Jubileum Streekmuseum en De Motte Vogelbeurs Bommelse Ollie B. zag zaterdag oude bekenden terug ,S' - ^ss 11e Havenhoofdse wandeltocht Pau Heerschap: We willen gewoon iets leuks doen Chauffeur (30) uit Melissant verongelukt Anjeraktie Stellendam Caravan snel weer terug Middagconcert Brassband Grote Rommelmarkt te Nieuwe Tonge 61e Jaargang ^^^St BI3Lf. No. 5807 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 Het klinkt zo eenvoudig: gewoon iets leuks doen. Pau Heerschap, lid van de jubileumcommissie die ter gelegen heid van het 40-jarig bestaan van het Streekmuseum en het 20-jarig be staan van De Motte doende is allerlei speciale museum-aktiviteiten te orga niseren, weet er alles van. Hij heeft het druk, want op 16 juni worden de jubi leumtentoonstellingen „Schatten uit het water" officieel geopend. Wat doet de jubileumcommissie? „In eerste instantie: ontzettend denken. Dan heeft de één dit en de ander dat; het is de kunst om er een harmonieus geheel van te maken. In dit geval extra leuk dat zoiets lukt omdat het maar liefst om ecu jubileum van twee verenigingen gaat, die wel raakvlakken hebben maar toch echt twee aparte verenigingen zijn". De besturen van beide verenigingen gin gen er van uit dat van ieder bestuur twee mensen in de jubileumcommissie verte genwoordigd moesten zijn. De vier heren van de commissie C. Kar- dux, J. ten Hagen, C. N. Schuring en P. Heerschap besloten er nog iemand bij te zoeken die wou helpen en binding had met beide verenigingen. „We zochten er iemand bij die ervaring heeft met creatieve ideeën, organiatie en presentatie. Kathy Westdorp is lid van De Motte en het Streekmuseum en ik heb al eerder met haar samengewerkt bij aktiviteiten over dialekt, heel goed ging dat". Al in de eeste vergadering vond de jubi leumcommissie de lijn die door alles heen moest lopen en die de verschil lende aktiviteiten aan elkaar zou ver binden: „Het verleden van ons eiland heeft alles met water te maken. Alles is uit het water, uit het slik verworven. Het water is nóg belangrijk voor Goeree-Over- flakkee, daar drijft ons toerisme op. Zo kwamen we op ons thema voor de jubileumaktiviteiten: SCHATTEN UIT HET WATER. Verder wilden we het niet te wetenschap pelijk, niet te moeilijk maken, leuk voor iedereen en ook aantrekkelijk voor kinderen". Een regionale aanpak was bij dit alles een eerste uitgangspunt. Alle gemeenten moesten er bij betrokken zijn, ook al omdat alle gemeenten beide verenigin gen subsidiëren. „We zijn begonnen met de gemeentebe sturen in onze plannen te betrekken en die reageerden alle zeer positief. We wil den de gemeenten nu eens niet om geld vragen maar juist laten zien wat er met het geld van de subsidies tot stand geko men is bij het Streekmuseum en De Motte. Voor de jubileumaktiviteiten zoe ken we wél sponsors want zoiets kan natuurlijk niet uit het gewone budget". Speciale tentoonstellingen In de museumpraktijk is gebleken dat speciale, wisselende tentoonstellingen het museumbezoek stimuleren, „'t Is net als in een supermarktje moet de dingen wel eens verzetten om er de aandacht op te vestigen" zegt Heerschap. „Ook een bepaald thema trekt bezoekers, zoals vorig jaar in het Streekmuseum bij de tentoonstelling over de Joden op Goe- ree-Overflakkee. Als je zoiets in het Streekmuseum wilt doen zit je met een ruimteprobleem" legt Heerschap uit. „Het betekent dat sommige voorwerpen tijdelijk naar het depot verhuizen en even „weg" zijn, maar de gevers die hun spullen op een gegeven moment in het museum missen, kunnen gerust zijn. Bij een andere gelegenheid komen die voor werpen weer op de voorgrond". Deze keer betekent het wel een ingrij pende verhuizing omdat de hele afde ling landbouw plaats moet maken voor de visserij van de kop van het eiland. De suppoost Visbeen en zijn opvolger Blok land krijgen het zwaar te verduren deze week. In het Streekmuseum is veel dat te maken heeft met de voorbije visserij van Middelhamis maar de visserij van de kop van het eiland is daar niet of nauwe lijks vertegenwoordigd. „Jammer" vindt Heerschap, „maar ge lukkig is er in het Torenmuseum in Goe- dereede een aadige kollektie bijeen gebracht. We hebben nu geprobeerd via oproepen in de streekpers ook de visserij var Onerfp Ot i 'orp en Stellendam te belichten in het Streekmuseum". Aandacht voor de visserij. Leerlingen Visserijschool in aktie De jubileumcommissie is er zich van bewust dat met de ingebrachte voorwer pen geen volledig beeld gegeven kan worden van de visserij van de kop van Goeree-Overflakkee. Toch is er heel wat te zien. Zo heeft de gemeente Goedereede een kollektie foto's van de visserij ter beschikking gesteld. „Dan heb je al een begin" constateert Pau, „en de Visserijschool van Stellen- dam: enig, wat die allemaal doen, geen moeite is hen te veel. Op bepaalde dagen zullen de leerlingen demonstraties ge ven. Dat maakt het levendig in het museum. De medewerking is in het algemeen heel fijn, ook van andere musea op het eiland, van de Oudheidskamer van Hel- levoetsluis en niet te vergeten het Visse rijmuseum in Vlaardingen. Heel goed, die samenwerking tussen musea". Over medewerking van particulieren heeft de jubileumcommissie evenmin te klagen. Iedereen kent wel weer iemand die iets speciaal goed kan. Zo weet de heer Jaap Rooij veel over de visserij van Middelhamis en vormt hij samen met Jan Both het aangewezen duo om de vitrines in het gemeentehuis van Mid delhamis in te richten met beelden van de beugvisserij. In mevrouw Anneke Bannink vond men een talentvol kalligrafe. Leerlingen consumptieve technieken van de Technische School in Middel hamis zullen ook helpen om de ope ningsdagen van het jubileum leuk te maken. „Je staat er voor hoeveel mensen willen helpen als je zo bezig bent. Dat stimu leert enorm". Het is de commissie opgevallen dat vooral ook mensen van de overkant, die De 30-jarige beroepschauffeur Maarten Wiegel, gehuwd en vader van een kind, is zaterdagmiddag dodelijk verongelukt toen hij met zijn „off the road" motor een val maakte op de Moezelweg in Rot terdam/Europoort. Met twee bekenden uit Dirksland had hij in die omgeving een cross wedstrijd gezien vanwaar ze op weg naar huis waren. De politie is ervan overtuigd dat het ongeluk niet door-, of zelfs maar met een hoge snel heid gebeurde; die wordt op 60 km per uur geschat. Gistermorgen is de motor aan een technisch onderzoek onderwor pen. Het vastlopen van het achterwiel zou een mogelijke oorzaak van het ongeluk hebben kunnen zijn. In de week van 12 t/m 24 juni a.s. kunt u een kollektant aan de deur verwachten voor de landelijke Anjerkollekte t.b.v. het Prins Bemhardfonds. Uw geldelijke steun komt ook ten goede aan de verenigingen in üw dorp Stel lendam! iffn^i.'aii»! Zaterdag a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in het Dienstencentmm, Doetinchemse- straat te Middelhamis. Hier kunt u vogels kopen en verkopen. Handelaar aanwezig. Deze beurs wordt elke 3e zaterdag van de maand gehouden, met uitzondering van juli. Iedereen is welkom met of zonder vogels. Het bestuur E.F.V.V. Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. M. Mondria van Waardenburg. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. P. V. Ruitenburg van Meliskerke. STAD aan 't HARINGVLIET heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke. b.v. een zomerhuisje op Goeree-Over flakkee hebben, enthousiast reageren en voorwerpen in bruikleen willen afstaan. De voorwerpen die in bruikleen worden gegeven zijn heel verschillend en meest al niet zozeer kostbaar als wel van histo rische waarde. Ze worden door de inrichters met alle mogelijke zorg be handeld en na afloop van de jubileum aktiviteiten weer netjes terug bezorgd. Berwoutsnoer, een hoofdstuk apart Op de slikken van het Volkerak heeft De Motte voorwerpen opgegraven die nog niet eerder ten toon gesteld zijn. De vondsten zijn inmiddels geïnventari seerd en geconserveerd, klaar om geëx poseerd te worden in het gebied van herkomst: Ooltgensplaat. Pau Heerschap is er helemaal weg van. „Het Oude Raadhuis is een passende plaats voor de 13e eeuwse bodemvond sten. Er zijn prachtige dingen bij, zoals het pelgrimsinsigne „Maria rijdt te Bethlehem". Arie Donker uit Achthui- zen heeft een ongelooflijke gave om de meest onooglijke voorwerpjes te ont sluieren tot ware schatten uit het water. In het gemeentehuis van Oude Tonge komen ook voorwerpen van de neder zetting Berwoutsmoer te staan om de expositie zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Echt heel bijzon der, die overblijfselen van zo'n oude moernering". Polderkaarten in Dirksland Heerschap vertelt dat de commissie niet meteen wist welk onderwerp het meest geëigende voor Dirksland zou zijn. „Het is prima in orde gekomen dankzij de heer Wolfert, die een expositie van oude polderkaarten heeft samengesteld in het gemeentehuis van Dirksland. De kaar ten zijn ter beschikking gesteld door allerlei instanties op het eiland, het Waterschap bijvoorbeeld". Alle jubileumaktiviteiten van het Streek museum en De Motte staan vermeld in een speciale jubileumfolder. „Een heel werk" volgens Heerschap, „maar dat wilden we graag, ook vanwege de toeris ten. De museumaktiviteiten op heel Goeree-Overflakkee mogen best nog wat extra aandacht krijgen. Je moet dat toch een beetje breed zien". Het standbeeldje van Ollie B. Bommel op het Emmaplein te Den Bommel is zaterdagmiddag door oude bekenden omringd geweest. Het gemeentebe stuur van Oostflakkee had die bijeenkomst georganiseerd i.v.m. de 25e ver jaardag van de beeldtenis van de heer van stand, die op 4 april 1964 door de studentenjaarclub Ollie B. aan de toen nog zelfstandige gemeente Den Bommel werd aangeboden. Burgemeester van der Harst had het spel toen prachtig meegespeeld door de nieuwe, van klei gebakken burger, te ver welkomen. Ollie werd gepresenteerd als een heer die kleur geeft aan de grijze alledaagsheid en ondanks tegenwerkin gen z'n goede humeur bewaart. En graag had dhr. v. d. Harst toen bevestigd dat Ollie B. vorm geeft aan uitstervende menselijke eigenschappen, als onge compliceerdheid, intuïtief reageren, hulpvaardigheid, ondernemingszin, gul hartigheid en onversaagdheid. Vijf en twintig jaar lang heeft Ollie B. stand gehouden op z'n plekje op het Emma plein en zaterdagmiddag was daar weer de ontmoeting tussen de studenten die hem aan Den Bommel schonken en het beeldje in wiens welstand de studenten van toen zich hogelijk verheugden. De eerlijkheid gebood hen vast te stellen dat ze zelf ouder geworden waren, maar dat Ollie geen enkele krimp had gegeven, zéker nu enige klein lichamelijk letsel MIDDELHARNIS Dankzij de at tentie van een omwonende die het vrij dagavond niet vertrouwde toen hij de caravan van een van zijn buren, door een hem vreemde auto getrokken, van de parkeerplaats zag verdwijnen, heeft de politie de eigenaar z'n caravan zater dag al weer terug kunnen geven. Direct na de verdwijning, die inderdaad een diefstal zou blijken te zijn, werd de ach tervolging ingezet die via Tilsedijk, Lageweg, Provinciale weg en Rijksweg naar Brabant voerde. Toen de Middel- hamisser ter hoogte van Fijnaart een politiewagen in de buurt wist drong hij de caravan combinatie naar de kant, waarna aanhouding kon plaatsvinden. OUDDORP Zaterdag 17 juni a.s. geeft Brassband „Concordia" van 15.30 tot 16.30 uur een middagconcert t.g.v. opening van het zomerseizoen vanaf de muziektent voor het voormalig gemeentehuis. Brassband „Concordia" zal onder leiding van Piet Muit een gevarieerd programma ten gehore brengen. Tijdens dit concert zal worden gecollec teerd voor het Anjerfonds. Tevens zal in het kader van de Anjeractie op zaterdag 24 juni a.s. een mars worden gehouden in samenwerking met Drumband „A- vec-Esprit" door plan Oost. Tijdens deze mars die 's avonds om 18.00 uur begint zal gecollecteerd wor den voor het Anjerfonds. Het Anjerfonds is een stichting die ver enigingen en instellingen op cultureel gebied financieel ondersteunt. Brassband „Concordia" rekent op uw financiële steun. door de Porceleyne Fles keurig was gerestaureerd. In „Bommelstee" waar werd verzameld vielen de ex-jaarclubgenoten elkaar- na soms vele jaren - letterlijk in de armen. Terwijl het leger wachtte op één man, Appie Verwaijen die de gemeente zo uit stekend van dienst was geweest bij het opsporen van de adressen van z'n mede jaargenoten, heette burg. drs. de Vos de „reünisten" van harte welkom in het dorp waar de meesten van hen in 25 jaar niet meer terug waren geweest, al verze kerden sommigen tussentijds wel dege lijk een „pelgrimage" naar Den Bommel te hebben gemaakt. Wie ook welkom geheten kon worden was de toen 16- jarige dochter Jeannette van Ollie B's schepper. Maarten Toonder. Speciaal voor de herdenking was mevr. Boiler- Toonder uit Londen naar Den Bommel gekomen. Zij was het geweest die - bij afwezigheid wegens ziekte van dhr. D.V. woensdag 14 juni 1989 is het weer zo ver! Dan hoopt het personeel en de oudercommissie van de Eben-Haë- zerschool de 11e Havenhoofdse wan deltocht te houden. De vlag met de „Hótekikker" zal weer wapperen in de tuin van onze school, als he tware om u allen op te wekken om mee te doen. De routes zijn uitgezet in de mooiste gedeeltes van het „Goeriese" land en we hopen dat u allemaal komt om mee te lopen, of als u niet zo geweldig ter been bent, mee te fietsen, de afstanden hoeven geen belemmering te zijn, we beginnen bij 3 km, u kunt ook kie zen voor ±10 km en voor de profs is er de 15 km. U ziet dus, thuisblijven is er eigenlijk niet bij. Aan het eind van de tocht wacht u - tegen een kleine vergoeding - een bakkie troost, een bekertje limo nade en/of een ijsje. We starten om 18.00 uur en om 21.30 uur moet iedereen binnen zijn. De startplaats is de Eben-Haëzer- school, BI. Distelstraat 31, Goede- reede-Havenhoofd. De kosten zijn 4,00 voor volwasse nen, (en dat ben je voor de wandel tocht al als je van de basisschool af bent) en 2,50 voor jonger dan 12 jaar. Kom allemaal, we hopen op mooi weer en breng uw goede humeur mee! Zelfs Ollie B. zelf lijkt er pret om te hebben.... Links dhr. Verwayeri en mevr. Boiler-Toonder. Ze lieten de vlag maar zó zien omdat elk tochtje wind ontbrak. Toonder - het beeldje (van Andre Hen- derickx) had onthuld en nu zou ze opnieuw voor een officiële handeling worden gevraagd. Eenmaal, voorafgegaan door muziek en majorettes, op het Emmaplein werd mevr. Boller gevraagd een vlag met de beeldtenis van Ollie B. te hijsen. Het voeren van die vlag op feestelijkheden in Den Bommel heeft de toestemming van Toonder Studio's te Nederhorst den Berg van dhr. Toonder zelf, voor welke bereidheid dhr. de Vos een welgemeend dankwoord sprak. Student van toen, dhr. Verwaijen dacht terug aan de goeie ouwe tijd waarin 14 jonge blagen die de wereld meenden te moeten veroveren het nageslacht iets tastbaars en wezenlijk nalieten. Het deed dhr. Verwaijen en zijn makkers bij zonder deugd vast te kunnen stellen dat de heer van stand al 25 jaar keurig stand gehouden heeft. Bij zo'n opwekkende constatering zongen de oud-studenten het nog eenmaal, het Ollie B Bommel- hed.... Zoals beloofd in het Eilanden Nieuws van 2 juni jl. volgt hieronder een verdere berichtgeving omtrent de verkoping georganiseerd door J.V. „Het Kompas", geholpen door een groot aantal mede werkers uit de Ned. Herv. gemeente te Nieuwe Tonge. D.V. zaterdag 17 juni a.s. is er een grote Rommelmarkt te Nieuwe Tonge, in en rondom Herv. Centrum „Elim", Zuid- dijk 19. U bent van harte welkom vanaf 9.30 tot 15.00 uur. De opbrengst van deze rommelmarkt is bestemd voor de zending en wordt gelij kelijk verdeeld onder: Woord en Daad, G.Z.B., Mbuma en de Spaans evangeli sche zending. Naast diverse oude spullen waaronder antiek, kleding, meubelen en boeken zijn er ook te koop: nieuwe boeken, wenskaarten, verschillende koeksoor- ten, versgebakken wafels en pannekoe- ken, nieuwe haring, advokaat, bloemen en nog vele andere artikelen. Om de honger te stillen is er ook de mogelijkheid een patatje te kopen met verschillende snacks of een slaatje, ook is er koffie of iets anders te drinken. Ver der zijn er demonstraties schaapsche- ren, voor de jeugd een spellenhoek, verfspatwerk, een grabbelkoe of een rondrit door het dorp met paard en wagen. U kunt raden naar verschillende artike len zoals b.v, poppen, een beschilderde melkbus, gevulde bloembakken, een kaasje, een kralen ketting e.d. Kortom te veel om op te noemen, komt u daarom zelf om u te overtuigen en natuurlijk te kopen, want het is voor een goed doel. Wij hopen tot ziens op zaterdag 17 juni. J.V. „Het Kompas" Jaap Rooy (1) en Pau Heerschap bezig met de opbouw van de tentoonstelling. Model MD 9: een „schotje" in bruikleen. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C=3 C=3 (=3 CD C3HMilÉHl^5iK! c=) c=a c=i fp - ieletoor 0!e7a-W12 er 2120 m 172 - Teietoon 0UI6-2'0O al 8 - Somtrtelsdiik - Teletoon 01S70-

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1