Schooljeugd te gast bij nieuwbouw Ziekenhuis Leasing Mobil O Nieuw kruispunt bij Oude Tonge open; het eerste met verkeersregelinstallatie I q5i-k^S Paul Kieviet studeerde af aan Rotterdams Conservatorium flomi^iemoui Energie uit landbouwafval? hwbreéMse VERWERS auto's Rally Formula Garage Knöps B.V. 01877-1309 Dirksland werk voor Dijkers en Pijl Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Oprichting Mannenkoor Citroen-Hesselink Expositie in Open Kerk te Ouddorp 61e Jaargang VRIJDAG 30 JUNI 1989 No. 5812 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE HN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.iio. 3420.01.108 Op woensdag 28 juni jongstleden sloot Paul Kieviet zijn studie aan het Rotterdams Conservatorium af met het behalen van het diploma Theorie der Muziek. Eerder behaalde hij aan dezelfde onderwijsinstelling de akten Orgey Docerend Musicus en Praktijli- diploma Kerlanuziek (beide in 1985) en Orgel Uitvoerend Musicus (enkele weken geleden). Een combinatie die vrijwel uniek is! Paul Kieviet (geb. 1964) ontving zijn eer ste orgellessen van Peter Wessels. Na een aantal jaren privé-les te hebben ont vangen van Jan van Dijk en Rinus Ver- hage werd hij in 1981 op het genoemde conservatorium toegelaten. De veelal vereiste vooropleiding mocht worden overgeslagen. Zijn leraren voor het hoofdvak orgel waren tot 1986 Arie J. Keijzer en daarna Bernard Winsemius. De laatste is organist van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Het examen Orgel Uitvoerend Musicus werd in mei en juni van dit jaar in twee gedeelten afgenomen. Respectievelijk in de Grote Kerk te Schiedam en in de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Beide keren werd het predicaat „met lof" toegekend. De nu afgesloten studie in het hoofdvak Theorie der Muziek vond plaats onder leiding van onder meer Jan Kleinbus- sink. Het diploma dat vanwege de bij zondere zwaarte van de opleiding slechts zelden wordt uitgereikt, geeft onderwijsbevoegdheid in de muziek theoretische vakken, met name aan conservatoria. In 1985 was Paul winnaar van het Leids orgelconcours voor conservatoriumstu denten. Het jaar daarop volgde hij de studie orgelimprovisatie bij Klaas Bolt aan de internationale Zomeracademie te Haarlem. Onlangs ontving hij de uit nodiging deel te nemen aan een interna tionaal orgelconcours dat later dit jaar zal plaats vinden in Noord-Duitsland. Paul staat bekend als een uitstekend beheerser van de kunst der improvisatie. Dat is het zonder enige voorbereiding al musicerend vervaardigen van een mu ziekstuk, meestal naar aanleiding van een thema of een lied. Dat hij ook een meester in de interpretatie is, bleek vorige week zaterdagavond toen hij in de Hervormde Kerk te Middelhamis een orgtlconcert verzorgde. Grote in druk maakte niet alleen zijn spel van onder meer de Bach-werken, maar vooral ook zijn briljante vertolking van het slotstuk, een bewerking van het lied „Veni Creator Spiritus" van Maurice Duruflé. Paul vestigde inmiddels een privé-les- praktijk in de vakken orgel, piano en muziektheorie. Hij werd onlangs be noemd tot docent muziektheorie aan de muziekschool te Middelhamis. Tevens is hij als organist verbonden aan de Her vormde gemeenten te Sommelsdijk en Dirksla;, :1. Als zodanig bespeelt hij dus regelmati':' -> twee fraaie historische orgels üie'rVaKkee bezit. Naar 't ziekenhuis en dat nog wel op je vrije woensdagmiddag. Een achttal leerlingen van basisscholen in de regio hebben het, met hun onderwijzers, graag gedaan, maar ze behoefden dan ook geen ingreep te ondergaan. Enthousiasme derhalve te over bij het groepje dat woensdagmiddag dan ook niet echt in 't ziekenhuis-, maar in een daarachter geplaatste bouwkeet werd ontvangen. Hun komst had n.l. alles metdebouwaktiviteiten te maken. Zonder dat de leerlingen er aan te pas waren gekomen waren er woensdag 12 mei, bij het „schroeven" van de eerste paal feestelijke ballonnen opgelaten, 62 zelfs met op een kaartje de namen van de scholen in de regio vermeld. Een straf westenwindje stond er en dat heeft de bal lonnen soms ver van huis gevoerd, hóe ver, dat hoorden de scholieren woensdag middag van dhr. van 't Land, van hoofdaannemer BAM die prijzen beschikbaar stelde. Temidden van de tekeningen en grafieken die bouwkeet-wanden vullen hing er ook een landkaart waarop de vindplaatsen konden worden aangewezen. Vier scholen waren het verst gekomen, t.w. de Baron de Vos van Steenwijkschool te Roc- kanje, de Openbare Basisschool de Molenvliet te Stad aan 't Haringvliet, de Konin gin Beatrixschool te Ouddorp en de openbare school „de Kulck" te Hellevoet- sluis. De poedelprijs ging naarde Baron de Vos van Steenwijkschool waarvan de ballon al in Strijen was geland, toch nog goed voor een cheque van honderd gulden en, uit handen van economisch directeur dhr. v. d. Ridder voor de leerlingen en de school bibliotheek een herdenkingsboekje over het 50-jarig bestaan van het Ziekenhuis. De 3e prijs was voor de Kon. Beatrixschool te Ouddorp, goed voor een cheque van 150,-; de ballon was 233 km ver naar het Duitse Laer gezweefd, maar de ballon van „de Kulck" was zo'n twee kilometer verder in Rheine terecht gekomen, gehonoreerd met 200,-. „De Molenvliet" ballon was 258 km ver gekomen, in Mettingen, goed voor een cheque van 250,-. Een colaatje was er. Sinas en nootjes, enne...., als 't eens nodig mocht zijn de uitnodi ging om dan toch maar, ook van Voome en Putten naar het Dirkslandse ziekenhuis te komen, want mooi dat dat wordt....! Uit onze kollektie: 2 kwaliteits camcorders, met 2 systemen, ontwikkeld door 2 topmerken met, 3 jaar volledige garantie* JVC GR-C45 Sony CCD-F330 Voor 2 gelijke vriendelijke prijzen van ^é'^J/J^T Iffll'l^ll* A. J. van Rumpt Middelhamis Telefoon 01870-2222 voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Goeree Overflakkee heeft het heel lang zonder kunnen stellen, maar «iinds woensdagmorgen 10 uur is het er, bij Oude Tonge, het eerste kruis punt met verkeersregeUnstallatie, vi taal onderdeel van het gereedge komen werk dat bij de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, als „omlegging kruis punt RW 59" te boek stond. Het kruispunt zal in de komende jaren door een tweede, van hogere orde, worden gevolgd, maar de verkeers- lichtinstallatie zal niet meer verdwij nen. De toegenomen verkeersinten siteit en de entree tot de in aanleg zijnde Rijksweg 59 hebben zo'n bevei liging onontbeerlijk gemaakt. Rijkswaterstaat's technisch uitvoerder S. Bezuijen heeft er zich, met de aanne mers graag voor ingespannen gedu rende de uitvoering van het werk het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen; van overlast is dan ook geen sprake geweest. Het nu voltooide karwei vorm de het voorspel tot het grotere werk, met daarin o.a. de aansluiting, met viaduct. Rijksweg 59-Grevelingendam, voor de uitvoering waarvan een nauwkeurig draaiboek is samengesteld, ook weer om de overlast voor het verkeer tot een mini mum te beperken. Medio 1992 zal het allemaal gereed zijn en zullen de aanne mers hun spullen hebben gepakt. Dan zal de nieuwe Rijksweg, nog uitgevoerd als Autoweg, er liggen en zullen er het flakkeese verkeer twee toe- en afritten ter beschikking staan om die weg te berei ken en te verlaten, bij Oude Tonge en ter hoogte van de Schaapsweg. rie door Dick Lemcke gemaakte lucht foto brengt de huidige situatie voortref felijk in beeld. Van linksonder naar linksboven loopt de oorspronkelijke Tonisseweg, die de eerstkomende jaren nog, richting Rotterdam, gevolgd zal moeten worden, zij het ook dat ter hoogte van de dubbele banen werk zaamheden moeten worden verricht die omlegging van het verkeer en de beper king tot één rijbaan voor elke rijrichting noodzakelijk maken. Het gaat voor het Eind augustus 1989 wordt gestart met een Christelijk Mannenkoor onder lei ding van de alom bekende organist Paul Büeviet. Het is nadrukkelijk de bedoe ling dat dit koor een regionaal karakter krijgt, waaraan zowel door liefhebbers van de zangkunst van Goeree-Overflak kee, als uit de naburige regio's kan wor den deelgenomen. Na het instuderen van een aantal muziekstukken zal het koor zich aan de bevolking presenteren door het geven van uitvoeringen bij bij zondere gelegenheden en tijdens de christelijke feestdagen. Het accent bij de keuze van de muziekstukken zal liggen op het gebied van de psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Nader nieuws zal u via de streekbladen bekend wor den gemaakt. Kontaktadressen - C. J. van Eek, Westdijk 56 te Middelhamis, tel. 01870-2060/3035. - A. Leijdens, Emmastraat 7 te Ooltgensplaat, tel. 01873-2448. Aan aannemersbedrijf Dijkers en Pijl b.v. te Middelhamis is de uitvoering gegund van het werk dat aldus omschre ven wordt: „het vervangen van de bestaande riole ring, het verwijderen en aanbrengen van elementgebonden verhardingslagen, het aanbrengen van funderingen en het aanbrengen van bitumineus gebonden verhardingslagen in de Philipshoofjes- weg, de Oudewei en de B. C. Zaaijerlaan in de gemeente Dirksland". Het Middelhamisse bedrijf had inge schreven voor ƒ672.400,- (exclusief B.T.W.), slechts ƒ600,- lager dan b.v. Aannemingsbedrijf Winkels v/h Be zuijen te Ouddorp die met een bedrag van 673.000,- tweede werd. Het hoogste inschrijfbedrag behep ƒ893.000,-. Overige flakkeese aanne mingsbedrijven als D. Ras, Nieuwe Tonge; Osseweijer, Oude Tonge en AVK, Oude Tonge bleken met hun inschrij vingen van resp. 700.000,-; 719.000,- en 729.000,- resp. 5e, 6e en 7e te zijn. flakkeese verkeer niet langer recht-uit recht-aan, want linksonder ziet men de nieuwe kruising die gepasseerd moet worden. Op die kruising blijft de eerst volgende jaren alle verkeer, ook dat van en naar Zeeland samenkomen totdat de nieuwe kruising (midden rechts) gereed zal zijn, waarna de nu voltooide krui sing alleen nog maar van locale beteke- Krijgt Zeeland een proeffabriek voor de opwekking van electriciteit uit Hooi, stro en ander landbouwafval-produkten? Het Landbouw Economisch Instituut is bereid de haalbaarheid ervan te gaan onderzoeken. Het initiatief voor het onderzoek is van de Aardenburgse akkerbouwer J. P. Dees en het statenlid J. A. Boogerd-Quaak uit Zaamslag. Er is inmiddels een commissie gevormd met vertegenwoordigers van de Provincie, het landbouwschap, de Landbouwvoor- lichtingsdienst. De Zuidelijke Land- bouwmaatschappij, de Rabobank, de P.Z.E.M, en het L.E.I. alsmede de Zeeuwse Milieufederatie. Voor de omzetting in energie kan in Zee land beschikt worden over afval en bij- produkten van ongeveer 79.000 ha, wellicht nog aan te vullen met een deel van het huishoudelijk afval. De kosten voor het onderzoek van het LEI bedragen 150.000,- gesuggereerd wordt dat Provincie en Rijk de aangewe zen instanties zouden zijn om dat bedrag te fourneren. Geslaagden Rijksscholen- gemeenschap G.-Overflakkee 2e tijdvak 1989 Afdeling Atheneum: Thomas van den Berg, Sommelsdijk; Tom van Koppen, Ouddorp; Leen van Antwerpen, Middelhamis; Manouk de Hertog, Nieuwe Tonge; Natasja Dokter, Sommelsdijk; Albertien Tjebbes, Mid delhamis. Afdeling HAVO: Adrienne van Voorthuizen, Oude Tonge; Mieneke de Bruin, Ooltgensplaat; Bert V. d. Doel, Stellendam; Maaike van Ber gen, Ooltgensplaat; Corine Bruinse, Oude Tonge; Jaap de Vos, Ooltgens plaat; Nathalie Keur, Stad aan 't Haring- vHet; Auke Wildemans, Sommelsdijk. Afdeling MAVO: Danny Noteboom, Nieuwe Tonge; An toinette V. d. Veer, Sommelsdijk. nis zal zijn. Voor Oude Yongeiiaien blijft ze overigens deel van de entree tot en de mogelijkheid tot het verlaten van de in aanleg zijnde Rijksweg. De aannemerscombinatie A59 (Boska lis Oosterwijk - G. van Herk en J. Heij- mans) gaan met gezwinde spoed verder aan het werk dat precies loopt zoals ze dat graag hebben gewild, gladjes....! Dirksland, 01877 - 1357 Op zaterdagmorgen 1 juli gaan om 10 uur 's morgens de deuren van de GERE FORMEERDE KERK in Ouddorp weer wagenwijd open in verband met het Open-Kerk-werk. De werkgroep missionaire gemeente verzorgt dit jaar lijks ten behoeve van alle gasten in de regio. Uiteraard zijn ook de eigen inwo ners van harte welkom. De expositie kreeg dit jaar de titel „Natuur en Milieu" en sluit daarmee goed aan op het zgn. conciliair proces, waarin de problemen rondom de mi lieu-vervuiling en natuurbehoud cen traal staan. Het materiaal bestaat uit allerhande zaken, waaronder een groot aantal opgezette dieren, zoals zeevogels, zang en roofvogels welke in ons gebied in grote getale voorkomen en die dan nu eens van heel dichtbij kunnen worden bekeken. Een speciaal samengesteld „treurto- neel" laat de gevolgen van vervuiling door stookolie op het strand zien. In een aparte ronde, glazen vitrine zijn dieren, schelpen etc. te zien onder het motto „wat vind ik aan het strand". Al met al een kollektie die het bezichtigen zeker waard is. De bezoekers van de expositie worden ontvangen door gastvrouwen met een kopje koffie. Naast de ontvangstruimte is er nog een video-presentatie van de Stichting tot Behoud van Natuurmonu menten. Van deze instelling alsmede van de Stichting Zuidhollands Land schap zijn de ter beschikking gestelde materialen afkomstig. De expositie is dagelijks (behalve zon dag) geopend van 10-12 uur 's morgens en op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagavond ook 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur. De ingang van de kerk is aan de Dorp- stienden. Toegang is GRATIS! Op de bouwplaats gingen ze op de foto; links de Stadse deputatie, rechts van het midden dhr. Nelis met voor hem twee leerlingen van de Ouddorpse school. camera recorder met autofocus, 6x motor zoom lens F 1.4 (F9-54) Video 8 camerarecorder, autofocus, 6x motorzoom, lens F16 (12-72) hoge geluids opname kwaliteit voor aOe zefcerheid VINGERLING 3-MIDDELHARMS-TEL O1870-251S Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieu\ Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER o o tu lU I 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet 1» Peugeot Talbot Peugeot Talt>ot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1