Leasing Weer kranslegging bij monument voor Ouddorps gevallenen Koninklijke Onderscheidingen op Goeree Overflakkee Verjaardagswens Wandelmars, gezonden voor zieken 01877-1309 Citroen-Hesselink Rommelmarkt E.H.B.O. 1799, 1749r hmbreditse KIEVIT WARMTE J% Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Zoetstof contra suiker en TV-reclame Bestuur Suikerunie A. J. van Rumpt .>y^ CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal, per week: dinsdag- en vrijdagavond Dirksland, 01877 - 1357 Extra kerkdienst Ger. Gemeenten Keus uit twee routen Philips geeft u 100,- terug 211GR2751/30B Sanitair Centr. verwarming 01870-2609 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER voor alle taxaties e.g. MUS Dirksland C RENAULT-dealer Nieuwe direkteur verpleeghuis De Samaritaan Ridderorde 61e Jaargang VRIJDAG 28 APRIL 1989 No. 5795 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De geschiedenis van Nederland is niet los te denken van de onmiskenbare verbonden heid tussen onze Lage Landen en het huis van Oranje. Groen van Prinsterer merkte over het ontstaan van „de Gemeenehest" op dat de Hervormde Kerk er het middenpunt en de kern van was „Elders", zo zegt hij. „is de Kerk opgenomen door de Staat: hier is de republiek niet slechts met de Kerk ver enigd, zij is geboren uit de belijdenis der Kerk. Elders is de bevolking Protestants ge worden: hier is. door het samenvloeien van verdrijvelingen uit vele natiën, een protes tantse natie gevormd en het volkskarakter, niet verloren gegaan, dat zij verre! maar in christelijken zin veredeld en vernieuwd". Het is goed om in onze twintigste eeuw deze woorden van de gereformeerde historicus uit de vorige eeuw nog eens te herhalen, om ze steeds weer te herhalen. Volgens hem, en zouden wij het tegenspreken, is het huis van Oranje Nassau van God tot een taak geroe pen, met de roeping van geen ander stam- huis vergelijkbaar: de taak om, „aan het hoofd van de republiek, ten behoeve van heel de christelijkheid, te waken en te strij den voor Evangelie, vrijheiden regt". Groen gebruikt deze volgorde niet toevallig. Zij is logisch gevolg van zijn visie op het ontstaan van de staat. Tegelijkertijd mogen wij ons wel rekenschap geven van wat wij er van te recht brengen. Waken en strijden wij voor het Evangelie? Leeft die opdracht nog in de kerk? Hebben wij nog zicht op het ideaal: Nederland een christelijke natie? Of zijn we tevreden met de speelruimte" die ons nog gegeven wordt in een niet-christelijk land? Wie de geschiedenis van de Oranjes kent weet dat zij, de een meer dan de ander, zich van die roeping gekweten hebben. In het bijzonder valt dan te denken aan de eerste Oranje, een man van grote gaven. Hij on derkende het fundament dat aan onze staatsvorm stevigheid gaf Hij bracht bijeen, wat bijeen hoorde. Hij wist te bezielen. Hij en zijn opvolgers zijn in tijden van ramp spoed het symbool van vertrouwen van het volk geweest. Omdat zij tendiepste steeds wer, helaas niet altijd, begrepen wat het is te belijden: „Mijn schild en de betrouwen, zijt Gij o God en Heer". Zo is het door de eeuwen heen geweest. Het is goed te bedenken dat ook zij mensen wa ren en zijn. van gelijke beweging als wij. Ie mand eren is wat anders als vereren. Het laatste is maar al te veel gebeurd, het eerste te weinig. Omdat die eer verdergaat als al leen maar respekt liefde, verering hebben voor een mens. Met de verschuldigde eer rei ken wij verder: tot Hem die ons doet regeren bij de gratie Gods en daarbij het huis van Oranje gebruikt. Wie dat weet is gepast in zijn of haar hulde en zuinig met kritiek. Ook leden van het huis van Oranje zijn zondaar voor Gods aangezicht, ook zij hebben het alverzoe- nend bloed van Christus nodig, ook zij.... En toch: „heb ik altijd geëerd". Wie dat op zich in laat werken gaat iets meer begrijpen van een als romantisch afgedane leus: Kerk, Nederland en Oranje: die is daar zui nig op. Omdat zij iets zegt van ons bestaan als volk. Prinses Juliana hoopt zondag haar tachtig ste verjaardag te vieren. Voor „het Eiland" krijgt die viering een extra dimensie omdat koningin Beatrix het bezoekt Zal er mor gen en overmogen ook iets zijn van het „Kerk, Nederland en Oraty'e"? Zal er gebed zijn voor haar die zich in dat lange leven voorbeeldig van haar taak kweet, maar ook zo dikwijls ontpopte als een mens. als u en ik? Met hebbelijkheden en onhebbelijkhe den. Alleen, zij leefde publiek. Eens was een Oranje kind van de Staat. Vandaag zijn zij kinderen van de pers, de media. Oranje en niet-Oranjegezind. Hoe veel malen zijn wij ook daarin verkeerd be zig? Hoeveel keren hebben wij ons zegje ge daan over zaken die we, als het ons overkwam, liever met de mantel der liefde zouden bedekken? Hoeveel keren hebben wij door de vingers gezien, wat in ons eigen leven niet mag gebeuren? Hoeveel keren hebben wij, zowel in het een als het ander meegeleefd, echt meegeleefd: in het ge bed? Verstaan we nog wat het betekent: dragen op de vleugels van het gebed? „Kerk, Neder land en Oranje": dat schept verplichtingen, niet alleen bij hen, maar juist bij ons. Prin ses Juliana hoopt de leeftijd der zeer sterken te bereiken. Wij verblijden ons daarover. Te gelijkertijd leeft de wens:O God geef de ko - ning, geef deze prinses Uwe rechten en Uw gerechtigheid.... DIRKSLAND dinsdagavond 7,30 uur ds. J. Koster (laatste Bijbellezing van dit seizoen). NIEUWE TONGE Zaterdagmorgen 29 maart houdt de E.H.B.O. Vereniging rommelmarkt in de Kerkring te Nieuwe Tonge. Er zijn vele mooie spullen, komt u ook! Wij bedanken hierbij alle schoolkinde ren die voor ons de spullen hebben opgehaald, en de mensen die ons zo veel spullen gegeven hebben. E.H.B.O.-ver. Nieuwe Tonge OOLTGENSPLAAT Het Konirgin Wilhelminafonds voor de kankei bestrijding bestaat dit jaar 40 jaar. Daarom wil het personeel met de oudercommissie van de Chr. Basis school „De Hoeksteen" met hulp van de kinderen en de ouders proberen om voor dit goede doel geld bijeen te bren gen. Voor dit geld kan er weer verder gezocht worden naar medicijnen waar mee men deze ziekte probeert te gene zen. Om een handje te helpen wil de school ccr. SPONSOR-WANDEL- TOCHT houden. Avondvierdaagse Het is de bedoeling dat de kinderen (de wandelaars) met hun sponsor-inteken- lijsten bij familie, buren, vrienden en bekenden langsgaan om op die manier geld bij elkaar te krijgen. Dit kan op twee manieren: 1. een bedrag per kilometer, 2. er kan ook een maximumbedrag worden ingevuld. De sponsorlijsten zijn bij de inschrij ving te verkrijgen bij de organisatoren van de wandelmars. Men zou het zeer op prijs stellen als er heel veel kinderen (maar ook ouders en andere inwoners) mee zouden lopen. De mars wordt gehouden D.V. 29, 30 en 31 mei en op 1 en 2 juni 1989. De route ligt rond „De Plaat" en is een avond vierdaagse. Omdat heel veel mensen tegenwoordig wel een avond „iets anders te doen heb ben" zijn er vijf avonden gepland om de medaille in de wacht te slepen. Deze ver krijgt men uiteraard als men 4 avonden heeft gelopen. Anders zou het ook geen vierdaagse heten. Er zijn twee afstandmogelijkheden. Een wandeling van 5 of een wandeling van 10 kilometer. De start zal elk van de avonden plaats vinden tussen 18.00 en 18.30 uurvanafde CBS. „De Hoeksteen" aan de Julianastraat. U kunt u laten inschrijven door betaling van het startgeld 3,75. Deze betaling kunt u iedere schooldag (behalve woens dag) doen in „De Hoeksteen" te Oolt- gensplaat en wel tussen half 4 en 5 uur n.m. Graag vóór 10 mei!! De heer A. van Putten heeft hiervoor zitting. U kunt zich ook per groep laten inschrij ven. Voorwaarde is echter dat een groep bestaat uit minstens 10 leden, plus één leidinggevende. Ook hiervoor geldt dat het inschrijfgeld voldaan kan worden op genoemde plaats en tijd. Voor groe pen worden een aantal groepsprijzen beschikbaar gesteld. Het bovenstaande geldt vanzelf ook voor verenigingen. Men rekent op uw aller medewerking en graag ook vele wandelaars, klein en groot. aankoop van 2 type 55 cm stereo kleurentelevisies met teletekst 21GR2750/30B Onze prijs ƒ1899.- Phil. korting 100,- 21GR2751/30B Onze prijs ƒ1849,- Phii. korting f 100.- 3 jaar volledige garantie* vooraBe t^terhetd! VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK FOTO - FiLM - REPORTAGE - VIDEO COMPUTER CZIdlcZICZICDCZICDIZJ CD Jsrj-aal 35 - Molenweg 4 Ouadorp Teleloon 01873 !6I2 en 2120 3/ Henesse Prinishap Hogaoom j72 - Telefoon 0III6-240O al Sommeisdiik Weslkrakeelsl'331 S - Sommp/sdijti Teleloon 01870 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Andermaal zijn dit jaar de leerlingen van de hogere groepen van de beide basisscholen in Ouddorp nauw be trokken geweest bij de herdenking van de in de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen omgekomen dorps genoten. Beide scholen hebben in 1987 het Verzetsmonument „geadop teerd" en, in de twee voorgaande jaren, resulteerde die adoptie ook dit jaar weer in een plechtige gezamen lijke kranslegging, in aanwezigheid van de familieleden van de beide gesneuvelde militairen aan wie dit jaar speciale aandacht werd besteed. Mark van 't Geloof en Jacob Breen. In ons vrijdagnummer werd in een arti kel van de hand van onderwijzer Nelis van de Kon. Beatrixschool teruggezien op de oorlogsdagen van Mei 1940 waarop de beide Ouddorpse wapen broeders sneuvelden, van 't Geloof op 9 mei bij Cuyck (Noord Brabant) en Breen op 14 mei op Tholen. De jeugd werd in dat artikel en woensdagmorgen tijdens een bijeenkomst in de Gemeen schapsruimte van de school bij de zin loosheid en de tragiek van de oorlog bepaald. De aanwezige fam. Breen liet jeugd en genodigden de twee zilveren Rijksdaalders zien die, in de borstzak van Jac. Breen door granaatscherven waren doorboord. Eenmaal voor het monument viel het de aangesproken jeugd niet moeilijk de gevraagde minuut stilte in acht te nemen om, na de tere tonen van de Last Post getuige te zijn van het leggen van een krans door twee leerlingen van elk van de scholen. Burg. van Velzen vond in de schooljeugd een aandachtig gehoor toen hij hen vertelde over de betekenis van monumenten, veelal gemaakt van duurzaam materiaal om het tegen de tijd en tegen het menselijk geheugen op te kunnen nemen teneinde de opeenvol gende generaties hun boodschap door te In de Stichtingsraadvergadering van 25 april j.l. is als direkteur van het verpleeg huis De Samaritaan benoemd de heer W. E. van Veen. De heer Van Veen is in 1956 te Zwoller- kerspel geboren. Hij is gehuwd en heeft vier kinderen en behoort tot de Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). Diverse jaren is de heer Van Veen werk zaam geweest in de psychiatrie, heeft voorts ziekenhuiservaring en funktio- neert sinds 1983 als hoofdverpleegkun dige in een verpleeghuis te Zwolle. Bij alle landbouwprodukten, die de laat ste jaren door de akkerbouwers beneden kostprijs moeten worden verkocht, maakt de suikerbiet tenminste nog een gunstige uitzondering, wel is het onmo gelijk ongeremd bieten te verbouwen. Het is dan ook geen wonder dat een reclamespot op de televisie waarin een suikerfabriek wordt opgeblazen en de suggestie wordt gewekt, dat suiker niet meer nodig is, bij veel landbouwers in het verkeerde keelgat schoot. Van veel kanten werd op protest aange drongen, de Suiker stichting Nederland vond daarin aanleiding bij de Reclame commissie voor de ether reclame te pro testeren tegen het spotje. Denigreren, in strijd met de eisen van goede smaak en fatsoen jegens allen die bij de produktie van suiker betrokken zijn, zo werd gesteld door de in de Suikerstichting samenwerkende fabrikanten C.S.M, en Suiker Unie. Suikerbieten verbouwende landbouwers, fabriekspersoneel en toe leveranciers worden door dit soort re clame pijnlijk getroffen. De Reclame-Code-Commissie heeft ech ter de klacht niet gegrond verklaard. Zij achtte het spotje niet kwetsend, zodat het doel, dergelijke reclameboodschap pen van het televisiescherm te weren niet is bereikt. Suiker wordt door geen enkele zoetstof geëvenaard, zo stellen de suikerprodu centen, maar over de uitspraak van de Reclame-Code-Commissie is geen ho ger beroep mogelijk. kunnen geven, n.l. de gevallenen en hun nabestaanden niet te vergeten. Tijdens de plechtigheid werd het monu ment geflankeerd door leden van de Bond van Wapenbroeders namens welke ook een krans werd gelegd. Tweemaal het Ridderschap en de toe kenning van een aantal Onderschei dingen in de Orde van Oranje Nassau is voor Goeree Overflakkee de vrucht van de jaarlijkse Hntjesregen. Tot Rid der werden benoemd oud-weth. A. C. van Rossum te Melissant en oud- schooldir. Gravendeel te Sommels dijk. Vanmorgen - vrijdag - werden de betrokkenen van hun onderscheiding in kennis gesteld en werden hen de Eremedailles en Versierselen uitge reikt. Twee bronzen medailles in Ouddorp, voor dhr. Joh. van Huizen, gemeente werkman sinds 1959 en voor Adr. Kaste lein, gem.werkman sinds 1955. Beiden hebben inmiddels van de VUT-regeling gebruik gemaakt. Aan hen wordt terug gedacht als plichtsgetrouwe werkne mers die een goede omgang hadden met de burgerij en in hun funktioneren rus tig, serieus en accuraat zijn geweest. Zilveren Eremedailles werden uitgereikt aan dhr. D. Mierop en M. Tanis te Oud dorp, beiden vanaf de oprichting in 1933 lid van de Konijnen- en Pluimveefok- kersvereniging „Nut en Genoegen" te Ouddorp; ze hebben ook beiden be- stuursfunkties verxoild. Op 10 december wordt het 55-jarig bestaan van de Ver. gevierd en beide Onderscheidenen zul len dan 55 jaar lid zijn. In Dirksland zal vanmorgen de Ridde rorde zijn uitgereikt aan dhr. A. C. van Rossum, raadslid voor de SGP. Dhr. van Rossum heeft in Melissant-, en na de gem. herindeling in Dirksland van 1957 tot 1986 het wethouderschap be kleed. Sinds 1986 vervult hij het raads lidmaatschap. Van 1957 tot 1969 was hij Hoofdingeland en van 1969 tot 1986 Heemraad van het Waterschap Goeree Overflakkee. Voorts is dhr. van Rossum President Commissaris van Eilanden Nieuws b.v. en o.a. Commissaris van het Emgobestuur. Koninklijk Zilver viel te beurt aan dhr, A. A. J. Buijs die al zeventig jaar het orgel in de RK kapel te Melissant bespeelt. Drie Koninklijke Onderscheidingen in Middelharnis. Het Ridderschap voor dhr. A. Gravendeel die vorig jaar af scheid nam als directeur van de bijz. basisschool 't Kompas te Den Bommel. Dhr. Gravendeel heeft naast zijn hoofd beroep tal van nevenfunkties behartigd, o.a. die van kerkorganist, voorz. van de Chr. Scholenbond, voorz. van de Prot. Chr. Onderwijsver., secretaris van twee gezinsvervangende tehuizen, secretaris van „de Goede Ree" en „de Samari taan", oprichter van Culturele Kring „de Welle" e.a. Koninklijk Goud voor mevr. J. M. van Roon. Als Sociaal Psychiatrisch ver pleegkundige is zij 40 jaar in de gezond heidszorg werkzaam waarvan de laatste 25 jaar bij het RIAGG Zuid Hollandse Eilanden. Zij was voorts een groot aan tal jaren kerkeraadslid van de Herv. Exodusgemeente. Ook Koninklijk Goud voor dhr. J. de Lignie, o.m. vanwege zijn 40-jarige bestuursverbondenheid bij de BOVAG; sinds 1947 is hij voorzitter van de BOVAG district Goeree Overflakkee. Hij heeft jarenlang een Garagebedrijf beheerd, was V.W. dealer en dealer van Internat. Harvester Cormick traktoren tot hij in 1972 zijn garagebedrijf c.q. landbouwmechanisatiebedrijf ver kocht. Voorts heeft dhr. de Lignie deel uitge maakt van de brandweer, was hij 26 jaar voorz. van de Oranjevereniging en sinds een zevental jaren organisator van de „Delta Flora". De heer C. J. de Rooy, aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid voor de Kring Goeree Overflakkee van Suiker Unie is in die funktie opgevolgd door de heer W. P. Witte te Goedereede. De heer J. A. de Wit te Den Bommel werd eveneens in het kringbestuur geko zen in de reeds eerder bestaande vaka- ture Van Vugt.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1