Ip-A^ Een goed gehoor voor de Muziekschool Eerste zwangerschapsmarkt bleek een geslaagd initiatief DIALECT Correspondentie met Budapest Elkaar vasthouden in het Chr. onderwijs Brandweerploegen in de strijd fiami^jeniaH EHBO-cursus Dodelijk verkeersongeval Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Belgische Vissers betrapt bij aanvoer zwarte vis Play-inn voor de jeugd Visserijschool Stellendam aktief in Vlaardings Visserijmuseum Kopen bij Casper is sparen voor club of vereniging 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond CPB „Goeree" Wijziging openstellingstijden gemeentekantoor Ledenvergadering PCR: fTnili'*ir) DINSDAG 18 APRIL 1989 No. 5792 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Soramelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11.50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De tot Nederlander genaturali seerde Hongaar M. Moricz uit Stellendam heeft van een 18-jarig nichtje uit Budapest het verzoek gekregen aan flakkeese jongens en meisjes te vragen haar een briefje te schrijven waaruit mis schien een regelmatige corres pondentie zou kunnen ontstaan. Het 18-jarige meisje studeert nog en zij heeft de nodige schrijfvaar- digheden in het Engels. Duits en Frans. Ze hoopt dat leeftijdgeno ten van hier haar een plezierig briefje met informatie over Hol land willen schrijven. Haar Stellendamse oom Moricz zal de brieven snel aan haar door zenden. Zijn adres is: Voorstraat 113 3251 BZ Stellendam De laatste bijeenkomst van het ten einde lopende vergaderseizoen, donderdag avond a.s., zal gevuld worden door Pou Heerschap, aangekondigd als een ras echte Ouddorper. Waar zou dhr. Heer schap het deze avond anders over hebben dan over het dialect? De avond begint om 8 uur en wordt gehouden in „Westvoorn" aan de Margrietweg. Onlangs heeft het college van Burge meester en Wethouders besloten om de officiële openingstijden van de secreta rie van het gemeentekantoor te wijzigen. Deze wijziging houdt een verruiming van de openstellingstijden in. Tot voor kort was de secretarie slechts in de ochtenduren officieel geopend, en wel van 09.00 uur tot 12.00 uur. Om de serviceverlening vanuit de gemeentese cretarie te vergroten, zijn de officiële openingstijden thans als volgt vastge steld: van maandag tot en met vrijdag: van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Mocht de betreffende ambtenaar op het moment dat u de secretarie bezoekt niet aanwezig zijn of bijv. in een vergade ring, dan kunt u uiteraard altijd een afspraak maken voor een nieuw bezoek binnen de openingstijden. Desnoods kunt u vooraf telefonisch informeren of de ambtenaar die u zou willen spreken op die dag aanwezig is. Dit bespaart u een loze gang naar het gemeentekan toor, hoewel natuurlijk zoveel mogelijk geprobeerd zal worden elkaar onderling te vervangen. Dat is echter niet in elke situatie mogelijk. Verslag van de ledenvergadering van de P.C.R., gehouden op 6 april j.l. in de aula van de „Prins Maurits" scho lengemeenschap te Middelharnis. Voorzitter L. Blokland opende de verga dering door een gedeelte uit Gods Woord te lezen, nl. de gelijkenis van de zaaier en ging voor in gebed. Hij heette de aanwezigen hartelijk wel kom, in het bijzonder de spreker, dhr. drs. I. A. Kole. Hij bepaalde de aanwezigen kort bij het gelezen gedeelte en geeft aan, hoe belangrijk de taak van een onderwijsge vende (zaaier) is in deze tijd. Een tijd die ondanks alle afval van Gods Woord toch niet hopeloos is en mag zijn. De voorzitter roept op, elkaar op esseiT- tiële zaken binnen het Prot. Chr. Onder wijs vast te houden en niet te kijken naar uiterlijke dingen die scheiding kunnen brengen. Nadat de notulen, jaarverslagen en begroting zonder op- en aanmerkingen waren goedgekeurd, werd de uitslag van de bestuursverkiezing bekend gemaakt, nl.: de zittende bestuursleden werden herkozen. Ook werd een lieuwe kascontrolecom missie aangewezen. Na een muzikaal intermezzo van 2 1.1. van de „Maurits", op piano en orgel, werd pauze gehouden, alvorens dhr. drs. I. A. Kole zijn lezing hield. Spreker geeft een schets van de tijd, waarin we leven. Het is een tijd met veel nieuwe dingen, dat geeft spanning tussen de generaties. Je moet je afvragen, begrijp je je jonge ren nog wel? Het is een tijd die niet meer onder het beslag van Gods Woord ligt en daarom de kiemen van ontbinding in zich draagt. De secularisatie wordt steeds ergere, je mag straks alleen privé godsdienstig zijn. Godsdienstonderwijs mag op den duur geen boodschap meer in zich hebben. De kerk verliest leden, merkt de jeugd nog wel dat het de moeite is om vanuit het Woord te leven? Ziet de jeugd in ons nog wel iemand aan wie zij zich kan identificeren? Rond het gezag van Gods Woord is een grote crisis, daaruit zijn veel problemen te verklaren. Godsdienst is er genoeg, denk aan occultisme, spiritisme, enz. De zinloos heid van het leven dringt zich op. Spreker noemt schokkende cijfers. Zelf moord is de tweede doodsoorzaak onder jongeren van 14-19 jaar. Het gezin is niet meer gesloten, maar open geworden, alles komt via de media binnen en heeft dus invloed. Ouders mooeten hierin leiding geven in de gezinsgodsdienst: samen bidden, lezen, voorlezen en voorleven, dat steekt de jeugd aan. Oproep van de spreker: „Houdt wezenlijke zaken vol". Ouders, schoolbesturen en kerkeraden J.l. zaterdag hebben 3 flakkeese brand weerploegen, t.w. van Middelharnis, Nieuwe Tonge en Den Bommel deelge nomen aan de klasse I wedstrijd die in Oegstgeest gehouden werd. Doordat er van elke baan slechts 2 ploegen door zullen gaan naar de selectiewedstrijd op 17 juni in Alblasserdam vielen de flak- keense deelnemers buiten die klasse ring. Nieuwe Tonge eindigde n.l. als 3e, Mid delharnis als 4e en Den Bommel als 7e. Toen vorig jaar oktober een vijftal reders uit Arnemuiden, werden gepakt voor het aanvoeren van vis in Zeebrugge, werd door deze reders een beschuldigende vinger uitgestoken naar hun Belgische collega's, die zich daaraan volgens hun zeggen eveneens schuldig maakten. Niet geheel ten onrechte, want al duurde het wat lang, nu heeft toch de Belgische douane in samenwerking met de zeevis- inspectie toegeslagen en in Zeebrugge 570 kg. zwarte vis in beslag genomen en een aantal Belgische vissers en vishan delaren gearresteerd. Bij de verhoren, werd toegegeven, dat ongeveer 5% van de door Belgen gevan gen vis in het zwarte circuit terecht komt. In Zeebrugge, met zijn pakhuizen vlak aan het water is het illegaal lossen van een deel van de lading betrekkelijk gemakkelijk en moeilijk te achterhalen. Het ontduiken van de belastingen (niet van de vangstquota, want België heeft quota genoeg, is voor de Belgen aantrek kelijk. De Rechtbank in Brugge behan delt de zaak van de Arnemuidse vissers, die een half jaar geleden al werden bekeurd, op maandag 12 juni. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO CD U C3 m moeten elkaar bijstaan in de opvoeding, er ligt een geweldige taak met toe komst. Dhr. Kole besluit zijn indringende lezing, die ons allen verantwoordelijk stelt, met Ps. 78 vers 7: En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn gebo den bewaren. Na de lezing werd er nog gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stel len van vragen. Dhr. Kole eindigde deze leerzame avond met dankgebed en wenste ieder wel thuis. A. J. Klooster (secr.) Op de jaarlijkse uitvoering door leerlingen van de muziekschool heeft het zeker niet aan belangstelling ontbroken. Op de foto een kijkje in de zaal; onder de linkerarm van de dirigerende Leo Verkerk zien we oud- muziekschooldirecteur Jan Verdonk. Dhr. Verkerk geeft leiding aan het flakkeese gitaarensemble, een (muziek)school voorbeeld van goed samenspel. Zelfs beschuit met muisjes ontbraken niet op de zwangerschapsmarkt en natuurlijk waren er ook de kleintjes. Derde van links Hoofdwijkverpleegkundige mevr v. d. Velde. MIDDELHARNIS Kwam dat zaterdagmorgen even goed van pas, dat Middelharnis' nieuwe burge meester niet een manspersoon-, maar vrouw én moeder is? Een burgervader had stellig wat schuchter naar woorden moeten zoeken bij de opening van een „Zwangerschapsmarkt", zo niet mevr. Sleurink-Rabbinge die moeiteloos de juiste woorden vond om de waarde van zo'n markt te onderstrepen. Zij wist tenslotte waar 't om gaat in de periode van blijde verwachting en de tijd daarna. De zwangerschapsmarkt was een gezamenlijk initiatief van Kraamcentrum en Wijkverpleging en. na afloop, zaterdagmiddag kon worden vastgesteld dat er een goed gebruik van was gemaakt. A.s. moeders en jonge ouderparen werden voorgelicht over voeding voor moeder en kind, er was een dia-presentatie over zwangerschap en bevalling, informatie over post natale depressie, over het eerste levensjaar van de klein tjes, zelfs was er gedacht aan een informatieve boekenstand van de Gem. bibliotheek en door een plaatse lijke drukkerij werd een stand met geboortekaartjes gepresenteerd. De markt gaf derhalve een totaalbeeld en toen mevr. Sleurink in haar openingswoord haar instemming met het initiatief uitsprak was ze daar al over ingelicht. Ze hoopte op veel bezoek van ouders engrootouders want ook die kunnen niet genoeg weten met welke zorg en informatie de zwangerschap en het eerste levensjaar van de kleintjes wordt omringd. MIDDELHARNIS Zaterdag 22 april a.s. wordt door de Koninklijke Fanfare Sempre Crescendo een play-inn voor de jeugd georgani seerd. Hiervoor hebben zich 85 jeugdleden van de diverse korpsen van het eiland aangemeld. De doelstelling van de play-inn is in hoofdzaak het nader tot elkaar brengen van de jeugd die het musiceren in korps- verband bedrijft. Op de play-inn wordt gezamenlijk gere peteerd met als afsluiting aan het eind van de dag een concert. De dagindeling op 22 april is als volgt: 9.30 uur: ontvangst in het repetitielo kaal van Sempre Crescendo ,.De Notenkraker" aan de Juliana van Stolberglaan. 10.00-12.00 uur: repetitie. 12.00-13.00 uur; pauze/lunch. 13.00-15.00 uur: repetitie. 15.00-16.00 uur: pauze met verplaat sing naar de aula van de L.T.S. 16.00-16.45 uur: concert in de aula van de L.T.S. De in te studeren en uit te voeren num mers op deze dag zijn Arrangers Holli- day van David Bennett, Little Studies and Folksong van Henk van Lijnscho ten en Petite Suite Pittoresque for Band van Willy Hautvast. De algehele leiding van deze play-inn is in handen van diri gent Arie Stolk. Belangstellenden zijn van harte wel kom, zowel bij de repetities als bij hel concert. SOMMELSDIJK Dit najaar start de Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. afd. Sommelsdijk EPU bij vol doende deelname weer een cursus EHBO. Inlichtingen en aanmelden kunt u zich bij mw. Koster, tel. 01871-2367 en dhr. Hobbel, tel. 01870-6085. In het Visserijmuseum in Vlaardingen, dat ook zonder extra attrakties een bezoek zeker waard is, was in het afgelo pen museumweekend van alles te doen. Een kijkje in dit professionele museum aan de Westhavenkade wordt in zo'n speciaal museumweekend een extra gezellige middag. Zeemansdeuntjes verwelkomen de be zoekers - de klok van Arnemuiden heeft al vele malen geklonken - en in het kof- fielokaal van het museum serveren vier dames van het Vlaardings Vissersvrou wenkoor in klederdracht koffie met echte Vlaardingse „ijzerkoekjes", zelfge- bakken koekjes met de smaak en zacht heid van Flakkeese „kmudplaetjes". Modelbouwers zijn in de weer met kleine onderdeeltjes, kinderen zijn be zig met kleurplaten van de visserij en mogen scheepjes in een fles maken; het is een geanimeerde drukte. De visserij van verleden en heden Tegen de achtergrond van oud vissers- tuig zijn leerlingen van de Visserij- school in Stellendam een kolossaal nylon ..achtereind", een boomkornet, aan het boeten. Leerling Johan 't Mannetje ziet toe hoe een bezoeker probeert de juiste knoop te leggen en op de supermoderne compu ter kan men zich hoe het netontwerp wordt „uitgerekend". Praktijkleraar Henk Redert geeft des kundig antwoord op vragen over netten, vangstmethoden, over vissoorten die te zien zijn in het zee-aquarium, over alles wat met de hedendaagse visserij te maken heeft. Boven, in het nagebouwde vooronder met een kompleet oud scheepsfornuisje met prachtige koperen pannen, praten we nog even met Piet Fopma, directeur van de Visserijschool over de nieuwe (zie onze folder In de nacht van vrijdag op zaterdag is de 34-jarige G. van D. uit Dinteloord dode lijk verongelukt op de Provincialeweg tussen Goedereede en Stellendam. Hij kwam met zijn auto uit de richting Goe dereede en is in een flauwe bocht recht door gereden. Naar de oorzaak van het ongeval wordt een onderzoek ingesteld. De auto met het stoffelijk overschot werd om kwart over drie ontdekt door een politiepatrouille uit Ouddorp. OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. J. J. van Eckeveld te Zeist. DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). MIDDELHARNIS heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. C. A. van Die ren te Stolwijk, bed. H.D. NIEUWE TONGE heden (dins- dagjavond 7.30 uur ds. E. Venema te Elspeet (tijdrede). STAD aan 't HARINGVLIET woens dagavond 7.30 uur ds. A. F. Honkoop te Zwijndrecht. OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur ds. J. de Pater te Krabbendijke. toekomst van het visserij-onderwijs en de school in Stellendam. We hopen daarover in onze volgende editie het laatste nieuws te brengen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1