Een vrome wens „De Dankbaarheid" Eerste paal voor ziekenhuisnieuwbouw; „het gaat nu écht gebeuren!" Volgende week één krant 01877-1309 1799: 1749.- Mercedes-Benz KIEVIT WARMTE Vakantierechten RBS hudfrecMse \{0mJ^Mt\Mi Citroen-Hesselink Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Redactie Arjaon van Herken Philips geeft u ƒ100,-terug 211GR2751/30B Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Sanitair-Centr. verwarming 01870 - 2609 Dirksland, 01877 - 1357 RENAULT-dealer Toen j.l. woensdagmiddag de eerste paal - van de 265 - voor de nieuwbouw van het Ziekenhuis te Dirksland werd „geschroefd", heeft dat met name onder de bestuurders best voor enige gezonde opwinding gezorgd, maar reken erop dat ze - geleerd door het jarenlange touwtrekken én met de Com missaris van de Koningin in hun midden -danig op hun qui-vive gebleven zijn. Mr. Patijn hoefde nog maar de sympathie van het Prov.bestuur over te brengen en de steun „op reëele vragen" toe te zeggen of hem werd de komst die reëele verzoeken aangekondigd. „Feest", mocht het heten, woens dagmiddag toen de Commissaris de symbolisch eerste paal schroefde, want géén beletsel is er meer wat de (ver)nieuwbouw a 32 miljoen nog zou kunnen frustreren. Hoog boven het bouwterrein hing dan ook een ballon met de vreugdekreet: Start bouw van Weel-Bethesda ziekenhuis...! 't Was ontoereikend voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland ■/A VRIJDAG 12 MEI 1989 No. 5799 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01^70 - 5736 3392 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01,108 Politiek is soms een duistere zaak. Dat heb ben we verleden week weer ondervonden. Politiek is - gelukkig - ook een zaak van mensen, met hun emoties, met hun soms niet te beredeneren reacties. Ook dat is weer eens duidelijk geworden. Politiek is soms hard. Mensen, ook binnen het Haagse krachtenspel, verworden tot pionnen. Poli tiek is dan ook een beroep. De kemphanen van gisteren kunnen vandaag privé aardige dingen zeggen en schrijven over de ander. Zoals bijvoorbeeld verleden zaterdag toen WD-er Voorhoeve toch maar op het ver jaardagsfeest van R. Lubbers kwam. Zoals PvdA-er Kok die ter gelegenheid van die zelfde verjaardag in het CDA-partijblad reëel over de jarige schreef Zo gaat dat We laten maar in het midden of het allemaal gemeend was, of dat ér ook al een beetje onderhandeld werd. Wie mag met wie ver der na de verkiezingen? Politiek als beroep, soms snak je naar wat roeping. Maar wie zal de diepste drijveren, ook van een politi cus doorgronden? Dat laatste geldt zeker voor een man als de nu demissionaire minister De Koning. Een man van formaat Voluit politicus, op de achtergrondeen man met gezag, binnen en buiten het CDA. In intervieuws nogal eens getekend als de calvinist pur-sang. Knap strateeg, de schrijver van het regeeraccoord dat uiteindelijk toch te dun was, omdat zich andere prioriteiten aandienden. Juist over het milieu had het laatste regeeraccoord niet zoveel te zeggen. Dat is een prioriteit van de laatste tijd. Het leek een terrein waarop geen eer te behalen was. Iedereen is het er over eens: zoals het nu gaat, kan het niet langer. De kwaliteit van het bestaan lijdt onder de voortgaande aftakeling van het milieu. En over die kwaliteit waken we, tenminste als het gaat over ons aller bestaan. Over de kwaliteit van het bestaan van de individu denken we heel wat genuanceerder Abortus en euthanasie zijn twee begrippen die ver duidelijking van de laatste opmerking over bodig maken. Toch viel het kabinet over het milieubeleid. Het eens zijn over het beleid is één, over de betaling is een tweede. Een enkele ,onnozele' meende zelfs dat God de afwikkeling van het euthanasiedebat ver hoedde. Of waren zij als het kind dat zag wat de wijzen was verbogen? Minister van sociale zaken De Koning was de eerst verantwoordelijke voor het kabi netsbeleid ten aanzien van de werkloosheid. Als zodanig heeft hij in Vrij Nederland zijn zorg uitgesproken over de mentaliteit van de Nederlanders. Dus over ons. Wedenken dat we er weer boven op zijn. De magere jaren onder Lubbers zijn voorbij. Er wordt een consumentisme (meer van hetzelfde) voor speld waarbij de gemiddelde Nederlander in 2015 drie keer zoveel zal consumeren als nu. En over de werkloze wordt - tot zijn spijt -niet meer gesproken. Het mooie gevoel van solidariteit verdwijnt Wat dat betreft is er nog heel wat te sleutelen aan het concept I.v.m. Tweede Pinksterdag zal het ons niet mogelijk zijn een dins- dagnummer uit te brengen. De eerstvolgende uitgave van onze krant kunt u a.s. vrijdag 19 mei tegemoet zien. STELLENDAM U kunt weer inleveren op 17 mei 1989 vanaf 19-21 uur bij E. van Oostenbrugge, Langeweg 72, Stellendam, Hout en Bouw CNV. van de zorgzame samenleving. Zullen we het dan nooit leren? We praten over bijbelse soberheid, maar consumeren driftig mee. Of niet? De Koning is bruggenbouwer. Het is niet de eerste keer dat hij degene binnen het CDA is, die spreekt over een mogelijke coalitie met de PvdA. Die laatste partij is - dat tus sen twee haakjes - momenteel uiterst .lief voor D66. Twijfelaars bij de WD en het CDA krijgen zo een alternatief voorgescho teld dat toch weer in de regering kan komen. D66 als redelijk alternatief gepre senteerd door PvdA. Het kan verkeren. Op zijn tijd wil De Koning ook nog wel uit komen voor zijn achtergrond. Ook dat bleek in Vrij Nederland. Hij sprak een gebed. Dat valt vandaag aan de dag op. De media hebben het vele malen herhaald. Samen met de PvdA? Dat kan. al heeft het zijn voorkeur niet De grootste partij dient dan de ministerpresident te leveren. Als de PvdA de grootste wordt - wat God verhoede - dan moet Kok aan het roer. Wat moeten we met zo'n uitdrukking? CDA-machtstreven: iedereen mag mee doen, als hij r aar kleiner is? Bezorgdheid over de mogelijkheid dat de PvdA de groot ste wordt? Waarom dan spelen met vuur? Of zomaar, een stopwoord, ijdel gebruik van 's Heeren Naam? Zoals dat wel meer blijkt in onze ontkerstende samenleving: op belangrijke momenten komen de religieuze opmerkingen weer tevoorschijn. Dat is ver leden week, zo rond hemelvaartsdag wel meer gebeurd. Voordat we daar al te hard over oordelen mogen we ons eigen taalge bruik wel onder de tucht van Gods Woord brengen. Dan oordeel je beschaamd. Want hoe dan ook, een christen-democraat, nee, iedereeen heeft zich in acht te nemen. Of De Koning moet het gemeend hebben. Dan mag verwacht worden dat hij diezelfde afhankelijkheid toont in de campagne. Dat hij vanuit diezelfde bewogenheid zijn partij adviseert. Dat hij met recht christen politi cus is. Dus uit roeping. Anders was het maar een vrome wens; een goddeloze wens. Hij staat net aan 't begin van 't dorp, de oude Dankbaarheid. Maar alles wat we aan hem zien.... alleen maar zwijgzaamheid! Zo staat hij daar al jaren lang. Niets wat er aan hem leeft. Zijn wieken staan constant in rust, de zeilen zijn gereefd! Daar binnen, in zijn oude romp, heeft eens zijn hart geklopt Maar alles, in en om hem heen.... 't is allemaal gestopt! Toch niet! Familie houtworm doet dag in dag uit haar best Door hen wordt thans de Dankbaarheid, op geur en smaak getest. Onzichtbaar voor het mens'lijk oog, leeft men daar onbevreesd. Zij vieren in de Dankbaarheid. zelfs dag en nacht hun feest. En met hen is 't de tand des tijds. die stiekum aan hem knaagt. En wordt hij. onafwendbaar, steeds door weer en wind belaagd! Gehavend, hier en daar bemost, de lange spriet verrot, staat nu die ouwe Dankbaarheid, berustend in zijn lot. Maar morgen, op de Molendag. zijn velen in bedrijf Niet alzo onze Dankbaarheid; die staat maar stom en stijf! Toch doet de ouwe Dankbaarheid, nog wel een beetje mee.... al waait van hem de Wimpel niet. als „molendag-troffee"!.... Al wordt hij op de molendag daarmee niet uitgedost... die dag fungeert de Dankbaarheid, als „fiets-controle-post"! Maar hij wil méér, de Dankbaarheid, dan even wat vertier. Hij wil weer graag zijn wieken slaan. als vroeger, trots en fier! Méér wil hij dan slechts ééns in 't jaar een „molendag-festijn". Hij zou, als molen toch zo graag, weer molen willen zijn! Hoe zielig is 't, hem nu te zien, verlaten, onbeschermd. En niemand tot op heden die zich over hem ontfermt, eens grondig onderhanden neemt. het is ten hoogste tijd! Daarop wachten de Herkenaars, maar ook „De Dankbaarheid"! ij aankoop van 2 type 55 cm stereo kleurentelevisies met teletekst 21GR2751/30B Onze prijs ƒ1849,- Phil. korting 100.- 21GR2750/30B Onze prijs ƒ1899,- Phil. korting 100,- 3 jaar volledige garantie* voordOe zékethetdl VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01670-3518 Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871 - 1553 FOTO - FILM - nEPOCTAGE - VIDEO COMPUTER CJ IZJ CZ) C:3 C3 CJ 15 Molenweg 4 - OudOo'p Teleloor 01878-1612 en 2)20 al Renesse- Pnnishoo - Hogezoom 172 Telefoon 01116-2400 af Sommeisdi;»; Wesiky^keelsi'aai 8 - Sofnmelsdiik - Teletoon 0:S70-6i Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK ^'^>^■'^■'^■>^■•^*^fl^l^'^l^l^t^^l^)^l^l^l^.l^l^lfl^.l^l^ voor Verkoop Service 01871 - 1662 t C. Breen, 01878 - 2496 Verkoop na 17.00 uur: Thans, aan het eind van de minstens elf jarige voorbereiding, kon over het ne men van al die barricades al wat zuinig jes gelachen worden en Dir. Patiënten zorg dhr. A. H. J. van Galen ging daar welgemoed in voor. Van hem dan ook de verzekering dat de verwerkte papier massa een aanzienlijk deel van het Amazone regenwoud heeft gekost..! In het kort bestek van dit verslag achten we ons dan ook ontheven van de taak een categorische weergave te geven van de bestuurlijke strijd die gestreden is. Lie ver geven we de opluchting weer van burg. Oversier als voorz. van het bestuur toen hij de vreugdevolle kreet lanceerde dat het nu écht gaat gebeuren..., die lang verbeide bouw! Het zal dan een deel van het Amazone regenwoudgebied hebben gekost, ook de fraaie ziekenhuistuin moest geofferd worden aan de noodzakelijke nieuw bouw. Kaal was dan ook het bouwter rein maar over twee jaar zal zelfs de oud-tuinman Bram van Dam de tranen die hij plengde kunnen drogen wanneer hij het resultaat zal zien van het werk van de tuin-architect die de nieuwbouw stellig mooi in 't groen zal vatten. Geen misère daarom op het bouwterrein alleen...., de verpleegkundigen die er aan de ingang wat triest bij stonden. Ze over handigden elk van de genodigden een piepklein zakje zout: „a.u.b. 5% zout, omdat ik van m'n werk houd. Deze aktie is wederom geen grap, want wij verdie nen nog niet het zout in de pap", zo luidde het bijschrift. Gelukkig had nie mand uit balorigheid de hei-installatie gesaboteerd zodat Mr. Patijn - in één maand tijds al voor de vierde keer op Flakkee - probleemloos aan het werk kon. En óf het lukte; de installatie schroeft een gat van 12 meter waarin beton wordt gespoten. Géén - in de omgeving van het ziekenhuis ontoelaat bare - herrie dus van een traditionele hei-installatie. I Na de eerste paal werd het gezelschap genodigden in „de Gooye" ontvangen om daar enerzijds de vreugd van de betrokkenen aan te horen en anderzijds een ontspannen dronk uit te brengen op het feestelijke punt dat was bereikt. „Eindelijk....!", zo luidde de verzuchting van burg. Oversier, die zich eigenlijk best gelijk al had willen „gorden" voor een reis naar Den Haag, direct nadat hij uit de mond van Commissaris Patijn beluisterd had dat het Provinciaal be stuur steun zal verlenen aan reëele vra gen en die zijn er.... nadat in een eerder stadium vele miljoen op het oorspron kelijke bouwbedrag moesten worden bekort. Mr. Patijn bleek overigens een warm sympathisant van het Dirkslandse zie kenhuis dat hij ook graag de eigen prot. chr. identiteit gunt, ook al is die niet de zijne. Deugd deed het hem als PvdA politicus toch tot de eerste paalvervaar- diging te zijn genodigd. Dhr. Patijn wist hoezeer Goeree-Overflakkee z'n eigen ziekenhuis behoeft maar nog nadrukke lijker zal het zich gaan bewijzen wan neer moet worden aangenomen dat de Nederlandse bevolking veroudert. Goe ree-Overflakkee werd door de Commis saris dan ook gelukgewenst met het behoud van het ziekenhuis en de be- stuurderen werden gecompliceerd om de onversaagdheid en de volharding waarmee zij zich voor het behoud en de vernieuwing van het Ziekenhuis hebben ingezet. Een zonovergoten bouwplaats en belangstellenden tot op het dak. Al verklaarde hij in het ophalen van het oude-, lange-, maar zo succesvol afge sloten verhaal echt geen zin meer te heb ben had burg. Oversier toch nog stof te over z"n dikke tevredenheid tot uiting te brengen. Te klein en ondoelmatig is het geworden, het 53 jaar bestaande zieken huis. Interim-voorzieningen hadden weliswaar de grootste behoeften gele nigd maar dankzij de inzet van met name ook het personeel was het niet her haaldelijk misgelopen, waardoor juist van een prima funktionerend ziekenhuis sprake is gebleven. „Dankbaarheid over heerst als Prot. chr. ziekenhuis voort te mogen bestaan", zo erkende dhr. Over sier. allen die achter de plannen hebben gestaan en zullen blijven staan hartelijk dank zeggend voor de verleende mede werking en.... de patiënten werden in die waardering zeker niet vergeten. Vanuit het bouwteam, bij monde van dhr. Voltman kwam eveneens grote waardering voor het bestuur en dhr. Voltman geloofde onvoorwaardelijk in de goede kwaliteit van het produkt aan de vervaardiging waarvan thans begon nen werd nu daaraan visie, motivatie en vasthoudendheid in zo ruime mate ten grondslag hebben gelegen. Het gezelschap bleef na al die goede woorden nog wat genoegelijk bijeen, met een drankje en een hapje, zoals het heette. Vooral het drankje met mate, zo werd geadviseerd want dhr. van Galen hoopt de genodigden weer terug te zien, niet als patiënt t.g.v. verkeersongevallen maar t.z.t. bij het bereiken van het hoog ste punt in de bouw en, over twee jaar de feestelijke opening! De Commissaris feliciteert burg. C. Oversier.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1