Raad Middelharnis beslist donderdagavond over jachthaven Stad Opening Rondweg Dirksland: 27 april Politieberichten Goereese Kees en Ria Lokker landelijk erkende natuurfotografen fïcmiiSieinaH Particuliere Synode Zuid der Geref. Gemeenten Postzegeltentoonstelling „Goeree Overflakkee" Zang- en samenzangavond te Ooitgensplaat Oostflakkee Dirksland haakt in op voedselaktie Roemenië Sparen bij Casper is sparen voor dub of vereniging Kennelijke dierenvergiftiging in Goedereede 61e Jaargang DINSDAG 4 APRIL 1989 No. 5788 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 N.V. ENERGIEMAATSCHAPPIJ GOEREE-OVERFLAKKEE middelharnVs*":::::::::. Postbus 5 3240 AA Middelharnis Hof laan 44 Telefoon 01870-2244 Geachte verbruiker, De N.V. EMGO maakt bekend dat het aantal uren laat-tarief is uitge breid met de uren tijdens de algemeen erkende nationale en christe lijke feestdagen. Verbruikers met een zgn. dubbel-tariefmeting kunnen in deze uren stroom afnemen tegen het lage kWh-tarief (nachtstroom). De direktie N. V. EMGO Vaststelling van een bestemmings plan teneinde een voorgestane ontwik keling mogelijk te maken, soms en meermalen zelfs is het in gemeente raadsvergaderingen een hamerstuk, maar anders - en hoe! - is het als het gaat om de vaststelling van het be stemmingsplan „Jachthaven Stad aan 't Haringvliet". Op informatie-avon den is er uitputtend over gesproken en 54 indieners hebben zich de vingers blauw geschreven op een bezwaar schrift met alle mogelijke tegenargu menten, tóch wordt Middelharnis' gemeenteraad gevraagd in zijn verga dering van donderdagavond na het afwijzen van de bezwaren het zo veel vuldig gewraakte bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. De be zwaarschriften dienen alle ongegrond te worden verklaard, zo adviseert de meerderheid van het College; weth. Koppelaar (SGP) neemt een afwij zend minderheidsstandpunt in. De bezwaren die gebaseerd zijn op een ontoereikende infrastructuur en die zich richten tegen de grootschaligheid van het projekt in vergelijking met het dorp worden als het aan de Collegemeerder heid ligt ook als ongegrond afgedaan. Van een haven met 220 ligplaatsen en een - zij het fors - recreatieterrein kan niet gezegd worden dat het in een onre delijke verhouding staat tot het dorp met plm. 1500 inwoners, zo wordt geargu menteerd. Anders zou het zijn als het uitstralingseffekt van het projekt tot een onevenredige mate van overlast zou lei den, maar de Collegemeerderheid vindt dat daar niet voor hoeft te worden gevreesd. Het gehele komplex wordt door twee dijken en een bedrijfsterrein van het dorp gescheiden en i.v.m. de wei nige voorzieningen die Stad aan 't Haringvliet heeft zal het aantal recrean ten dat het dorp bezoekt eveneens beperkt blijven. Spannend De besluitvorming in de raad zal don derdagavond de nodige spanning op roepen. Dhr. Rijvers (VDB) lijkt met zijn stem de sleutel in handen te hebben. De 5 leden tellende SGP/RPF fraktie en lijst Hoogzand (3) leden zullen ander maal tegen stemmen; PvdA 4, CDA 2 en WD 2, zullen vóór stemmen; wanneer dhr. Rijvers zich bij hen voegt betekent dat een meerderheid van 9-8 stemmen. Bij een eerdere gelegenheid heeft dhr. Rijvers zich tegen de grootschaligheid van het jachthavenprojekt uitgespro ken. Bij de besluitvorming van donderdag avond zal blijken in hoeverre door aan passing van het projekt aan zijn be zwaren is tegemoetgekomen. De oogst van 54 bezwaarschriften is trouwens bijzonder groot. Vijf van de indieners verklaarden mede namens resp. 38, 23, 22, 40 en 10 anderen te schrijven. De bezwaarden zijn particu lieren, maar ook de kerkeraden van twee plaatselijke kerken (Ned. Herv. en Ger. Gem.), de Stichting ter bescherming van de leefbaarheid en het karakter van kleine dorpskernen, in het bijzonder van Stad aan 't Haringvliet, de Stichting Het Zuid Hollands Landschap, de Streekcommissie Goeree-Overflakkee, de Ver. voor Natuur en Landschapsbe scherming Goeree-Overflakkee en de Nederl. Ver. tot Bescherming van vogels. De bedenkingen zijn veelsoortig. Ze variëren van geluidsoverlast, horizon vervuiling, verstoring van het leefmilieu, verstoring van de zondagsrust, waarde vermindering van een landbouwbedrijf, aantasting van natuurwaarden, onvei lige combinatie van zwemmen en sur fen, ongeschikt zwemwater e.a. tot de vrees voor een popconcert en een ker mis, welke laatste, zo argumenteerden B en W d.m.v. de Alg. Politieverordening zou kunnen worden tegengegaan. Het jachthavenplan verhoudt zich met het Haringvlietplan en B en W kunnen geen strijdigheid met het Streekplan ontdekken, waarom de Collegemeerder heid de komst van de haven en daarmee van een openbaar toegankelijk zwem en surfgebied van een zodanig belang vindt dat mogelijk negatieve gevolgen daarvoor moeten wijken. 'Wanneer de raad positief besluit staat voor bezwaarden nog de mogelijkheid van beroep bij GS en nadien, zonodig bij de Kroon open. Bijeenkomst verzorgende beroepen regio Goeree-Overflakkee Op D.V 6 april is er weer een bijeen komst Verzorgende Beroepen in het ver enigingsgebouw van de Ger. Gem. te Dirksland. Dr. Kuit hoopt te spreken over „Begeleiding van ongeneeslijk zieken Aanvang half acht. De Part. Synode Zuid der Gerefor meerde Gemeenten, omvattende de Classes Middelburg, Goes en Tholen hoopt D.V. donderdag 6 april a.s. in ver gadering bijeen te komen. Aanvang half 10. Woensdagavond hoopt in een bidstond voor te gaan ds. Chr. v.d. Poel, praeses van de vorige synode. Aanvang half 8. Bidstond en Synode zullen worden gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Yerseke, Oud Boogaert 2. De nieuwe rondweg die, vanaf de Watertoren tot aan de Staakweg het doorgaand verkeer om Dirksland zal leiden wordt donderdag 27 april officieel ingebruik gesteld. Zowel Gedeputeerde dhr. Jansen als burgemeester Oversier van Dirksland zullen aan de opening, 's middags om 3 uur, hun aan deel leveren. In verband met het 40-jarig bestaan van de afdeling Flakkee van de Inter nationale Vereniging Philatelica wordt deze week in het Recreatie centrum De Staver te Middelharnis een postzegeltentoonstelling georga niseerd. Een 40-tal verzamelaars, onder wie 10 jeugdigen, laten in „De Staver" hun beste materiaal zien. De jeugdinzendin- gen omvatten een 8-tal kaders. Voor de concurrentie-klasse is inge schreven in de afdelingen: Nederland en overzee, landen Europa, landen bui ten Europa, postgeschiedenis, luchtpost en thematische verzamelingen. Naast de concurrentie-klasse is er een erehof waarin delen van verzamelingen worden getoond die op eerdere ten- toonstlelingen reeds de hoogste onder scheiding hebben verkregen. Voor de postzegelverzamelaar en voor de belangstellenden valt er op deze ten toonstelling veel te zien en te be- onderen. Een gelegenheid als deze wordt op Flak kee niet zo druk geboden. De organiserende vereniging verwacht dan ook dat velen een kijkje zullen nemen in „De Staver". Het programma ziet er als volgt uit: Donderdag 6 april 1989: 14.00 tot 22.00 uur: geopend voor publiek. 19.00 uur: ingebruikname van het nu in de reeks uitgegeven Filatelie lokets tempel van Middelharnis, met als afbeelding het gemeentehuis van Middelharnis. Aansluitend hierop is de officiële opening. Vrijdag 7 april 1989: 10.00 tot 22.00 uur: geopend voor het publiek. 19.00 uur: bekendmaking van toege kende bekroningen, aansluitend jury- overleg met de inzenders. 20.00 uur: 40-jarig jubileum afdeHng Flakkee. Zaterdag 8 april 1989: 10.00 tot 17.00 uur: geopend voor publiek. Tijdens de openingsuren zijn er diverse handelaren aanwezig. De toegang tot de tentoonstelling is gratis. Zaterdag 8 april a.s. geven 5 koren van de Kring van Chr. Zangverenigingen op Goeree-Overflakkee een concert in de Ned. Herv. Kerk in Ooitgensplaat. De medewerkenden zijn: Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" uit Stellen- dam o.l.v. Cor v.d. Heuvel en „Jubilate" uit Ooitgensplaat. Het dameskoor „De Lofstem" uit Den Bommel o.l.v. Peet Wessels. „Sursum Corda" uit Dirksland o.l.v. Jaap de Geus en „Com nu met Sangh" uit Oude Tonge o.l.v. Arie van 't Geloof Zowel de koren als de dirigenten zijn bij de liefhebbers van de Chr. koorzang geen onbekenden op Flakkee. Stuk voor stuk hebben zij op dit gebied hun sporen ruimschoots verdiend. Peet Wessels zal als organist de samen zang begeleiden. U kunt dus ook van het orgelspel van deze bekwame musicus volop genieten. Het belooft een heel mooie avond te worden en wij hopen dan ook dat wij u in groten getale mogen begroeten. De toegang is vrij, maar ter bestrijding van de kosten zal een kollekte worden gehouden. De aanvang is 20.00 uur en de kerk zal 19.15 uur geopend zijn. fTffl-*"-*"*) - Inbraken in auto's In de afgelopen week is er ingebroken in een zestal auto's in Ooitgensplaat. Een autoradio ter waarde van 500,- werd ontvreemd en er werd voor duizenden guldens schade aan de auto's aange richt. Een onderzoek zal worden in gesteld. - Diefstal fietsen De afgelopen week werden een zestal fietsen gestolen bij het busstation te Oude Tonge. Het waren weliswaar geen nieuwe fietsen maar toch. De schade loopt wel weer in de honderden guldens. Een onderzoek wordt ingesteld. - Snelheidscontroles in de gemeente Oostflakkee Door de verkeersgroep der rijkspolitie te Dordrecht zijn in de maand februari en maart, snelheidscontroles gehouden op de Langeweg te Ooitgensplaat, de Mo lendijk te Den Bommel en de P.W. te Oude Tonge. Op de Langeweg te Ooitgensplaat wer den in totaal 72 automobilisten geverba liseerd, waarbij de maximum gereden snelheid 134 kilometer bedroeg. Op de Molendijk te Den Bommel werden 37 automobilisten geverbaliseerd, waarbij de maximum gereden snelheid 113 kilo meter bedroeg. Op de P.W. te Oude Tonge werden 103 automobilisten geverbaliseerd, waarbij de maximum gereden snelheid 131 kilo meter bedroeg. - Vernieling personenauto In de nacht van zondag op maandag 2 op 3 april 1989, is er een geparkeerd staande auto, op de Provinciale weg 47, nabij de Schaapsweg te Den Bommel, in ernstige mate vernield. De totale schade bedraagd ongeveer 10.000 gulden. Even tuele getuigen worden verzocht kontakt op te nemen met de Rijkspolitie te Oude De fam. Vogelaar (01877-1930) op wier verzoek we enkele weken geleden de a.s. vrijdag in Dirksland te houden voed selaktie voor Roemenië aankondigden, heeft nadien fijne reakties gekregen die alle hoop op een goede opbrengst van levensmiddelen geven. De Zangver. uit Melissant hield onder zijn leden een inzamelinga en inmid dels hebben ook de bijz. scholen uit Melissant en Herkingen en de openbare basisschool uit Dirksland te kennen gegeven op de aktie in te haken; de bijz. basisschool in Dirksland deed al mee. Het is de bedoeling dat de aktievoerders vrijdag op de scholen de levensmidde len ophalen die de schooljeugd van haar zakgeld heeft gekocht. De voedselbehoefte in Roemenië is erg groot. Er zijn gevallen bekend dat huis moeders zelfs tientallen uren per week in de rij staan om voor hun gezin voed sel te bemachtigen. Vrijdagavond tussen 6 en 9 uur worden in Dirksland de voedselgaven opge haald. Ook financiële steun is van harte welkom op banknr. 34.4L20.300 op de Rabobank t.n.v. Dorkas Voedsel Aktie Dirksland. Goed begin van wedstrijdseizoen voor Brandweer Melissant! Op zaterdag 1 april j.l. werden de eerste Brandweerwedstrijden in de provincie Zuid-Holland gehouden te Strijen. Het betrof de Wedstrijden TAS-HD. D.w.z. dat er gewerkt werd met de TANK-AUTO-SPUIT en 5 van de 6 man gebruik maken van perslucht. Er werd gewerkt op 2 banen en ook 4 Flak- keese Brandweerkorpsen gaven acte de presence. Na de technische uiteenzetting door de provinciaal wedstrijdleider de heer M. Peekstok werden de prijzen uitgereikt door de burgemeester van Strijen. Op baan 2 werd Nieuwe Tonge 5e en op baan 1 werd Sommelsdijk 6e, Goede- reede 5e en wist de Brandweer van Melissant beslag te leggen op de 2e prijs! Op iedere baan gingen de eerste 3 groe pen over naar de selektie-wedstrijden, die op 3 juni a.s. te Goedereede wor den gehouden. Dit houdt in, dat Melissant in ieder geval in Goedereede ons eiland zal ver tegenwoordigen. Misschien volgen er nog meer Flakkeese groepen want a.s. zaterdag worden nogmaals wedstrijden TAS-HD georganiseerd in de Hoekse Waard en wel in Klaaswaal. Daaraan zal worden deelgenomen door de brand weer van Ouddorp, Dirksland en Her kingen. Tonge, telefoon 01874-1244. Het betrof hier een beige Audi 80, voorzien van het kenteken LT-38-FV. 1 Zoals elke fotohandel heeft Foto Hameeteman in z'n klantenbestand tob-en betere fotografen, maar de aanwezigheid daarin van twee tóp- I fotografen mag voor een fotozaak ten plattelande toch minstens opval- X lend heten...! Kees en Ria Lokker heten ze, hij Goerees' zeevisser en i zij huisvrouw en administratief medewerkster maar bovenal gedreven fotografe. Tot dat niveau zijn ze opgeklommen dat hun natuur- en wild- foto's in het vakblad „Foto" zijn gepubliceerd, een eerbetoon dat alleen fotografen van zéér goeden huize ten deel valt. Foto Hameete- man is er minstens zo trots op en morgenavond vertonen de twee „top pers" een deel van hun bekroonde dia's in „Molentienden", geen familiekiekjes, zoals de gemiddelde fotograaf die heeft maar pracht dia's waaraan je het wild en de natuur bijna ruiken kunt.... Dat specifieke terrein van de fotografie is hun passie en specialisme gewor den. Hun jacht" gebied ligt derhalve niet vlak achter de deur al nestelt Ria zich wel eens ver voor 't ochtendkrieken in Goerees' duin om daar reeën te fotograferen, maar voor echte foto-uitstapjes gaan ze naar de bush in Afri kaanse landen of, zoals vorig jaar naar India en Spitsbergen en eerder nog naar Indonesië. Ze komen dan terug met foto's die - zo heeft een autoriteit op het gebied van de natuurfotografie Fred Hazelhoff gewaardeerd - „zeggings kracht" hebben; een groter kompliment is nauwelijks denkbaar, maar Kees en Ria vleien zich er nauwelijks mee, „want" zeggen ze: „het ontbreken van zelfkritiek is het ergste wat een fotograaf kan overkomen". Canon is hun favoriete cameramerk en de apparatuur die ze zich verworven hebben mag er dan ook zijn. Heel wat anders dan het Agfaatje Clack dat Ria op 10 jarige leeftijd bij de opening van het Middelhamisse AH. fiHaal won, al werden er dan ook inmiddels dierbaar geworden fotootjes mee geschoten. De eerste Praktika die ze kochten gaf meer mogelijkheden en van hun reis naar Noorwegen kwamen ze terug met foto's die al zover boven het gemiddelde lagen dat ze van kenners de waardering kregen voor een biologieles te kunnen dienen, zo nauwkeurig waren ze, maar 't echte werk begon met de aanschaf en het hanteren van de Canon Al waarmee ze in 1980 in Indonesië opereerden. Daar lag het begin van beider hobby die inmiddels tot hun nafionale erken ning heeft geleid. Wie zou menen dat het met een bezit van puike camera's en indrukwekkende telelenzen makkelijk moet zijn zich te onderscheiden vergist zich want aan het maken van de mooiste foto komt méér te pas. Een portie geluk, dat wel, goed materiaal, dat zeker ook maar evenzeer visie en geduld. Ergens in 't Afri kaanse liggen die twee soms liren verscholen te wachten op juist die karakte ristieke of juist afwijkende houding van een dier en ze hébben 'm wanneer de overige safarigangers hun attentie al lang hebben verloren. Foto's met „zeg gingskracht", dat bedoelen ze en dat lukt ze, al mag daar nooit bij voorbaat van worden uitgegaan, 't Zijn niet echt ontberingen die ze lijden maar 't is soms wel afzien in de vreemde waar het lang niet altijd ongevaarlijk is. We beginnen maar niet aan een opsomming van hun camera en lenzenbezit, maar dat mag indrukwekkend heten. In februari waren ze in Tanzanië en daar hebben ze geëxperimenteerd met een 400 mm telelens waarvan er inmiddels een aan hun bezit is toegevoegd, loodzwaar-, maar onmisbaar, want luipaar den en leeuwen kun je niet benaderen zoals het poesje in de achtertuin. Wie morgenavond hun dia's ziet zal het gevoel herkennen waarmee de opnames zijn gemaakt, soms wel op afstand maar nooit afstandelijk want als ze fotogra feren zijn ze één met de natuur die hen soms majesteitelijk omringt. Mooi zo'n hobby te hebben al bewegen ze zich op eenzame hoogte want met wie in je omgeving kun je er over praten? Welke mede-zeevisser zal 't kunnen begrijpen dat Kees uren in absolute stilte een objekt bespiedt en welke Goe reese zal dat van Ria kunnen vatten? Duur, zo'n hobby en ook dat is waar, maar die twee hebben het er voor over. In hun vensterbank dan ook geen model van een Goereese Euro-kotter maar kleurenfoto's aan de wand. „Niet eens mooie" vindt Ria, want ze is kritisch geworden op de afwerking in de laboratoria. Ze zijn daarom maar zelf aan de afwerking begonnen. De zorg die ze ergens ter wereld aan de opnames besteden vindt daarom zijn voortzet- k ting thuis in de DOKA het eigen lab, waar uitsluitend de hoogste kwaliteit i door de keuring komt. Bij die bewoners van de Doelweg en de Kortewenden te Goedereede die de laat ste dagen een huisdier verloren hebben - zeg maar: een gruwelijke dood hebben zich sterven - bestaat de vaste indruk dat een gewetenloze uit hun omgeving daar de hand in heeft gehad; ook zonder dat de laboratorium-uitslag van de maaginhoud van een van de dieren bekend is staat het voor de gedupeerden vast dat er van vergiftiging sprake is. Twee honden en 4 poezen zijn inmid dels omgekomen en enkele poezen wor den vermist. Ook een hond van een fam. uit Rotterdam die nauwelijks van z'n logeeradres is weggeweest, heeft zijn aanwezigheid in Goedereede met de dood moeten bekopen. De politie heeft de zaak in onderzoek en is in afwachting van informatie van het laboratorium. Vanmorgen werd bekend dat strychnine, een thans verboden vloeibaar mollen- dood de doodsoorzaak van een onder zochte hond is. Het middel moet door een lokmiddel worden gemengd. tl E.M.G.O.^ FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER tra o EU C3 35 - Molenv/eg 4 Oudüor) - Te!eraon OI8?e-ieiZ en 2120 172- TolefoonOUI6-P400 1 - Sommelsdijk - Telefoon 01870-684) (zie onze folder ^ti^V^W^^C^^K^H^tt^Mi^^t^H^V^K^^M Kees en Ria op lolcatie in Afrika. Deze afdruk werd van een kleurendia gereproduceerd, j kijk lién daarom niet op een evt. mindere kwaliteit van de afdruk aan.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1