SEHDDLmETDEEiJEEl GROEPSLEERKRACHT CDA A OCCASIONS: M. van Dam-Witte Komplete binnen- en buitenzonwering sanitair 's Avonds studeren fa. T. L. Vos Samen sterk voor Nederland in Europa voor meer mogelijkheden in bedrijf of instelling A MIDDENSTANDSDIPLOMA B PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN c M.B.A.-OPLEIDING GIRO 8887^^ AKTIVITEITEN- BEGELEID(ST)ER Volop nieuwe aardappelen j Jalouzleënfabriek „Flakkee" royale vouwwagen Tel. 01864-2255 Stem 15 juni 1989 STAOP STERKE MERKEN de kroon op uw interieur ■i STICHTING HULP OOST-EUROPA UW STEUN MEER DAN WAARD mmm VRIJDAG 9 JUNI 1989 ,EILANDEN NIEUWS" DERDE BLAD SOMMELSDIJK Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Natio naal Schoolonderwijs te Sommelsdijk vraagt een voor een volledige formatieplaats (vaste betrekking) De grondslag van de „School met de Bijbel" is de Bijbel vervat in de drie For mulieren van Enigheid. In een nieuw gebouw wordt lesgegeven aan 280 leer lingen. Dit aantal zal volgens de prognoses de komende jaren verder omhoog gaan. Er wordt hoofdzakelijk met nieuwe methodes gewerkt. Leer- en hulp middelen zijn in ruime mate aanwezig. Is er extra hulp nodig, dan zijn er bijna altijd wel ouders die willen helpen. Sommelsdijk ligt op het mooie eiland Goeree-Overflakkee, op nog geen 50 km. afstand van Rotterdam. Bij het zoeken naar geschikte woonruimte wordt alle medewerking verleend. Wij zoeken iemand die: - De grondslag van de school onderschrijft en bij voorkeur lid is van één van de volgende kerken: N.H. (GG), Ger. Gem. of Chr. Gen; - met plezier les wil geven aan onze kleuters; - goed met de andere collega's kan en wil samenwerken; - zich buiten de schooluren aktief en positief wil inzetten. Alle overige informatie kunt u inwinnen bij de dir. dhr. T. Steenbeek, tel. 01870-2110 (school), 01870-6251 (privé), of bij de adj. dir. mej. L. Korteweg, tel. 01873-1447 (privé). Belangstellenden worden uitgenodigd om binnen 7 dagen hun sollici tatie te richten aan de secretaris van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, dhr. J. H. Koppelaar, Jacob Banestraat 6, 3245 AJ Sommelsdijk. Ook studenten die dit cursusjaar hopen te slagen, worden uitgenodigd om mee te solliciteren. de beste en de goedkoopste Wol- en textielhandel Marijkeweg 22 OUDDORP Telefoon 01878-1226 j LET OP HET JUISTE HUISNUMMER Horren en hordeuren Erkend LUXAFLEX-dealer ^Ué,^ /Vafiiur/(/fc West Achterweg 2, MIDDELHARNIS Telefoon 01870-3484 Een begrip op zonweringsgebied Zoekt u voor een koopje? Kijk bij: Restantenhal 't Hoad TE KOOP La Bohème met grote voortent Prijs f 1.250,- Tel. 01870-4476 Wasautomaten bedrijf Wasautomaat, Koelkast of Wasdroger defect? Garantie op onderdelen Snelle service Tevens verkoop Erkend Elec. Install Oud-Cromstrijensedijk W.Z. 23 KLAASWAAL desso jezUiétapi/t der/imo tm iiiiaiiiiiiii iimiii êiiiiiiiii iiiiim êêêi iiiiêêi iiiiim iiiiim iimiiii iimiii iiiimi iiiiim iiiiiiii miiiii iiiiiii. GEMEENTE J/|lDDELHARNIS BOUWAANVRAGEN BEKENDMAKING VOORBEREIDINGSBESLUITEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN „DOETINCHEMSESTRAAT" lÊiim iiiÊiiiiÊ iiiiiiÊ Hoofddijk 9-11, 3252 AS GOEDEREEDE Telefoon 01879-2173, b.g.g. 1576 De Stichting Praktijkgericht Onderwijs op Goeree en Overflakkee is van plan in september a.s. te starten met de volgende cursussen: Voor deze cursussen kan afhankelijk van de vooropleiding in 1990 examen gedaan worden. De cursussen worden bij voldoende deelname gegeven te Middel harnis en eventueel te Stellendam en zullen uitsluitend door bevoegde docenten verzorgd worden. U kunt zich schriftelijk of telefonisch aanmelden bij de heer J. Westhoeve, Grutto 6 te 3245 TA Sommelsdijk. Telefonisch 01870-3312 van 18.00-21.30 uur. I Bon 1 Tevens: Erliend APK Keuringsstation Alle voorkomende reparaties Plaatwerkerij Inruil en financiering mogelijk! In verband met het vertrek van de huidige funktionaris zoeken wij een enthousiaste en kreatieve De Stichting Hervormd Dial<onale Gezondheids zorg Goeree 0verfl3l<l<ee beheert een verzorgings tehuis, een verpleeghuis en een bejaardenhuis vesting. Aan het samen bouwen aan een goede sfeer van wonen en werlfen ligt in onze Stichting een christelijke levensover tuiging ten grondslag. Er wordt in kleine multi disciplinaire teams ge werkt, waarbij ruimte is voor een eigen inbreng. Een prettige werksfeer staat hiervoor garant In de nabije omgeving zijn rekreatieve mogelijk heden, terwijl Rotterdam eveneens nabij gelegen IS. Bij het zoeken naar woonruimte wordt alle hulp geboden. Het betreft een baan voor 80% waarvan 50% voor de dagverzorging en 30% voor de groepsverzorging. Daar naast bestaat de mogelijkheid om tijdelijk voor 20% ingeschakeld te worden voor de aktiviteitenbegeleiding. Funktie-informatie: het begeleiden van bewoners en bezoekers van de dagverzorging; bijdragen aan de sfeer en het leefklimaat in ons verzorgingstehuis; samenwerking met de aktiviteitenbegeleidirig. Funktie-eisen: een afgeronde MBO-AB; vanuit geleerde methodieken een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en stimulering van aktiviteiten; in staat zijn om zelfstandig en in teamverband te kunnen werken; goede kontaktuele en organisatorische eigenschappen. Van gegadigden wordt een positief christelijke levens overtuiging verwacht. Ervaring strekt tot aanbeveling. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Bejaardentehuizen. Informatie wordt gaarne verstrekt door de direkteur, de heer A.W. de Ronde, aan wie u tevens uw sollicitatie kunt richten. OE GOEDE REE "De Goede Ree" Onderdeel van de Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg, Prinsesselaan 51, 3245 XN Sommelsdijk (Middelharnis), Tel. 01870-2500. Oosthavendijk 52 Middelharnis Tel. 01870-2416 CDA Enkele punten uit tiet Aktieprogramma '89/'94. Wij streven naar: a) een landbouwbeleid dat de toekomst van het landbouwbedrijf veilig stelt; b) een op de toekomst gericht en milieuvriendelijk visserijbeleid; c) één gemeenschappelijk transportbeleid. Wij willen een eervolle plaats voor de ouderen in onze samenleving en bieden de jeugd nieuwe kansen voor de toekomst. De CDA-Europarlementariërs verdedigen de mensenrechten en de democratie over de hele wereld. TP U T fin ftftRDUttE W Lijnbaanpromenade 11a Middelharnis Telefoon 01870-3096 De (locG)burgemeester van Middelharnis maakt bekend, dat burgemeester en wet houders van deze gemeente van plan zijn om met toepassing van: 1artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening medewerking te verlenen aan de bouwplannen van: a. de heer R. Schneider, voor het oprichten van een garage op het perceel Ture luur 11 te Sommelsdijk; b. Bestuur Chr. Basisschool voor het vergroten van een school op het perceel A. van Puttenstraat 1 te Stad aan 't Haringvliet; c. de heer C. Maliepaard, voor het oprichten van een bungalow op een perceel aan de Oranjelaan te Stad aan 't Haringvliet. 2. artikel 50, lid 8 van de Woningwet medewerking te verlenen aan de bouw plannen van: a. Bestuur St. Monumentenbehoud, voor het vernieuwen/veranderen van de woning Oostdijk 14 te Middelharnis; b. de heer B. A. G. du Pree, voor het veranderen/uitbreiden van de woning Marietjespad 31 te Middelharnis; c. de heer P. van Heiningen, voor het veranderen van de garage tot kantoor op het perceel Doetinchemsestraat 34 te Middelharnis. De hierop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 12 juni 1989 gedu rende veertien dagen voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bezwaar maken tegen de voorge nomen beslissing. Een dergelijk bezwaarschrift moet worden ingediend bij het col lege van burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Burgemeester en wethouders van Middelharnis maken bekend, dat met ingang van maandag 12 juni 1989 gedurende één maand in het gemeentehuis (bureau ruimte lijke ontwikkeling) voor iedereen ter inzage liggen een drietal verzoeken aan Gede puteerde Staten om toekenning van een hogere geluidswaarde, met de bij behorende stukken. Deze verzoeken vloeien voort uit artikel 83 van de Wet geluidhinder en hebben betrekking op drie lokaties in Middelharnis. De lokaties vallen in het plangebied van het ontwerp-bestemmingsplan Prinsen kwartier". Het gaat om de volgende lokaties: 1. de in de hoek Molenweg-Oudelandsedijk te bouwen woningen in (een gedeelte van) het Prikgat; 2. een perceel aan de Molenweg, direkt ten zuidwesten van de Oudelandsedijk, bestemd voor de bouw van een kantoor; 3. het perceel Molenweg 8, bestemd voor - eveneens - de bouw van een kantoor. Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk opmerkingen maken over de ontwerp-verzoeken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op een openbare zitting, die gehouden zal worden op dinsdag 27 juni 1989 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Middelharnis mondeling opmerkingen te maken. De (loco)burgemeester van Middelharnis maakt bekend, dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 1 juni 1989 heeft verklaard, dat een herziening wordt voorbereid van: 1. het bestemmingsplan Sommelsdijk Zuid I, na tweede herziening" voor het per ceel Tureluur 11 in Sommelsdijk; 2. het bestemmingsplan ,,Stad aan 't Haringvliet" voor de percelen Aleyd van Put tenstraat 1 en Oranjelaan (ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Stad aan 't Haringvliet, sectie A nummer 1819) in Stad aan 't Haringvliet. Deze besluiten liggen met ingang van 12 juni 1989 voor iedereen in het gemeente huis van Middelharnis ter inzage. De besluiten zijn op 2 juni 1989 in werking getreden. Met ingang van maandag 12 juni 1989 ligt gedurende één maand in het gemeente huis van Middelharnis voor iedereen ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan Doetinchemsestraat". Dit bestemmingsplan regelt het grondgebruik voor het zuidelijk gedeelte van Middelharnis, dat wordt begrensd door de Koningin Juliana- weg, de Steneweg, de Rottenburgseweg en de Langeweg. Gedurende de zojuist genoemde termijn kan iedereen schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Bezwaarschriften moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Middelharnis, Postbus 13240 AA Middelharnis. Zij die tij dig bezwaren hebben ingediend, worden in de gelegenheid gesteld deze bezwaren tegenover de leden van de commissie ruimtelijke ontwikkeling nader toe te lichten. MIDDELHARNIS, 9 juni 1989 De burgemeester van Middelharnis, J. H. Koppelaar, loco. Bijbels, Kinderbijbels, catechisatieboeken, chr. lektuur steun bij bouw en herstel van kerken en kerkelijke gebouwen stille hulp aan m.n, verarmde predikantsgezinnen verzenden van voedselpakketten persoon lijke contacten en overleg met ambtsdragers en geloofsgenoten radio-uitzendingen beleggen van studiebijeenkomsten medische hulp -X- O stuur mij meer informatie over deze stichting G Zend mij uw gratis kwartaalblad Helpende Handen" Woonplaats Postcode STICHTING HULP OOST-EUROPA POSTBUS 3, 3880 AA PUTTEN TEL. 03418-58177 Geelt hulp in Albanië. Bulganie. D DR Hongarije, Joegoslavtè. Polen, Roemenie Rusland en Tsiecho-Siowakije 5.000," t/m 10.000,- LADA1200Sbeige 1987 35.000 km CITROEN 2 CV 6rood 1985 59.000 km RENAULT 11 GTLwit 1983 RENAULT 11 TL 5 drswit 1983 80.000 km RENAULT 5rood 1983 56.000 km [VIITSUBISHI COLTwit 1983 83.000 km FORD FIESTAbruin M 1980 100.000 km OPEL MANTA 1.6 Srood 1970 100.000 km NISSAN CHERRY 1.3blauw M 1984 57.000 km NISSAN SUNNY Dieselwit 1985 130.000 km V.W. JETTA 1.6 LPGwit 1985 81.000 km TOYOTA COROLLA Dieselzilver 1985 97.000 km TOYOTA LITEACE Diesel bestel, verhoogd dak...wit 1985 70.000 km HONDA CIVICrood M 1984 63.000 km OPEL ASCONA 1.6 Szilver 1985 85.000 km OPEL MANTA GTE autbrons M 1983 81.000 km OPEL KADETT GLSrood 1986 18.000 km FORD FIESTA 1.1 CLblauw M 1987 20.000 km FORD SIERRA 2.0 Lasergrijs M 1985 97.000 km CITROEN BX 14 RErood 1985 60.000 km CITROEN VISA 11 REwit 1986 77.000 km CITROEN BXwit 1985 56.000 km CITROEN VISA 14 Swit 1985 45.000 km MITSUBISHI GALANT 1.6 GLrood 1985 83.000 km PEUGEOT 205 XR 1.3blauw M 1985 31.000 km MAZDA RX7 Sportwagenbruin M 1980 150.000 km MERCEDES 190 D w.w. stuurbekrwit 1986 120.000 km AUDI 80 1.8 S nw. modelbeige M 1987 21.000 km V.W. PASSAT Dieselwit 1987 82.000 km V.W. GOLF Cblauw 1986 41.000 km HONDA PRELUDE EX LPGblauw M 1987 51.000 km RENAULT 5 GT Turboblauw M 1987 23.000 km RENAULT 25 GTS Monacobruin M 1986 59.000 km BMW 316 4 drsgrijs blauw M 1986 38.000 km

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 12