Plaatwerk Vuurtoren Ouddorp blijft in bedrijf Zeesleper, pracht oefenobject voor brandweer Sommelsdijk AGO Waarschuwingsfase van kracht in provincie Zuid-Holland 1299r 01877-1309 fi (uni^ieinan ^5^(c5"5. Garage Knöps B.V. htubredftse VERWERS auto's Ramoco b.v. Citroen-Hesselink fflKKRCHER Er valt geld te verdienen In de land- en tuinbouw Staatsmonumenten in Krammer-Volkerak-Zoommeer alle merken Luchtverontreiniging neemt verder toe MUS Dirksland Goeree-Overflakkee '^^M^^y^FS^' 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond TSAiddeiharnis Telefoon 01870-2222 Keuze uit meer dan 50 kleurentelevisies B.V. LT.T. 5520 OS.VT voor alle taxaties o.g. Rommelmarkt Sempre-Crescendo RENAULT-dealer Dirksland, 01877 - 1357 Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Watersportvereniging Goeree opent nieuw clubhuis haven BRUINISSE Alles schoon Reinigingssystemen AUTOMATERIAAL Samenzang in het Ned. Herv. verenigingsgebouw „Eben Haëzer" te Ouddorp ij'.m.iij»ii»| Concert Grote Keric Dordrecht woensdag 21 juni 1989 aanvang 20.00 uur Concertgevers: Arie J. Keyzer (orgel) en Hanni Barendrecht (fluit) VRIJDAG 16 JUNI 1989 No. 5808 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De zomer nadert en er is weer volop werk in de land- en tuinbouwsektor. Vele agrariërs hebben juist in deze maanden een grote behoefte aan tijde lijke arbeidskrachten. Dit is dus een mooie mogelijkheid om iets bij te ver dienen. De tendens van de laatste jaren is echter dat er minder animo is voor gelegenheidswerk. Studenten en scholieren hebben angst dat het ten koste gaat van hun beurs of kinderbijslag. Veel mensen denken dat het fiskaal nadelig is omdat zij tweever diener worden. Uitkeringsgerechtigden zijn bang dat hun uitkering in gevaar komt. Wij willen u er op wijzen dat het met deze nadelen wel meevalt. Tweeverdieners Door de tweeverdienerswet is een mis verstand ontstaan. Het zou onvoordelig zijn om seizoenarbeid te verrichten, omdat je dan tweeverdiener zou worden. Dit is niet juist; uit berekeningen blijkt dat het in de meeste gevallen voordelig is om iets bij te verdienen. Dit omdat er naast de belastingvrije som een aantal toeslagen zijn. Het enige nadeel is, dat als iemand bijverdient hij/zij een belas tingformulier moet invullen. Moet dit door een deskundige worden ingevuld, dan bedragen de kosten ongeveer 75,-. Als de bijverdiensten minder dan 1.000,- bedragen hoeft dit belasging- formulier niet ingevuld te worden. Mensen met een uitkering Bijstandswet: Gedurende 2 jaar is een gedeelte van de bijverdiensten vrijge steld, maximaal 18,35 per dag. Voor de toeslagenwet geldt dezelfde vrijstellings regeling. Als de bijverdiensten gestopt worden krijgt u weer volledige uit kering. Niet-leden kunnen deze brochure aan vragen door/ 5,- over te maken op giro rekening 38204 t.n.v. Kath. LTB onder vermelding van „Tijd voor seizoen arbeid". Vorig jaar heeft de minister van Land bouw en Visserij de in 1987 in het Krammer-Volkerak en het Zoommeer drooggevallen gronden en ondiepe wa teren, aangewezen als staatsnatuurmo- nument. Het beheer van de betreffende natuur monumenten berust bij de directie Fle voland van Rijkswaterstaat. Dergelijke natuurmonumenten zijn niet voor publiek toegankelijk. Om voor de watersporters duidelijkheid te schep pen, waar deze wel en niet mogen komen, zal Rijkswaterstaat de ondiepe wateren voorzien van gele boeien met een topteken: verboden in te varen. De directie Zeeland van Rijkswaterstaat heeft deze boeien inmiddels langs de hoofd-scheepvaartroute geplaatst. Op het noordelijke gedeelte Krammer- Volkerak en langs de Prinsesseplaat nabij Bergen op Zoom, ontbreken deze boeien nog. De boeien zullen daar op een later tijdstip worden aangebracht. Langs de dijkzijde van de betreffende natuurmonumenten heeft de directie Flevoland van Rijkswaterstaat borden geplaatst, met verboden toegang krach tens de natuurbeschermingswet. Een folder met nadere informatie is ver krijgbaar bij: Rijkswaterstaat, directie Flevoland, afdeling Delta, haven van Bommenede, 4316 PC Zonnemaire, tel. 01112-1551. In de provincie Zuid-Holland is de waarschuwingsfase luchtverontreiniging ingesteld. Het daggemiddelde van 150 microgram per kubieke meter voor stik stofdioxide en ozon zal gisteren, donderdag, zijn overschreden. Naar ver wachting zal als gevolg van de voortgaande uitstoot van stikstofoxiden en koolwaterstoffen, en de weersgesteldheid de situatie nog verslechteren. De provincie Zuid-Holland roept haar inwoners op, om op basis van vrijwillig heid de auto zoveel mogelijk te laten staan. Het ingaan van de waarschuwingsfase zal voor het merendeel van de bedrij ven die een vergunning van de provincie hebben in het kader van de Wet inzake de luchtverontreiniging gevolgen hebben. In hun vergunningsvoor schriften staat opgenomen of, en zo ja welke maatregelen zij moeten treffen om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken of te stoppen. Alle 120 bedrijven ontvangen een verzoek maatregelen te nemen. De provincie Zuid-Holland verzoekt gemeenten de relevante hinderwetplich- tige bedrijven te vragen de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. De provincie Zuid-Holland zal de ontwikkeling van de luchtverontreiniging nauwlettend volgen. Cara-patiënten en mensen met hart- en vaatziekten kun nen hinder ondervinden van de luchtverontreiniging. De vuurtoren van Ouddorp zal als zoda nig blijven funktionieren en zelfs wor den gemoderniseerd. Medio 1987 bestonden erbij het Minis terie van Verkeer en Waterstaat plannen om te komen tot automatisering van deze toren. Het personeel zou dan gro tendeels verdwijnen. Hierdoor zou de visuele uitkijk en het uitluisteren op de noodkanalen komen te vervallen. Van verschillende zijden is afwijzend gereageerd op deze plannen. Ook het gemeentebestuur van Goede- reede heeft zich ingezet voor het behoud van een „bemande" vuurtoren. Hoewel de vuurtoren al sinds jaren geen directe funktie vervult in het kader van de beroepsscheepvaart op de Noordzee, is zij wel van uitermate groot belang voor de visuele waarneming, die vanaf deze toren gedaan kan worden. Met name waar het gaat om het signaleren van scheepvaartbewegingen, de recrea tievaart, de sportvissers, surfers e.d. heeft het personeel een belangrijke taak. Zo heeft de Kustwacht een rechtstreekse verbinding met de reddingsboten, die in Stellendam en Ouddorp zijn gestatio neerd. In geval van calamiteiten, zowel op het water als op het land, vervult de vuurto ren een onmisbare schakel in de hulp verlening. Thans is bekend geworden, dat de vuur toren bemand in bedrijf zal blijven. Er zal een zeeverkeerspost worden inge richt op vol continu basis. De post zal worden voorzien van radar en communicatie-apparatuur, teneinde onder meer het zeewaartse aanloopge bied van de havens van Stellendam, via het Slijkgat, te dekken. Op de post Ouddorp zullen 6 perso neelsleden werkzaam blijven. Teletekst, 40 voorkeurstations, maar 42 cm. diep 3 JAAR volledige GARANTIE* voordBe teketheid VINGERLING 3 - MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Toni Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Morgen, zaterdag 17 juni wordt door de Koninklijke Fanfare Sempre-Crescen do Middelharnis-Sommelsdijk weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Vanaf 8.30 uur 's morgens kunt u op het plein van het Diekhuus onderaan het Zandpad naar hartelust in de daar uit gestalde spulletjes rondsnuffelen en uw slag slaan. Er is vast iets van uw gading bij. De opbrengst van het geheel komt ten goede aan het instrumentenfonds. voor ♦♦♦♦♦♦♦♦*4t»4m^»<^4^,4>^^^^^^^^ Verkoop Service 01871 - 1662 X Verkoop na 17.00 uur: l C. Breen, 01878 - 2496 stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Zoals een bonk van een kerel zich voelt wanneer hij wordt ontslagen, zo moet ook de potige zeesleper Smit Lloyd Cairo zich hebben gevoeld toen duidelijk werd dat ze, na een werkzaam leven in de off-shore in het Midden-Oosten, na 19 jaar op non-actief moest worden gesteld. Datzelfde lot hebben al zovele slepers onder gaan, maar gelukkig worden ze niet alle tot schroot ver werkt, daarom ook de aanwezigheid van de Smit Lloyd Cairo in de buitenhaven van Middelharnis. Door con structiebedrijf Vis te Sommelsdijk wordt de stoere sleper tot een minstens zo imposant vissersschip voor de Afri kaanse wateren omgeturnd. De Cairo wordt tot hektrawler omgebouwd, maar zal ook een funktie gaan vervullen als bevoorradingsschip voor de beide vissersschepen die aleerderinbedrijfwer- den genomen. Die moeten steeds verder uit de Afri kaanse kust verwijderd hun visgronden zoeken, waar toe hun brandstofvoorraad en drinkwaterreservoir te beperkt zijn. De Cairo zal hen op zee van nieuwe voor raden voorzien, zodat de thuisvaart langer kan worden uitgesteld. Dinsdagavond had de blusploeg van Sommelsdijk een pracht oefenobject aan de „Cairo". Het was voor de spuitgasten zoeken geblazen waar zich de veronder stelde explosie had voorgedaan en vanwaar het slacht offer geborgen moest worden. OUDDORP Watersportvereniging Goeree uit Ouddorp opent aanstaande zaterdag 17 juni het geheel verbouwde clubhuis op de kop van de haven van Ouddorp. De officiële opening vind plaats rond 17.00 uur door Wethouder Visser van de gemeente Goedereede. Het nieuwe clubhuis is het voormalige onderkomen van de reddingsboot van Ouddorp toen de Grevelingen nog niet door de Brouwersdam van zee was afge sloten. Het gebouw is tien jaar geleden door W.V. Goeree aangekocht om sche pen te repareren en in op te slaan, maar door het groeiende aantal leden en het groter worden van de schepen is beslo ten het gebouw als verenigingsruimte in te richten. Twee jaar geleden is met de verbouw, waaronder een balkon met uitzicht over de hele Grevelingen, begonnen. Veel leden hebben materiaal, zoals dubbel glas, hout en meubels ter beschikking gesteld. Andere leden hebben weer vrij willig uren gewerkt om het gebouw in Zeeuwse stijl op te schilderen. Voor de havenmeester van Ouddorp is er op de hoek van het balkon een speciaal kan toor gebouwd vanwaaruit hij de schepen van verre af kan zien aankomen en weer uit de haven kan zien vertrekken. Op het dak van het clubhuis is een grote windmeter geplaatst. Van de opening wordt een groot feest gemaakt. De schepen in de haven zullen worden gepavoiseerd en om rond 13.00 uur begint er een puzzeltocht voor motor- en zeiljachten over de Grevelin gen. Hieraan doen alle watersportver enigingen rond de Grevelingen met een afvaardiging mee. Vanaf 's morgens 9.00 uur is er voor leden en belangstellenden de mogelijk heid een tochtje over de Grevelingen te maken op het antieke sleepbootje „Saar- tje" van Hans Grinwis uit Ouddorp. Dit ruim 15 meter lange „Amsterdammer- tje" dateert uit 1921 en is helemaal in oorspronkelijke staat teruggebracht. Ook zal er een echte vissersboot uit Ouddorp enkele tochtjes maken. Om ongeveer 4.00 uur 's middags komt de Koninklijke Fanfare Apollo uit Goe dereede de schepen die terugkomen van Ger. Gem. in Ned. - zondag 18 juni 10 en 5 uur ds. F. Mallan van Alblasserdam. Reinigen wordt nu Itinderspel. Hogedrukreiniger Kërcher 595. Een complete set. Voor auto, huls, boot, tuin, en.... en.... en.... Reinigt met 25x meer drul< dan de tuinslang, verbruikt 85% minder water. Met een compleet pakket toe behoren voor moeiteloos reini gen: reinigingsmiddel, was- borstel, spuitlans, 10 m hoge- drukslang en wandconsole. Haveneind 2, SOMMELSDIJK Telefoon 01870-4000 de puzzeltocht met muziek de haven inblazen, waarna om 5.00 uur de offi ciële openingshandelingen zullen wor den verricht door wethouder Visser, erelid van W.V. Goeree. Tijdens de opening zal door het bestuur van W.V. Goeree het definitieve plan voor uitbreiding van de haven aan de wethouder en aan de directeur Rens Rietveld van het Recreatieschap de Grevelingen worden overhandigd. Evenals vorig jaar is het Christelijk Mannenkoor „Jubilate Deo" te Oud dorp, voornemens om op Deo Volente vrijdag 30 juni 1989 een samenzang te organiseren in het Ned. Herv. vereni gingsgebouw „Eben Haëzer", Preekhil- laan 3 te Ouddorp. De avond begint om 20.00 uur. Het ver enigingsgebouw is geopend vanaf 19.30 uur. De Schepping zal het thema van de avond zijn. Het programma zal bestaan uit samenzang, koorzang en meditatie. Door een tweetal koorleden zal worden gedeclameerd. Ter bestrijding van de onkosten zal een collecte worden gehou den. Voor de kerktelefoonbezitters zal het samenzijn worden uitgezonden. Hopend op een samenzangavond met eenzelfde karakter als vorig jaar wordt u van harte uitgenodigd de avond bij te wonen. FOTO - FILM - REPORTAGE - - COMPUTER czi m cj CU C3 Op woensdag 21 juni geven Hanni Barendrecht (fluit) en Arie J. Keyzer (orgel) een concert in de Grote Kerk te Dordrecht. Hun programma bestaat uit werken van Teleman, Hasse, Quantz, Debussy, Bach, Bohm en Reinken. Tevens zal er worden geïmproviseerd. Reeds vele malen traden beide concert gevers samen op in de Grote Kerk en met veel succes. De Werkgroep Muziek van de Stichting Behoud Grote Kerk Dordrecht hoopt dan ook weer op een goede belangstel ling voor deze avond. Het concert begint om 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1