E.H.B.O. RTM materieel naar Ouddorp verhuisd Vogelvlucht perspectief Ziekhulsnieuwbouw Prima resultaat PTT brandweer AVO-koIlekte De langste cake van Flakkee P.V. „de Reisduif' Dat was boffen voor twee Opel-rijders...! Aktiviteiten rond 100 jaar Gereformeerde Kerk Ooitgensplaat Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten p6f^-^4=^. Schaakkampioenschap van Goeree-Overflakkee 1989 Kinder-raadsvergadering in Middelhamis 61e Jaargang DINSDAG 9 MEI 1989 No. 5798 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Banlc: Rabo Middelharais Rek.no. 3420.01.108 Ter gelegenheid van het boren (niet het slaan) van de ecisit, paal voor de nieuwbouw van het ziekenhuis te Dirksland, morgen, woensdagmiddag door de Commissaris der Koningin Mr. S. Patijn, heeft architectenburo Ad Gestel b.v. te Middelhamis, een vogelvluchtperspectief getekend, die we hierbij een plaats geven. Zo duidelijk is de tekening dat het niemand moeilijk zal vallen zich een beeld van het toekomstige ziekenhuis te vormen. De kosten ervan bedragen 32 miljoien, het ziekenhuis zal daarna de beschikking hebben over 135 klinische bedden en 5 wiegen. MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK Afgelopen zaterdag 6 mei 1989, de eerste wedvlucht vanuit Frankrijk. De duiven werden in Peronne gelost, de gemid delde afstand tot de hokken is ca. 220 km. Bij goed vliegweer en vrij krachtige NNW wind had deze wedvlucht een vlot verloop. De duiven werden om negen uur gelost en de eerste duif meldde zich om 12.42 bij zijn eigenaar A. de Gans. Snelheid winnaar: 993 meter per minuut. Laatste prijswinnaar: 919 m per minuut In concours: 357 duiven. Uitslag: A de Gans: 1, 5,11,17, 38,45,48,49, 51, 53,60,68,82; M. A van Nimwegen: 2,15, 50; Gebr. Kieviet: 3, 16,18, 22, 24, 25, 35, 36,59,61,64,65, 79, 83; P. van Moort Jr.: 4, 8, 9, 27, 29, 37, 40, 42, 46, 71, 76; J. de Blok: 6, 31, 33,46; C. Looij Zn.: 7,13, ITIül'IIJ*!!*] 44; C. Vroegindeweij: 10, 43, 47, 56, 72, 77; P. Verkerke: 12, 14, 21, 84; C. Vrees wijk: 19, 30,41,70, 81; J. v. d. SHk Zn.: 20, 26, 28, 39, 57, 66, 69, 75, 89; J. van Alphen: 23,34,58,62,63,73,78,85,86,87, 88; A Human: 32; P. v. d. Boogert: 52,74, 80; C. Blom &Zn.: 54; A. van Helden: 55. Winnaar hoofdprijs: M. A. van Nimwegen. Winnaars Ereprijzen: Gebr. Kieviet, C. Vreeswijk, J. van Alphen. Winnaars taarten: M. A. van Nimwegen, Gebr. Kieviet. As. donderdag 11 mei inkorven voor wedvlucht vanuit Roye. Jaco Almekinders uit Sommelsdijk en dhr. W. Hotting uit Stad aan 't Haringvliet die tijdens de lenteshow bij Opel-dealer garage Knöps een nieuwe Opel hadden gekocht, hebben reuze geboft. Elk van hen kreeg gisteren uit handen van dir. Breen een leuk vakantiecentje in de vorm van een cheque van vijfduizend gulden! In de landelijk gehouden aktie waarin twintigmaal van de toekenning van een cheque sprake zou zijn vielen er maar liefst twee op Flakkee en dat stemde „garage Knöps" bijzonder gelukkig, want 't is mooi als je je klanten zo'n aardigheidje mee kunt geven. Op de foto vindt de overhandiging plaats, van links naar rechts Herman de Blok, dhr. Hotting, Jaco Almekinders en dir. Breen. D.V. komende zondag, eerste Pinkster dag zal het 100 jaar geleden zijn dat de Gereformeerde Kerk te Ooitgensplaat werd geïnstitueerd. Nadat de kerkeraad enkele maanden geleden aanleiding had gevonden om dit feit te herdenken, is er sindsdien een grote groep gemeen teleden aktief geweest om deze herden king te omlijsten. In de eerste plaats werd besloten tot een herdenkingsdienst op de eerste Pink sterdag waaraan het koor „Jehosua" haar medewerking zal verlenen, deze dienst begint om 9.30 uur. In deze dienst willen wij de Heer van de Kerk danken, dat Hij in de afgelopen eeuw met ons is geweest, dat de Geest van Pinksteren ook onder ons werkzaam mocht zijn en willen wij bidden, of Hij in de toekomst ook zo met ons wil zijn. Daarnaast is er komende zaterdag een groots opgezette bazar en rommelmarkt georganiseerd. Met o.a. het rad van avontuur, zelfgemaakte advokaat, de vreselijke spiraal (bekend van tv), bal- lengooien, een koffiehoek, enfin teveel om op te noemen. De rommelmarkt mag vooral niet vergeten worden, zeker niet als je bedenkt, dat het komende zondag tevens moederdag is. Misschien is de rommelmarkt voor u en jullie wel de gelegenheid om een moederdagpre sentje te vinden. Op de bazar is tevens een uitgebreide stand van de plaatse lijke evangelisatiecommissie. Een bazar is natuurlijk heel leuk en gezellig, maar wellicht vraagt u zich af, waar de opbrengst heen gaat. Als je jarig bent, dan deel je uit en je ontvangt zelf ook een cadeautje. Daarom heeft de kerke- raad besloten om de helft van de opbrengst te wijden aan de zending, en de andere helft als cadeautje aan ons zelf, namelijk voor de restauratie van het kerkorgel. Het deel voor de zending is bestemd voor deelname aan de realisering van een drinkwaterprojekt in Haïti. Meer informatie over dit projekt kunt u krij gen op de bazar. De plaats waar de bazar wordt gehouden is „de schuur" aan de Noord-Achterweg (iedere Plaate naar kan u vertellen waar u die kunt vinden). Ter gelegenheid van het 100-jarig be staan is ook een herinneringstegel ge maakt. Het is een tegel geworden van 15 bij 15 cm. De kleur van de tegel is wit en de opdruk is rood/bruin. U kunt o.a. op de bazar in het bezit komen van deze tegel. Daarnaast is er ook nog een her denkingsboekwerkje uitgegeven, met daar korte stukjes over en van de totaal veertien predikanten die onze gemeente hebben gediend. Van de reeds overleden predikanten wordt een necrologie weer gegeven, de nog in leven zijnde predi kanten hebben een bijdrage geleverd onder het thema „Herinneringen aan de Plaete". U merkt het, de kerkelijke gemeente is in vele opzichten bijzonder aktief geweest rond de herdenking van het 100-jarig bestaan (en dan heb ik nog niet eens van de twee succesvolle olie- bollenakties verteld!). Wij hopen dan ook op uw aanwezigheid in Ooitgens plaat dit weekend en dat niet alleen voor de bazar, maar ook in onze herden kingsdienst. Namens de Gereformeerde Kerk van Ooitgensplaat, de predikant, drs. W. Venema. Ver. „de Christenvrouw" afd. Dirksland D.V. woensdag 10 mei is alweer onze laatste avond van dit seizoen. Juffrouw Verboom uit Dirksland zal ons dia's laten zien over Australië. De avond begint om kwart voor acht in „Onder de Wiek". Gasten hartelijk welkom! MIDDELHARNIS Voor 3 beroepen bedankt Ds. P. H. van Trigt, Ned. Herv. predi kant, heeft voor de op hem uitgebrachte beroepen van Aalburg, Krimpen aan de IJssel en Harderwijk, bedankt. OUDDORP Vanaf heden houden wij op dinsdagavond, in samenwerking met het Rode Kruis, weer buitenoefeningen. Plaats: het Rode Kruisgebouw aan de Molewneg; aanvang 20.00 uur. De verhuizing van het RTM museummaterieel vanuit Hellevoetsluis naar de nieuwe museumvestiging aan de Punt te Ouddorp is allerminst met een praatje goed te maken. De leden van de vorig jaar jubüerende chauf feursvereniging „Flakkee" wisten dat al wel toen ze vorig jaar toezegden dat „spul" te transporteren, maar na zes zaterdagen is nóg niet alles overgebracht. Zaterdag veronderstelden ze nog dat het de laatste verhuisdag zou zijn, maar inplaats van 's middags 3 uur-, waren de sjouwers pas 7 uur thuis en nóg zal er een zaterdagje aan moeten worden besteed. De flakkeese beroepschauffeurs houden van goed en degelijk werk, waarom er nogal wat tijd mee heengegaan is, o.a. met het zorgvuldig aanbrengen van raUs op de diepladers waarop de wagons konden worden vervoerd. Wanneer de klus geklaard is zal dat dan ook op de meest voorzichtige en eervolle wijze zijn gebeurd, maar 't is wel sjouwen geweest...! De oud-voorzitter en oud-penningmeester van de Vereniging, resp. de heren v. d. Gijze en Kool hebben zich zaterdag, alhoewel vorig jaar al afgezwaaid, aller minst onbetuigd gelaten. Samen met de chauffeurs van J. L. Mijnders, Taaie Transport, Romers en van Rumpt zagen ze kans veertien eenheden naar hun nieuwe stek te brengen. De foto brengt het - voorzichtig laden - van een van de wagons in beeld. Grote waardering bestaat ook voor de transporteurs die hun materieel belange loos ter beschikking hebben gesteld! De manschappen die de vroegere PTT bedrijfsbrandweer vormden hebben za terdag j.l. deelgenomen aan de Klasse I brandweerwedstrijden te Zevenbergen. De uitslag aan het eind van de dag luidde als volgt: 1 Middelhamis PTT1067 pnt. 2 Sint Philipsland1060 pnt. Laatste Suikerunie Dinteloord937 pnt. De eerste twee ploegen zijn door dit resultaat gerechtigd deel te nemen aan de selektiewedstrijden welke op 3 juni a.s. zullen worden gehouden te Oeffelt in N.O. Brabant. MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK AVO is een landelijke vereniging die zich al meer dan 60 jaar inzet voor gelijke kansen en mogelijkheden voor gehandicapten. In het algemeen gesteld is het zo dat gehandicapten in vele opzichten in onze samenleving een achterstandpositie innemen. Door hun handicap hebben zij veel drempels te overwinnen, bij het verkrijgen van werk, bij rekreatie, bij het uitoefenen van hun hobby. AVO helpt mee de drempels weg te nemen, door hun te bemiddelen naar arbeid, maar ook bij het verlenen van financiële hulp, wanneer wettelijke regelingen niet toereikend zijn. In een tijd waarin de overheid ook op het gehandicaptenbeleid bezuinigt, neemt het aantal hulpaanvragen en de finan ciële druk op AVO toe. Om de werkzaamheden ten behoeve van gehandicapten te kunnen blijven voortzetten houdt AVO één keer per jaar een landelijke koUekte. Onder het motto „Wie geeft, denkt aan een ander" wordt deze in de periode van 15 t/m 20 mei a.s. gehouden. Stel de gehandicapte niet teleur en geef uw bijdrage. Mocht u de kollektant gemist hebben dan kunt u uw gift storten op gironummer 625000 t.n.v. AVO te Amersfoort. Om de kollekte tot een succes te maken hebben we veel, erg veel koUektanten nodig. Veel tijd vragen wij niet van u, wel uw medewerking bij de hulpverlening aan mensen met een handicap. Uw reaktie is van harte welkom bij onze kontaktpersonen: mw. B.A v.d. Slik, Rubensplein 18, Middelhamis, 01870- 3277; of mw. A.E. Grit, Koolmees 45, Sommelsdijk, 01870-3253. Er is op woensdagavond 3 mei weer enorm geknokt. Van de 22 winnaars uit de eerste ronde wonnen er nu 7. De kopgroep van 2 uit 2 bestaat uit 3 spe lers van „De Zwarte Pion", t.w. (Bram) Mourik, Verbeek en Verolme, de „Stel lendammer" (Wim) van Rossum, de „Oostflakkee" houwdegen (Adrie) van Maurik, en - zeer verheugend - twee ver tegenwoordigers van de schaakver. „Dirksland", nl. Joldersma en De Rid der. G. de Jong (huisschaker) of good-old Wim Peeman (pas 50 geworden!) kun nen de kopgroep nog inhalen. Op een half puntje achterstand volgen nog diverse kanshebbers op een hoge positie zoals Bakelaar, de Glopper, Douw, Jaap Hollander, Ceasar van Prooijen, Jaap Santifort en (keurig!) Koert Wijnands en Addy Visser. Johan du Pree en Ruud van Hooff doen het voorlopig nog iets bescheidener, om van Henk van Oostenbrugge maar hele maal niet te spreken! De komende 5 ronden beloven nog hete strijd te geven!! De derde ronde was gisteren, maandag 8 mei in Middelhamis! Uitslagen van de tweede ronde, gespeeld op 3 mei in Oude Tonge: 1 F. van Ast W. van Rossum...O - 1 2 C. Bakelaar - B. de Glopper ....remise 3 P. Breve - M. VerolmeO - 1 4 B.J. Bruggeman - K. Wijnands 0-1 5 A. de Bruin - H. JoldersmaO - 1 6 A. Dane - A. van HuizenO - 1 7 J. Dijkstra - A van MaurikO - 1 8 A. Douw - Ad Visserremise 9 J. Gebraad - W. T. BreenO - 1 10 P. H. de Groot - D. WolfertO - 1 11 D. Hameeteman - J. Grinwis remise 12 J. C. Hollander - T. C. van Prooijenremise 13 J. van Huizen - H. van Oostenbruggeremise 14 G. de UJong - W. I. Peemanuitg. 15 J. Kruik - J. van 't Geloof1 - O 16 W. Markwat - P. van Doorn ....remise 17 B. Mourik - P. A Derrez1 - O 18 E. P. van Rhee - G. J. W. Zonneveldremise 19 W. de Ridder-C. Wassenaar1 - O 20 J.Santifort-M.L.v.d.Waal1 - O 21 J. W. Tanis - Joh. du PreeO - 1 22 F. Troost-J.M. van Rossum1 - O 23 E. Verbeek - R. van Hooff1 - O 24 Anton Visser - J. Noordijk1 - O 25 C. de Waal-K. Hameeteman ....O - 1 Vrijdagmorgen om 10 uur wordt in de raadzaal van Middelhamis een kinder raadsvergadering gehouden door leer lingen van de Bosseschool. Aan de raadsvergadering is - op school - een heuse verkiezing voorafgegaan, waamit een uit 4 politieke groeperingen be staand raadscollege is samengesteld. De raad zal worden gepresideerd door Mid delhamis' echte burgemeester, mevr. Sleurink. Op de agenda o.a. het voorstel tot het instellen van een schilleboer, de plaatsing van batterijbakken, aankoop en plaatsing van speelwerktuigen en het invoeren van een schepje om honden- bazen te verplichten de uitwerpselen van hun dieren van straat te verwij deren. De raadsvergadering van vrijdagmor gen is openbaar en kan derhalve door belangstellenden worden bijgewoond. Leraren en leerlingen van de afdeling consumptieve techniek van de Techni sche School in Middelhamis zijn druk in de weer om een cake te bakken van maar liefst 12 meter lang. Als alles goed gaat, zal de cake op zaterdag 13 mei om 1 uur op D'n Diek in Middelhamis wor den opgesteld en gefotografeerd. Nadat de voorzitter van de Winkeliersvereni ging D'n Diek de cake heeft aangesne den, zullen leerlingen van de LTS aan het winkelend publiek een kop koffie en een plak cake aanbieden. Op D'n Diek worden hiervoor bonnen uitgedeeld. De aktie is een initiatief van de Winke liersvereniging D'n Diek die hiermee extra luister wil bijzetten aan de zater dag voor Moederdag. Het is altijd al gezellig op D'n Diek maar zaterdag 13 mei belooft iets aparts te worden. OUDDORP woensdagavond 7.30 uur ds. C. Harinck van Oostkapelle. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. J. J. Tanis van Ridderkerk. OOLTGENSPLAAT donderdag avond 7.30 uur ds. H. Paul van H. I. Ambacht. Nagekomen uitslag uit de eerste ronde: 6 J. Grinwis - J. C. HollanderO - 1 VAN WEEL BETHESOA ZIEKENHUIS TE DIRKSLfND ARCHITEKTENBURO AD BESTEL BV TE MIDDELHARNIS VOGELVLUCHTIHPRESSIE FOTO FILM - REPORTAGE c=) C3 C3 d cym^^ÊÊtmm^AÈC 4 - Ouddorp - Teleloon 01378-1612 en 2120 e Prlnlsliop - Hoge!Oom 172 - Telefoon oniS-2100 ilsd:ik. WesIkrakcBisIraal B - SommBisaijk - Teleloon 01870-61

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1