m^i^ Plaatwerk Bezoekers ziekenhuis Dirksland steunen aktie met hun handtekening Medewerking bevolking gevraagd voor expositie Streekmuseum en „De liliotte" Creativiteit binnen grenzen Eerste terminal aansluiting Agrotel Hyperventilatie 1749r huibredüse VERWERS auto's 01877-1309 Citroen-Hesselink Garage Knöps B.V. 1799r Mercedes-Benz alle merken Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Bibliotheekdag Oude Tonge Informatie-avond CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal, per week: dinsdag- en vrijdagavond Nieuwe databank van Cebeco-Zuidwest Philips geeft u 100,- terug 211GR2751/30B voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt Middelharnis Telefoon 01870-2222 RENAULT-dealer IT!ïïl1li*ll*' 3042,- voor Ned. Hartstichting 61e Jaargang VRIJDAG 21 APRIL 1989 No. 5793 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: I.angeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11.50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 In de loop van de geschiedenis hebben groe pen of enkelingen grote invloed gehad op het maatschappelijk gebeuren. Daar kan iedereen wel voorbeelden van geven. Soms maakten zij zelfs school: generaties leerlin gen verspreidden hun ideeën of werkten ze uit. Soms waren de leerlingen sterker in de leer dan de leermeester(s). Soms was dat logisch, soms leidde dat tot verstarring of conservatisme, soms was progressiviteit het gevolg. Het is daarom verstandig om - als we ons op iemand beroepen - te proberen zijn of haar totale werk of ideeën te door gronden. Dat spaart ons voor te sterke mensverering en uitwassen in de leer. Het kan ons helpen een eigen mening te vor men. Dat vergt studie. In deze tijd van vluchtige kennisname van wat op ons afkomt mag dat wel eens gezegd worden. Een volk dat zijn (kerk)geschiedenis niet kent, wordt teruggeworpen op de waan van de dag, raakt stuurloos. Natuurlijk zijn er grenzen aan te geven waarbinnen we ons denken en doen hebben te stellen. Die worden duidelijk als we ons stellen onder de tucht van Gods Woord en wet. Dat woord tucht moet niet in de nega tieve zin gelezen worden. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Daarenboven geeft Zijn Woord vastheid. Het is een leidraad voor leer en leven. Dat alleen dwingt ons al tot onderzoek, of de gedachten en ideeën die ons over ons heen „spoelen" uit God zijn. Daarbij mag het niet blijven. Er zijn ook antwoorden of alternatieven te geven. Dat vraagt een kritische houding ook ten aan zien van eigen opvattingen. Onlangs gaf D'66 senator Vis zijn eerste reactie op de akties van de verpleegkundi gen. Het gaat nu om wat hij zei over de rechtvaardigheid van de vraag om een betere beloning van dat zware werk. Wel over iets anders. Hij bespeurde nieuw elan. Het ging volgens hem niet alleen om het geld, maar deze oveiwegend jonge mensen zoeken ook wegen om op een oorspronke lijke manier hun mening over de maat schappij te spuien. Na jaren van bezui nigen, van nationaal herbezinnen op 's lands financiën, van de zorg om het mate riële bestaan is er weer aandacht voor andere zaken, zo stelde hij. Misschien was de wens de vader van de gedachte, maar op zich was zijn pleidooi voor aandacht voor zaken die niet direct met de eigen porte monnee te maken hebhen de moeite waard. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat zijn gedachtengang over het funktioneren van de maatschappij en het zich daarbuiten als mondige burger ontplooien, niet zomaar overgenomen kunnen worden. Hij trok een parallel met de jaren zestig. Ook toen waren er bewegingen die bewust of onbewust hun misnoegen over de gevestigde orde uitten. Studenten, provo 's, en in de politiek Nieuw Links. Hij zal uit bescheidenheid zijn eigen partij niet genoemd hebben. Onmiskenbaar hebben de toen gevettti- leerde opvattingen hun invloed gehad op het maatschappelijke leven van de jaren zeventig en tachtig. Burgerlijkheid werd aan de kaak gesteld, kleinschaligheid als oplossing tegen de vervreemding gesteld, maar ook werd het individu gepeld uit zijn directe leefomgeving. Het gezin als uiting van een van de paradijsbloemen, het huwe lijk, werd opengegooid of ontmanteld. Onderwijs werd voor een deel vorming tot mondigheid. Soms werkten de stromingen elkaar tegen. Er was verzet tegen de verkil ling die grootschalige, onpersoonlijke le vensverbanden met zich meebrengen. Tegelijkertijd holde de welvaartmaatschap pij met haar grote subsidiestromen op het gebied van de zorg, het verantwoordelijk heidsgevoel van de burger uit. Zomaar wat grepen, waardom verder uit te diepen. Want na zoveel jaren is het de vraag of er genoeg aandacht aan deze zaken besteed is. Of reageerde een groot deel van de bevolking door zich terug te trekken op eigen bastions? Werden de ontwikkelingen op de keper beschouwd? Werd de wan hoopskreet die soms doorklonk gehoord? Niet elk initiatief hoeft per definitie van een alternatief te worden voorzien, maar het moet wel bestudeerd worden. Een voorbeeld van deze gedachten is het milieuvraagstuk. Is toen altijd geluisterd naar protesten die later hout bleken te snij den? Er zou meer te noemen zijn, maar dat hoeft nu niet. Laten we hopen dat Vis gelijk heeft, dat er inderdaad een hang is naar het denken over zaken die van groter belang zijn dan de portemonnee alleen. Laten we ze zG bcu,un^orden dat we niet alleen luis teren naar het Woord, maar er ook naar leven. Soms bekruipt je de vraag hoeveel levende brieven toen, later en nu, gelezen konden worden. Elke generatie heeft de zorg voor de haar volgende. Kerk, gezin en school hebben daarin een grote taak. Daar mag best wat creativiteit van uitstralen. Daar mag best, nee moet gezocht worden naar bijbelse antwoorden op dezelfde vra gen. Je kunt ook bij het vormen van een maatschappijvisie talenten in een zweet doek verbergen. Vader en zoon Biemond bij de nieuwe apparatuur. In ZuidWest-Nederland, op een akkerbouwbedrijf te Stellendam, staat sinds kort een terminal van AGROTEL, de agrarische databank van Cebeco-Zuidwest. Samen met 26 andere boeren werkt de familie Biemond mee aan het testen van AGROTEL. Zowel door kritisch mee te kijken, als door het aanbrengen van ideeën voor nieuwe toepassingen. AGROTEL start als informatiebron voor aktuele berichten, maar zal al snel worden uitgebreid met diverse signaleringssystemen voor ziekten en plagen, met name toe gankelijk voor leden en relaties van Cebeco-Zuidwest. Tevens kunnen abonnees berichten uitwisselen. Het doorgeven van adviezen of het plaatsen van bestellingen is een ideale toepassing. Een bericht wordt namelijk altijd ontvangen, ook als men op dat moment niet thuis is. Zodra de terminal aangezet wordt, verschijnt de post op het scherm. De test zal naar verwachting een maand in beslag nemen. Daarna kan het netwerk snel uitgebreid worden. Voor een aansluiting op AGROTEL moet men wel over apparatuur beschikken. Een personel computer met een modem werkt het prettigst. Daarnaast biedt Cebeco-Zuidwest terminals aan, ook voor verhuur. Dit om mensen de mogelijkheid te geven zonder al te hoge opstartkosten kennis te laten maken met automatisering. Op het genoemde bedrijfin Stellendam is vooral zoon Boudewijn voorstander van het nieuwe projekt. „Ik kijk in ieder geval een keer per dag. Het systeem bevat vooral aktuele informatie, je wordt tijdig geattendeerd op dingen die op dit moment gelden. Dat is een groot voordeel". De heer Biemond jr. is een kritische deelnemer van de databank. „Nieuwe dingen trekken me. Toch sta ik gereserveerd ten opzichte van de informatie die via AGROTEL aangereikt wordt. Je weet dat het om gekleurde infor matie gaat. Uiteindelijk moet blijken of het geld dat ik er in steek, er ook uit komt. Veel geld kan het me echter niet kosten, want ik huur een terminal van Cebeco- Zuidwest". Vader Biemond was in eerste instantie niet zo'n voorstander van auto matisering. Maar hij is van mening dat gezien de ontvt'ikkelingen je mee moet in de stroom. „Ook al gaat het niet zo goed in de akkerbouw, het mee kunnen werken aan vernieuwing mag je de jeugd niet onthouden. Het moét gewoon!" aldus de heer Bie mond sr. Gevraagd naar zijn verwachtingen, antwoordt Boudewijn Biemond tot slot: „Een dergelijk systeem biedt vele mogelijkheden. Als meerdere deelnemers bij voorbeeld ziekten in het land signaleren en doorgeven via AGROTEL, kun je zeer snel reageren. Deze berichten moeten dan wel gecontroleerd worden, dat kan dan gedaan worden door de akkerbouwspecialisten van Cebeco-Zuidwest". aankoop van 2 type 55 cm stereo kleurentelevisies met teletekst 21GR2750/30B Onze prijs 1899,- Phil. korting 100.- 21GR2751/30B Onze prijs ƒ1849.- Phil. korting /■lOO,- 3 jaar volledige garantie* vooralle zefeerheid! VINGERLING 3-MlOOELHARNlS-TEL 01870-2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Jonge Tel. 01875-2235 Hel betrouwbare adres voor uw 2e bands auto! Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871 - 1553 f ***'f.¥.4.**f*fi>.^.*.^^ voor Verkoop Service 01871 - 1662 t Verkoop na 17.00 uur: J C. Breen, 01878 - 2496 J *****l^>^|^l^*********ln^l^J^l^^*^lH De overhandiging van het pakket handtekeningen aan dir. v. d. Ridder (l). DIRKSLAND Geen hitserige stemming enerzijds-, maar ook geen lijdzaam afwachten anderzijds onder leden en aanhang van het aktiecomité uit het personeel van het Ziekenhuis te Dirksland. Na al enkele - zij het vruchteloze - patiëntvriendelijke akties te hebben gehou den traden ze ook dinsdagmiddag weer naar voren, nu met een pakket van zo'n vierhonderd handtekeningen waarmee bezoekers en poliklinische bezoekers hun adhe sie betuigen aan het verlangen naar een salarisverhoging van 5%. „Verplegen is mooi, maar 't salaris is een fooi" vinden de aktievoerenden. Voor hun eisen bestaat bij de Dirkslandse ziekenhuisdirectie begrip. Economisch directeur v. d. Ridder die de handteke ningen in ontvangst nam verzekerde dat de directie zelfs al 5 a 6 jaar geleden bij het Centraal Orgaan ziekenhuistarieven op salarisverbetering heeft aangedrongen, maar dat verzoek werd ter zijde gelegd. Dhr. v. d. Ridder bevestigde ook de klacht over de toenemende werkdruk waarom hij er de voor keur aan zou geven het personeelsaantal uit te breiden. Hij waardeerde het overigens in de aktievoerders dat ze omzich tig met het aktiemiddel omgaan in de wetenschap dat zich dat nauwelijks verhoudt met de doelstelling van het Ziekenhuis-, en dat ook die categorie wordt gerespekteerd die om vorengenoemde reden van aktievoeren afziet. Toezeggingen durfde dhr. v. d. Ridder niet te doen, zéker niet op eisen die een hoger percentage dan de aanvankelijk genoemde 0,85% te boven gaan. Op de gevraagde 5% durfde dhr. v. d. Ridder de aktievoerenden dan ook nauwelijks enige hoop te geven en ook moest hij hen teleurstellen waar het gaat om de vraag van de Bonden aan de ziekenhuisdirec ties zich achter de eisen te stellen. Op landelijk niveau heb ben de directies besloten dat niet te doen zodat ook de adhesie van de Dirkslandse directie achterwege zal blijven. De bezoekers en polikliniekbezoekers blijken het verplegend personeel best wat meer te gunnen. „Doen hoor, ze komen het toe", schreef een van hen. Een ander suggereerde: „....ais jullie 5% krijgen probeer dan nog eens 5% erbij te krijgen. Daar heb ben jullie recht op!" Salarisverhoging maar zeker ook vermin dering van de werkdruk zou het verplegend personeel welkom zijn; niet meer mensen in-, maar meer aan het bed, zouden ze willen. Op zaterdag 22 april vindt de landelijke bibliotheekdag weer plaats. De biblio theek Oude Tonge organiseert die dag diverse aktiviteiten. U kunt uw kollektie vakantieboeken aanvullen, want de bibliotheek verkoopt afgeschreven boeken tegen zeer lage prijzen. Als u niet weet wat de bibliotheek alle maal te bieden heeft of als u het lid wor den steeds maar weer uitstelt, willen we u helpen. Op 22 april kunt u namelijk terecht voor een gratis proefabonnement van een halfjaar. Dit geldt alleen voor volwassenen vanaf 18 jaar, want de jeugd kan altijd al gratis lezen. De bibliotheek is gevestigd in „'t Bolbae- ken", West-Achterweg 2b. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u op zaterdag 22 april terecht. NIEUWE TONGE Extra kerkdienst D.V. woens dag 26 april, 19.30 uur, ds. L. Schaafsma uit Doornspijk, op uitnodiging man- nenvereniging. Op donderdag 27 april 1989 om 20.00 uur is er in het Groene Kruis gebouw te Dirksland, Oranjelaan 59, een informatie-avond over Hyperventila tie, door Hyperventilatie-vereniging Rotterdam. Veel mensen hebben last van hyperven tilatie, een gespannen manier van ade men waardoor men zich erg beroerd kan voelen. Zo beroerd, dat men denkt een ziekte te hebben. De angst hiervoor kan het hyperventileren versterken. Hoe ga je met die angst om? Mensen die hyperventileren voelen zich vaak niet begrepen. Wat ken men daar aan doen. O.a. deze onderwerpen zullen aan de orde komen. Voor de pauze laten mensen van de hypei-ventilatie vereniging met dia's zien hoe hyperventilatie iemand's leven kan beïnvloeden en wat men er aan kan doen om er mee om te leren gaan. Na de pauze is er gelegenheid vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en samen hierover verder te praten, ledereen is welkom en de toegang is gratis. Georganiseerd door de Kruisvereniging FOTO FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 a CIS CD c:3mÊÊ^ÊÊÊÊÊÊu^ZAkZ C^ C3 C3 [Z3 CJ J5 - WolennüiJ 4 - OudaoTD - Tefeloon 01B7S-ieiS i'n SI20 ?sse Pnnlshop - Hogezoom 172- Teleloon 0iue-2i00 melsOiit. WsslKr3l<eelslT33! s - Sommelsdiik - Teisloon 01870-68'I1 OOLTGENSPLAAT De kollekte voor de Ned. Hartstichting heeft te Ooltgensplaat ƒ3041,90 opge bracht. Vorig jaar/3000,-. Kollektanten en gevers worden namens het comité hartelijk dank gezegd. Dit jaar bestaat het Streekmuseum Goeree-Overflakkee 40 jaar en de Vereni gingvan Amateur-archeologen voor Goeree-Overflakkee „De Motte" 20 jaar. Beide verenigingen willen dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan: er is beslo ten gezamenlijk speciale jubileumaktiviteiten te organiseren onder het motto „Schatten uit het water", waarbij alle gemeenten op het eiland betrokken zullen zijn. „De Motte' zal ter gelegenheid van het jubileum een expositie inrichten van unieke voorwerpen die gevonden zijn bij de opgraving van de 13e eeuwse nederzetting Ber- woutsmoer op de slikken van Ooltgensplaat, stille getuigen van de oudste bewo- ningscultuur van die streek. Het ligt in de bedoeling in het gemeentehuis van Dirksland oude polderkaarten van het gehele eiland bijeen te brengen; veel kaarten die anders in de archieven opgebor gen blijven zullen wellicht in Dirksland te zien zijn. In het Streekmuseum te Sommelsdijk zullen twee bijzondere tentoonstellingen wor den ingericht: één over de visserij van Middelharnis zoals die was en één over de vis serij op de kop van het eiland zoals die was en nu is. Leerlingen van de Visserijschool te Stellendam zullen voor het actuele accent zorgen. Voor beide visserijtentoonstellingen is de medewerking van bewoners in de regio nodig. Hoewel het Streekmuseum reeds over veel voorwerpen m.b.t. de visserij beschikt, zou het leuk zijn als particulieren daaraan een extra dimensie zouden geven door voorwer pen en materialen die met de visserij te maken hebben tijdelijk ter beschikking te stellen. Zo zouden interessante voorwerpen aan een breed publiek getoond kunnen worden van medio juni tot medio september 1989; b.v. scheepsmodellen, ansichtkaarten, oud vistuig, boekjes, visserstruien, opgeviste spullen, kortom alles wat met de visserij te maken heeft, van bijzondere tot de meest „gewone" dingen toe. In bruikleen aangeboden voorwerpen worden geregistreerd en zullen zowel voor als tijdens de tentoonstelling beveiligd en verzekerd zijn. Mocht u iets beschikbaar willen stellen dan kunt u voor eventuele inlichtingen bel len: 01877-1904 op donderdag 27 april a.s. van 17.00-19.00 uur en/of uw voorwerpen aanbieden op vrijdag 28 april van 14.00-16.00 uur op het notariskantoor Ter Braak en Schuring, Raadhuisstraat, Middelharnis, waar u een gezellige ontvangst wacht. De jubileumcommissie van het Streekmuseum en „De Motte" hoopt op veel reacties om zo te kunnen komen tot een boeiend historisch overzicht van deze specifieke bedrijfstak, de visserij. j i,-/ -" Namens de jubüeumcomrmssie. Pau Heerschap Cathy Westdorp

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1