T Uitslag Europese verkiezingen op Goeree Overflaldcee WSV „Goeree" heeft écht het mooiste clubhuis 45 (^((S^ Politieberichten Kinderrommelmarkt groot succes fJomeSienuia Rond drie duizend gulden voor liet K.W.F. Oud-inwoner overleden Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Oostflakkee Orgelreis naar Sint Maartenskerk te Zaltbommel Wedstrijdsucces voor brandweer Ouddorp 61e Jaargang ■x^^'^p mi /^-: CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Goeree Overflakkee is j.l. donderdag een van die gebieden in den lande geweest waarin de stemgerechtigden de gelegenheid hun stem uit te brengen nog enigermate serieus hebben genomen. Met een opkomst van 54,6% was het in elk geval beter dan gemiddeld in den lande, waarvan de score niet hoger dan 47,2 kon worden genoteerd. Goedereede maakte al een heel bij zondere uitzondering; terwijl vrijwel overal het opkomstpercentage terug liep liep het in Goedereede ten opzichte van de Europese verkiezingen in 1984 zelfs met 4%, tot 61% omhoog...! De bewoners van Ouddorpifl hebben met 68% de hoogste score op heel Goeree Overflakkee. DIRKSLAND MIDDELHARNIS OOSTFLAKKEE 1984 1989 1984 1989 1. P.v.d.A 2. C.D.A 3. V.V.D 4. Regenboog 983 832 602 219 219 65 187 - 6 16 8 - 19 84 25 - - fiT!11li'*ir) Openstelling rayonbureau's: DINSDAG 20 JUNI 1989 No. 5809 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 In Vita Nova" te Sommelsdijk diende de 5-jarige Marjolein Warns, hier door haar pappa gedragen, zich met haar oproep aan. Haar komst werd met een flesje prik beloond. In de gemeente Middelhamis werd het slechtst opgekomen, met 48,86% staat Mid delhamis het laagst op de flakkeese lijst. Weliswaar telde Middelhamis ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen in 1984 747 kiesgerechtigden meer, de slechte opkomst resulteerde erin dat er slechts 114 stemmen meer werden uitgebracht. In vergelijk met de stemming in 1984 telde de PvdA 796 "men minder maar het CDA incasseerde er 300 méér! De WD boekte een fors verlies van 230 stemmen, maar op winst zaten SGP/GPV/RPF met 260 stemmen en D'66 met 122 stemmen. In Goedereede boekte vooral het CDA een zeer opmerkelijke winst, zelfs 450 stem men meer ten opzichte van de Europese verkiezingen in 1984. Ook niet gering was de winst voor de SGP/RPF/GPV combinatie van 337 stemmen. De WD liep in Goedereede met 127 stemmen terug. Aan de gemeente Dirksland lijken grote schommelingen te zijn voorbijgegaan, al zla de PvdA het verlies van 88 stemmen niet plezierig vinden. Het CDA zal de winst van 162 wel graag tellen en de 122 meerstemmen op de comb. SGP/GPV/RPF zullen eveneens in dank zijn aanvaard. In Oostflakkee een terugloop van 134 stemmen voor de PvdA en een winst van 115 voor het CDA fors komt voor de WD het verlies van 127 stemmen aan. Er kan slechts over worden gefilosofeerd in hoeverre de verkiezingsuitslag een graadmeter voor de Tweede Kamerverkiezingen op 6 september zal zijn. Niemand die dat zou kunnen voorzien. Onderstaand de uitslagen per gemeente: GOEDEREEDE OOLTGENSPLAAT Het bedrag dat door een sponsor loop voor het Koningin Wilhel minafonds ten bate van de Kan kerbestrijding werd bijeenge bracht is vorige week nog met dui zend gulden gestegen. In totaal kon rond 3.000,- worden overge maakt. De correspondentie van het K.W.F. en de organisatie van de Chr. Basisschool „De Hoek steen" brengt nogmaals hun dank over aan alle wandelaars, groot en klein, de gevers van geld en de geschenken in natura, waardoor dit mooie resultaat werd verkre gen. OOLTGENSPLAAT Na een langdurige ziekte is op maandag 12 juni 1989 op de leeftijd van 76 jaar overleden, de heer Cornells Wielaard W.zn., echtgenoot van mevrouiw M. E. Wielaard-van Dam en wonende Staten- weg 10a, 3039 JB Rotterdam. De crema tie heeft in familiekring plaats gehad. OOLTGENSPLAAT Ruim zestig deelnemers waren j.l. zater dagmorgen om 9 uur aan de Beneden Molendijk present om deel te nemen aan de kinderrommelmarkt. De organi sator, de heer H. Kamerman, eigenaar van „De Fruitmand" was al vroeg uit de veren om een en ander in gereedheid te brengen. De vele vlaggen gaven een feestelijk gezicht en de zon zorgde voor de rest. De kinderen spreiden op de straat dekens of plastic waarop zij hun koopwaar uitstalden. Er werd goed zaken gedaan en in de spaarpot, die alle deelnemers van de heer Kamerman ten geschenke kregen, werd het geld opge borgen, bestemd voor de eigen vakantie. Om ongeveer 1 uur was het wel geberut en kon de buit worden geteld. De jonge lui waren best tevreden. Het was een gezellige dmkte en de opzet is een groot succes geworden. De ouders van de kinderen bedankten de heer Kamerman voor zijn leuk initia tief en we hebben vernomen dat hi nog iets krijgt aangeboden. Als liefhebber van vee wordt er in deze richting gezocht. 1984 1989 1984 1989 1. P.v.d.A884 796 2. C.D.A716 1166 3. V.V.D598 471 4. Regenboog83 85 4. SGP/GPV/RPF1767 2104 6. D'6640 107 7. Soc. Partij- 11 9. God met Ons23 10 10. I.D.E- 9 11. Lijst Janmaat48 16 Overigen Ongeldig/blanco33 38 Totaal4192 4813 1. P.v.d.A. E.S821 733 2. C.D.A./E.V.P527 689 3. V.V.D./E.L.D382 316 4. Regenboog59 62 5. SGP/GPV/RPF946 1068 6. D'6627 75 7. Soc. Partij- 6 9. God met Ons12 7 10. I.D.E- 1 11. Lijst Janmaat CD47 9 Overigen Ongeldig/blanco Totaal2839 2966 4. SGP/GPV/RPF 6. D'66 7. Soc. Partij 9. God met Ons 10. I.D.E 11. Lijst Janmaat/CD Overigen Ongeldig/blanco Totaal5668 1763 1467 1283 1706 1966 5782 1. P.v.d.A1494 2. C.D.A1494 3. V.V.D491 4. Regenboog78 5. SGP/GPV/RPF589 6. D'6646 7. Soc. Partij 9. God met Ons10 10. I.D.E 11. Lijst Janmaat72 Overigen24 Ongeldig/blanco Totaal3874 1360 1360 362 84 732 113 26 3883 OUDDORP woensdagavond 7.30 uur ds. J. Koster. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. C. Harinck van Oostkapelle. NIEUWE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds, M. Golverdingen van Slikkerveer. OUDE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. B. V. d. Heiden, Hardinxveld- Giessendam. OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke. Voor lopKwelllBil. goede service en vooröenge pri/ien' FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 C3 cj C3 C3 era Wesisiraal 35 - Molenweg 4 - OudOorp Teietoon 0)878-1612 en 2120 Filiael Renesse Frlmshop - Hogezcom 172 - Teleloon 01116-2400 Filiaal SoivmelsHlik. Wesikrakeelstraal 8 - Sommalsdijk - reio'oon 01870-6841 Directeur Rietveld van het Na tuur- en Recreatieschap de Greve- lingen had tegenover de lui van de Watersportver. Goeree steeds wat reserve ingebouwd wanneer ze beweerden het mooiste clubhuis langs heel de Grevelingen te heb ben, maar zaterdagmiddag heeft dhr. Rietveld het graag erkend: 't is waar, 't zijn geen opscheppers, 't is gewoon 't mooiste!" Was me dat even een compliment voor de Goereese sportvaarders die zelf ook de handen uit de mouwen heb ben gestoken om hun clubhuis zó fraai te maken? Uniek is ook de ligging, bijna met de voeten in de Grevelingen.... De officiële ingebruikname, zoals die zaterdagmiddag door weth. Vis ser, oud-voorzitter en erelid van de Ver. werd gepleegd was omlijst met feestvreugde, te water en te land, elk met het prachtigst denkbare zomer weer. „Een plaatje" en „uniek!" noemde weth. Visser dan ook de hele ambiance van voormalig vis- Ze kregen uit handen van dhr. Hameeteman (l) elk een exemplaar van de ontwerp-tekening, midden dhr. Rietveld en rechts, weth. Visser. sershaventje en voormalige red- dingsloods die nu tot clubgebouw is getransformeerd. Hij bewonderde er de mensen van „Goeree" om het haventje en de loods te hebben gemaakt tot wat het nu geworden is: Het clubhuis met terras is prachtig gelegen, vooraan de ruimte waar men graag zo'n honderd ligplaatsen zou creëeren nu om milieuredenen van de aanleg van een haven bij „de Val" moet worden afgezien. „....het gemeentebestuur is er trots op dat dat in déze gemeente met déze watersportvereniging gebeurt!" verzekerde hij. De openingshandeling waartoe dhr. Visser door dhr. Geert Hameete man (bij afwezigheid van voorz. van Ameijde) werd genodigd was de ont hulling van de tekening van de har- tewens van de Vereniging, uitbrei ding van de haven direct achter het clubhuis in NAV richting. Ing. Schip pers te Goedereede tekende het ont werp dat zo'n honderd ligplaatsen telt. Aan weth. Visser én aan dir. Rietveld van het natuur- en recrea tieschap zal het niet liggen, die zou den 't liefst zó zijn begonnen. „Ik hoop van harte dat uw plannen de instemming van de raad krijgen", liet weth. Visser weten: „....de wegen zijn vol maar hier op het water heb ben we nog alle ruimte. Spr. wenste de WSV „Goeree" een langdurig voortbestaan ter behartiging van de belangen van de watersporters (en surfers!) waarom hij de Ver. dan ook heel toepasselijk een zeer behouden vaart toewenste. Ook Grevelingen- dir. Rietveld verzekerde het ontwerp zeker positief te zullen bepleiten. - Diefstallen en pogingen daartoe In de loop van j.l. dinsdag werden een zestal aangiften ontvangen. In twee gevallen werd de autoradio de afgelopen nacht uit de geparkeerde personenauto gestolen. Schade ruim 1000,-. In een ander geval werd een fototoestel ter waarde van ƒ200,- uit een dashbord- kastje meegenomen. Verder werd in enkele gevallen ernstige schade aange bracht bij pogingen om auto's open te breken, waarbij portiersloten en carros serie het moesten ontgelden. Per geval toch wel schades van rond 1000,-. Alle gevallen vonden plaats in de bebouwde kom van Oude Tonge. - Aanhouding op heterdaad Dankzij een oplettende burger, die de politie op de hoogte bracht, kon op heterdaad een tweetal mannen uit Oud- Beijerland worden aangehouden in ver band met diefstal van een hoeveelheid metalen vanaf het oude zwembad „de Koepel" te Oude Tonge. De mannen waren druk bezit met het afzagen van allerlei nog waardevolle delen, toen de politie hen overliep. Na verhoor werden de daders weer heengezonden. - Vernielingen MEAO Door de direkteur van de MEAO te Oude Tonge werd aangifte gedaan van vernielingen aan het gebouw, tot een totaal van 3200,-. Veroorzakers blijken jeugdigen te zijn, die op het nabij gele gen basketbalplein gaan voetballen. Om op dat terrein te komen klimt men over hekwerken, daken en dergelijke. Het plein is allen voor MEAO-scholieren toegankelijk. De politie zal voor dat plein een verscherpte surveillance hou den: voor anderen dan MEAO-ers is het verboden terrein! - Aanrijding met problemen Zondagavond vond er op de Provincia- leweg (Magdalenadijk) tijdens het file- Vooruitlopend op een uitgebreider arti kel over de orgelreis, die de Vereniging Van Orgelvrienden op zaterdag 1 juli a.s. hoopt te maken naar de Grote of Sint Maartenskerk te Zaltbommel, wil het bestuur van de vereniging reeds nu mel ding maken van deze orgelreis, waarbij het te doen zal zijn om het zeer fraaie Wolfferts-orgel in deze kerk. Het orgel van de Sint Maartenskerk is gerestaureerd in de periode 1982-1986, verkeer een aanrijding plaats tussen vier personenauto's. Een opel-bestuurder uit Zoetermeer bemerkte te laat dat de voor hem rijdende auto's stilstonden. Met een snelheid van ongeveer 70 kilometer per uur botste hij op zijn voorligger, waarop nog twee auto's tegen elkaar reden. De Opel werd aan de voorzijde geheel vernield, terwijl de overigen elk flinke schades aan voor- en achterzijde hadden. Later bleek dat de betrokken Opel niet was verzekerd. Het voertuig is door de politie dan ook inbeslag geno men. Tevens bleek dat de bestuurder een valse naam opgaf Te Ooitgensplaat: elke maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Adres: Pieter Big- gestraat 37, tel. 01873-1518. Te Den Bommel: elke woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Adres: Beneden Oostdijk 82, tel. 01871-1344. Te Achthuizen: elke Ie en 3e donderdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur. Adres: Bejaarden-dienstencentrum, Pas toor van Luenenstraat 20 te Achthuizen, tel. 01873-1640. Het betreft spreekuren, waarbij zoveel mogelijk de plaatselijke politiemensen aanwezig zullen zijn: ga er langs in dien nodig! en daarmee is het dan ook in oude luis ter hersteld. Dusdanig dat er gesproken kan worden van een eldorado voor elke orgelliefhebber. Het geheel van kerkgebouw (een kolos saal drie-beukig schip met koor, rijk ver sierd met talrijke muurschilderingen en gewelfschilderingen, en een kerkge bouw met een geweldige akoestiek) en orgel en historisch meubilair in de kerk, is zonder meer een schitterend reisdoel te noemen voor een veelbelovende orgelreis. Daarom wil het bestuur van de Vereni ging Van Orgelvrienden nu alvast een ieder van harte uitnodigen om aan deze orgelreis deel te nemen en, voor belang stellenden, het grote drieklaviers-orgel van de Sint Maartenskerk zelf te be spelen. De nadere gegevens over deze orgelreis volgen in de volgende uitgave van „Eilanden-Nieuws", op vrijdag 23 juni Met het behalen van de eerste plaats op de j.l. zaterdag gehouden selectie-wed strijd Ie klasse op het terrein van Ned- staal te Alblasserdam, heeft de wed- strijdploeg uit Ouddorp zich met de ploeg van Maasdam, die als tweede ein digde geklasseerd voor de landelijke wedstrijd die op 2 september in Oirschot gehouden zal worden. Aan de zaterdag gehouden wedstrijd namen twaalf ploegen uit de provincies Zuid Holland en Zeeland deel; het bleek om een realistische oefening te gaan waarin, in het oefencentrum van de brandweerregio Zuid Holland Zuid echt vuur te pas kwam waarvan de hitte de temperatuur nog eens extra op voerde. De ploeg van Sommelsdijk die ook meedeed is teleurgesteld huiswaarts gekeerd, met de 1 Ie plaats moest genoe gen worden genomen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1