Rias Olivier, 20 jaar „De Motte" Dokter en mevr. v. d. Peppel na 32 jaar hartelijk uitgewuifd fiameSienuii^ Open dag Streekdierentehuis De man achter de schermen Fietspad l\/liddelharnis-Den Bommel komt er aan Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten 61e Jaargang DINSDAG 6 JUNI 1989 No. 5805 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 In de werkruimte van „De Motte" in „De Doele" in Sommelsdijk is Rias Olivier bezig met de restauratie van aardewerk dat „De Motte" gevonden heeft bij Ooltgensplaat, vaak stukjes en beetjes, 13e eeuwse schatten uit het water van het Volkerak. Het is een tijd rovende hobby: „De restauratie van zo'n potje kost in totaal wel 10-15 uur" vertelt Olivier, „maar je doet elke dag een stukje, dus je beseft niet hoe lang je er aan werkt. Ik ben graag met aardewerk bezig, ik heb een sterke band met het object op zich, vooral met midde leeuws aardewerk. De herkenning speelt daarbij een grote rol". Vondsten op het strand Voor Rias Olivier begon de archeologie in 1958 op het strand van Ouddorp. Daar vond hij als jongetje wat oude munten. „We kampeerden elk jaar in Ouddorp, eerst zelfs nog in een bunker. Prachtige vakanties waren dat, vol avontuur voor een kind van een jaar of tien". Al zoekend naar oude voorwerpen - munten, knopen, horlogesleuteltjes - kreeg hij belangstelling voorgeschie denis, voor archeologie in de ruimste zin van het woord. „Later kwam ik in kontakt met de heer Jan Witvliet in Herkingen, die munten verzamelde. Daar kwam ook Bas de Voogd en zo ontstond het idee een archeologische ver eniging op te richten. Het idee bleef een tijd sudderen; wel of niet doen. Op aandrang van C. Kar- dux en dokter Boot in Dirksland is het toch tot de oprichting van een vereni ging gekomen". Bij de oprichting van de Vereniging van Amateurarcheologen voor Goeree-Over- flakkee „De Motte" in 1969 nam Bas de Voogd ongeveer een jaar lang het voor zitterschap op zich en toen werd Rias voorzitter. Dat kon niet anders want het aantal leden was beperkt - een man of zeven - van wie het merendeel middel- bare-school-jongens. Nu, na bijna 20 jaar voorzitter van „De Motte" te zijn geweest, voelt Rias zich nog steeds geen echte bestuurder en staat hij liever in de tonput dan aan 't hoofd van de vergadering, maar ook dat leert. Het verhaal bij het gevonden voorwerp De munten, de aardewerkschijven, de uniformknopen, het botmateriaal dat Rias aan het strand van Ouddorp had gevonden, het maakte hem nieuwsgierig naar het komplete verhaal; het ging om meer dan een verloren muntje. De nieuwsgierigheid, het willen weten, dreef Rias verder. Hij begon te zoeken naar meer informa tie, maar Goeree-Overflakkee bleek een witte vlek in de bestaande literatuur. Er waren wel gegevens over de Romeinse opgraving in 1959 bij Goedereede, maar verder was er weinig of niets over de archeologie van Goeree-Overflakkee. Kennis van zaken verwierf Rias bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bo demonderzoek in Amersfoort - waar hij zelfs twee weken stage liep om zich het restaureren van aardewerk eigen te maken - bij de archeoloog van de pro vincie Zuid-Holland, bij de Archeologi sche Werkgemeenschap Nederland en bij De Nieuwe Maas, de vereniging van amateurarcheologen voor Rotterdam en omstreken. Gaandeweg begon De Motte zelf jaar verslagen met beschrijvingen van op gravingen en vondsten te publiceren en ging men steeds meer wetenschappelijk verantwoord te werk. Bij het 10-jarig bestaan van de vereni ging werd het jubileum „Van West- voome tot St. Adolfsland" uitgegeven, een werk van wetenschappelijk gehalte, dat snel uitverkocht was en een prestatie die men slechts in jeugdige overmoed aandurft. Een aantal malen per jaar geeft De Motte voor de leden het blad „Kontakt" uit waarin verslag gedaan wordt van aanwinsten en werkzaamheden. Een tweede jubileumboek is in voorberei ding. De permanente expositie van De Motte in het Streekmuseum geeft de voorwer pen van De Motte in hun samenhang te zien en vertelt z'n eigen verhaal aan de bezoekers van het museum. Van schatgravers tot onderzoekers Aan de start van De Motte denkend zegt Olivier: „Je wou -jong als je was - graag wat vinden. Graven was toen meer een kwestie van spitten, het ging meer om het voorwerp dan om de context. In die fase was er nog geen inzicht en geen vergelijkingsmateriaal. Langzamerhand ga je van spitten naar archeologisch graven toe. Het veldwerk neemt in kwaliteit toe en zeker het publi ceren en exposeren. Exposeren vind ik trouwens één van de belangrijkste din gen van een vereniging als De Motte. Het heeft geen enkel nut om spullen op te graven, te restaureren en dan in je werkruimte neer te zetten. Zeker als je met gemeenschapsgeld werkt moet je beseffen dat het van allemaal is wat je vindt. Wat je vindt is niet van jou: het is het bordje van opoe, de pijp van opa, wat je vindt". In de archeologie in het algemeen is men steeds meer gaan beseffen dat we op het bodemarchief onder onze voeten heel erg zuinig moeten zijn. Opgravin gen zijn dan ook bijna altijd nood- opgravingen, de archeologie probeert de bodem verder intakt te laten en inventa riseert en bewaakt het bodemarchief. Vanuit de Rijksdienst wordt dat uitge dragen en een werkgroep als De Motte moet dat oppakken en in praktijk brengen. „Wat in de grond zit is goed bewaard, vooral als het gaat om houten en leren voorwerpen. Laat maar rustig zitten, later zijn er misschien veel betere on derzoek- en conserveringsmethoden". Van Ouddorp tot Ooltgensplaat Zocht Rias in 1958 in zijn eentje bij laag water op het Ouddorpse strand naar res ten van het verleden, zo'n 25 jaar later zocht hij met De Motte op de slikken van het Volkerak bij Ooltgensplaar naar de overblijfselen van de 13e eeuwse nederzetting Berwoutsmoer. De familie Donker had de sporen van een oude moemering ontdekt en in alle stilte ging De Motte aan he twerk om nog zoveel mogelij kte weten te komen vóórdat de afsluiting van de Philipsdam een feit zou zijn. Acht jaar lang werd er gegraven wanneer weer, wind en getij het toelieten. Rias stelt dat er van de nederzetting 90% niet is opgegraven. Spijtig? „Helemaal niet, het is veiling onder water, niemand kan er meer bij". De vondsten zijn inmiddels verwerkt en zullen ter gelegenheid van het jubileum van De Motte en het Streekmuseum op 16 en 17 juni in De Doele tentoongesteld worden om vervolgens naar Ooltgens plaat terug te keren, waar zij van 1 juli tot 1 oktober in het Oude Raadhuis te zien zullen zijn. De Motte is blij met de expositiegelegen- heid in Ooltgensplaat want daarmee exposeert De Motte nu over het gehele eiland: in de musea te Ouddorp, Goede reede en Sommelsdijk en in alle ge meentehuizen van Goeree-Overflakkee. Olivier vindt de medewerking van de gemeenten op Goeree-Overflakkee ze ker het vermelden waard. Hij heeft het aan de overkant wel anders gezien, zegt hij. De Motte in 20 jaar Hoe typeert Rias Olivier de ontwikke ling van De Motte in de afgelopen 20 jaar, waarin de vereniging natuurlijk ups en downs heeft gekend? In de eerste plaats is er een zekere trots dat De Motte nog steeds bestaat en bijna 300 leden telt. Inmiddels zijn de jongens van toen de vaders van nu en die hebben ook andere dingen te doen dan scherven plakken en speuren naar het vroege ver leden. Er is jammer genoeg een chro nisch gebrek aan jonge mensen, ook bestuurlijk, en dat is voor de toekomst van De Motte een heel belangrijk punt. In de loop der jaren heeft De Motte zich van een gravende archeologische ver eniging ontwikkeld tot een historisch archeologische vereniging. Dat komt tot uitdrukking in de onderwerpen van de lezingen, die De Motte er elk jaar 4 of 5 organiseert. De motivatie om al het tijdverslindende werk te doen is soms een probleem. Net als bij iedere vereniging is het vaak een kleine kern die het werk doet. Rias Oli vier is één van hen, steeds weer. Waarin ligt voor hem de voldoening? Hij denkt even na en antwoordt wel overwogen: „De officiële uitreiking van het eerste jubileumboek in het Oude Raadhuis in Middelharnis, het onder zoek naar Berwoutsmoer waarbij ik me het meest dichtbij de oude Flakkeeë- naar heb gevoeld, en verder elke lezing van De Motte die een leuke discussie tot gevolg had en een stimulans was om er mee door te gaan". Daarmee raakt hij de drie kernpunten van het werk van De Motte: het graven, het publiceren, het uitdragen. Rias Oli vier, toegewijd archeoloog, die de status van amateur in feite voorbij is gegroeid, al zou hij dat zelf in zijn bescheidenheid niet zeggen. Met de aanleg van het fietspad M'harnis- Den Bommel in opdracht van het water schap G-O zal, als alles naar wens ver loopt, komend najaar begonnen kunnen worden. Het fietspad wordt aangelegd aan de noordzijde van de Oudelandsedijk, de Lieve Vrouwenpoldersedijk en de Tilse- dijk, waar het fietspad zal aansluiten op het fietspad langs de Molendijk te Den Bommel. Tegelijkertijd zal de hoofdrij baan op deze dijken gereconstrueerd wor den. Deze reconstructie bestaat uit het verbreden van de weg en het flauwer maken van enkele scherpe bochten. Ook zullen alle zijwegen van dit traject een haakse aansluiting krijgen (de Molenweg, Bolletjesweg, Potterweg, Piersweg en Lieve Vrouwe Scheidweg hebben nu nog elk twee eenzijdige opritten). Tegelijkertijd zullen met het projekt enkele ruilverkave- lingswerken worden uitgevoerd, zoals het graven van langsgelegen watergangen, de reconstructie van de aansluiting van de Piersweg en het leggen van een nieuwe ver bindingsduiker tussen de Lieve Vrouwen polder en de polder Oude Stad. Het bestek is gereed; de aanbesteding is gepland op 12 juli 1989, zodat naar verwachting eind augustus of begin september met de uit voering kan worden begonnen. De totale projektkosten bedragen circa twaalf mil joen gulden. De directie zal worden ge voerd door Heidemij Adviesbureau B.V. •^- MIDDELHARNIS De toonzet ting van het schrijven dat vorige maand bij de patiënten van dokter H. M. B. V. d. Peppel te Middelhar nis in de bus rolde duidde er al op dat het gevormde „patiëntenco- mité" iets heel vriendelijks met het afscheidnemende doktersechtpaar in de zin had, maar j.l. woensdag, toen na 32 jaar het afscheid daar was, heeft de betoonde sympathie alle verwachtingen toch nog over troffen. Het waren patiënten, vrien den en relaties wie die avond gelegenheid werd geboden het dok tersechtpaar de hand te drukken en het nieuwe doktersechtpaar J. L. v. d. Ven te begroeten. Zó druk was het dat meerderen daarvoor een uur in de rij hebben gestaan...! De afscheidsbijeenkomst vond plaats in het gebouw van het Rode Kruis, nog slechts enkele weken geleden door dokter v. d. Peppel, als oud- commandant, in gebruik gesteld. De accomodatie in de vroegere school aan het Beneden Zandpad was niet zo ruim bemeten dat de ca. vierhon derd belangstellenden er een plekje konden vinden, maar het weer liet toe dat naar het schoolplein uitgeweken werd. „Sempre Crescendo" bracht het dokterspaar daar bovendien een serenade, ook aangehoord door mevr. wed. Arends, de moeder van mevr. v. d. Peppel. Spontaan werd het „lang zullen ze leven" met muzikale ondersteuning meegezongen. Hulde Door dhr. Fr. Coolbergen werden dokter en mevr. v. d. Peppel vervol gens allerhartelijkst toegesproken. „Een echte dorpsdokter, hoog gepre zen om z'n eenvoud en de rust die van hem uitging", zo werd dhr. v. d. Peppel getypeerd. Dhr. Coolbergen vertolkte graag veler erkentelijkheid van hen met wie dokter v. d. Peppel in zijn drukke praktijk veel lief en leed Dokter en mevr. v. d. Peppel aan het begin van een nieuwe-, en naar ieder hoopt een zorgeloze toekomst. gedeeld heeft, eerlijk en spontaan, soms dienend als steun-, en vertrou wensman, zorgzaam en eenvoudig. De „peuk" die hij zo dikwijls rookte werd met de mantel der liefde bedekt, „want" zo werd gezongen: „daar op de Achterweg, kon je altijd terecht, bij deze heel speciale chirurgijn, een borrel tot besluit en dan de voordeur uit, zijn warme hart, dat was ons medicijn!" Geschenk Namens de patiënten werd een ge schenk aangeboden door dhr. Fun, 32 jaar geleden de eerste baby die door dokter v. d. Peppel ter wereld werd geholpen. Het cadeau bleek een cheque om een fijne zwerftocht door Frankrijk te kunnen maken. De nieuwe dokter, dokter v. d. Ven dankte de fam. v. d. Peppel voor de goede opvang en hij bood hen een antieke distilleerketel aan, gevolgd door de EHBO die de fam. v. d. Pep pel een schilderij van het Vinger- ling aanbood. Mede door de massale aanwezigheid uit patiënten- en vriendenkring werd het voor de fam. v. d. Peppel een hart verwarmende en onvergetelijke avond. De fam. v. d. Peppel is overigens niet uit Middelharnis vertrokken. Zij hebben hun intrek genomen in de fraaie, historische woning boven de Ver. Spaarbank aan de Middelhar- nisse Voorstraat, waar ze ook 32 jaar hun praktijk hebben uitgeoefend, dokter v. d. Peppel als huisarts, mevr. V. d. Peppel als apotheekbeheerster. Schoolkoor van de „Prins Maurits" en mandoline-orkest treden op in „de Burght" te Burgh Haamstede Opnieuw zal er een gezamenlijk optreden plaatsvinden van het school koor van de Chr. Scholengemeen schap „Prins Maurits" en het man doline-orkest „Estampida" te Mid delharnis. Tevens wordt medewer king verleend door Karin de Bruijne (dwarsfluit) en Harols van den Berge (solozang). As. zaterdag 10 juni treden zij op in het bekende interkerkelijk conferen tiecentrum „de Burght" te Burgh Haamstede. Aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. fTBDIi*!!* OUDDORP woensdagavond 7.30 uur ds. T. M. van Dijk, Veen. MIDDELHARNIS donderdagavond 7.30 uur ds. B. v. d. Heiden, Hardinx- veld-Giessendam (H.D.). OUDE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. P. van Ruitenburg, Melis kerke. OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur ds. D. Rietdijk, Moer- kapelle. Op zaterdag 10 juni a.s. houdt het Streekdierentehuis van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, afd. Voome Putten-Goeree Overflakkee een open dag. Iedereen is van harte welkom van 10-16 uur aan de Oprelseweg 2 te Spijke- nisse. Behalve een rondleiding zal er op die dag ook een instructeur aanwezig zijn, die iets zal vertellen en laten zien over gehoorzaamheid en gedrag van honden. Verder bestaat er natuurlijk de mogelijk heid om één van de aanwezige dieren een blijvend goed tehuis te bieden in uw gezin. Graag tot ziens dus op 10 juni a.s. te Spijkenisse. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO COMPUTER C3 CJ C3 C3 C3 35 - Molenweg i Oudd - Telefoon 0JS7fl-l6l? en 2120 172 - Telslaon Of}ie-S400 3 - Somme(sa(j(t - Teletoan 0IB70-6I

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1