Wit-Gele Kruis Achthuizen huldigde liaar voorzitter Jacobs MobilD „Eigenlijk een microcosmos van heel Nederland" GEZAMENLIJKE OCCASIONSHOW 01877-1309 huünredttse Rally Formula Garage Knöps B.V. tiomeetemoH Citroen Hesselink Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee KIEVIT WARMTE Commissaris Patijn opent Haringvliet Expo Jj^. L^ Adoptie-overdracht Oorlogsmonument Ouddorp Rommelmarkt Rode Kruis Blusploeg Ouddorp werd 1e 61e Jaargang VRIJDAG 14 APRIL 1989 No. 5791 Tel, POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 in de Staver te Middelharnis Vrijdag 21 april ....van 17.00-21.00 uur Zaterdag 22 april...van 10.00-17.00 uur De deelnemende Bovag bedrijven zijn: Toen hem dinsdagavond, kort nadat hij de bestuursvergadering had ge opend te verstaan werd gegeven dat de leiding van de vergadering werd over genomen, begreep Wit-Gele Kruis voorzitter J. P. Jacobs wél dat zijn medebestuurders geen muiterij of enig kwaad in de zin hadden, ze keken hem daarvoor te welmenend in de ogen, maar 't ontging hem wat er dan wél aan de hand mocht zijn! Zijn 30- jarige bestuursverbondenheid aan de Wit-Gele Kruis, dat was het waar het bestuur deze avond bij stil wenste te staan en zo gebeurde het, in een zó vriendelijk sfeertje dat menig grotere dorpsgemeenschap dan de Achthui- zense daar best heel jaloers op zou mogen zijn....! De „machtsovername" was door wnd. voorzitter P. de Wit en zijn vrouwelijke medebestuurders zorgvuldig beraamd. In het plan had ook de nodiging van een aantal gasten behoord en ze waren er, de oud-bestuursleden van Oorschot, van Everdink en Hopmans, ook mevr. v. d. Klundert, de ziekenverzorgende José Geelhoed, Zr. Anna, dokter Janssen en weth. Poortvliet en wat een vreugd over het weerzien van Zr. Vrij, oud-verpleeg- kundige uit Den Bommel die ook zéér van harte in Achthuizen had gewerkt. „Ik ben uit een diep dal weer opgestaan", zo verklaarde ze de mogelijkheid deze avond tóch aanwezig te kunnen zijn, nadat ze kennelijk heel ziek is geweest. Dankbaarheid manifesteerde zich in het kleine zaaltje dat later „een zaal vol mensen" zou worden genoemd, 't Was Achthuizen op z'n best! En daar was de gelukwens van dhr. P. de Wit, waarin hij terugzag op de komst van de 28-jarige heer Jacobs - in 1959 - in het Wit/gele Kruis bestuur en hoe hij eenjaar nadien al de „vertrouwensposi tie" van penningmeester bekleedde om' in 1979, na het vertrek van dhr. Hop mans, tot voorzitter te worden benoemd. Zowel de eerste als de volgende funktie, ze waren door dhr. Jacobs voortreffelijk vervuld, zo kon worden vastgesteld en het deed dhr. de Wit bijzonder deugd de voorzitter namens het bestuur van de Prov. Kruisver. een draagspeld op te spelden behorend bij de medaille die hij hem eveneens uitreikte. „Groot in een voud", zo had de voorzitter zich steeds betoond en daar kreeg hij, met de medaille, ook de allerhartelijkste waar dering voor, zo ook voor de manier waarop hij de elkaar opvolgende veran deringen, met o.a. de vorming van de Kruisver. Zuid Hollandse Eilanden, had opgevangen. Gemeentepenning Waardering ook van gemeentebestuur- lijke zijde, bij monde van Weth. G. W. J. Poortvliet die de jubilaris mét vele goede woorden ook de Gemeentepenning in Zilver aanbood. Met die toekenning was dhr. Jacobs als verdienstelijk burger getypeerd, begenadigd burger ook die in het prachtige flakkeese land „landman" mag zijn en daarnaast nog tijd en ambi tie vindt ten nutte van de ander bezig te zijn, in Rab^voiuand, in Suikeruniebe- stuur en in het Kruiswerk waarin hij ver antwoordelijk wil zijn voor het verlenen van daadwerkelijke hulp aan hen die hulp behoeven. Een gelukwens werd voorts gesproken door dhr. van Herk, directeur van de Kruisver. Zuid Hollandse Eilanden. „Een rustig, vriendelijk man, zeker niet dominerend maar als 't moet best kri tisch", zo typeerde dhr. van Herk de jubilaris aan wie het kontakt met de bevolking/de Kruisleden bijzonder is toevertrouwd. Nadat ook dhr. Hopmans nog herinne ringen had opgehaald was het aan jubilaris Jacobs een dankwoord te spre ken en dat deed'ie, aan allen die hem het funktioneren mogelijk hebben ge maakt en - posthuum - aan zijn voor ganger dhr. G. Winkels, die promotor en stimulator van het Kruiswerk is geweest. Het ophalen van de contributiegelden, dat was in de geschiedenis van het Achthuizense Wit-Gele Kruis een ver haal apart geweest omdat de gezinnen nogal kinderrijk-, en de contributies daarom nog al eens hoog opliepen. Ge lukkig heeft de afd. zich steeds kunnen bedruipen, al was daar de hulp van het Armbestuur wel eens onontbeerlijk in geweest. Tevreden is men over de finan ciering via de AWBZ-regeling die het zeker niet zorgeloos, maar wel ge makkelijker heeft gemaakt. Toen gingen de bediendes/bestuurders nog eens rond en 't bleef daar, in dat kleine zaaltje, gewoon erg gezellig.... EEN STEREO KLEURENTELEVISIE met TELETEKST SPEC S^KER TX1988 3 jaar volledige garantie* Middelharnis Telefoon 01870-2222 Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland Dirksland, 01877 - 1357 RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: J C. Breen, 01878 - 2496 J Sanitair-Centr. verwarming 01870-2609 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER „Deita Expo" heette aanvankelijk de expositie - aan de voet van de Haring- vlietsluizen - over Nêêriands waterstaatkundig vernuft, maar toen dat ver nuft zijn climax vond in de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde, werd, al in 1985, besloten om de voorlichting over de gereed- ^'-'komen Deltawerken daar, op de Neeltje Jans te concentreren. De Flak keese VW's en de eilandelijke gemeentebesturen ervoeren dat als een gevoelig verlies en dat zou het zeker geworden zijn als niet.... het flakkees' initiatief tot behoud van dees' toeristentrekker zoveel bijval had ge kregen! Er ging intussen heel wat water door de sluizen, maar nu en voortaan is'ie er toch, in hetzelfde gebouw, de nieuwe tentoonstelling „De kraan van Neder land", naar idee van de Stichting Ha ringvliet Expo, gestalte gegeven door professionals van o.a. Provinciale dien sten, want behalve de Haringvliet-ge- meenten op Voome en Putten steunde ook de Provincie van harte het initiatief. Mr. Patijn, Commissaris van de Konin gin was dan ook graag bereid j.l. woens dagmiddag de nieuwe tentoonstelling officieel te openen, ingeleid door dhr. L. X. den Hollander, voorz. van de VW Ouddorp; begrijpelijk toch dat dhr. den Hollander straalde van tevredenheid? Dhr. den Hollander zag terug op de kon takten die het Gemeentebestuur met Rijkswaterstaat had gelegd, de ijver die wijlen burg. van Welsenis aan de dag had gelegd en de medewerking die erva ren was van Gedeputeerde Hoek van Dijke. Een studie van de Prov. VW liet weten dat op de kop van Goeree Over- flakkee de aanwezigheid van een eik weer voorziening van groot belang moest worden geacht. Er was bovendien de toezegging van Minister Smit-Kroes over de beschikbaarstelling van het gebouw terwijl ook het beheerderspaar Troost - dit seizoen al voor het 19e jaar - zich bereid verklaarde zijn taak voort te willen zetten. Dhr. J. de Lignie belastte zich met het management en het juiste klimaat om dóór te gaan was geschapen. In 1987 - zo releveerde dhr. den Hollan der - werd tot herinrichting besloten. De nieuwe tentoonstelling kan als een wandeling door en rondom het gebied rond het Haringvliet worden beschouwd, zo zette hij uiteen, met name ook rich ting tour-operators voor wie het niet moeilijk is een dagtocht in dit gebied uit te stippelen, welvoorzien als het is van natuur- en dorpsschoon, landbouw en visserij, terwijl de tentoonstelling zeker ook een educatief gedeelte bevat, méér dan interessant voor scholen. „De iiraan van Nederland" De tentoonstelling laat zien hoe waar de titel van de tentoonstelling is; de Ha- ringvlietsluizen funktioneren metter daad als Europa's kraan. Er zijn foto panelen over het ontstaan van Neder land, over de strijd tegen het water, door de eeuwen heen, de duinen van Goeree en Voome en een verhaling van de histo rie van het stedelijk gebied. Aan de hand van fotomateriaal wordt gewezen op de toeristische mogelijkheden van het ge bied met name ook de watersportmoge- lijkheden. Instructieve panelen - met scheepsmodel - over de visserij, vitrines met diorama's van molens, getijden, flora en fauna, vestingbouw en kleder dracht, prachtige zoutwater-aquaria waarin men o.a. tong en schol ziet en.... elke bezoeker heeft bovendien de moge lijkheid tot een bezoek aan het inwen dige van de Nabla-liggers en aan een van de machinekamers. De opening Nog voor hij de openingshandeling - het wegdraaien van een gordijn van voor een paneel van het Haringvlietge- bied - verrichtte maakte Commissaris Mr. Patijn al duidelijk met de aanwezig heid van „Haringvliet Expo" bijzonder ingenomen te zijn temeer omdat het als een uitstekende eik-weer voorziening zal blijken te gaan funktioneren. De Commissaris waardeerde zeer dat de Gemeenten elk een deel van de garant stelling op zich hebben willen nemen en het deed hem deugd dat het Provinciaal bestuur voor de helft daarvan garant wil staan. Instemmend met de recreatief- toeristische ontwikkeling van het gebied achtte dhr. Patijn een voorziening als Delta Expo van het grootste belang om het gebied te kunnen presenteren. „Als begin van de ontwikkeling van dit In het kader van de adoptie-overdracht van het oorlogsmonument in Ouddorp zal op 26 april a.s. een kranslegging plaats vinden bij het monument aan de Dorpsweg (nabij nr. 1). Protocol: 09.00 uur: Spreker Bond van Wapen broeders voor gr. 7 en 8. 10.00 uur: Ontvangst genodigden in de gemeenschapsruimte van de School m.d. Bijbel door directie (adres: Mar grietweg 6, Ouddorp). Genodigden: familieleden, B en W Goedereede, Gemeenteraad Goede- reede. Bestuur Schoolvereniging, Oudercommissie, Natres-mensen leden Bond van Wapenbroeders. 10.45 uur: Vertrek groepen 7 en 8 genodigden naar m.fg. „Dorpstien- den", per fiets/auto. Bij m.f.g. „Dorpstienden" wordt op gesteld in rijen. Openbare School voegt zich erbij. Naar monument. 11.00 uur: Plechtigheid: Taptoe (hoornblazer) Toespraak (burgemeester) Last Post (hoornblazer) 1 minuut stilte Reveil (hoornblazer) Kranslegging (leeriingen gr. 8 en 7). gebied is de Haringvliet-Expo geen dag te vroeg gekomen", vond de Commissa ris dan ook, verwachtend dat de ten toonstelling als tevoren een toeristische trekpleister zal worden. Microcosmos „Een microcosmos (een wereld in het klein) van heel Nederland", zo typeerde dhr. Patijn de tentoonstelling die hij daarom heel aantrekkelijk vond voor de eigen bevolking zowel als voor de toe rist. Zelf uitkijkend over het Haringvliet en het gebied waarop en op welker bewoners hij „zeergesteld" verklaarde te zijn vond dhr. Patijn het best een goed idee een wat hogere uitkijkpost te willen hebben. „Staat er niet ergens een vuurto ren over?" was daarom zijn vraag. Met veel instemming verrichtte de Com missaris vervolgens de openingshande ling waarna het gezelschap genodigden een rondgang over de tentoonstelling maakte. Dat mogen we trouwens ieder aanbeve len; bijzonder interessant mede door de werkelijk fantastische kleurenopnames uit de Flakkeese dorpen! Het Rode Kruis afd. Middelharnis houdt een rommelmarkt op 27 mei vanaf 9.00 uur. Heeft u spulletjes lever die dat s.v.p. in op Marietjespad, het voormalige Rode Kruis gebouw, op de volgende zaterdagen: 6,13 en 20 mei van 10.00 tot 12.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan het nieuwe onderkomen. Voor grote stuk ken kunt u bellen met 01870-5006 of 5629 na 18.00 uur. De deelname van de blusploeg Oud dorp aan de vorige week zaterdag in Klaaswaal gehouden TAS-HD wed strijd is dermate succesvol geweest dat deze ploeg op grond van de uitslag gerechtigd is op 3 juni deel te nemen aan de Gewestelijke wedstrijd te Goede reede. Ouddorp eindigde als Ie, Stad aan 't Haringvliet werd 9e en Herkingen werd nr. 11, allen op baan 2; op baan 1 werd Dirksland 9e. 11.15 uur: Einde plechtigheid. Eventueel na afloop nabespreking in Gemeenschapsruimte School. (zie advertentie in dit blad van a.s. dinsdag 18 april) Garage Blaak, Karels, Witvliet, v. d. Zee van Geest BV, Hesselink, Stellendam BV, van Geest. Dhr. de Wit (r) heeft dhr. Jacobs de Kruisspeld opgespeld. 4 Prijs per week 17.- vooralle zekerheid VINGERUNG 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2S1B stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIOEO - COMPUTER isiraai 35 Molenweg 4 - Ouddorp - Teleloon 0^ST8-16I2 en !'2ü al Renesse Pnnishop - Koge^oom 172 Teleioon 01 iie-JJOO al Sornn>elsa,iK WeslkraKeiHsiissl 3 - Sooime/sfli;* - Telefoon 01870-684! OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Een van de momenten tijdens de rondgang over de tentoonstelling. Comm. Patijn (l) bedient in het educatieve gedeelte de molens waarmee enkele vormen van bemaling worden uiteenge zet. Naast de Comm. dhr. F. Hoep die de inrich tingvan het educatieve gedeelte verzorgde. Vierde en 5e van links mevr. en dhr. Vreugdenhil (namens de Hoofddirectie RWS). vervolgens burg. van Velzen, beheerder Troost, mevr. Anne- liesv.d. Waal-van Dijk, mede-ontwerpster van de tentoonsteling, L. X. den Hollander en mevr. Sleurink. burg. van Middelharnis.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1