Eerst storm, nu sneeuw om 1e paal „de Gooye" Dirftsland ^Leasing Ware bouwmeesters onder leden brandweerploeg Sommelsdijk Met alcohol achter 't stuur; het ademanalyse-apparaat wacht u! VERWERS auto's 01877-1309 hiubrechtse fiatniSemoui .'■W- .^"d „D'n Duyt" Middelharnis heeft „Panda Winicel" Ramoco b.v. Goeree-Overflakkea Citroen-HesseIJnk No. 5789 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Het Wereld Natuurfonds heeft er weer één nieuwe „Panda Winkel" bij. Voor het eerst is deze keer gekozen om een „Panda Winkel" binnen een voorzie ning voor verstandelijk gehandicapten te vestigen. Men heeft in gezamenlijk overleg gekozen voor D.V.O. „D'n Duyt", een dagverblijf voor volwassen verstan delijk gehandicapten. M.i.v. 1 april 1989 is „D'n Duyt" officieel begonnen en is de „Panda Winkel" op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur geopend. Wat is nu eigenlijk een „Panda Winkel"? Een „Panda Winkel" is een winkel waar een groot assortiment aan artikelen te koop is. Artikelen die uiteenlopen van schrijfwaren tot kleding. De meeste van deze artikelen zijn gekenmerkt door het embleem van het W.N.F. Aangezien dat het werken met een „Panda Winkel" op vrijwillige basis wordt gedaan, zal de winst die behaald wordt volledig ten goede komen aan het W.N.F. Enkele verstandelijk gehandicapte deel nemers van het dagverblijf zullen u van dienst zijn als u een bezoekje brengt aan onze „Panda Winkel". Zij willen u wat meer vertellen over de werkzaamheden van het W.N.F, en daarbij vinden zij het ook prettig om iets te vertellen over hun eigen werkzaamhe den binnen het dagverblijf Op deze manier kunnen wij ons steentje bijdragen aan het W.N.F, en het W.N.F. draagt een steentje bij aan de integratie van verstandelijk gehandicapten in de samenleving. Kom eens langs. Tot ziens. D.V.O. „D'n Duyt", Steeneweg 1, Middelharnis. Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Met het slaan van de eerste paai voor zwembad „de Gooye", op 2 april 1973, was het met het weer ook al zo tegengevallen. Mr. Vrolijk, toenmalig Commis saris der Koningin sloeg in „de Schakel" een stokje in een emmer zand omdat zware storm het echte werk verhinderde; dinsdagmiddag was het N.B. een sneeuwjacht die het slaan van de eerste paal voor de uitbreiding van de zwem- badaccomodatie haast in de war gooide. Door de kou kwam de ontsteking van het dieseiheiblok maar moeizaam op gang terwijl Zr. Gorissen aan wie gevraagd was de eerste paal te heien het helemaal moest laten afweten omdat ze een rib geb/oken heeft.... De afwezigheid van Zr. Gorissen, de oud wijkverpleegkundige en in het begin van de zeventiger jaren groot voorvechtster van de komst van het zwembad, werd heel spijtig gevonden; ze is nog steeds lid van het alg. bestuur van de Stichting Zwembad „de Gooye". In haar plaats werden de honneurs door mevr. Jongejan-Schipper waargenomen, als lid van het dagelijks bestuur. De dieselkop gaf onder haar com mando weliswaar geen grote klappen maar de eerste van de 30 palen kwam toch op z'n plekje om stut te bieden aan de uitbreiding die een zwemmersterras met peuter bad en zonnehemels zal bevatten. Aan de voorzijde wordt de kleedaccomodatie uit gebreid en voorzien van kleedcabines en kledingkluisjes. De aanpassing zal van „de Gooye" weer een „up tot date" zwembad maken waarvan Dirksalnd stellig een nóg beter gebruik zal maken dan gedurende de voorbije vijftien jaren al het geval is geweest. Dhr. A. Kok fungeert na het vertrek van dhr. Lambooij als bedrijfsleider totdat in juni de nieuwbenoemde bedrijfsleider Bax zijn dienst overneemt. In de beginpe riode was dhr. Kok zeven jaar bedrijfsleider van „de Gooye" en nog steeds loopt hij warm voor het bad dat hij ooit onder zijn beheer had. Hij prijst Dirksland's bevol king gelukkig met het bezit ervan en hij complimenteert het Gemeentebestuur de nieuwe investering aan te durven ook met de aanwezigheid van andere baden in de omgeving. De opdracht voor de bouw werd door het Stichtingsbestuur gegund aan de plaatse lijke aannemer fa. Biesheuvel Zn. b.v.; mevr. den Hollander-Lagerwal verzorgde het teken- en constructiewerk. Sportfondsen Nederland treedt gedurende de uitvoe ring van het werk - 5 maanden - als adviseur op. De raad heeft voor de uitvoering van het werk een krediet van 711.000,- beschikbaar gesteld. EEN STEREO KLEURENTELEVISIE met TELETEKST srEC lAliBPH, JIII2ESSIE3 Prijs per week 17.- TX 1988 3 jaar volledige garantie* voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland A. J. van Rumpt RENAULT-dealer voor Verkoop -h Service 01871 - 1662 C. Breen, 01878 - 2496 J Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Kopen bij Casper is sparen voor club of vereniging OUDDORP Inleveren Vakantiebonnen Inleveren vakantiebonnen voor de land bouw bij Joop Vliedand, Hofdijksweg 22a op 13 en 14 april van 19.00 tot 21.00 uur. Het brandweerautomobieltje anno 1954 dat zich dinsdagavond door Som melsdijk spoedde was niet op weg naar een brand, al leken de tijden terugge keerd dat spuitgasten zich nog in 't burgerpak brandwaarts haastten. In de cabine, met ruimzittende helm, burgemeester mevr. Sleurink en in de open bak, in de bijna vrieskou, haar echtgenoot met de pet over de kouwe oren. Wat was dat nou voor gezelschap....? Sinds haar komst in Middelharnis, vorig jaar september, heeft mevr. Sleu rink zich als „beschermvrouwe" van de brandweer laten kennen. Ze bezocht wedstrijden, oefenavonden en Jaarver gaderingen en wie anders - zo overwoog de bluseenheid Sommelsdijk - zou met méér ambitie de vernieuwde instructie ruimte openen dan juist dees' burge meester; en jawel... l3e genodigden bij de opening zagen hoe vaardig zij de straalpijp hanteerde en met een houten brandweerman ook de sleutel tevoor schijn „spoot" waarmee vervolgens de deur ontsloten werd. Sommelsdijk was trots op wat, deels met zelfwerkzaam heid, tot stand was gebracht en de burge meester niet minder, want ze kregen me een pluim, de Sommerdiekers.... „Goed gedaan jochies", zou ze bijna hebben gezegd, maar 't moest deze avond natuurlijk wat officiëler waarom mevr. Sleurink haar gelukwens omlijstte met een terugblik op de brandweer oude stijl en een beschouwing op de heel wat meerdere taken van de brandweer nieu we stijl, ten beste gaf om te constateren dat om zich al die kennis eigen te maken zeker ook een goede instructieruimte nodig is. Het deed mevr. Sleurink deugd dat „Sommelsdijk" daarover nu be schikt en dat de manschappen de han den zo geducht uit de mouwen heb ben gestoken. Ze releveerde dat, in 1953, de plaats van de kazerne aan de Koninginnelaan nog al kritiek had ondervonden. Toen lag die aan de rand van het dorp maar 't is nadien de beste plek gebleken van waar uit het - sterk uitgebreide dorp - van twee kanten kan worden benaderd. Ieder die aan de verbouwing van de instructieruimte - de vroegere BB lokali teit - heeft meegeholpen kreeg 's burge meesters' dank, de mannen, hun vrou wen en de oud-leden van Driel en v.d. Velde. Ze overhandigde de sleutel aan bevelvoerder v.d. Ree met de hoop dat die veel gebruikt zal worden om oefe ningen en instructies bij te wonen, liever niet voor echte uitrukken. Mooi geworden Een pracht ruimte is het geworden, gete kend door ploeglid Kees v.d. Boogert, waarna de verbouw werd begeleid door gem.opzichter van Wezel. Gemeentelijk commandant M. Peekstok en bevelvoer der W. v.d. Ree spraken over de beschik baarheid ervan hun grote biijdscnap uit. 't Is een ruime en - voorzien van tal van brandweerattributen en een trofeeën- kast - ook een gezellige zaal geworden. Vooral de dames leken de klok, aange boden door dhr. Peekstok een welkom geschenk te vinden. „Alles op z'n tijd", had dhr. Peekstok bij de aanbieding ervan gezegd: „op tijd uitrukken maar ook op tijd naar huis...." Dhr. v.d. Ree, zich bevelvoerder van het oudste flakkeese vrijwilligerskorps (d.d. 1932) wetend was een gelukkig man, pri mair met de nieuwe ruimte, zeker ook met de opgeknapte brandweerwagen die zich weer „als nieuw" presenteerde, voorts met de goede woorden en ge schenken van collegae bevelvoerders en met de mentaliteit van zijn manschap pen: „mooi is dat toch, samen hard aan een ideaal te werken en daarbij zo'n kameraadschap te ervaren", zo zag hij terug op de aanpak die 15 weken heeft geduurd. Zó primair vindt Justitie het dat het gebruik van alcohol in 't verkeer wordt opgespoord en teruggedrongen dat ook de drie politiegroepen op Goeree-Overflakkee - alle bezuinigingen ten spijt - elk de beschikking over een adem-analyse-apparaat a 22.000,- hebben gekregen! Een politieman zou zich misschien nog kunnen vergissen als 't over een verondersteld alcoholgebruik gaat, zo niet deze apparatuur waarvan het meetresultaat het wettig en overtuigend bewijs levert of er al dan niet van een te hoog alcoholpromillage in het bloed sprake is. Geen ontkomen aan derhalve! Niets behoeft de opsporingsambtenaar in de weg te staan van de apparatuur gebruik te maken; die is altijd operatio neel en de politieman heeft geleerd ermee te werken. Alleen een ritje naar het bureau moet worden gemaakt en dat mag door iemand die wordt gecontroleerd niet worden geweigerd, zomin als geweigerd mag worden de adem te laten analyse ren; een kwestie van alleen maar blazen. Wie weigert pleegt daarmee een misdrijf, zoals ook het rijden onder invloed gerekend wordt een misdrijf te zijn. Bij verkeerscontroles zal de politie veelal eerst een ademtes ter gebruiken om aan de hand van de uitslag daarvan vast te stellen of er van verdenking van alcoholgebruik sprake moet zijn. Overigens is de politie zo'n voorselectie niet verplicht, ook het rijgedrag en het ruiken van de adem kunnen tot ver denking leiden. De ademanalyse-apparatuur is door de Minister van Justitie aangewezen en door het IJkwezen goedgekeurd. Het gebruik ervan vervangt het nemen van een bloedproef die veelal in nachtelijke uren door een dokter moest worden verricht. Het ondergaan van een bloedproef zal nog slechts gevorderd worden wanneer om medische redenen - vast te stellen door een arts - blazen aan de ademanalyse-apparatuur ongewenst is, wanneer via de apparatuur niet tot een voltooid onderzoek werd gekomen en wanneer het vermoeden bestaat dat een verdachte onder invloed verkeert van een andere stof dan alcohol. Zorgt u maar liever dat tegen u geen enkele verdenking kan bestaan....! De paalslag terwijl sneeuwvlokken - in april - neerdwarrelden. vooraOetétiefheidi VINGERLING 3 - MIDDELHARNIS-TEL 01870-3518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet Vooi fopl<vi3li]eil. goeae service en vooidehge prijzen FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO - COMPUTER fTffl.1IJ«ii») C3 g EZ) n^♦♦♦♦»♦^^*♦^^♦♦^^^^.^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^ Verkoop na 17.00 uur: J Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 (zie onze folder Mevr. Sleurink als spuitgast; rechts bevelvoerder v. d. Ree en geheel rechts commandant M. Peekstok. Twee wachtmeesters demonstreren het ademanalyse-apparaat.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1