Flakkeeënaar ontmoet Amerikaanse president Bejaardenwoningen Diakonie Herv. Kerl( Nieuwe Tonge bijna gereed ^Leasing MoblID Toeristendag donderdag 27 juli te Ouddorp Autopuzzeltocht te Ouddorp 01877-1309 fionii^emftH hiubrecMse Truckshow groot spektakel Citroen-Hesselink KIEVIT WARMTE Rally Formula Garage Knöps B.V. Excursie door natuurgebied De Kleistee Opbrengst Anjeraktle 1989 ZOMER OPRUIMING Demonstratie glasblazen In Goedereede Ramoco b.v. t Goeree-Overflakkee ^-/(^. 62e Jaargang '^- No. 5818 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOORDE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Vrijdag 21 juli a.s. organiseert het Zuid hollands Landschap een excursie door het fraaie natuurgebied De Kleistee ten westen van Ouddorp. Onder leiding van een FVN-gids wordt u door het schurve- lingenterrein gevoerd, dat wordt geken merkt door zandwallen, tuinlandjes, erfbeplantingen, duingraslanden en hakhout. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur en begint om 19.00 uur vanaf het toe gangshek aan de Dijkstelweg. Dit hek is te bereiken door het pad in te slaan naar Kia-Ora, Dijkstelweg 19 te Ouddorp. Deelnamekaarten voor deze excursie zijn te verkrijgen bij de VW van Ouddorp. De kosten bedragen per persoon ƒ1,- (totl3jaar)of/1,50 (vanaf 13 jaar). Voor begunstigers van het Zuidhollands Landschap is de excursie gratis. Het Zuidhollands Landschap is een particuliere natuurbeschermingsorga- OUDDORP De in de periode van 3 juni tot en met 24 juni gehouden anjeraktie, door Brassband „Concor dia", heeft een bedrag opgebracht van ƒ837,15. Brassband „Concordia" wil hierbij alle gevers en geefsters en de kol- lektanten heel hartelijk dank zeggen voor dit resultaat. Het Anjerfonds pleegt mede financiële steun te geven aan investeringen en het instandhouden van verenigingen op cultureel gebied. Mocht U tijdens de aktie geen van de kollektanten zijn tegengekomen dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op giro 5050 t.n.v. Anjerfonds te Amster dam. Bij voorbaat hartelijk dank. nisatie, die sinds 1934 in Zuid-Holland aktief is door het aankopen van natuur terreinen, het inspelen op de ruimtelijke ontwikkelingen, het verzorgen van voor lichting, educatie en natuurgerichte recreatie. Bijna 26.000 begunstigers steu nen het Zuidhollands Landschap. Een recente foto van Koningin Beatrix, president Bush en zijn vrouw Barbara. President George Bush heeft maandag middag even oog en oog gestaan met de Ouddorper Bram Bom. Deze niet ge plande ontmoeting vond plaats vlakbij de Pieterskerk, waar de Amerikaanse president voor bijna 1000 genodigden een toespraak hield. Bush was zichtbaar verbaasd om in de Leidse binnenstad een „oude bekende" bijna letterlijk tegen het lijf te lopen. De heer Bom, voorzitter van de Stichting Nederland- Amerika, ontmoette de hoge gast twee keer eerder, in Washington, D.C. Daar kon gezellig worden gekeuveld over zaken die beide heren interesseerden. In Leiden was daar geen tijd voor en bovendien werd een ontmoeting met gewone burgers bijna onmogelijk ge maakt door een horde nerveuze veilig heidsagenten. Ondanks een persoon lijke uitnodiging van de Amerikaanse ambassadeur en de burgemeester van Leiden om aanwezig te zijn op een receptie ter gelegenheid van Bush, lukte het de heer Bom niet om op de receptie in de nabijheid van de president te komen. „Daar ging het ook niet om", aldus de heer Bom. „Achteraf bleek dat alle dui zend bezoekers van de Pieterskerk ook op de receptie welkom waren. Dan is het gezelliger om je te verstaan met promi nente personen uit de Amerikaanse zakenwereld, politici en diplomaten. dan je te verdringen rond de president". Volgens de heer Bom was heel Leiden een zee van spontaniteit en gezelligheid rond het bezoek van de hoge Ameri kaanse gast, in tegenstelling tot de Hof stad. „De Haag leek te zijn ingenomen door een vreemde mogendheid. Op elke hoek van de straat stond een groepje zwaar gewapende agenten. Strategische kruispunten waren „bezet" door de Koninklijke Marechaussee en op de daken waren duidelijk zichtbaar scherp schutters aanwezig. Héél onvriendelijk en héél on-Nederlands. Desondanks had ik dit bezoek, waar onze stichting een héél klein stukje aan heeft bijgedra gen, toch voor geen geld willen missen", aldus de heer Bom. Dhr. Bom was zo vriendelijk ons de tekst van de toegangskaart voor de bij eenkomst in de Leidse Pieterskerk, zoals hij deze van de burgemeester van Lei den het ontvangen, toe te sturen: Hierbij heb ik het genoegen u de toegangskaart voor de bijeenkomst in de Leidse Pieters kerk ter gelegenheid van het bezoek van de president van de Verenigde Staten van Ame rika en mevrouw Bush op maandag 17juli a.s. te doen toekomen. Deze bijzondere gebeurtenis heeft een aantal speciale maat regelen tot gevolg. Daarom vraag ik u vrien delijk om nauwkeurig kennis te nemen van de hieronder vermelde arrangementen. video camerarecorders vanaf1699,- videocorder, stereo en mono vanaf/999,- kleurentelevisies vanaf ƒ499,- CD-speler (nog zonder import opslag) vanaf/399,- complete midisets vanaf/399,- losse audio componenten Grote en klein huishoudelijke apparaten TE VEEL OM OP TE NOEMEN op vrijdagavond 14 juli 1989 vond weer de traditionele truckshow van de mid- denst.ver. plaats welke ter gelegenheid van de braderieweken wordt georgani seerd. Deze truckshow werd dit jaar ver reden onder een stralende zon nadat de voorgaande shows in de regen waren gehouden, dit zonnetje lokte vele kijk- lustigen voor dit spektakel naar Mid delharnis. Om circa kwart over zeven vertrokken er 78 trucks vanaf het industrieterrein rich ting Beneden Zandpad. Tijdens de rondrit en tijdens het opstellen werden deze trucks beoordeeld door een jury teneinde de mooiste trucks te bepalen, dit bleek voor de jury geen eenvoudige klus gezien de tijd die ze ervoor nodig hebben gehad, het valt ook niet mee om uit het fantastische aanbod van het materiaal van de Flakkeese bedrijven de mooiste er uit te zoeken. Het geheel was ook nog uitgebreid met een aantal speciale showtrucks waaron der een Peterbilt welke al op ontzettend veel shows in binnen en buitenland de hoogste prijs in de wacht wist te slepen. Ook was er een specialtruck aanwezig van de Scaniafabriek en een antieke brandweerauto welke eigendom is van de heer van Poortvliet uit Ouddorp. Tijdens het uitwerken van de juryrap porten werden de vele duizenden toe schouwers aangenaam bezig gehouden door Albert West welke met een keur van zijn mooiste liedjes de sfeer er goed in wist te houden. Na zijn optreden werden de prijzen uit gereikt door Middelharnis' eerste burger mevr. Sleurink-Rabbinge. De prijzen in vijf categorieën werden als volgt verdeeld: Niet opgetuigde bakwagens: 1. Chauff. van Alphen, Verolme trans port, BT88FY uit 1984. 2. Chauff. Lodder, den Hertog delica tessen, BP40KV uit 1985. 3. Chauff. Faasse, Trommel transport, BJ79VT uit 1984. Opgetuigde bakwagens: 1. Chauff. Mijnders, M. Mijnders en Zn. transp., VB65LN uit 1988. 2. Chauff. van Vliet, 1. J. v. d. Vliet trans port, BNllNV uit 1985; 3. Chauff. van Veen, Jan de Bakker tranport, BS48DV uit 1986. Niet opgetuigde trekkers: 1. Chauff. V. d. Tonnekreek, Visbeen transport, BT78ZG 2. Chauff. V. d. Ree, G. van Dongen transport, BY16KD. 3. Chauff. Nagtegaal, Maliepaard tran sport, VB04FY uit 1988. Opgetuigde trekkers: 1. Chauff. van Wageningen, J. J. Taaie int. transport, BZ44KH uit 1987. 2. Chauff. van Snek, Int. transport van Snek, BV65JS uit 1987. 3. Chauff. Broeders, M. R. Nagtegaal transport, VB84VK uit 1988. Bedrijven van buiten Goeree-Overflakkee: 1. Chauff. Meijer, Piet Vaanne transport. De showtrucks en de specials hebben meegereden buiten mededingen naar de prijzen, de jury bestond uit mevr. Sleu- rink en de heren Jordaan, van Okken- burg en Donkersloot. De laatste hand moet, na de bouwvakvakanties, nog worden gelegd aan de laatste van de negen bejaarden woningen aan de Kon. Julianastraat te Nieuwe Tonge; een initiatief van de Ned. Herv. Kerk van deze plaats. Diaken Chr. Brooshoofd was de man die de idee hiertoe had geopperd. Hij was het dan ook die op 2 maart van dit jaar de eerste steen mocht leggen, hetgeen hij als een grote eer beschouwde. Hij vertelde ons dat er door een nieuwe wettelijke bepaling 30 ha grond was vrij gekomen waardoor het mogelijk werd deze bejaardenwoningen te laten bouwen. „En we houden graag onze lidmaten in de eigen gemeente", aldus dhr. Brooshoofd. Rond 1 september zal de laatste woning worden opgeleverd. Architect hiervan is Rothui- zen en 't Hooft te Goes en het bouwbedrijf is de firma Boeter. Zoals elk jaar zal er ook dit jaar weer een Toeristendag worden gehouden. Deze traditionele dag is op donderdag 27 juli in het centrum van Ouddorp en duurt de gehele dag tot 20.00 uur. De toeristen dag wordt georganiseerd door de plaat selijke Ondernemersvereniging „Oud dorp". Er is dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, maar één toeristendag. Velen be treuren dit omdat het die dagen zo gezel lig toeven is in het centrum. Ongeveer 130 kramen van diverse onder nemers zowel van eigen leden als van buitenstaanders zullen hun koopwaar aanbieden. Er zijn enkele standwerkers Dirksland, 01877 - 1357 A. J. van Rumpt Sanitair-Centr. verwarming 01870-2609 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER met demonstraties en kreatieve kramen; ook oude ambachten zult U aantreffen o.a. de kaasmakers en imker met bijen stand. Voor de kinderen is er weer volop te springen op het terrein Nelisse aan het eind van de Weststraat. Het springkus- sen wordt gesponserd door de Rabo bank van Ouddorp. Verder zullen de botsautootjes weer van de partij zijn en een klein kinderzweefmolentje. Kabou ter Gijs deelt weer ballonnen uit. Men kan weer met de oude Brandweerwagen meerijden tegen een kleine vergoeding. Deze keer start hij vanaf de firma Poort- vliet aan de Broekweg. En er is gelegen heid met een Helicopter een rondvlucht boven Ouddorp te maken, uiteraard ook tegen vergoeding, 's Avonds 22.00 uur sluiten wdj deze gezellige dag af met een groot vuurwerk aan het Noorderstrand tussen „paal 10" en „de Zeester". Het belooft weer een gezellige dag te worden; wij heten u dan ook van harte welkom in Ouddorp. Konijnen en Pluimvee Vereniging „Nut en Genoegen" organiseert a.s. dinsdag avond 25 juli een autopuzzeltocht. Start en finish is in „Dorpstienden", aanvang 18.30 uur. Het bestuur heet iedereen welkom. Er zijn weer fraaie prijzen te winnen. Met uw komst steunt u genoemde vereniging. De opbrengst is ten bate van de grote tentoonstelling en het bevorderen van de kleindierensport. Het bestuur Middelharnis Telefoon 01870-2222 voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland Zomerzangdienst te Goedereede Op woensdag 26 juli zal er in Goede reede een zomerzangdienst worden gehouden. Medewerkenden zijn: ds. T. E. van Spanje, Chr. Gem. Koor „Jeduthun" o.l.v. A. Vroegindeweij en L. Schoe, orgel. Aanvang 19.30 uur. Op zaterdagmiddag 22 juli is in „klein loogement", Noordzijde Haven 29 in Goedereede een demonstratie glasbla zen door twee gerenommeerde glasbla zers uit Rotterdam. De kunstenaars zullen demonstreren hoe kunstglas (wat ze ook signeren) tot stand komt: uit een holle staaf zuiver glas wordt door enorme verhitting en draaien van het materiaal een bol-vorm tot stand gebracht. De vooraf aange brachte oxyden worden vloeibaar en mengen zich door het glas. Op kunstige wijze wordt zodoende het vooraf gemaakte ontwerp uitgevoerd. De glasblazers zullen niet alleen glas blazen, maar ook zijn ze graag bereid uw vragen te beantwoorden en hun werkwijze toe te lichten. Naast hedendaags glas kunt u ook een twintigtal litho's zien, het zijn originelen uit de Verkade-serie (gemaakt door Jan Voerman jr.). Glas en litho's zijn geëxposeerd tussen de 18e en 19e eeuwse boerenmeubelen. Klein Loogement is geopend: zaterdag middag 13.00-17.00 uur en woensdag middag 14.00-17.00 uur. ITTm1-1Ii'*ii* RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 C. Breen, 01878 - 2496 Verkoop na 17.00 uur: UMvroDe zdierheuf VINGERLING 3 - MIDOELHARNIS-TEL 01870-2518 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 FOTO - FILM - HEPOfiTAGE - VIOEO - COMPUTER IVesrsIraal 35 - Mo/ein i ff-*'^ln^l^l^t^l^.l^.l^,f^Jflflf^^n^^.^ 4.l^l^^■l^^■>^|^^.l^4.l^^.l^^4.^.l^^.^.J^^^.^^.^.^t

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1