1000-ste aansluiting op AGROTEL; coöperatief videotexnetwerlc groeit als l(ool! MobilQ Geref. predt. dr. A. W. Meeder plotseling overleden Orgelconcert in Brielle ll?l"l.s^ /399r MERCEDES 01877-1309 VERWERS auto's Rally Formula Garage Knöps B.V. flckmiSieniaa Citroen-Hesselink MUS Dirksland Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee l Woord en Daad-berichten 62e Jaargang ^- S:"-: "^Viv'-■"--'■'' VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1989 No. 5824 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11.50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 AGROTEL is het coöperatieve kommunikatienetwerk in de landbouw dat zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld tot een uitgebreid informatie systeem over het hele land. AGROTEL is begonnen in Dronten bij de toen malige coöperatie ALKO. In november 1987 is daar het kommunikatie- projekt ALKOTEL opgezet om de leden/afnemers onder andere snel van aktuele informatie te kunnen voorzien. Door de succesvolle ervaringen met ALKOTEL hebben zich ondertussen ook andere CEBECO-HANDELS- RAAD coöperaties aangesloten. Gezamelijk hebben de deelnemende coö peraties zich verbonden in het project AGROTEL voor het ontwikkelen en exploiteren van een landelijk datanetwerk voor de landbouw. Onlangs heeft de duizendste agrariër zich opgegeven voor een aansluiting. Ter gelegenheid hiervan is op 10 augustus deze aansluiting officieel uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in Goes waar Ir. D. Luteijn, voorzitter van CEBECO-HANDELSRAAD te Rotterdam, de toegangsnummers voor AGROTEL overhandigde aan de heer Adr. van Berp.eijk uit Hekelingen. Organisatie van AGROTEL De initiatiefnemers tot het opzetten van AGROTEL zijn vertegenwoordigd in een overleggroep die in principe het beleid uitstippelt van AGROTEL. De deelnemende informatieleveranciers behouden daarbij overigens wel hun eigen identiteit. Coöperaties die zich later aansluiten kunnen gebruik maken van de reeds aanwezige kennis en apparatuur. Het voordeel hiervan is dat men dire kt in de rijdende trein kan stappen zonder alle opstartproblemen opnieuw tegen te komen. De landelijk centrale organisa tie is gevestigd in Dronten, waar de vol gende twee onderdelen met name verzorgd worden: 1 Beheer centrale computer: In Dronten is de centrale computer geplaatst waar in principe de informatie van alle coöperaties aanwezig is en waar de aangesloten gebruikers naar toe bel len. Nieuwe ontwikkelingen en uitbrei dingen hoeven door deze centralisering maar één keer plaats te vinden. Dit is met betrekking tot de kosten (zowel aanschaf- als personeelskosten) uiter aard aantrekkelijker dan wanneer ie dere informatieleverancier zijn eigen „host" aanschaft. 2 Verzamelen landelijke informatie: Vanuit het hele land wordt informatie verzameld te ondersteuning van de informatie-voorziening naar de gebrui kers. Dit zijn meestal informatieleve ranciers die achtergrondinformatie kunnen leveren voor de beleidsvoering, zoals het KNMI en de markt- en beurs berichten. Doch dit kunnen ook infor matieleveranciers zijn die geen recht streeks kontakt hebben met de boeren, maar de informatie aan de coöperaties leveren. Deze kunnen dan zelf beslissen of de informatie doorgegeven wordt aan de AGROTEL-gebruikers. Een voorbeeld hiervan is CEBECO- HANDELSRAAD te Rotterdam met haar verschillende afdelingen. Daarnaast is er per regio een organisatie aanwezig op coöperatie-niveau. Hier vindt de uiteindelijke voorlichting en verkoop naar de boeren toe plaats. Dit betekent dat de aanwezige buitendienst mensen de benodigde begeleiding kun nen verzorgen. De regionale informatie wordt door de coöperatie verzameld en ingevoerd in de AGROTEL-computer. Doordat er met een centrale host wordt gewerkt kan de regionale informatie op eenvoudige wijze tussen de coöperaties uitgewisseld worden. Het beleid is er primair op gericht om de gebruiker van AGROTEL snel informa tie te kunnen leveren die hij kan gebrui ken bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoe ring. Deze informatie wordt door de deelnemende coöperaties geleverd. Daarnaast kunnen ook andere bedrij ven en instanties informatie leveren om bovenstaande informatie verder te onderbouwen. Deze vorm van datakommunikatie wordt vaak gebruikt als eerste kennis making met de automatisering in de landbouw. AGROTEL is dan ook in veel gevallen een eerste aanzet tot ver dere interesses in de automatisering. Hoe werkt AGROTEL? Het oproepen van videotexinformatie wordt gekenmerkt door een grote mate van gebruikersvriendelijkheid. Om de informatie in AGROTEL te kun nen raadplegen zijn twee handelingen nodig: het bellen naar de databank en het intoetsen van het persoonlijke toegangsnummer. De informatie kan geraadpleegd wor den met behulp van een personal com puter of met een videotexterminal. Deze apparatuur wordt door de deelnemende coöperaties geleverd. Bij een videotex terminal moeten bovenstaande hande lingen om verbinding te maken hand matig uitgevoerd worden. Het voordeel van een personal computer is dat één en ander automatisch gebeuren kan. Een computer heeft bovendien het voordeel dat hij voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden: bedrijfsregistratie, procesbesturing, tekstverwerken, tele- software (een steeds belangrijker wor dende manier van telecommunicatie) enz. Wanneer de gebruiker zich bekend heeft gemaakt aan het systeem, verschijnen er op het welkomscherm enkele medede lingen voor hem/haar, zoals: wanneer er voor de laatste keer kontakt gemaakt is, of er post voor hem/haar is en tevens algemene mededelingen van de sys teembeheerder (bijvoorbeeld dat er vanaf een bepaalde datum informatie van een nieuwe informatieleverancier in het systeem aanwezig zal zijn). Nadat de post gelezen is, kan de gewen ste informatie opgezocht worden. Dit kan op drie manieren gebeuren: - door middel van het maken van een keuze op een menupagina - door direkt het gewenste paginanum mer in te toetsen - door in de rubriek „nieuwe informa tie" de meest aktuele informatie op te vragen. Laatstgenoemde rubriek is in het sys teem gebouwd om te voorkomen dat men iedere keer het hele systeem door moet kijken om de nieuwste informatie te kunnen raadplegen. (vervolg binnenzijde) SPECIALE WEEKAANBIEDING OP= OP J.V.C. XL-E300 Een compact disc-speler van een Topmerk. Adviesprijs 549,- NU Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt Middelharnis Telefoon 01870-2222 voor alle taxaties o.g. l C RENAULT-dealer voor Verkoop -I- Service 01871 - 1662 X Verkoop na J7.00 uur: t C. Breen, 01878 - 2496 J DEN BOMMEL In de vroege morgen van woensdag 9 augustus 1989 is in zijn slaap overleden, de gereformeerde emeritus predikant dr. A. W. Meeder, echtgenoot van mevrouw S. M. Meeder-Geleijnse en wonende Schoolstraat 13 te Den Bommel. Albert Willem Meeder werd op 17 juni 1925 te Rotter- im geboren en heeft dus de leeftijd van 64 jaar bereikt. Het huwelijk van ds. en mevrouw Meeder-Geleijnse werd op 19 mei 1953 te Doetinchem voltrokken. Na zijn vooropleiding te Rotterdam vervolgde ds. Mee- dT zijn studie theologie aan de Vrije Universiteit (V.U.) te Amsterdam. Zijn eerste gemeente was Spijkenisse waar hij op 21 oktober 1951 tot predikant werd beves tigd. Op 21/23 september 1957 volgde 's-Gravenhage- Loosduinen. Vervolgens nam ds. Meeder een beroep aan naar 's-Gravenhage-Escamp, waar hij op 1 septem ber 1961 intrede deed. Op 10 november 1963 verwisselde hij de stad voor het platteland en werd predikant van Ooltgensplaat, na bevestiging door de consulent ds. J. Noordhof van Den Bommel. Door een combinatie van Ooltgensplaat met Den Bommel werd ds. Meeder predi kant van beide gemeenten. Op 12 januari 1969 volgde zijn bevestiging te Den Bommel. Wegens zijn gezond heid werd ds. Meeder op 1 oktober 1976 emeritaat verleend. Studie was een van zijn geliefste bezigheden en door zijn emeritaat wist ds. Meeder ondanks zijn zwakke gezondheid toch de graad van doctor in de theologie te behalen. Prof. Van Toorenenbergen Op donderdag 21 januari 1988 promoveerde ds. Meeder aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het kerkhis torisch onderwerp „Johan Justus van Toorenenbergen, meer dan een atleet van historiën". Als promotor trad op Prof Dr. C. Augustijn, verbonden aan de V.U. Professor Van Toorenenbergen, waarover dr. Meeder een heel interessant boek schreef, was een bekwaam kerkhistori cus, die in 1903 overleed. Deze professor kreeg bekend- heit door zijn bijzonder grote kennis van de Neder landse kerkhistorie; speciaal Mamix van Sint Alde- gonde had zijn grote liefde. Vooral voor de liefhebbers van de 19e-eeuwse Kerkgeschiedenis werd het boek van dr. Meeder aanbevolen. Van de overleden dr. Meeder mag gezegd worden dat hij veel werk van zijn preken, lezingen en toespraken maakte. Bijv. bij begrafenissen wist hij de overledenen raak en op de juiste wijze te typeren. Toen hij nog in actieve dienst was werden zijn berichten in het „Cen traal Weekblad" over en uit zijn gemeenten Ooltgens plaat en Den Bommel altijd met grote interesse gelezen. Een grote mensenkennis gepaard gaande met enig humor kwam in zijn pennevruchten openbaar. Wat het voornaamste was: de verkondiging van het Evangelie van onze Heere Jezus Christus stond cen traal. De weeksluitingen in „Ebbe en Vloed" te Oude Tonge, die dr. Meeder op beurt nog regelmatig ver zorgde getuigen hier ook van. Onze deelneming gaat uit naar zijn echtgenote mevrouw Meeder die alleen achterblijft. Heden vrijdagavond van 7 tot 8 uur en zaterdag na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het gebouw „Bij de Bron", naast de Herv. Kerk. Zaterdag is er om 10.15 uur een rouwdienst in de Geref Kerk te Den Bommel, waarin zal voorgaan de plaatselijke gerefor meerde predikant drs. W. Velema. Om 11.00 uur zal de begrafenis plaats vinden op de Alg. Begraafplaats te Den Bommel. Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Orgelconcert Herman van Vliet Nieuwe Kerk Middelburg Het voorlaatste orgelconcert van de zo meravondserie die door de Stichting Or gelcentrum in de Nieuwe Kerk te Mid delburg wordt georganiseerd, zal plaats vinden op dinsdag 22 augustus en wordt gegeven door Herman van Vliet. Deze, in 1941 geboren musicus, studeer de aan het Utrechts Conservatorium bij Stoffel van Viege en Cor Kee, alwaar hij in 1965 het einddiploma „Solospel" behaalde. Intussen was hij reeds benoemd tot or- ganist van de Grote Kerk te Bode graven. Hij bekwaamde zich verder met het vol gen van Interpretatie-cursussen bij Fei- ke Asma en Cor Kee. Tegelijkertijd ont wikkelde hij zich door bestudering van de 01 gelcultuur tot een veelzijdig vertol ker van orgelcomposities. Naast die van de 19e eeuw in het algemeen, toonde en toont hij belangstelling voor de Franse Symphonische orgelkunst van Guil- mant, Vieme, Widor en Dupré. Daarom nam hij gedurende een aantal jaren deel aan de Internationale Meestercursus voor Muziek te Zurich, alwaar Jean Guillou zijn (laatste) leermeester was. Het programma dat zal worden uitge voerd luidt: Aria en Koraal Ps. 116, W. v.d. Panne; Triosonate no. 3, J.S. Bach; The Entry of the Queen of Sheba, G.F. Handel; Offertoire, E. Batiste; Scher zando en Andante cantabile uit Symph. no. 4, Ch.M. Widor; Variaties over „America", Ch. Ives. Besloten wordt met een koraalimprovi satie, H. van Vliet. Aanvang 20.00 uur. MELISSANT Hervatting repetities „Vaya con Dios" en „Lenteklokjes" Het Chr. Gem. Koor „Vaya con Dios" begint D.V. donderdag 17 aug. weer met de repetities. Wij repeteren in het „Ontmoetingscen trum" achter de Ger. Kerk aan de Nieu weweg. Aanvang 20.00 uur. We willen alle leden, maar ook ieder die graag zingt en geen lid is van ons koor, harte lijk welkom heten. Ook het kinderkoor „De Lenteklokjes" begint 17 aug. om 7 uur tot kwart voor acht. Jongens en meisjes van het koor, breng allemaal iemand mee. Want jullie weten, zingen maakt blij! We repeteren allen onder leiding van Abram Be- zuyen. Voor inlichtingen tel, 01877- 2419. Het bestuur Het boeiende van de serie orgelconcer ten, die deze zomer gehouden wordt in de Sint Catharijnekerk in Brielle is ook, dat er naast het optreden van jonge talentvolle organisten, elke keer weer een ander deel uit een belangrijke stijl periode van de orgelmuziek wordt be licht, zodat er een gevarieerd geheel ontstaat, waarbij de orgelmuzieklief hebbers met een voorkeur voor welke componist of stijlperiode dan ook, volle dig aan hun trekken komen. Het concert van maandagavond 31 juli j.l. door Henk G. van Putten, organist te Kapelle (Zld.) bestond uit een pro gramma met enkele „beroemde" wer ken, zoals de toccata en fuga in d-moll van J. S. Bach en het altijd weer indruk wekkende orgelkoraal „Schmücke dich, o liebe Seele", eveneens van Bach. Maar men kon ook genieten van zelden gespeelde werken n.l. „Preludio pro Organo pleno" van J. Chr. Kittel, (één van Bach's laatste leerlingen) waarmee het concert werd geopend. OUDDORP Afgelopen dinsdag namen maar liefst 340 mensen deel aan de fietspuzzel- tocht, die door de fam. Pikaart/Grinwis en Klepper werd georganiseerd. Inclu sief het wafelbakken bracht deze aktie het prachtige bedrag op van 1406,-. Het Woord en Daad-comité wil allen die dit weer mogelijk maakten hartelijk danken. Steeds staan we weer versteld van de enorme inzet en de bedragen die in Ouddorp bij elkaar gebracht worden. In Hervormd Ouddorp waren we per ongeluk vergeten het bedrag van de sponsorloop van Ali op 't Hof, Wilma en Janneke Grinwis en Ineke van Erkelens te vermelden. Zij liepen maar liefst ƒ671,25 bij elkaar door hun rapport halen. In totaal heeft het D.R.M, project van Dr. Tanis nu 19861,10 opgebracht. Door het houden van de bloembollen en oliebollenmarkt hopen we dit aan te vullen tot de begeerde 25000,-. Dhr. Prins van de Groenendijk heeft de V.V.V.-bon gewonnen. Tenslotte willen we u nog meedelen dat de visstand op de Delta-Flora ongeveer ƒ3000,- opleverde. Allen die hieraan meehielpen tevens hartelijk bedankt, maar in het bijzonder toch wel een woord van waardering voor dhr. Men- heere uit Melissant, die middenin de verhuisdrukte toch nog kans zag dit gebeuren te organiseren! Voorts een (uw verslaggever onbekende) heel mooie koraalbewerking van Otto Dienel (1839-1905) over „Wer nur den lieben Gott lasst walten". Dit wer door van Putten zeer smaakvol geregistreerd. De koraalmelodie met de Eoline, het bij de orgelrestauratie weer in ere herstelde „Kam"register, dat vooral in het lagere register zo fraai klinkt. De mooie bege leiding en omspeling met licht fluitstem- men maakten één en ander tot een prachtig klinkend geheel. Goed in z'n element voelde Henk G. van Putten zich toch ook wel in de uitvoe ring van de Passacaglia uit de Sonate no. 8 van Rheinberger. Het thema hiervan doet qua ritme (en soms even de melo die) wat denken aan het thema van Bach's Passacaglia. Het werk kreeg van de organist een prachtig geregistreerde en daardoor boeiende en klankrijke vertolking. De affiniteit van Van Putten tot de romantiek kreeg voorts nog duidelijk gestalte in de uitvoering van (en op dit orgel voortreffelijk klinkende) composi ties van franse componisten: van Vieme „andantino"; van Alex. Guilmant twee delen uit de vierde sonate en van C. Saint-Saëns „Pro Defunctis". Tot besluit van het programma klonk „Litanies" van de franse componist en organist Jehan Alain. De door de ro mantische klanken misschien wat „ver wende" oren moeten bij een dergelijk werk even omschakelen, omdat het wel eens wat „dissonant" klinkt. In de kathe drale ruimte van de Sint Catharijnekerk komt dit enigszins moderne werk na tuurlijk optimaal tot zijn recht. Het dankbare publiek beloonde Henk G. van Putten voor zijn prachtige spel terecht met een stevig applaus, wat de organist deed besluiten tot het spelen van een toegift n.l. van dezelfde compo nist het prachtige, verstilde „Choral Dorien". De orgelmuziekliefhebbers hebben nu blijkbaar de weg naar de Sint Catharij nekerk gevonden. Na een wat aarze lende toeloop in de eerste concerten, waren er ditmaal, evenals twee weken geleden, een verheugend aantal toe hoorders aanwezig. Het eerstvolgende concert op maandag 14 augustus belooft weer een muzikale belevenis te worden. De jonge Rotter damse organiste Margreeth C. de Jong zal dan het Kam-orgel bespelen. Aan de Schola Cantorum in Parijs behaalde ze reeds de Prix de Virtuosité met maximale waardering. Orgelwerken zullen we horen van o.a. Bruhns, Telemann, Buxtehude, Widor en Karg-Elert. vooralle zcfteriieul! VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER IJ^..|J||J»M«| t=J C=> CJ CD CJ C3 I 35 - MoieiMeg - Otidüo-p - Teleloon 01BT3.I6I2 er S}20 'tliaal Renesse P'inlshop Hogeioom 172- Teleloon 0'>16-2-!00 'iliaal SommelsOiik WesWr^heelslraat 3 - SommeJsflTjk - Telefoon 01870-68^ t.J^l^*l^l^>^J^4^**l^l^J^^l^4.l^ 4-* Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1