordt gepraktiseerd, waar moge lijk overeenstemming en een zelfde stemgedrag. Het ging in de diskussie kritisch over de toegepaste strafmaat, het drugsbeleid, de landbouwpolitiek en over de vraag waarom de SGP, om het de ander aan te zeggen, consequent geen gebruik maakt van radio en t.v. Het moet gezien worden als een protest tegen de inhoud van vele programma's van de media, gezagson dermijnend, zedenkwetsend en Gods- lasterend. Overigens erkende de heer Van der Vlies dat soms positieve reakties worden ontvangen over de opstelling van de partij wanneer integrale uitzen dingen van kamerdebatten worden uit gezonden. Ook over genetische manipulaties werd een vraag gesteld. „Huiveringwekkend" achtte de heer Van der Vlies ze te zijn wanneer ze bij de mens wordt toegepast, maar ook bij de dieren maande hij tot grote terughoudendheid. Acceptabeler worden de manipulaties met planten al moet ook daarbij worden afgevraagd in In dit gezelschap was de meest aktuele kennis aanwezig om elke vraag over de huidige -, en de te verwachten verkeers stromen te beantwoorden al moest voor alsnog het antwoord openblijven op de vraag waar de hoofdverbinding richting Kanaaltunnel zal worden gelegd. Nóg verklaarde de heer Van den Berg zich wat ongerust over de totale struktuur van de hoofdverbindingen in zuidwest- Nederland. De kamerfraktie is dan ook alert op de ontwikkelingen die zich daarin voordoen. Weliswaar staat de S.G.P. zeer terughoudend tegenover de aanleg van nieuwe wegen, maar alle medewerking zal worden gegeven om de huidige verkeersstromen behoorlijk te kunnen verwerken. Het gezelschap bracht ook een bezoek aan het werk waar ieder de breedte van het tracé opviel. De weg wordt aange legd als Autoweg, maar het tracé biedt ruimte voor uitbreiding tot Autosnel weg. Toen de heer Van den Berg zich wat verbaasde over de samenstelling van de ondergrond uit één meter klei en vier meter veen, had de heer C. Sprong, adj. direkteur gemeentewerken, een even verbaasd antwoord: „Had u hier dan een degelijker grondslag verwacht....?" hoeverre ter ere Gods wordt ge handeld. Sluiting De SGP aanhangers, van het hele eiland gekomen, hadden een goede verkie zingsavond gehad die door ds. Kleiburg uit Oude Tonge werd gesloten. In zijn slotwoord wekte hij, vanuit Ezechiël 2 de SGP politici op, te blijven getuigen tegen een wederspannig en rebellerend huis, hetzij zij horen of hetzij zij het laten zullen. Hen te zeggen: zo zegt de Heere Heere. ^T^'-IIt*"*) Bij voldoende deelname willen wij weer een E.H.B.O.-kursus starten. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u bellen: mevr. S. Melissant, 01876- 632 of mevr. J. Auperié, 01876-620. Het bestuur FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO - COMPUTER en C3 CT ItMMMl^SA^ czi g C3 - Teleloan 01870-684!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1