Vol moed naar een gevarieerd kamp te Huijbergen RTM trammaterieel op de Punt al te bezichtigen Fiets verdient meer aandacht Jan Patat laat zich niet uit Ouddorps Ring verdrijven <.,§s Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Droevig besluit van de gemeenteraad van IVliddelliarnis Aan de inwoners van de Gemeente Middelliarnis 'M^ 1>^^"^- VI 62e Jaargang DINSDAG 11 JULI 1989 No. 5815 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 Ooltgensplaat-Huijbergen: Direct was er gistermogen koffie met koek, limonade en andere frisdran ken. Om half tien rukte de eerste ploeg al uit het bos in. Zo begon de kampweek 1989 in Huijbergen, geor ganiseerd door de hervormde Jeug- draad van Ooltgensplaat. Voor zo'n „fijnkamp" is er jaarlijks meer be langstelling. De club bestaat dit jaar uit totaal 57 personen, waarvan 12 man leiding. Nadat om 8 uur in „Elthato" door de plaatselijke predi kant, ds. C. J. W. Verboom de ouders en kinderen werden verwelkomd, een gedeelte van Marcus 4 werd gelezen, gebeden en door allen Ps. 75 1 werd gezongen, ging de groep van start. Naar „De Mattenburg" Twaalf jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar o.l.v. Janny, Ton en Jaap togen per fiets naar het mooie Brabantse land. De rest werd met auto's gebracht. Het thema van de kampweek luidt: „Vier gelijkenis sen". Deze zijn voor maandag „De wijn gaard"; dinsdag „De barmhartige Sama ritaan", woensdag „De Koninkelijke bruiloft" en voor donderdag „vijf wijs, vijf dwaas". Wat gaat men verder allemaal wel doen? Zie hieronder een greep uit het pro gramma. Eerst de kleine groep: MAANDAG: na aankomst het bos in; fietstocht Wouwse Plantage en 's avonds bosspel met echte vossen; DINSDAG: zwemmen te Hoogerheide, 's avonds speurtocht door Huijbergen met echte vossen; WOENSDAG: spullen zoeken in het bos en daar „stukjes" van maken, 's mid dags bezoek van ouders, etc. met spel letjes (oude spelen); DONDERDAG: bezoek aan het Land goed „De Mattenburg", waar de club zal MELISSANT Voor beroep bedankt Ds. A Vlietstra jr. heeft voor het op hem door de Herv. Gem. van Harskamp uit gebrachte beroep, bedankt. Goerees' Herv. predikant naar Zeist Ds. H. Westerhout, sinds 28 mei 1985 Herv. predikant van Goedereede, heeft vanmor gen het op hem uitgebrachte beroep naar Zeist aangenomen. Het afscheid van Goe dereede wordt in oktober verwacht. worden rondgeleid door de Platenaar Kees Duim Jzn., die daar werkzaam is. Bij of in dit prachtige landgoed zal men eten, waarna men gaat winkelen in Ber gen op Zoom; VRIJDAG: huifkartocht vanaf Essen in België en 's middags het bos in. Wat gaan de groten doen? MAANDAG: na de fietstocht zwemmen in Bergen op Zoom; DINSDAG: huifkartocht vanaf Essen naar de molen in de Wildert en terug; WOENSDAG: als de andere groep; DONDERDAG: fietsroute rond Bergen op Zoom en eventueel zwemmen; VRIJDAG: naar Putte aan de grens en 's middags het bos in. In het kamp Verder is het in het kamp te Huijbergen ook veel te beleven. De familie van Eekelen doet er alles aan het hun gasten groot en klein, jong en oud, naar de zin te maken. Naast alles wat er al is (zwem bad, speelweide), zijn er nu ook een aan tal speelwerktuigen bij gekomen (schom mels, wippen, enz.). Hiervan werd al direct na aankomst een levendig ge bruik gemaakt. Tijdens ons korte bezoek maandagmor gen hebben we beslist niet vergeten de tuin van de familie Van Eekelen te bezichtigen. Fantastisch mooi, veel bloe men, keurig in orde, ook de moestijn, kortom gezegd: „'t is een sprookje". De twaalf man leiding en de Jeugdraad hebben weer enorm veel werk verzet om er een geslaagd kamp van te maken. Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur is er de ouderenmiddag; D.V. vrijdagavond hoopt de groep om half zeven bij „Elthato" te zijn. Nog even het adres: Groep Ooltgens plaat, p/a Fam P. van Eekelen, Bergse- baan 7,4635 RP Huijbergen (N.-Br.), tel. 01644-2723. OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. A Bac van Bodegraven. MELISSANT woensdagavond 7.30 uur ds. A F. Honkoop van Zwijn- drecht. MIDDELHARNIS heden (dinsdag) avond 7.30 uur ds. R. Boogaard van Leiden. OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur ds. A. M. den Boer van Lisse. Alhoewel fase I van het vestigingsplan van het RTM museum op „De Punt" te Ouddorp, nog niet geheel is voltooid kunnen geïnteres seerden in het historische trammateriaal al wél een bezoek brengen aan de remise waarin al het materieel inmiddels een plaats heeft gekre gen. Bezoek is mogelijk op woensdag en zaterdag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de aanleg van de eerste 2 kilometer van de lijn die in de volgende jaren tot 5 kilometer zal worden verlengd. De Stichting RTM Grevelingen heeft niet de financiële middelen dat werk uit te besteden waarom vrijwilligers van de Stichting het ter hand hebben genomen. Zij hopen eind dit jaar met fase I gereed te zijn. Zij die willen helpen bij de aanleg zijn er welkom! Het benodigde grondwerk werd - tegen kostprijs - uitgevoerd door aannemersbedrijf Dijkers en Pijl te Middelharnis. Fase II zal bestaan uit de aanleg van nog eens 3 kilometer rail naar de Kabbelaarsbank, maar vooralsnog ontbreekt het de Stichting aan de benodigde financiën, waarom onderstaand een dringend verzoek aan de flakkeese bevolking zich terwille van de exploitatie van de tram een RTM certificaat aan te schaffen. Zo'n „certificaat van deelname" geeft, afhankelijk van de waarde ervan, recht op meerdere faciliteiten. Wie een certificaat van 1000,- koopt mag voortaan z'n leven lang, met z'n gezinsleden, tramritten meemaken, één jaar lang mag dat bij aankoop van een certificaat van 30,-; 4 jaar op een certificaat van 100,-; 10 jaar op een van ƒ250,- en 20 jaar op een certificaat van vijfhonderd gulden. Certificaten kunnen worden aangevraagd door het te besteden bedrag over te maken op girorek. 278328 t.n.v. ABN bank te Schiedam. Wel het woord „certificaat" op de overschrijving vermelden. Er kan, bij een bezoek aan de remise ook een stukje trambaan, vanaf een meter, worden aangekocht. Het Stichtingsbestuur hoopt dat velen van Goeree Overflakkee aan haar oproep gehoor zullen geven. Op Voome-Putten heeft de oproep een behoorlijke respons gekregen, maar de flakkeeër heeft tot dusver nog wat geaarzeld. Een bezoek aan de remise zal ieder ervan overtuigen dat er hard aan de realisering van de plannen wordt gewerkt. /A De discussie rond het Nationaal Milieu beleidsplan maken het voor de zoveelste keer duidelijk. De fiets verdient nu extra aandacht. Uit overwegingen van milieu beheer, milieubescherming en energie besparing zal het reisgedrag van de burger moeten veranderen. Voor de korte afstand, tot vijf a tien kilometer, moet de auto blijven staan en de fiets worden gebruikt. Dat geldt vooral voor de dagelijkse verplaatsingen, het woon werkverkeer e.d. Juist voor dit vervoer wordt de fiets nog te weinig gebruikt en is nauwelijks van groei sprake. De forse groei van het aantal fietsreizigerskilo- metrs is vooral te danken aan het gebruik van de fiets in de vrije tijd, voor toerisme, trimmen en sportbeoefening. Uit het Nationaal Milieubeleidsplan blijkt dat het fietsen aantrekkelijker moet worden gemaakt en dat heeft dan vooral te maken met uitbreiding en ver beteren van de voorzieningen, zoals vei lige en voldoende ruimte biedende, goed onderhouden fietspaden, fietsroutes bin nen de steden, waarbij ook gezocht moet worden naar de kortste verbindingen, meer en verantwoorde fietsparkeer plaatsen en fietsenstallingen en doel treffender bestrijding van de fietsen diefstal. Reeds jaren zegt de overheid dat het fietsverkeer moet worden gestimuleerd en hoewel, vooral plaatselijk, het nodige is gedaan, zijn de stimulansen te zwak gebleven om echt invloed uit te oefenen. Een nieuwe aanpak - onder de druk van de omstandigheden - moet de fiets meer kansen geven. Voor fietsroutes in en buiten de steden zou van 1990 tot 2000 volgens het milieu plan jaarlijks veertig miljoen gulden beschikbaar moeten komen. En dan bedenken dat een paar jaar geleden de rijksoverheid het budget voor fietsvoor- zieniningen geheel van de begroting schrapte. Dat heeft aan de kontinuïteit bij het totstandkomen van deze voorzie ningen schade gedaan, die nu in snel tempo zal moeten worden ingehaald. Het milieu vraagt daarom en de roepen den in de woestijnen van de samenle ving krijgen eindelijk hun gelijk. Ingezonden: Met stijgende verbazing, noem het ver bijstering, heb ik het gemeenteraadsver slag in de krant van j.l. vrijdag gelezen, waarin het ging over de weigering van de gemeenteraad van Middelhamis ook maar één cent af te zonderen voor het familiehuis bij de dr. Daniël den Hoed kliniek. Meerdere raadsleden mogen de door het College voorgestelde weigering dan „be grijpelijk" hebben gevonden, wij stem men van harte in met die raadsleden die de weigering een „afgang voor de ge meente Middelhamis" hebben ge noemd en die het „beschamend" erover hebben uitgesproken. Hoe kun je in gemoede naar anderen verwijzen (parti culieren en bedrijfsleven) wanneer je zélf tot helpen geroepen wordt, zoals de Stichting dat aan het adres van de gemeente Middelhamis heeft gedaan? De gemeenteraad moet toch hebben begrepen dat het in dezen hulp zou betreffen aan medeburgers die in een zeer ingrijpende levensperiode verke ren? Aangrijpend menselijk leed wordt in die periode geleden en zou het dan niet passend zijn als gemeentebestuur minstens een gebaar te maken? 't Wordt soms aan heel wat onbenulliger zaken weggegeven. Als dan eerder gemaakte afspraken zich daartegen verzetten dan nóg had dat via een jubileumgift t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Stichting gekund! Helaas is de dr. Daniël den Hoed kliniek in Rotterdam voor veel inwoners van de gemeente Middelhamis een begrip geworden. Het zou een gemeente als de onze die „vooruitstrevend" heet te zijn hebben gesierd dat te bedenken en een uitzondering op de regel te heb ben toegepast. Met dit schrijven wil ik het College ver zoeken alsnog met een voorstel te komen, waar een wil is is toch nog altijd een weg gevonden. Ieder wensen we toe dat hem/haar de weg naar de kliniek en het familiehuis, gelukkig komt het er, bespaard mogen blijven. C. V. d. Boogert Azaleastraat 22 Sommelsdijk We zullen de Ouddorpse Jan Padmos, alias Jan Patat geen nieuws vertellen als we zeggen dat z'n mobiele patat- kraam aan de Ring een groot deel van het gemeentebe stuur een doorn in het oog is. De kraam zou op onaanvaardbare wijze afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van de gereconstrueerde Ring en B en W hebben zelfs willen doen geloven dat de aanwezigheid van de kraam tot verkeersproblemen-, en daarmee verstoring van de openbare orde aanleiding zou geven, maar die laat ste bezwaren zijn ontzenuwd door de Groepscomman dant van de Rijkspolitie. In de vorige week donderdagavond gehouden raadsvergade ring kon de raad niet anders doen dan het beroepschrift van dhr. Padmos gegrond verklaren, dat hij had ingediend tegen de beslissing, eind vorig jaar, van het College hem voor 1989 een standplaatsvergunning te weigeren, 't Was duidelijk dat het College van de wagen op die strategische plek af wilde. Verkeersproblemen zouden kunnen ontstaan, zo dicteerde het College en dat werd niet wenselijk geacht. Bij de Wel standscommissie Ver. Dorp, Stad en Land, vond het College gehoor, ook die commissie vond dat de patatwagen in het hart van het dorp niet aan redelijke eisen van welstand vol doet en door z'n mobiele vormgeving de aanwezige ruimte lijke kwaliteit van de Ring verstoort. Ook de ondememers- ver. Ouddorp heeft kenbaar gemaakt dat de wagen het uiter lijk van de Ring aantast, waardoor de omgeving Weststraat- Hoenderdijk in belangrijke mate haar aantrekkelijkheid als winkelcentrum verliest. Van die zijde werd dan ook verwijde ring van de wagen gevraagd. 't Zal echter niet gebeuren, het echtpaar Jan en Nel Padmos denkt er niet aan te verhuizen, zelfs zou dat op onoverko- menlijke bezwaren stuiten. Voor de kraam is een Hinderwet vergunning afgegeven, in welk geval er voor de toepassing van de Algemene Politieverordening geen plaats meer is. Ook van verkeersoverlast kan na het rapport van de Groeps commandant niet meer worden gesproken zodat ook die grond ontbreekt. Het College kon niet anders dan tot gegrondverklaring van het beroepschrift adviseren. Het schouwtje van de friteskraam blijft derhalve roken, op de plek van waaraf al dertig jaar wordt verkocht. In septem ber hopen ze dit jubileum te vieren. In een artikel in de Mis sel Snackkoerier noemt mevr. Padmos zich een doordouwer en doordouwers laten zich niet zomaar verjagen. De stand plaats zal pas worden opgeheven als 't met Jan Patat niet goed gaat en niemand die hem dat toe zou wensen. De ver gunning is persoongebonden, wat betekent dat de patatwa gen op de duur wel zal verdwijnen, 'n Knappe vent die dan nog eens een vergunning lospeutert, zoals Jan Patat dat al in 1959 deed. Ie prijs voor Fanfare-orkest „De Hoop" op het Wereld Muziek Concours 1989 Op zaterdag 8 juli j.l. heeft Fanfare orkest „De Hoop" uit Stellendam in een snikhete Rodahal voor het eerst in haar bestaan deelgenomen aan het „W.M.C." te Kerkrade. Onder leiding van dirigent Arie Stolk werd in de „Eerste Divisie" een Ie prijs behaald met 297 punten. „De Hoop" kreeg voor het zeer moeilijke, en wel zeer bijzondere verplichte werk „Eine Mignonade" van de Limburgse kompo- nist J. M. Suykerbuyk 145,5 punten. Voor het spectaculaire keuzewerk „Musica Con Fuoco" van de komponist J. van der Booren werd een puntenaantal van 151,5 behaald. Het inspeel werk was „Avatara" van Mike Leckrone. Gezien de moeilijkheidsgraad van het verplichte werk kan gesproken worden van een bijzondere prestatie van diri gent Arie Stolk, hij heeft het klaarge speeld om een dergelijk muziekstuk ten gehore te brengen op hoog nivo, ook heeft hij steeds weer de muzikanten weten te motiveren, met als resultaat, dat ook zij een prestatie hebben geleverd die er zijn mag. In de eerste divisie, sektie Fanfare, doen 3 orkesten mee t.w. Wilhelmina uit Heerde, Eensgezindheid uit Maas- bracht en De Hoop uit Stellendam. J.l. zaterdag heeft Wilhelmina uit Heerde 308,5 punten behaald, zodat De Hoop met 297 punten voorlopig 2e is op de ranglijst. Wanneer Eensgezindheid uit Maasbracht op zaterdag 15 juli is opgetreden zal de officiële uitslag pas bekend zijn. De internationale jury is samengesteld uit de heren Henk van Lijnschooten (Nederland), Yvon Ducene (België) en Evzen Zamecnik (Tsjechoslowakije). Ingezonden: Wij richten ons tot u n.a.v. het Raadsver- slag van de gehouden raadsvergadering van 6 juli j.l. Op deze avond, onder het punt ingeko men stukken, werd de brief van de Dr. Daniël den Hoed-kHniek behandeld. Het „Comité 75-jarig bestaan", vroeg in dezen om een éénmalige gift voor een te bouwen familiehuis wat noodzakelijk is. De raadsleden waren er zich allen van bewust hoe noodzakelijk zo'n familie huis is, maar er iets aan geven was voor hen een andere zaak. Sommigen onder hen waren wel bereid een kleinigheidje te geven, want zo noe men wij die genoemde bedragen, alleen de fraktie Hoogzand kwam zoals meest al met een positief voorstel. Onbegrijpelijk allemaal daar er in het verleden ook niet op een paar centen is gekeken, met de bouw van het Gemeen tehuis en het Sportcomplex „De Staver", temeer daar wij in het verslag van de Openbare Vergadering van de commis sie financiën hebben gelezen; Daarin stond onder punt 3 Nacalculatie bouw Gemeentehuis: Als oorzaak van de overschrijding noemt de voorzitter het lagere bedrag van de b.t.w.-teragont- vangst alsmede de inrichting van de omgeving en interieur, hierop werd door de commissie geadviseerd de raad voor te stellen een krediet van ƒ103.500,- beschikbaar te stellen, en dat zal zeker wel doorgaan. Was en is dit allemaal GEMEEN SCHAPSGELD??? en dat moeten we allemaal gewoon vinden??? En dan komt nog het meest onbegrij pelijke de frakties CDA-SGP/RPF m.u.v. de heer Joppe, stelden dat het bedrijfsleven en particulieren de rest er maar bij moesten betalen, hier is dan zeker niet aan de orde wat ook zij zullen weten, dat het onze plicht is onze naaste handreiking te doen nee, er is beter op zijn plaats BEN IK MIJN BROEDERS HOEDER? Eén ding kunnen we uit deze vergade ring wel opmerken dat ze schijnbaar bevoorrecht zijn geweest, dat de ellende en ziekte hun deur is voorbijgegaan. Anders was er hier beslist positiever op gereageerd-, dat er overal niet aan gege ven kan worden begrijpen we ook wel, maar dat er nu niemand onder hen op het idee is gekomen dit verzoek de medeburgers eens voor te leggen is onbegrijpelijk. Of een mogelijkheid te scheppen om met elkaar d.m.v. een kollekte of te ope nen bankrekening geld bijeen te krijgen voor dit goede en noodzakelijke doel. Al met al bedroevend en beschamend om dit van ons Gemeentebestuur te moeten schrijven, dat zij er zich zo van afmaken. Daarom vragen wij u MEDEBUR GERS van de gemeente Middelharnis laten wij met ons allen het goede voor beeld geven, zodat we ons niet behoeven te schamen inwoners van deze gemeente te zijn. Een ieder die hiermee instemt kan zijn, of haar bijdrage overmaken op de Rabo bank te Nieuwe Tonge, nr. 34.54.08.225, t.n.v. familiehuis Dr. Daniël den Hoed kliniek. (namen zijn bij de redaktie bekend) Cl o - 't Is duidelijk dat de friteswagen op die plek geen schoonheidsprijs verdient. FOTO - FILM - BEPORTAOE - VIDEO - COMPUTER t^ era C3 CU C3

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1