Visserij Goedereede wil Visafslag Stellendam van de gemeente overnemen! 69.- Stellendam huldigt postbode Bart op 40-jarig jubileum feS2 i::ll= ^st-kss> 01877-1309 Vooral Ouddorpse belangstelling voorlichtingsavond Streekplanherziening MERCEDES InübreéMse VERWERS auto's Citroen-Hesselink Brandweerwedstrijd in Goedereede Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee I MUS Dirksland 61e Jaargang BlBLfOn^ CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Nu de Nederlandse visserij de greep van de quotering en de daarmede samenhangende maatregelen als steeds wurgender gaat ervaren worden allerlei pogingen ondernomen om als visserijbedrijf te kunnen overleven; het aspekt van de kostenbeheersing is daarbij van wezenlijk belang. In dat beeld past het landelijk verschijnsel dat successievelijk de ene visafslag na de andere wordt geprivatiseerd. VOORDEEL AANBIEDING Normaal 79,- NU AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Dirksland, 01877 - 1357 voor alle taxaties o.g. Conflicterende ontwikkelingen De procedure Mee met vrouwenver. Vanavond 9 uur zwemmarathon Stellendam RENAULT-dealer Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt llllllllllllllllllllllilllill iliilil lili lii - -L -- VRIJDAG 2 JUNI 1989 No. 5804 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Ook de Goereese visserij ziet aanleiding zich tot het Gemeentebestuur te richten, met het verzoek om met de visserij pri vatisering van de Gemeentelijke visaf slag te overleggen. In de Nota die aan dit verzoek ten grondslag ligt wordt erop gewezen dat vorenbedoelde maatregelen, de quote ring, het gesloten verklaren van een gedeelte van de Noordzee, en o.a. de bij vangstregeling, er oorzaak van zal zijn dat ook nu weer rekening moet worden gehouden met, per bedrijf, een 10 a 15% mindere besomming dan in de voor gaande periode. Aan dat welhaast structurele verschijn sel zal, aldus de Nota, een hak moeten worden toegeroepen wil niet het spook van de koude sanering toeslaan. Geconstateerd kan worden dat de voor de visserij geldende en nog af te kondi gen maatregelen, wetten en verordenin gen vele zijn, terwijl de controle op de naleving met een grote mate van nauw gezetheid wordt uitgevoerd. Zware geld boetes en zelfs vrijheidsberoving hangt die vissers boven het hoofd die terwille van het voortbestaan van hun bedrijven uitwegen zoeken. Een en ander is bij zonder bedreigend voor de continuïteit van de ondernemingen. Meer en meer groeit het gevoelen dat de sankties op overtreding van de visserij- beperkende maatregelen sec, politiek, moreel en economisch niet meer accep tabel zijn omdat deze uitermate op de persoon zijn gericht. Privatisering van de Visafslagen lijkt een van de wegen om uit de impasse te raken. Bij beheer door een overheidsor gaan is het de ene ambtenaar die de andere ambtenaar controleert, terwijl het bestuur en uitvoerenden verstrikt raken in de regels welke de centrale overheid moet opleggen aan de lagere bestuurorganen omdat zulks internatio naal verplicht wordt gesteld. Dat dat een onleefbare en onduidelijke situatie met zich brengt is niet verwon derlijk, met als gevolg dat voorheen de visafslagen als bedrijf goed floreerden terwijl er nu bij meerderen sprake is van zorgelijke financiële uitkomsten en een gespannen werksfeer. Meerdere visaf slagen, als die van Harlingen, Louwer- soog, Den Helder en IJmuiden zijn inmiddels geprivatiseerd, een gang van zaken die niet alleen wordt ingegeven door de constatering dat een overheids- beheer voor een visafslag onder de hui dige omstandigheden niet de juiste formule is doch ook, en zeker niet in de laatste plaats, uit kostenoverwegingen c.q. rendementsoverwegingen van de visserijbedrijven. Privatisering van de afslag lijkt ook de binding van de visserijbedrijven met de thuishaven te zullen versterken; immers een winstbeogende visafslag ten nutte van de aanvoerders zal de betrokken heid vergroten. Met privatisering van de visafslagen wordt ook ingespeeld op de situatie die na de eenwording van Europa zal ont staan, en met name de grootse plannen van IJmuiden en Scheveningen moeten zeker niet worden onderschat. Daartegen dienen nu maatregelen te worden genomen en met name na 1992 zal de lokale gehechtheid een noodzaak zijn doordat per lokatie de problemen m.b.t. de quotering zich, meer dan nu, zullen toespitsen. Qua schaalbehandeling zal er dan hooguit sprake kunnen zijn van de ver deling van nationale quota. De E.E.G.-maatregelen zullen noch in een zeedagenregeHng, noch in indivi duele quota per schip voorzien. Na 1992 zal daar geen sprake meer van zijn doch zal er veeleer rekening moeten worden gehouden met het in de hand houden van de visinspanning door mid del van licenties, welke zijn te vertalen als het recht om te vissen binnen het kader van nationaal geldende quota welke wellicht in zgn. groepsquota zijn te verdelen. Indien alsdan het juiste klimaat op de lokatie is geschapen zal bij het ontbre ken van het individuele quotum de nei ging bestaan om meer dan thans de vangst te doen verhandelen op de open markt ondanks dat een veilplicht ook dan ontbreekt en volstrekt andere controleregels zuiden gelden. Het lijkt de aanvragers niet te ontkennen dat het particuliere bedrijfsleven zowel op de huidige situatie als op de te verwachten ontwikkelingen sneller zal zijn ingespeeld dan een overheidslichaam, wat mede een aspekt is voor de waar te nemen priva- tiseringsdrang. Zoals reeds eerder is opgemerkt is het niet alleen nu maar ook met name in de toekomst voor de visserijbedrijven van belang om de problematiek rondom de kostenbeheersing uiterst minitieus te volgen. Immers aan de inkomstenkant is de elasticiteit - zo die na de quotering nog aanwezig was - vrijwel volkomen benut zodat in bedrijfseconomisch opzicht slechts de kostenbeheersing resteert. Zou er sprake zijn van een geprivati seerde visafslag dan zou op het gebied van de kostenbeheersing het nodige nader kunnen worden overwogen mede nu het vraagstuk van de benoeming van een nieuwe directeur aan de orde is. Zo is het voorts niet denkbeeldig om bijv. de post salarissen af te zetten tegen een kostenopzet waarbij zoveel moge lijk rekening '.^^.rdt gehouden met deel tijdarbeid terwijl eventuele specialis tische hulp kan worden ingehuurd. Zou bij privatisering het visafslagbelang in handen van het visserijbedrijfsleven worden gelegd dan zou bijv. ook het „kistenvraagstuk" wellicht zijn opgelost, terwijl tevens zou blijken dat het feno meen „3%-mijnrecht" bepaaldelijk geen wet van Meden en Perzen is, hetgeen overigens bij andere visafslagen al is aangetoond. Een globale berekening van de finan ciële voordelen van privatisering laat zien dat er - aldus de Nota - per jaar rond 1 miljoen gulden minder zou wor denuitgegeven wat per bedrijf rond 15 a 20.000,- op zou leveren. Privatisering van de afslag van IJmui den en de kennelijke plannen daartoe te Scheveningen zullen de concurrentie positie van de Goereese Visafslag aan tasten. Bovendien hebben de nieuwste schepen een dermate grote diepgang dat bij een bepaalde weersgesteldheid het uitwijken naar elders op z'n minst zal moeten worden overwogen. Een en ander vaststellend, en pleitend voor het behoud van visserij en werkge legenheid, wordt het Gemeentebestuur dringend gevraagd met de visserij in de gemeente Goedereede in overleg te treden. Speciaal antie kalk systeem Philips koffiezetter HD 5445 goed voor 3-12 koppen kompleet met aflees baar wa- terniveau vooralle zefcerheid! viNGERLiNG 3-Middelharnis-TEL oi87o-25i8 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 FOTO - FILM - HEPOHTAGE - VIDEO - COMPUTER tIJ CU C3 CU C3 CD CD CD CD Voor wie bekend is met de onvrede van de grondeigenaren in Ouddorp-West over de plannen van de Provincie hun gebied in het Streekplan 1990-2005 als „agrarisch gebied met natuur- en landschappelijke waarden" te bestem men, en tóch al, over de veelheid van Nota's waarmee de Landinrichtings commissie wordt geplaagd, leek de aanwezigheid van onevenredig veel Ouddorpers op de dinsdagavond in Middelharnis gehouden voorlich tingsavond op een oorlogsdreiging, maar nee. Ze leverden nauwelijks inbreng in de discussie en 't was ten slotte alleen Pieter Hugo Grinwis die zich, als agrarisch lid van de Landin richtingscommissie Ouddorp West roerde, ten overstaan van o.a. Gede puteerde Jansen. „Twee jaar zijn we nu bezig en er Icomen steeds meer nota's op ons af', zo deed dhr. Grinwis z'n beldag. Recentelijlc is er weer een nota over de Duinen en fiet aciiterland verschenen waarom - zo ver haalde dhr. Grinwis - de agrariër op de Icop van Goeree vreest meer en meer ver drongen te zullen worden. Gedeputeerde Jansen bleek geheel op de hoogte van de „conflicterende ontwik kelingen" die zich in Ouddorp West aandienen, t.w. de agrarische ontwikke lingen, de natuur- en landschappelijke waarden en de ligging in het waterwin- gebied, drie omstandigheden die - aldus dhr. Jansen - niet altijd goed samen gaan. Dhr. Jansen hoopt evenwel de problemen te ontrafelen om tot een goed besluit te komen, een en ander in goed overleg en samenspraak met het Ge meentebestuur en de Standsorgani saties. Tegenover de 25 a 30 aanwezigen, over wegend uit Ouddorp en voorts een enke ling uit Dirksland, Middelharnis en enkelen uit Oostflakkee, werd de te vol gen procedure uitgelegd. Wie tegen enig „beslispunt" bezwaar wil indienen dient dat voor half juli bij het Prov. bestuur te doen. In april 1990 komt het ontwerp ter Bij Leesje in haar winkeltje. Vorige week zaterdagavond zijn we even te gast geweest op de receptie t.g.v. het 40-jarig PTT- jubileum van dhr. B. L. Noorthoek te Stellendam, maar van de toen geknipte foto hebben we toch maar geen gebruik gemaakt, hoe keurig dhr. Noorthoek ook in 't zondags pak stak, mét fleurige corsage op nog wel. Stram stond'ie in de houding, maar was dat nou een juiste verbeelding van de zo beweeg'lijke Bart die al veertig jaar lang in zijn geboortedorp Stel lendam de post heeft bezorgd, en hoe....?! Zelf vond'ie dat misschien ook wel en samen gingen we naar Leesje in haar snoepwinkeltje aan de Eendrachts- weg. Daar, bij de 90-jarige mevr. Lena de Vogel komt Bart al veertig jaar met de post en bij haar is 't geen kwestie van 't zomaar woordeloos door de bus stoppen. Elke dag wordt er met „Leesje", die al als 15-jarig meisje in het winkeltje begont, even bijgepraat zoals ook nu, over 't stembiljet voor de Europese verkiezingen. Leesje hoefde maar half te klagen over de onwilligheid van haar benen of Bart bood al z'n hulp aan om haar op de verkiezingsdag even op te halen en zo is 't stellig in al z'n 40 PTT jaren geweest. Vooral in die eerste periode toen hij nog veel meer als nu het geval is kontaktman was tussen soms veraf ge legen woningen en „het dorp". Menig boodschap heeft hij toen overgebracht. Die dienstbaarheid is Bart gewoon ingeboren, ook z'n vader is langdurig postbesteller geweest en ook van hem gaat door Stellendam nog steeds een goed gerucht. Zoon Bart heeft daaraan voortgebouwd en ook hij weet vrij wel alles wat zich in de Stellendamse gemeenschap afspeelt. Vanaf 1954 is hij lid van de Rode Kruiscolonne, bijna 25 jaar is hij secretaris-penningmeester van de Herv. Kerkvoogdij geweest en met verve behartigt hij, al vijftien jaar, het raadslidmaatschap, aanvankelijk namens de Herv. Partij, maar sinds 1978, met overtui ging, namens de SGP. 'n Aardige vent, die Bart Noorthoek en bijzonder waar devol en verdienstelijk voor de Stellendamse gemeen schap. Die heeft haar populaire postbesteller op de gehouden receptie dan ook niet alleen met vrouw en kinderen laten zitten, integendeel, 't Werd gezellig druk met plaatsgenoten en collega's en aan cadeaus, bloe men en vriendelijke attenties heeft het zeker niet ont broken. Maar goed dat het die avond onbesproken gebleven is of Bart binnenkort in de VUT gaat want dan zou het ter plekke tot de oprichting van een aktiegroep gekomen zijn: „BART MOET BLIJVEN!". En dat moet ook.... Morgen, zaterdag, wordt in het stadje Goedereede de gewestelijke selectiewed strijd T.A.S. HD (tankautospuit hoge- druk) gehouden. De ploegen die als eerste, twee en derde eindigen classeren zich daarmee voor de landelijke wedstrijd die op 23 septem ber in Leersum gehouden wordt. Zaterdag nemen er 12 ploegen deel waarvan twee flakkeese, t.w. Ouddorp om 9.00 uur en Melissant om half tien 's morgens. visie waarna ieder gedurende 3 maan den gelegenheid krijgt schriftelijk be zwaren in te dienen waarna oktober 1990 het herziene Streekplan definitief zal worden vastgesteld. Gelukkig geen stedelijke ontwikkeling voor Goeree Overflakkee, wel het open houden van het grootschalige land schap de status van regionale verzor gingskern voor Middelharnis, met, in de planperiode de bouw van 1400 wonin gen en de aanwijzing van Stellendam en Oude Tonge als vestigingsplaatsen voor bovenlokale bedrijvigheid, wat niet be tekent, zo werd door Ged. Jansen toege zegd dat daarmee aan plaatselijke be drijfsterreinen een „geleidelijke ontwik keling" zou worden ontzegd. (Vervolg op binnenzijde van dit blad) OUDDORP Voor haar reisje a.s. dinsdag 6 juni kan de Herv. Vrouwenvereniging „Ora et Labora" nog enkele deelneemsters note ren. Dames die een dag meewillen. Naar de Veluwe kunnen zich nog bij mevr. Kleine-van Koppen opgeven. Omdat in het eerdere bericht een ver keerde aanvangstijd werd genoemd her halen we hierbij dat vanavond (vrijdag), door weth. L. Visser om 9 uur het start schot zal worden gelost voor „de nacht van Stellendam", een 12 uur durende zwemmarathon waaraan door een acht tal ploegen zal worden deelgenomen, uiteraard in het nieuwe overdekte zwembad. voor 1662 Verkoop -I- Service 01871 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 VÊk ^B=ÊS^_ p- H L - 1 SPORTLAAN 2 - MIDDELHARNIS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1