Plaatwerk r^ Poes „Buster van Sommelsdijk" wordt 19...! 1 In Ouddorp resideert eerste flakkeese meesterbinder-bloemsierkunst Koordirigent C. C. v. d. Heuvel overleden Garage Knöps B.V. 01877-1309 IfSi'U^^ KIEVIT WARMTE alle merken Ramoco b.v. Citroen-Hesselink Cijfers mobiliteit zijn aan het veranderen Goeree-Overflakkee InühreéMse Zaterdag 15 juli dierendag te Ooitgensplaat Oud-inwoner overleden CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Sanitair-Centr. verwarming 01870-2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Middelhamis Telefoon 01870-2222 RENAULT-dealer ■>^®^Je®se^*J^^j^®^je^>-jÊ^^j^^-)e3HeÈ^ Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 JVC GR-C45 Sony CCD-F 330 Enig in zijn soort l^.l'I.IIJ^M^I om Dirksland, 01877 - 1357 voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland 61e Jaargang VRIJDAG 7 JULI 1989 No. 5814 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01^70 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 In zijn woonplaats Sommelsdijk is woensdag, in de vroege ochtend, op ruim 65-jarige leeftijd koordirigent C. C. v. d. Heuvel overleden. Zijn heengaan, twee maanden nadat zich een ernstige ziekte openbaarde, bete kent een groot verlies voor zijn echtgenote en kinderen, maar ook voor meerdere koren op Goeree-Overflakkee die in hem een weibekwaam en beminnelijk dirigent verliezen. Zaterdag 14 maart 1987 werd dhr. v. d. Heuvel met Koninklijk zilver onderscheiden. Dat had plaats in Stellendam waar hij het 40-jarig diri gentschap van het Chr. Gem.koor „Soli Deo Gloria" herdacht. Burge meester van Velzen van Goedereede was daar veler vertolker toen hij dhr. v. d. Heuvel dankte voor zijn inbreng in het culturele leven in de regio, via zijn zangleraarschap, particulier en op scholen en het dirigeren van meer dere flakkeese koren: „....U hebt in die vele jaren verschillende mensen, verschillend in geslacht, in grootte en in stemgeluid op één toonhoogte gebracht en van de stemmen één harmonieus koor gemaakt", luidde 's burgemeesters waardering, waarmee hij de intentie van dirigent van den Heuvel treffend had geanalyseerd. Zelf vertolkte dhr. v. d. Heuvel z'n dankbaarheid het werk dat de liefde van z'n hart had zolang te hebben mogen doen. Nog steeds was hij aktief, maar een ernstige ziekte heeft tot de dood geleid. Morgen zal zijn stoffelijk overschot ter aarde worden besteld. Goeree- Overflakkee bewaart aan de overledene een meer dan goede herinnering. Groei zit er duidelijk in het gebruik van de eigen auto, in het verbruik van loodvrije benzine en in het goederenvervoer over de weg. Nauwelijks groei daarentegen zit er in de afwikkeling per openbaar vervoer van de toegenomen mobiliteit. Teruggelopen is de afzet van super en vooral normale ben zine. En - gelukkig - is er sprake van afname van het aantal verkeersslacht offers. Dat blijkt uit een vergelijking van de gege vens uit 1988 en voorafgaande jaren in de zojuist verschenen uitgave „Kerncijfers verkeer en weg" van de Stichting Weg. In dit statistische zakboekje, dat in een oplage van 5500 exemplaren (gratis) wordt verspreid onder degenen die beroepsmatig bij het verkeer en vervoer zijn betrokken, staan vele interessante cijfers gegroepeerd. Zo nam de prive-mobiliteit toe van 132,5 miljard reizigerskilometer in '85 tot 146,5 miljard in '88, waarvan resp. 118 en 132,1 miljard per eigen auto. De toename in de kollektieve sektor (trein, bus, tram en metro) steeg van 21,2 miljard reizigerskilo meters tot 21,4 miljard, vooral veroorzaakt door de trein (resp. 9,0 en 9,7 miljard reizigerskilometers). Het gemiddelde jaarkilometrage van de auto steeg van 15.220 km in '85 tot 16.640 km in '88, vooral door de toename in het woon/werkverkeer (resp. 4170 en 4730 km) en het „overige particulier gebruik" (resp. 7050 en 7740 km). Zolang de vooiidaü strekt zijn de „Kern cijfers verkeer en weg" bij de Stichting Weg in Den Haag - op schriftelijke aanvrage - te verkrijgen. Peugeot Talbot Peugeot TaltMt dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 4- voor 4- 4- Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Toen dhr. R. Wolters negentien jaar geleden z'n echtgenote Atie een Siamese sealpoint poes cadeau deed vond hij het aanvankelijk helemaal niet zo'n geslaagd verjaardagscadeau: „een mager springertje" constateerde hij wat teleurgesteld toen hij - als marineman - enige tijd nadien thuis- kvram waar „Bus" z'n intrede had gedaan. Toch is Bus - door een ingreep tot onzijdigheid getransfor meerd - een prima koop gebleken. Zondag wordt'ie 19 en welke poes doet 'm dat na....? „Geen zoetsappig verhaal....!" zo heeft mevr. Wolters ons gemaand en 't verhaal van Bus is er dan ook geen van overdreven zorgzaamheid en verwennerij. Daar mee is Bus niet groot en oud geworden, al heeft 't hem nooit aan goede zorg ontbroken; „Charlotte van Som melsdijk" werd in hetzelfde gezin ook al veertien, waar uit moge blijken dat het voor een poes op Gouds bloemstraat 18 best vol te houden is, zéker nu de oude dag zo duidelijk is aangebroken, want 't gaat Bus alle maal niet meer zo makkelijk af, maar ze weet te improviseren. Niet naast of achter-, maar bovenop de radio heeft hij een warm plekje gevonden en 't is daarom dat de radio vrijwel constant aanstaat, zij het dikwijls zonder geluid en alleen maar terwille van de warmte, voor de poes. 's Winters is er ook wel eens een warme kruik en de lijf- warmte van de andere huispoes. 's Zomers heeft Bus eigenlijk meer te klagen omdat de familie dan nogal eens naar 't strand vertrekt. Bus past, bij thuiskomst van de familie, z'n gedrag daar heus op aan want 't is voor een poes maar niks zo'n dag alleen achter te blijven. Nee, verwend wordt'ie niet, maar zondag, op z'n negen tiende, zal er tussen de slaapjes door best wat extra's voor 'm overschieten. Best leuk wan neer U er kans toe ziet een goed ogend bloemstukje in elkaar te frutse len. Minstens één bewonde raar hebt U, in de persoon van de Ouddorpse „mees terbinder-bloemsierkunst" Tim Grin- wis, zolang hij het maaksel maar niet aan de regels der bloemsierkunst behoeft te toetsen. Twee jaar stu deerde hij er intensief op die regels machtig te worden en sinds het suc cesvolle examen vorige week mag hij zich meesterbinder-bloemsierkunst noemen, de eerste en daarmee enige op Goeree-Overflakkee..! Een exclu sieve eer voor zijn bloemenhuis Mar griet. „Margriet" is gevestigd aan de Oud dorpse Raadhuisstraat en dat is mis schien niet de meest geëigende plaats voor dat deel van de bloemsierkunst dat door de traditionele Ouddorper mis schien wat buitenissig wordt geacht, maar geen nood. De tekenen dat ook het bloemenvak weer terug keert naar de vroegere romantische tijden doet Tim's bloemistenhart meer dan deugd, want ook die kunst is hij meester, ook al moest'ie dan tijdens z'n tweejarige cur sus alles leren over symetrie, a-symetrie, over centrale- en decentrale compositie, over vegetatief en decoratief, over sculp- turele vormgeving, assemblage, vorm, kleur, structuur, factuur, licht, stilte, iilme en zal het hem altijd bijblijven dat hij voor een werkstuk experimenteerde met gekookt rabarberblad, een onder deel dat in geen van z'n bloemstukken ooit nog terug te vinden zal zijn, stel je voor.... Terwille van z'n studie dééd'ie het, maar aan al te extreme kunstuitingen waar mee kennis gemaakt moest worden heeft hij maar weinig plezier beleefd, wél aan de foto's die hij knipte, plat op de buik in 't gras of van een erosievoorbeeld in Frankrijk. „Elke minuut is hij ermee bezig geweest" bevestigt ook mevr. West hoeve en ook voor haar is het een opluchting dat de studieboeken gesloten kunnen worden. Een zelf geschreven en geïllustreerd boek over compositiefacto ren werd zelfs waardig geacht op de Aca demie voor Beeldende kunsten te Brugge als lesmateriaal te dienen. Dhr. Grinwis naast z'n werkstuk waarin z'n dochtertje zich prima vemiaakt. Doceren, lesgeven kan'ie, de 28-jarige. Tim, die met het behalen van het diploma ook de bevoegdheid heeft gekregen praktijkleraar bloemsierkunst te zijn. Met 173 landelijke collega's mag hij het embleem van de erkend bloem- sierkunstenaar voeren. Ons heeft hij geleerd dat een examenopdracht voor het meesterbinderdiploma ogenschijn lijk nauwelijks wat met bloemsierkunst te maken kan hebben. Zijn werkstuk over het thema „dragen", waarin één natuurlijk materiaal moest worden verwerkt lijkt allerminst op het bloemstuk zoals we verwacht hadden aan te treffen. Tim maakte van polygo num stengels, heel snelle groeiers, vier steunen die hij met ijzerdraad bond; ze steunen 4 glazen ramen. De bundels schijnen zware balken te torsen zodat ze onder dat gewicht zelfs wat lijken te bui gen, een welgeslaagd voorbeeld het begrip dragen te verbeelden. Het werk stuk staat naast de winkel te kijk, de een vindt 't mooi, de ander haalt er z'n schouders voor op, maar op het examen was het goed voor een hoge waar dering. stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 Uit onze koUektie: 2 kwaliteits camcorders, met 2 systemen, ontwikkeld door 2 topmerken met, - 3 jaar volledige garantie* camera recorder met autofocus, 6x motor zoom lens F 1.4 (F9-54) Video 8 camerarecorder, autofocus, 6x motorzoom, lens F16 (12-72) hoge geluids opname kwaliteit Voor 2 gelijke vriendelijke prijzen van T Z^^jfZf^ voor oDe zciierheidI VINGERLING 3-MlDOELHARNlS-Ta 01870-2513 f De heer H. Kamerman van „De Fruit mand" te Ooitgensplaat heeft in samenwerking met Dierenwinkel „De Stoof' aan de Stoofstraat een dieren dag georganiseerd tegen zaterdag 15 juli a.s. aan de Beneden Molendijk. Men zou ook kunnen zeggen „De dag van het dier"; bestemd voor dieren en mensen, speciaal voor de kinderen. Er komt zelfs een huifkar aan te pas. Gezien het succes van vorig jaar hebben de organisatoren weer alles in het werk gesteld om er iets bijzonders van te maken. Alle kinderen mogen namelijk hun huisdier meebrengen. In de morgenuren zal dit levende vee door de dierenarts, de heer P. R. J. M. Schilder uit Oude Tonge aan een nadere inspektie worden onder worpen, of beter gezegd worden ge keurd. Verder zullen er veel stands aanwezig zijn die met dieren te maken hebben. Een echte hoefsmid zal er een demonstratie geven. Eveneens een schaapscheerder, een wolspinster en een bijenimker zal alles vertellen over dit nijvere volk. Ook kan men zien hoe wol wordt geverfd. De konijnenvereni ging, de Vereniging voor hondendres- suur en de vereniging voor Dieren bescherming hebben medewerking toe gezegd. Vanzelf zijn er veel dieren te zien. Als een bijzondere attraktie zal er 's middags een huifkar door het dorp rij den met gratis vervoer. Volgens de heer Kamerman is deze opgezette „Dag van het dier" de enige in zijn soort op de wijze zoals deze hier wordt gebracht, dat wil zeggen zuiver OOLTGENSPLAAT Op maandag 3 juli 1989 is op de leeftijd van 86 jaar plotseling overleden, me vrouw Hendrika Kievit, echtgenote van de heer J. van der Wende, wonende Bejaardencentrum „Golfslag", K. 54, Smedingplein 2, 8302 BA Emmeloord. De rouwdienst, heden vrijdagmiddag, werd gehouden in de aula van het cre matorium „Ölandhorst" te Lelystad. Hierin ging voor ds. D. J. Ras te Creil- Espel (NOP). FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO - COMPUTER 1CZ3 C3 CD 1=3 c=)MfeBBHBl^^LK ca C=l E=J C3 C3 tZ3 IVesrsrraaj 35 - Molenweg 4 Ouöiio'p - Teleloon 0'B78- T6'2 en 2:20 F1I133I Renesse Pnnisnoii - Hoge!Oom 17S - Telfiooa 0il'6-2'00 Fihasl SommeisÖT/k Wes/Ji'atieeJsloiir e Sommelsa^li - Telefoon 018T0-68'I gericht op de samenleving: kind, dier en natuur. Inlichtingen over deze dag kunnen wor den verkregen bij: Dierenspeciaalzaak trimsalon „De Stoof', Stoofstraat 2, tel. 01873-1468; „De Fruitmand", Beneden Molendijk 6, tel. 01873-2568.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1