Toeristische autoroute Goeree-Overflakkee Leasing 01877-1309 fianti^eman htubreéMse KIEVIT WARMTE Tweede dia-avond over Ouddorp door de heer Cees van der Bok Citroen-Hesselink Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Drukpers voor Tsjechoslowaakse kerken Orgelbespeling Bram Beekman Nieuwe Kerk lyiiddelburg Orgelconcert Lucas Lindeboom in de Grote Kerk te Maassluis ZOMER OPRUIMING Rommelmarkt in Dirksland (^SC-(iSS\ 62e Jaargang VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1989 No. 5822 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01^70 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Op zijn jubileümdag beloofde het Nederlands Bijbelgenootschap dr. Jiri Lukl, de secretaris van het bijbelwerk in Tsjechoslowakije, geld bijeen te bren gen voor een drukpers. Daarop zullen per jaar minstens 250.000 bijbels ge drukt worden. Zo zal de bijbelvoorzie ning in dat land voortaan geregeld zijn. Het Bijbelgenootschap heeft de hulp ingeroepen van Nederlandse kerken en christelijke organisaties om dit jubi- leümproject te verwezenlijken. Ge vraagd wordt om voor dit doel extra collectes en acties te organiseren. Onge veer 700.000 gulden is nodig. Kerken en bijbelgenootschappen heb ben al eerder drukpersen geschonken aan drukkerijen in Hongarije en Polen waardoor in die landen een regelmatige bijbelproduktie op gang is gekomen. Opdrachten voor bijbels worden nu bij voorrang afgehandeld. De bijbelgenootschappen zonden de Tsjechoslowaakse kerken jaarlijks vijf tig- tot honderdduizend bijbels, maar invoervergunningen werden onregel matig verstrekt. Door in Tsjechoslowa kije zelf te gaan drukken, wordt een regelmatige levering mogelijk en bespa ren de bijbelgenootschappen zich geld dat in de Derde Wereld, waar de vraag toeneemt, gebruikt kan worden. Wel zal het voorlopig nodig blijven om papier te leveren, omdat in Tsjechoslo wakije onvoldoende geschikt papier gemaakt wordt voor het drukken van bijbels. Giften voor dit doel kunnen gestort wor den op giro 30 04 82 van het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem onder vermelding „Bijbelpers". voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland Het achtste concert van de zomeravond serie die onder auspiciën van de Stich ting Orgelcentrum in de Nieuwe Kerk te Middelburg wordt georganiseerd, zal op dinsdag 15 augustus worden gegeven door Bram Beekman, organist van de Grote- of St. Jacobskerk te Vlissingen. Het programma dat door deze bekende Zeeuwse musicus zal worden uitgevoerd is zeer interessant en bevat werken van enkelen der meest beroemde organisten. Geopend wordt met Preludio uit Symph. no. 2 van Marcel Dupré; vervolgens het koraal „Was Gott tut, das ist wohlgetan", J. E. Rembt; Concerto in a moll, J. S. Bach; van Louis Vieme uit Symph. No. 1: Pastorale, Allegrote vivace en Final. Het concert wordt besloten met 2 com posities van Max Reger, t.w. Benedictus en het grote symphonische werk: Phan- tasie über den Choral „Wie schön leucht 't uns der Morgenstern". Aanvang 20.00 uur. In de concertserie 1989 zal Lucas Linde boom op zaterdag 12 augustus a.s. te 20.15 uur een orgelconcert verzorgen op het Garrelsorgel van de Grote Kerk te Maassluis. Het programma van Lucas Lindeboom luidt als volgt: 1. OrgelkoraalFeike Asma „Jesu meine Freude" (1912-1984) 2. a. Toccata in FJohann Seb. Bach b. Koraalvoorspel (1685-1750) „Schmücke dich, o meine Seele" 3. Variaties en FugaJacob Bonset over een thema (1880-1959) van Purcell 4. Uit Symphonic 2Louis Vieme a. Scherzo (1870-1937) b. Cantabile 5. Fantasie üH. den Choral ...Max Reger „Wie srV..? e-cht (1873-1916) leucht 't uns der Morgenstern" (Opus 40 nr. 1) Plaatsbewijzen zijn verkrijgbaar op de concertavond in de kerk, die vanaf 19.30 uur open is. Toegang ƒ6,-; kinderen tot 12 jaar en houders van een CJP en PAS 65/4,50. Sinds kort kunt u op Flakkee de bekende ANWB route-bordjes aantreffen met daarop vermeld: Goeree-Overflakkee-route. De route voert langs de mooiste plekjes op Flakkee. U kunt nu ook de kaart met daarop de routebeschrijving kopen bij het VW-kantoor voor/4.95; ANWB-leden/3.95. De route is op elk gewenst punt aan te vangen, zij het in de richting van de klok mee. De totale lengte bedraagt ongeveer 107 km. Op de routekaart wordt tevens informatie gegeven over de verschillende bezienswaardigheden die langs de route worden aangetroffen. Beginnend in Stellendam lezen we hoe dit dorp is genoemd naar de Stelle, een buitendijks gelegen hoogte, opgeworpen voor de herder en zijn schapen. Ook de Haringvliet-Expo, de Visafslag, de Delta Flora en de Plaat van Scheelhoek wor den genoemd. Van Stellendam voert de route vervolgens naar Dirksland, Middelhamis- Sommelsdijk, Den Bommel, Ooltgensplaat, Galathese haven. Oude Tonge, Nieuwe Tonge, Herkingen, Ouddorp en Goedereede. Van elk dorp wordt een korte historische beschrijving gegeven. De aangegeven route is bijzonder mooi waarmee ongetwijfeld veel mensen een genoegen wordt gedaan. video camerarecorders vanaf/1699,- videocorder, stereo e| vanaf99^ kleurentelevisies^'^ vanaf ,^^9,- CD-speler.^ <Q (nog zon^^in^Tt opslag) <¥^f/399,- comp|^i5^idisets ^f/399,- Ibsse audio componenten Grote en klein huishoudelijke apparaten TE VEEL OM OP TE NOEMENl Sanitair Contr. verwarming 01870-2609 De VW te Ouddorp organiseert dit jaar voor de tweede maal een dia-avond over het Ouddorp van toen en nu, gehouden door de heer Cees van der Bok. De eerste dia-avond was zo'n succes dat de kaar tjes reeds lang te voren waren uitver kocht en velen moesten worden teleur gesteld. De VW organiseert een tweede dia avond op maandag 14 augustus in „Dorpstienden" te Ouddorp. Aanvang 19.30 uur. Kaartjes zijn alleen af te halen op het VW-kantoor te Ouddorp. A. J. van Rumpt Zomerzangdienst te Goedereede Op woensdag 9 augustus zal er te Goe dereede weer een zomerzangdienst wor den gehouden. Medewerkenden zijn: ds. W. H. van Kooten, meditatie; man nenkoor „Jubilate Deo" o.I.v. J. Be- zuyen. Orgel: de heer Bezuyen. De gladiolententoonstelling „Delta Flora" is momenteel volop in het nieuws. Dankzij de beelden ervan op het TV-journaal komen mensen uit heel Nederland naar Stellendam om van de bloemenpracht in de Visaf slag te genieten. Ook het weer werkt wat de Delta Flora betreft, erg mee. De enorme tent, 5.000 m^ groot, waarin de consumenten- en huis houdbeurs is gehuisvest, is de trots van het bestuur en de organisator van de Delta Flora, dhr. J. L. de lignie. Dinsdagmorgen vond de officiële ope ningshandeling plaats. De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. S. Patijn, schoof een gordijn opzij waar achter de Europese vlag met de 12 ster ren (12 landen) hing. Het thema Europa '92 noemde de voor zitter, dhr. A. Struik een goed thema. „Wat de Delta Flora betreft valt Europa '92 in 1989. U zult straks zien dat on danks de verschillen per land, het een kleurrijk geheel is geworden. Niet gehinderd door formaliteiten kunt u de grenzen tussen de stands van de 12 landen overschrijden. De vele bloemen en planten hebben de plaats ingenomen van slagbomen en douaneposten". Over de gladiolenhandel zei hij onder meer: „Nadat de handel en daarmee de prijzen van de gladiolen in '88-'89 verbe terden zag de toekomst er beter uit. Mo menteel wordt de markt echter verstoord door een kleine groep kralentelers. Ver nietiging van 25% voor het kralenareaal zou een oplossing zijn. Maar dit is een illusie. Een andere oplossing zou zijn om het te veel geteelde in de koelcel, met daaraan gekoppeld een krimp van het Kralenareaal in 1990 van 30%". Voorts was hij van mening dat er vanwe ge de problemen een grote sociale ver- De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. S. Patijn, schuift het gordijn opzij waarachter de Europese vlag hangt. antwoordelijkheid rust op de schouders van veel bedrijven. Tot slot richtte hij het woord tot Mr. Pa tijn, „misschien nog eens onze minister van landbouw". Mr. S. Patijn toonde zich in zijn toe spraak verheugd de opening te mogen verrichten. Hij had dhr. Struik eenjaar geleden in de Keukenhof ontmoet en was meteen uitgenodigd om Delta Flora '89 te openen. In zijn toespraak ging de Commissaris met name in op het toekomstbeeld van een Verenigd Europa: „Europa 1992. Daar hebben we allemaal mee te ma ken. Niet alleen Rotterdam en Schiphol. Ook Goedereede heeft daar grote belan gen bij, zowel voor de visserij als voor de bloembollen. Niet alleen de geur van de zee maar ook de geur van bloemen draagt tot over de grenzen". Voor de bloemisterij voorzag hij na '92 goede perspectieven. Hij benadrukte de voorsprong die Nederland op land bouwgebied heeft: de hoog gekwalifi ceerde kennis, de grote concentraties bloemen en de fruit- en groentehandel. Met name de Randstad zou deze voor sprong kunnen houden. „Land- en tuinbouw vragen om ruimte", aldus dhr. Patijn, „om elke m^ grond wordt geknokt door volkshuisvesting, natuurbescherming en land- en tuin bouw. Maar een lap grond kan slechts één keer worden uitgegeven. We moeten hierin reëel zijn. Eén ding is echter ze ker: het is van het allergrootst belang dat we armslag hebben om door te gaan". Hij sprak tot slot de hoop uit dat in het jaar 2000 gezegd zou kunnen worden: we hebben het gered. Op deze foto is Portugal uitgebeeld, een van de 12 landen die samen de EEG vormen. AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Tijdens de braderie op 11 en 12 augustus zal muziekvereniging „Amicitia" weer present zijn met een rommelkraam. Spullen voor de rommelkraam worden opgehaald in Dirksland op dinsdag 8 augustus, vanaf 19.00 uur. Dirksland, 01877 - 1357 [q.y..uiij«w RENAULT-dealer voor 1662 Verkoop Service 01871 Verkoop na 17.00 uur: l C. Breen, 01878 - 2496 voor oDe zctoerheid viNGERLiNG 3-Middelharnis-TEL oi870-25i8 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet Delta Flora volop in het nieuws Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO - COMPUTER Vsuweg - Oudaotp - Teieloon 0iare-i6!! en !T20 at Rertcste Prmishoe - Hogezoom 172 Teleloon 0U16-2AQ0 al Somrnelsdiik IVes (lii-a deels Ir aa r fl - SommeJsdi,», Tete/oon 0)370-68'! 4-

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1