Ool( Stad op rioolwaterzuivering aangesloten Revolutie is een proces 01877-1309 MERCEDES Vakantiebezorging Stekkers niet gevaarlijk; geen reden voor onrust Het familiehuis bij de den Hoed-kliniek Citroen-Hesseünk Ramoco b.v. VERWERS auto's In Ouddorp dia-vertoning door Keesje Bolc Everliard Zwart in Diricsland \iomj^MmjA Recreatie strandloop in Ouddorp Goeree-Overflakkee Aanbesteding fietspad IVI'harnis-Den Bommel MUS Dirksland Autotelefoon groeit explosief CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Extra kerkdienst Ger. Gemeenten ITTmIIIi*"* Dirksland, 01877 - 1357 RENAULT-dealer ^c^c^i^c^^i^e^i^c^^>^i^ei*c^c^{^c^if>ii>i^c^^:^c^i^i^c^i^i^i^c^:^cpi^if^i^:^c^C{ JVC GR-C45 Sony CCD-F 330 voor alle taxaties o.g. AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt 62e Jaargang VRIJDAG 14 JULI 1989 No. 5816 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01^70 - 5736 3392 ABONNEMENTSPRUS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 Revolutie is een proces. Vandaag, 14 juli 1989 is het tweehonderd jaar geleden dat de Bastille werd bestormd. Deze staatsgevan genis in Parijs werd gezien als het symbool van het Ancien Régime, van het Oude Regiem. Te lang hadden vorst, adel en kerk geheerst. De macht was nu aan het volk. In zo 'n geval zoekt men symbolen van datgene wat men veracht. De Bastille fungeerde als zodanig. Niet dat het zo 'n erge gevangenis was, niet omdat er honderden gevangen zaten, maar omdat het trotse gebouw herin nerde aan oude machtsverhoudingen. De nieuwe tijd breekt baan via de aanval van het Parijse volk op het slot. De geringe bezet ting wordt omgebracht, een dag later wordt bevel gegeven het gebouw te slopen. Derevo lutie was geboren. Vandaag vieren de Fran sen daarom feest. Revolutie is een proces. De revolutie werd niet geboren op 14 juli 1789. Die datum is maar een symbool Toen trad de revolutie naar buiten, er werd een onomkeerbaar punt in het proces bereikt. De massa was los, de geest uit defies. Maar op zich was het proces allang aan de gang, was er naar dat punt-van-geen-terugkeer toegewerkt. Het oude régime. Twee eeuwen lang werden adel en volk langzaam maar zeker mond dood gemaakt. Het begon echt toen Catha- rina de Medicis regentes over het Franse rijk was (1610-1617). Haar beleid werd voortge zet door Lodewijk XIII (1624-1642), die geholpen door-ofis het aan dehandvan?- kardinaal de Richelieu de Hugenoten poli tiek monddood maakte, en de adel en parlementen kleineerde. Na 1614 komen de Staten Generaal niet meer bijeen. Onder een andere kardinaal, Mazarin, wordt dat proces voortgezet: in 1648 en 1653 wordt het verzet van adel en Parlement gebroken, in 1658 wordt het Edict van Nantes herroepen. De hugenoten zijn nu vogelvrij, hun econo mische macht overigens voor Frankrijk verloren. Het is de eeuw van de absolute vorst: Lode wijk XTV (1643-1715), de tegenspeler van Willem III. Hij kon zeggen, met een soeve reine minachting voor de hem vlijende adel en het onderworpen volk: „De Staat, dat ben ik". Tijdens de regering van deze „zon nekoning" wordt een krachtig op handel en nijverheid gericht bewind gevoerd. Keer zijde daarvan was verwaarlozing van de landbouw. Het platteland betaalde de tol en verpauperde. Revolutie een proces. In de achttiende eeuw werden de ingrediënten vooreen uitbarsting aangedragen. Slappe heersers, geknechte adel, een kerk in het spervuur van de vrij denkerij, een middenklasse die meer zelfbe wust werd, een verarmd platteland. In dit rijtje is wel een nieuwe faktor genoemd. Het proces dat leidde tot de revolutie werd ook bevorderd door het denken. Het ongenoe gen der standen, van het volk werd gebruikt als voertuig voor het nieuwe denken over de mens. De Amerikaanse vrijheidsoorlog wees de Europeaan op de rechten die hij - als individu - ook had. Het mensbeeld dat ontstond door de filosofie van de Verlich ting, voorbereid door weinigen, was rijp de wereld ingedragen te worden. Met de Franse revolutie beklom de mens in zijn denken de troon van de autonomie definitief. Revolutie een proces. Een proces met lagen. Een denklaag en een doelaag. Met ge rechtvaardigde motieven en verborgen ver leiders. Daarmee wordt een van de be oordelingen van de Franse revolutie aange stipt. In ons land is Groen van Prinsterer er de zegsman van geweest Hij noemt de weer zin tegen drogredenen, steunsel van slaafse onderdanigheid op kerkelijk en werelds gebied, prijzenswaardig. Het streven naar verbetering van het staatsgezag heeft zijn goedkeuring. Natuurlijk mag men aan dringen op onschendbaarheid van vrijhe den, welke in de persoonlijkheid der men sen gegrond zijn. Maar.... „al wat in deze bedoelingen, beloften, uitzichten door hart en geweten beaamd werd, is aan het Evan gelie ontleend", zegt Groen. En dan komt, naar zijn inzicht, het revolutionaire: het is er ook aan ontscheurd. Om het met een oude revolutionaire term te verwoorden: de mens wilde als God zijn. Groen zegt er wat bij en het klinkt tot van daag als een aanklacht: Bestrijding op christelijk-historische grondslag ontbrak. De gedachte van autonomie kreeg een kans. Het is Groens verdienste dat hij steeds tegen die revolutiegeest het Evangelie heeft ge steld. Niet alleen als blijde boodschap van het heil in Christus, maar ook als norme ring voor het (staatkundig) leven. Revolutie een proces. Herkennen we dat? Hebben wij nog een christelijk-historische visie op de geschiedenis? Of zal het onze tijd wel duren? Ook de Franse revolutie heeft het spreekwoord bewaarheid dat de revolutie haar eigen kinderen verslindt. Het kruis van Golgotha onderbreekt dat akelig horizon-- tale proces. Daarom geldt nog steeds: tegen de revolutie der mensheid het Evangelie. DIRKSLAND Gedurende de periode van 18 juli t.m. 28 juli wordt de bezorging van ons blad van fam. Romijn overge nomen door de fam. van Brussel, Straatdijk 42, tel. 1650. De bezorging van de fam. van Lenten wordt gedurende de pe riode van 18 juli t.m. 1 augustus eveneens door fam. van Brussel overgenomen. Kees V. d. Bok, uitgegroeid tot een erkend autoriteit als het gaat over de geschiedenis van zijn geboortedorp Ouddorp hoopt a.s. maandagavond weer dia's te vertonen onder het motto „Ouddorp toen en nu". Ongetwijfeld wordt dat, mede door de vertelkunst van v. d. Bok weer een prachtige avond, waartoe de toegang, slechts ƒ1,- kost. Kaartjes kunnen ook te voren worden afgehaald op het VW-kantoor, maar zijn ook maandagavond - indien nog plaats - aan de zaal verkrijgbaar. De avond begint om half 8 in een van de zalen van mfg „Dorpstienden". De KEMA (Keuringsinstituut voor Elek trotechnische Materialen) is het oneens met de konklusie van de Economische Controle Dienst (ECD) dat gewone stek kers zonder randaarde gevaarlijk in het gebruik 2cuil-K» zijn. Berichten over deze konklusie van de ECD werden onlangs gepubliceerd in de Telegraaf. Bij de veronderstelling van de onveilig heid van de stekkers wordt ervan uitge gaan dat mensen zouden proberen tegelijkertijd de pennen van de stekkers en hun vingers in het stopkontakt te duwen. Bij het opstellen van de interna tionale veiligheidsnormen is deze moge lijkheid dan ook als niet reëel beoor deeld. De stekkers die van een KEMA-KEUR zijn voorzien, voldoen aan alle eisen die daar in internationaal verband aan zijn gesteld. Bijna 100 procent van de in Nederland verkochte stekkers is voor zien van het KEMA-KEUR. Er zijn in de afgelopen dertig jaar ook geen ongevallen bekend die zijn veroor zaakt door de bovenbeschreven moge lijkheid in aanraking te komen met de pennen van de stekker. Er is dan ook geen reden tot ongerustheid over de vei ligheid van de in Nederland gebruikte stekkers en stopkontakten. N.V. EMGO Afd. Voorlichting Tel. 01870-2244 Op het orgel van de Ned. Herv. Kerk te Dirksland wordt ook dit jaar weer een tweetal orgelconcerten georganiseerd. Op de donderdagen 27 juli en 10 augus tus zal de bekende organist Everhard Zwart hier concerteren. Evenals vorig jaar heeft Everhard Zwart ook dit jaar twee populair-klassieke programma's samengesteld, waardoor het schitte rende orgel van de Ned. Herv. Kerk vol ledig tot zijn recht komt. Voor het concert op 27 juli a.s. staan op het programma werken van o.a. Bach, Bute (Suite in Oude Stijl), Rheinberger (Passacaglia), Merkel (Pastorale), en Andriessen (Thema met Variaties). De avond wordt geopend en gesloten met een bekende koraalbewerking. Aanvang van het concert is 20.00 uur, toegang 6,-. NIEUWE TONGE dinsdagavond 7.30 uur ds. J. Koster (bev. ambts drager). OOLTGENSPLAAT dinsdagavond 7.30 uur ds. A. Bac van Bodegraven. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER m cj c=3 C3 C3 rrj I - Telefoon 0Te?8-l6J2 en 2!20 ■m- Tsletoon 0U16-2'00 8 - Sommelsam - 'e'etoon 0tS70-6; Ingezonden: Geachte redaktie. Gaarne zien wij het onderstaande in „Eilanden Nieuws" van vrijdag a.s. ge plaatst. Bij voorbaat onze dank. Naar aanleiding van de ingezonden stukken in „Eilanden Nieuws" van dins dag 11 juli j.l. over het niet beschikbaar stellen van gelden voor het familiehuis bij de Dr. Daniël den Hoedkliniek door de gemeente Middelhamis, willen wij graag het één en ander verduidelijken. Wij vinden het heel begrijpelijk dat men reageert zoals men heeft gedaan als men dit in de krant leest, zeker, als men van heel dichtbij meemaakt of heeft meege maakt hoe ingrijpend de gevolgen van deze ziekte zijn. Hoe sympathiek het doel ook is en hoe we ook van de noodzaak overtuigd zijn, we hebben helaas enkele jaren geleden het besluit moeten nemen om alleen die zaken financieel te steunen, die een spe cifiek gemeentelijk belang betreffen. Omdat onze gemeente al enkele jaren meer dan 1 miljoen gulden minder per jaar krijgt uit 's Rijks kas, tewrijl de ta ken zich uitbreiden, hebben we o.a. deze bezuinigingen moeten doorvoeren. In het verleden, toen de bomen nog tot in de hemel leken te groeien, hebben we wat al te gemakkelijk nogal wat zaken op het bord van de overheid gelegd en de financiële consequenties die dat gehad heeft, ondervinden we allen nog steeds. We hebben toen boven onze stand ge leefd en daar moeten we als totale ge meenschap nu voor boeten, daar de ren te de grootste post is op de Nederlandse begroting, en daardoor ook de gemeen ten met grote bezuinigingen te maken hebben. Maandelijks krijgt de gemeente verzoe ken om bijdragen en het ene doel is nog sympathieker en beter dan het andere, maar helaas, wij kunnen er niet aan vol doen, want de overheid, ook de gemeen telijke, behoort een zelfde gedragslijn te volgen voor iedereen, anders zou zij van willekeur kunnen worden beticht. Wel behoort de overheid voorwaarden te scheppen waardoor het particulier ini tiatief de ruimte krijgt om bepaalde doe len te verwezenlijken. Het CDA heeft dan ook èn in de com missie én in de raadsvergadering ervoor gepleit om zo mogelijk initiatieven van uit de burgerij te steunen om voor dit bij zonder sympathieke en noodzakelijke doel gelden bijeen te brengen. Het verheugt ons dan ook dat dit initia tief ook genomen is en wij ondersteunen dan ook van harte de oproep om bijdra gen te storten op rek.nr. 34.54.08.225 t.n.v. familiehuis Dr. Daniël den Hoed kliniek bij de Rabobank te Nieuwe Tonge. T.z.t. hopen wij dan nog eens te horen wat deze aktie vanuit de burgerij voor onze medeburgers die helaas hiervan gebruik moeten maken, heeft opge bracht. Met dank voor de plaatsing, namens de CDA-fraktie Middelhamis, (N. M. van Eck-Knape) Vrijdag 28 juli zal in Ouddorp, georgani seerd door Sportvereniging „De Krie- kel" en de Ouddorpse Reddingsbrigade, weereen recreatie-strandloop gehouden worden. Deze 5e loop heeft afstanden van 5 en 10 km. De start vindt plaats bij de ingang van het parkeerterrein Noor- derstrand. Men kan op de 28e inschrij ven vanaf 16.00 uur in strandpaviljoen „de Zeester". Verkoop Service 01871 - 1662 C. Breen, 01878 - 2496 Verkoop na 17.00 uur: Het gemaal aan de Nieuwstraat te Stad. Sinds dinsdagmiddag komt de riolering van Stad aan 't Haringvliet niet meer ongezuiverd in het Haringvliet te recht, maar wordt die naar de nieuwgebouwde riool water-zuiveringsinstallatie gevoerd, waarop het dorp Den Bommel al sinds mei aangesloten is. In het Stadse gemaal aan de Nieuwstraat vond dinsdagmiddag de „omzetting" plaats en dat mocht, met recht, een historisch moment heten. uaarbij waren, behalve vertegenwoordigers van het Zuive ringsschap ook de aannemers aanwezig, onder wie Ir. van Eek, dir. Dijkers en Pijl, wiens bedrijf 8 km persleiding heeft aangelegd. De oplevering vond zelfs een maand vroeger plaats dan aanvankelijk kon worden verondersteld. De aanleg van de persleidingen vanuit Den Bommel en van uit Stad begon resp. op 12 januari en op 8 mei. De oplevering vond resp. op 1 mei en per 7 juli plaats. Ook het gemaal, door de gemeente in eigendom aan het Zui veringsschap overgedragen is van nieuwe, krachtiger pom pen voorzien. Het waarschuwingsbordje „gevaarlijk zwemwater", i.v.m. de bacteriologische kwaliteit t.g.v. de ongezuiverde lozing bij de sluis van Stad aan 't Haringvliet, kan helaas nog niet wor den verwijderd. Eerst zal door de gemeente nog een riole- ringsplannetje moeten worden uitgevoerd omdat nog een aantal panden rechtstreeks op de haven loost. Pas wanneer ook die op het rioolstelsel zijn aangesloten zal de waarschuwing kunnen worden ingetrokken. Ten Ge- meentehuize is het plan in voorbereiding. Woensdagmiddag heeft de aanbe steding plaats gehad van de aanleg van het fietspad Den Bommel-Middel- harnis en de reconstructie van de weg T1I7. Er bleken een 10-tal aannemers te heb ben ingeschreven voor de volgende bedragen: 1. Vermeer grond en wegenbouw Hoofddorp.ƒ5.528.000,- Alternatief.ƒ5.428.000,- 2. AVK Oude Tonge.ƒ5.648.000.- Alternatief.ƒ5.568.000,- 3. Dijkers en Pijl B.V. Middelhamisƒ5.800.000,- 4. NBM Oud Beijeriand....)" 5.800.000,- 5. Osseweijer Oude Tonge5.854.000,- Uit onze kollektie 2 kwaliteits camcorders, n 2 systemen, ontwikkeld do 2 topmerken met, 3 jaar volledige garantie camera recorder met autofocus, 6x motor zoom lens F 1.4 (F9-54) Video 8 camerarecorder, autofocus, 6x motorzoom, lens F16 (12-72) hoge geluids opname kwaliteit Voor 2 gelijke vriendelijke prijzen van I ^^TZ^J^T 6. Combinatie Heymans/Boskalis/ Van Herkƒ6.256.000,- 7. Elshout Breda.ƒ6.378.000,- 8. van Kessel Barendrechtf 6.400.000,- 9. Reef Voorburg.ƒ6.588.000,- 10. Aann.bedr. Breda Teteringen.ƒ6.756.000,- Alle bedragen zijn excl. BTW. Het is de bedoeling dat de aannemer, aan wie het Waterschap Goeree-Over flakkee de uitvoering zal gunnen - waar schijnlijk zal dat de laagste inschrijver zijn - in de tweede helft van augustus het werk zal beginnen om het in twee jaar tijds gereed te hebben. Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 Het derde autotelefoonnet dat begin dit jaar is geopend blijkt explosief te groeien. Inmiddels zijn er ruim 10.000 aansluitingen op het derde net. In totaal (autotelefoonnet 1, 2 en 3) is het aantal aansluitingen in Nederland de 43.000 gepasseerd. De verwachting is nu dat het aantal autotelefoonaansluitingen eind dit jaar de zestigduizend zal passeren. Dit zou betekenen dat het aantal autote lefoons in Nederland in één jaar tijd is verdubbeld. Enkele redenen voor deze snelle groei zijn de uitbreiding van het aantal ver kooppunten van autotelefoons; na het vrijgeven van randapparatuur per 1 januari is dit vervijftigvoudigd. Daar naast blijkt het publiek veel belangstel ling voor „koop-apparatuur" te hebben. Tot begin van dit jaar was alleen verhuur van autotelefoons mogelijk. Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1