EIIIVtlDEtl-IIIEUWS Dagboek van een hond Politieberichten Overdenking Met 'n goede verhuizer kunt u rustig gaan slapen De weg naar hui( uit de Heilige Schrift Trouwkaarten Binnenvaart schoonste vervoerder Zaterdag 26 augustus dubbel spektakel in Stellendam Orgelconcert Dirk Jansz. Zwart ■■■■■■■■■■■I Nieuwe EHBO cursus Kruiswerk Zuidhollandse Eilanden flakkee expresse bv VERVOLGVERHAAL 2e Blad VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1989 No. 5826 Verslag van de eerste week bij mijn nieuwe bazen Vrijdag 14 november 1986 Om 10 over 7 werd ik gewekt. Ik voelde me lekker uitgerust en uitstekend in staat om van alles te ondernemen. Ik haalde mijn neus op voor de brokjes maar omdat mijn vrouwtje zich zorgen maakte om mijn welzijn kreeg ik een bordje pap. Nou dat luste ik wel en ik slobberde ere een gedeelte van op. De rest mocht zij hebben. Een heerlijke borstelbeurt gehad en daarna heerlijk in het zonnetje gespeeld. Daar buiten heb ik mijn grote aartsvijand ontdekt, een harig ding, dat met een enorme herrie over het straatje tekeerging. Er zat een lange steel aan en die hield mijn bazin vast. Ik probeerde er als maar achteraan te rennen maar het ding was me steeds te vlug af. Even had ik hem te pakken en toen ben ik er maar bovenop gaan zitten. Hij gaf ook onmiddelijk de strijd op en ging onder steboven op het straatje staan tegen een muurtje. Dat had ik gauw door en ik heb er eens duchtig tegen geblaft. Zo, daar had het ding niets van terug. Moe gespeeld ben ik maar weer als een blok in slaap gevallen en ik werd 's middags weer wakker toen er een bewonderaarster kwam. Ik heb me voorge nomen om in eerste instantie tegen iedereen maar aardig te doen en dat wordt geloof ik zeer op prijs gesteld. 's Middags de schrik van mijn leven gekregen toen mijn vrouwtje me probeer de te wurgen. En ze bleef me maar wijsmaken dat ik braaf was en dat het zo hoorde, maar ze kan me wat. Als een gek ben ik in het rond gaan draaien en toen deed ze de wurgband gelukkig weer af Om het goed te maken serveerde ze me kalkoen met groenten en dat was werkelijk om te likkebaarden. Uit puur genot heb ik mijn bek op haar perzisch tapijt afgeveegd en dat vond ze helemaal niet erg. Mijn liefste speeltje is een piepballetje dat alsmaar kermt als ik er in bijt. Daar kan ik me werkelijk een hele tijd mee vermaken. Ik heb ontdekt, dat als ik aandacht wil, een forse hap in de franje van het tapijt wonderen doet. Het gekke is dat mijn bazin het steeds doorheeft. Ze geeft dan een enorme brul die mijn hondenoortjes doen sidderen en dan laatje het wel. Natuurlijk probeer ik het even later wel weer, want ze moet natuurlijk niet denken dat ik het zo gauw opgeef, maar ik krijg geen kans om er eens lekker een tijdje aan te sabbelen. Gelukkig geeft ze me genoeg dingen waar ik wel in mag bijten en zo blijven we allemaal zeer tevreden. 's Avonds weer heerlijk met mijn baasje gespeeld en zeer tevreden in mijn eigen holletje in slaap gevallen. GOEDEREEDE Aantreffen dood reewild De afgelopen weken zijn er in de gemeente Goedereede enkele reeën dood aangetroffen. De doodsoorzaak was niet meer vast te stellen daar deze al in vergaande staat van ontbinding ver keerden. Het verzoek van de politie is om bij het aantreffen hiervan onmiddel lijk met de politie kontakt op te nemen, daar de mogelijkheid bestaat dat dit ree wild ziek is. Bij snel aantreffen bestaat de kans om de juiste doodsoorzaak te achterhalen. Diefstal/inbraak Vanuit een caravan te Ouddorp werd de afgelopen week enkele kledingstukken ontvreemd. Deze werden later terugge vonden, doch uit een pantalon was de portemonnee met geld verdwenen. Op woensdag 10 augustus werd er in Stellendam in een woning ingebroken. Toen de bewoners thuiskwamen zagen zij drie personen de woning verlaten. Het bleek dat men enkele sieraden uit een kistje had meegenomen. In Ouddorp werd een bus opengebro ken waarna een hoeveelheid drank en snoep werd meegenomen. Dit gebeurde op de Oude Nieuwlandseweg. Op een camping te Ouddorp werd van uit een schuur een hoeveelheid water sportartikelen ontvreemd ter waarde van ƒ900,-. De afgelopen week werd er drie maal ingebroken in de kantine van de tennis vereniging te Ouddorp. Éénmaal werd de toegang verkregen door een ruit in te slaan en de andere keren werd de deur geforceerd. Er werd in alle gevallen snoep en drank weggenomen. In de nacht van 9 op 10 augustus werd vanaf een parkeerterrein aan de Broek- Woensdag 23 augustus bespeelt Dirk Jansz. Zwart het orgel in de Grote Kerk te Dordrecht. Dirk Jansz. Zwart is voor Dordrecht en omgeving geen onbe kende. Elk jaar is hij als gastorganist aanwezig in de concertserie die de Werkgroep Muziek van de Stichting Behoud Grote Kerk te Dordrecht or- ganiseerd. Dirk Jansz. Zwart heeft ook voor dit concert te Dordrecht weer een prachtig afwisselend programma samengesteld dat zeer de moeite waard zal zijn om te beluisteren. Het concert begint om 8 uur. weg te Ouddorp een vrachtauto van het merk DAF ontvreemd. De wagen werd enkele dagen later te Hellevoetsluis teruggevonden. Te Stellendam werd op de carpoolpar keerplaats een personenauto openge broken. Een portierraam werd inge slagen waarna een hoeveelheid gereed schap en enkele cassettebandjes werden meegenomen. Te Goedereede werd bij een motel even eens een personenauto opengebroken, hier werden uit de auto drie mantels ontvreemd. Op de parkeerplaats bij strand Noord werd getracht twee auto's open te breken middels het forceren van het portier- slot. Op het strand te Ouddorp werd vanuit een tas een portemonnee met geld en enkele pasjes ontvreemd. De afgelopen week werden er in de gemeente Goedereede zes fietsen ont vreemd. Tevens werden er enkele fietsen gevonden waarvan de eigenaar nog niet bekend is. Het betreft een groene heren- fiets merk Holland Sport; een bruine herenfiets merk Union; een bruine damesfiets merk Gazelle en een blauwe damesfiets merk Cortina. wij drukken ze vakkundig, vliegensvlug en voor een redelijke prijs drukkerij kranse bv STELLENDAM Het Rode Kruis afdeling Stellendam start vanaf 11 september 1989 met een nieuwe EHBO cursus. Tijdsduur van deze cursus is 14 lesavonden van 2 uur. Voor informatie of inschrijving kunt u zich wenden tot: mevr. P.J. Keyzer v.d. Nieuwendijk, Keijzerstraat 69, Stellendam. Tel. 01879- 2570. In het artikel „Huckepack knoopt de voordelen van trein en auto aan elkaar" in het Jubileummagazine 150 jaar Spoorwegen staat een uitspraak van drs. L.G. Klaassen, hoofd commerciële za ken van NS Goederenvervoer die luidt: „vervoer per rail is de schoonste manier van transport, volgens recent onderzoek zelfs drie keer schoner dan wegvervoer en vier keer minder belastend voor het milieu dan vervoer over water." De Koninklijke Schippersvereniging „Schuttevaer" heeft bij de hoofddirectie van de NS ernstig bezwaar gemaakt tegen deze onjuiste stelling. Uit diverse recente studies blijkt name lijk, dat de binnenvaart de schoonste vervoerder is. Zo is de vrachtwagen negen maal en het spoor IV2 maal meer belastend voor het milieu. In haarbrief van 8 augustus 1989 schrijft de NV Nederlandse Soorwegen ons: „Van deze stellingname nemen wij afstand, in het bijzonder van de gelegde relatie te weten dat het railvervoer vier maal minder belastend voor het milieu zou zijn dan het vervoer over water. Dit is onjuist. Wij betreuren uiteraard de begane onzorgvuldigheid." Een veilige schuilplaats (1) „Die in de schuilplaats des Aller- hoogsten is gezeten, die zal vernach ten in de schaduw des Almachtigen Psalm 91 vers 1 In een oorlog spelen schuilplaatsen een belangrijke rol. Velen die d eoorlog heb ben meegemaakt, weten van een korter of langer tijd verblijf in een schuilplaats af. Bij beschietingen en bombardemen ten zocht men er veiligheid en dek king.... Toch gaven zij niet altijd afdoende bescherming.... Er is in deze wereld maar één absoluut veilige schuilplaats. Dat is de plaats waarvan de dichter spreekt. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is geze ten, die is veilig en geborgen. De dichter van deze psalm is onbekend. Maar uit de inhoud blijkt wel dat hij een gelovig, godzalig dichter is. Zijn spraak maakt hem openbaar.... Genadewerk kan niet verborgen blijven. De Heere heeft gezegd: „Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof ver tellen". Het werk des Heere wordt zicht baar in onze handel en wandel, in onze woorden en daden.... Dat is ook bij deze dichter het geval. De Heere is voor hem een schuilplaats. Wat een schuilplaats is en welke funktie zij heeft, is voor iedereen duidelijk. Er zijn er overgebleven uit de oorlog en in de vijftiger jaren zijn er weer nieuwe ge bouwd. Het zijn plaatsen waar men zich in tijden van gevaar verbergt. Een schuilplaats herinnert dus aan de zonde. In het paradijs waren er geen schuilplaatsen of begraafplaatsen. Oor log, leed en verdriet werd er niet gevon den. Adam woonde niet in een burcht, maar in een heerlijke hof Alles ademde daar vrede, rust en harmonie. De wolf verkeerde daar met het lam, de luipaard was in de nabijheid van de geitebok. Neen, angst, gevaar en dood werd daar niet gevonden. Maar door de zonde is alles zo anders geworden. Dat is onze schuld, daar hebben wij voor gezorgd. Wij hebben niet alleen onszelf in een nameloos diepe ellendestaat gebracht, maar ook de rust, vrede en harmonie in de schepping verstoord. Neen, de zondeval is niet onder woor den te brengen. We hebben God ver toornd, onszelf gebracht onder het voniiis des doods en de glans en heer lijkheid van de schepping doen ver bleken. Met de zonde kwamen de gevaren, de haat, de vijandschap en daarmee de behoefte aan schuilplaatsen. Als Adam na de zondeval hoort dat de Heere tot hem komt, zoekt hij een schuilplaats, verbergt hij zich. De mens wordt bang voor God en ook voor elkaar, omdat de liefde en het vertrou wen niet meer gevonden worden. Wij verkeren in gevaar. Er zijn machten die ons leven bedreigen. Psalm 91 noemt er een aantal. Er is de strik des vogelvan- gers, de pijl die des daags vliegt, de pesti lentie die in de donkerheid wandelt. Daar is het gevaar van te struikelen en van de giftige slangebeten. En naast de gevaren die ons leven bedreigen, zijn er de gevaren die het op onze ziel gemunt hebben. Satan tracht de mens in het verderf te storten. Er zijn de geestelijke boosheden in de lucht. Er is de dood die ieder ogenblik wenkt. Geen ogenblik zijn we meer ons leven zeker. En als we weggenomeni worden, hoe zal het dan zijn? Kunnen we dan Hem ontmoeten. Die buiten Christus een vertoornd God is, bij Wie niemand wonen kan? Die zó rechtvaar dig is, dat Hij de schuldige niet zal en kan onschuldig houden.... O, bedenk toch, dat voor die toom geen enkele door ons gemaakte schuilplaats veiligheid bieden kan. Bent u daaraan ontdekt? Dan wordt ook de levensvraag geboren naar een middel ter ontkoming. Neen, van nature heb ben we aan een schuilplaats geen be hoefte. Maar als de Heilige Geest ons leert in welke gevaren we ons bevinden, wordt de smeekbede geboren: „Heere! waar vind ik een schuilplaats?" In de wereld is die niet te vinden. Maar in Zijn onbevattelijke genade en barm hartigheid heeft de Heere voor een schuilplaats gezorgd. Die Schuilplaats is God! Hij wijst Zichzelf als Schuil plaats aan.... Dat geheim moet de schuldige zondaar verklaard worden. Hoe kan de Rechtvaardige en vlekke loos Heilige tegelijkertijd Schuilplaats zijn? Het is omdat Zijn Zoon aan het recht des Vaders heeft voldaan. Ja, Hij is door de Vader tot Schuilplaats aangewe zen. Van Hem staat geschreven: „Die Man zal een Verberging zijn tegen de wind en een Schuilplaats tegen de vloed!" En veiliger Schuilplaats is er niet. Hij vermorzelde de kop van satan. Hij droeg de toorn Gods voor Zijn Kerk voor eeu wig weg. Hij baande een weg naar het Vaderhart. Alle smarten en benauwdhe den zijn op Hem geweest. Alle ziekten heeft Hij gedragen. Er is geen leed of Hij heeft het gepeild. In Hem is er nu beschutting en veilig heid. Veiligheid voor die pijl op de dag en de pestilentie in de nacht. In die Schuilplaats is er geen gebrek aan voed sel, want Hij is het Brood. O, gelukkig die jongere of oudere die dié Schuilplaats mag vinden. Hij zal ver nachten in de Schaduw des Almach tigen. Een schaduw is aan een zaak of persoon gebonden. En zoals een kind in de scha duw van vader of moeder kan staan, zo is de Heere heel nabij met Zijn almacht, ontferming en beschermende vleugelen bij hen die Hem vrezen. Zoals een kloek haar kuikentjes onder de vleugelen neemt, zo worden die toevluchtzoekers in die Schuilplaats bedekt. Ja, zoals Israël veilig was achter het bloed, zo is er in Zijn Schaduw veilig heid, rust en vrede. (wordt vervolgd) ds. B. van der Heiden afd. Middelharnis-Sommelsdijk Dit najaar starten we een gespreksgroep voor ouders van zuigelingen (0-2 jaar). Wilt u luisteren of meepraten over de verzorging/opvoeding van uw zuigeling, geef u dan op vóór 1 september bij de wijkverpleging of telefonisch tussen 13.00 en 14.00 uur via tel.nr. 2300. De gespreksavonden zijn op 14, 21, 27 september en 4 oktober. We beginnen om 20.00 uur. op zaterdag 26 augustus aanstaande hoopt de chauffeursvereniging „Flak kee" weer haar jaarlijkse chauffeursdag te organiseren. Deze dag staat altijd bol van de aktiviteiten voor leden en belang stellenden. Het is een dag waar voor jong en oud wat te beleven valt. Deze dag zal er echter een dubbel spektakel te zien zijn in Stellendam want naast de bekende behendigheidswedstrijden waar de chauffeurs elkaar op de centi meter moeten bestrijden en het manoe- vreren met de soms achttien meter lange combinaties, is er dit jaar ook het geweld te zien van de krachtinspanning welke een tiental Flakkeesse geweldenaars gaat leveren in de strijd om de titel sterk ste man van Flakkee. Deze mensen gaan de strijd aanbinden op diverse onderdelen waarvan we noe men vrachtwagen trekken, auto tillen, bankdrukken, boomstamheffen. Het is de vijfde maal dat de stichting deze wed strijd organiseert en de eerste maal dat dit in samenwerking met de chauffeurs- vereniging gebeurt, verder maken de Rabobank Middelharnis, loodgieters bedrijf Rijmi en Jongerius onroerend goed het evenement sterkste man van Flakkee mogelijk. Naast deze twee onderdelen zijn er uiteraard nog meer dingen te beleven op Stellendam deze dag, voor de dames is er een speciale baan voor het behendig- heidsrijden, dit gebeurt dan wel niet met een truck maar met een personenwagen. Uiteraard is ook aan de jeugd gedacht. Tweewielercentrum Middelharnis Hoek Hoflaan/ Schoolstraat 01870-3332 voor hem is er weer een gratis luchtkus- sen en ook zij kunnen hun rijvaardig heid tonen in de tradskelters. Tevens is er voor klein en groot een uit gebreid randgebeuren om zich te verma ken, er is een barbeque en een viskraam en een terras om wat te drinken. Ook zullen er een aantal dealerbedrij- ven uit de regio vertegenwoordigd zijn met een demotrekker en oplegger waar mede proef gereden kan worden. Verder zal er een baan zijn waarin ploegen van sterke mensen een truck over deze baan zullen duwen en zal er een banden quiz zijn. De behendigheidswedstrijden in Stel lendam zijn een voorronde voor het Nederlands Kampioenschap van 1990, tevens kunnen een aantal leden van de chauffeurs vereniging er gelijk al wat trainingservaring opdoen voor het Ne derlands Kampioenschap van 1990 dat op 2 september aanstaande in Gronin gen wordt gehouden. De vooruitzichten beloven een dag te geven waar veel spanning en inspaning te zien zal zijn, maar waar ook aan ont spanning geen gebrek zal zijn. De behendigheidswedstrijden beginnen om 9.00 uur en duren tot 17.00 uur en de wedstrijd voor de sterkste man begint om 10.30 uur en de prijsuitreiking hier van zal om 16.30 uur zijn. Het geheel vindt plaats op het parkeerterrein van de Haringvliet Expo in Stellendam. Jan Knape Mzn. -26- Niet uitgegeven manuscript, beschikbaar gesteld door M. A, Knape „Dat hawe ik je al meer as eens gezeid... Mar vorders: wat joe doet is goed, 't is tenslotte joe femielje." Ze aarzelt nog altijd. Hij denkt aan zijn moeder, die zo nadrukkelijk haar wil heeft te kennen gegeven. „Het is mis schien beter azze m'n de jongens en meisen mar vraege. En laede m'n dan moeder oak mar mee laete gaen. Je weet, ze staet er zo op!" Ze kijkt hem onderzoekend aan, ze wil van hem weten of hij dit alles uit berekening zó zegt. Het is duidelijk: als ze met hun beiden gaan, dan kan Willem z'n moeder niet mee, en de bode en de diender zijn de getuigen. En als er broers en zus ters worden meegenomen, dan kan de moeder niet worden thuis gelaten. Maar als Willem bere keningen van dien aard gemaakt heeft is het niet op zijn gezicht te lezen. Betje zegt: „'t Zal mis schien toch wel een beetje raor staen, eh, zoamar mit z'n beidjes." Hij gelooft het ook, hoewel hij het een paar dagen geleden volstrekt niet vreemd vond, „omdat d'r moeder pas dood was." Zelfs de kosten, die het gewijzigde plan noodzakelijk met zich zal bren gen, schijnt hij ditmaal niet te achten. Zo worden ze het samen eens om het advies van de dominee op te volgen. Willem stelt in een hel der licht hoe verstandig het genomen besluit is: „Veronderstelt, dat er es een kwam te sterven, zou je er je leven lang geen spiet van hawe as je kwaeje vrinden gebleve was! Of as je zelf es wat over kwam; het zou wat weze, as je daer in je leste oagenblikken an dienke mos!" Het maakt Betje zo erg van streek, dat ze begint te huilen: „Hoe heit het toch zoa vaorre kenne komme.... Had ik mar wiesder geweest en niks gezeid!" Willem sust: „Nah, nah, ellè, aolles is noe weer goed." Maar alles is nog niet zo goed als Willem het zich voorstelt. Dat blijkt in het vervolg, als ze gaan overleggen wat er gedaan moet worden om het genomen besluit uit te voeren. Ze zien leeuwen op de weg, Betje verliest bijna de moed en ze vraagt: „Zoue m'n 't mar niet doeë zoa azze m'n 't eerst van plan wazze." Hoe meer Betje de moed verliest hoe meer Willem in zijn voornemen volhardt. Willem is nog nooit voor leeuwen bang geweest als zijn moeder bij hem is. Betje heeft gelijk, het is niet gemakkelijk. Ze zullen zelf de broers en zusters dienen te vra gen, het kan niet aan een ander worden over gela ten. Willem trekt er een lering uit: „'t Is beter om geen ruzie te maeken, dan hoef je laeter geen goeie vrinden te worren." Hij stelt voor, dat ze het eerst naar Jaap zullen gaan. Ze knikt. Bij Jaap worden ze zeker met open armen ontvangen, die zal doen of er niets gebeurd is. En dan naar Mariet. Als ze bij Mariet komen zal die van aandoening beginnen te huilen, Mariet zal Betje om de hals vallen met veel mis baar, er moet zeker water in de keuken worden gehaald. Het zal zenuwschokkend zijn, maar zulke gebeurtenissen zijn wel om te overleven. Bij Francien zullen de strubbelingen beginnen. Francien is koppig, ze zal erg lelijk doen en nau welijks willen spreken. Francien zal niet bijvallen voordat er van hun kant schuldbelijdenis is gedaan. Betje komt er tegen op, want ze voelt vol strekt geen schuld. Ze heeft alleen een groot ver driet om de twist, die moeders kinderen tot elkanders felle vijanden heeft gemaakt. Ze ruzie- zoekt tegen Willem alsof ze reeds met Francien bezig is: „Het lei niet an ons, wiele hawe heulje niks in de weg geleid... Moeder had gezeid, dat het zoa mos!" Ze windt zich op, ze schreeuwt aldoor harder, Willem tracht te kalmeren: „Mens, ik hawe toch noait gezeid, dat het aores was!" „Nee, dat weet ik wel... Mar joe wil mit aoUe geweld naer heulje toe, en ik zegge: laede ze eerst komme!" Ze is het spoor bijster geworden. Willem is nog op de goede weg: „Ik zegge mar: kwaed worre is niks, mar kwaed bluuve, dat deugd niet den domenee heit geliek... En azze m'n noe mit moeder ook nog kwaeje vrinden worre dan legge m'n mit heel de femielje overhoap..." En de ontvangst bij Francien is misschien nog vriendelijk vergeleken bij hetgeen hen bij Kees te wachten staat. Kees is een onbesuisde driftkop. Ze lopen het gevaar om buiten de deur gezet te wor den voordat ze met hun boodschap voor de dag kunnen komen. Kees zal hebben onthouden wat Willem zich onnadenkend heeft laten ontvallen: „Je hoef noait bie m'n in de deure te kommen!" Willem komt er diep van onder de indruk, hij zucht er van. „Den eenen of den aoren zal toch wiesder motte weze... Ik wille graeg minderman weze as 't noadig is." „Mar schuld bekenne as ik geen schuld hawe, dat doe ik niet", zegt Betje vinnig. Hij knikt traag met zijn hoofd, hij probeert uit te vinden of er aan hun kant soms ook schuld is. Het zou goed zijn als er enige schuld was. Na een poos zegt hij: „Ik hadde dat niet zoa driftig motte zegge: Je hoef noait bie m'n in de deure te kommen." Het is misschien iets, dat tot de verzoening kan medewerken. Het geschil wordt gemakkelijker bijgelegd dan iemand had durven hopen. Zelfs Francien neemt met een halve schuldbekentenis genoegen, ze schrijft de komst van Willem en Betje toe aan een gevoel van ongelijk aan hun kant en ze neemt dat voor de andere helft. Kees is toevallig in een goede luim, zijn vrouw zegt van hem: „Hie is driftig of gek, je ken noait van te voren zegge hoe je 'em heit." Het is een goede eigenschap onder deze omstandigheden. Hij zegt vrolijk: „Je briengt het er tot dusvaorre beter of as wielle in d'r tied." Zijn vrouw krijgt er een hoogrode kleur van en scheldt: „gekke vent, mo' je dat noe nog ophaele. Je moe der heit er verdriet genog van gehad da' m'n moste gaen trouwe." Ze geeft liefderijk alle schuld aan haar echtgenoot: „ik wazze nog een kind." De berekeningen, die ze gemaakt hebben met betrekking tot Mariet, komen tot in onderdelen uit. Mariet is altijd zichzelf gelijk en het is geen kunst om te profeteren hoe zij zich onder zekere omstandigheden gedragen zal. Ook het glaasje water komt er bij te pas. Als het niet voldoende helpt zegt d'r man: „ik zal je een klap op je toote geve, mo'je op rekene. Je Heken wel nie wies." Het is een aardige vondst van Betje om te soebatten: „Och, je mot toch niet zoa hard tegen d'r weze." De mare van de gesloten vrede dringt zelfs tot de wereldstad Rotterdam door. (wordt vervolgd) Voorstraat 13, 3245 BG Sommelsdijk Tel. 01870-2275. Lorentz 1 3241 LX Middelharnis Tel. 01870-2188 A Cricketpad 15 3223 EA Hellevoetsluis Tel. 01883-20016 Kreeftstraat 36 4301 ZD Zierikzee Tel. 01110-13163 Ij Wielsingel 24 3261 VJ Oud-Beijerland Tel. 01860-13624 l^l^l^l^l^l^lf.lf^^.lf.l^l^l^,^l^:^,f^^l^J^l^^.l^l^:^^l^l^J^l^l^l^l^4.l^]^l^4l^4.l^)^l^l^J^l^l^^l^l^l^l^l^l^l^4l^

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 5