5 april Boomfeestdag in Oostflakkee Ziekenhuis DirksUnd staat vriendelijke akties te wachten Mobil D Koninklijk Goud voor scheidende ambtenaar J. Zaaijer 01877-1309 flantiSjemoH In memoriam Gieltje Hollaar Morgen, „Kom in de Kas" Rally Formula Garage Knöps B.V. Citroen-Hesselink EILANDEN-NIEUWS MUS Dirksland Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee KIEVIT WARMTE Mercedes-Benz 61e Jaargang VRIJDAG 31 ]VL\ART 1989 No. 5787 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 Op 5 april om 9.00 uur 's ochtends zullen 185 kinderen uit de 18 hoogste klassen van het basisonderwijs te Oostflakkee 600 bomen en struiken planten bij de Kreek te Den Bommel. Zo helpen de kinderen bij de aanleg van het eerste dorpsbos dat door de Landinrichtingscommissie van Flak- kee wordt aangelegd. Omdat het om de aanleg van één van de eerste bossen van de ruilverkaveling gaat zullen behalve de schoolkinderen en vertegenwoordigers van de gemeente, ook vertegenwoordigers van de Landin richtingscommissie, de directie Bos- en Landschapsbouw en de eigenaar van het bos, het Staatsbosbeheer, aanwezig zijn. Na afloop vasn de plant-aktie is er een bijeenkomst met alle aanwezigen in het Verenigingsgebouw Bommelstee te Den Bommel. Daar zullen de wethouder van de gemeente Oostflakkee en de voorzit ter van de Landinrichtingscommissie een toespraak houden. Tevens zal de film „De groene planeet" worden ver toond en krijgen de kinderen een,leuke attentie ter herinnering aan deze dag. De boomfeestdag wordt dit jaar in ruim 500 gemeenten gevierd. Meer dan 100.000 kinderen planten op deze dag een boom. Het doel van de boomfeest dag is om de schooljeugd middels les materiaal van de Stichting Nationale Boomfeestdag en middels allerlei aktivi- teiten het belang van de natuur en met name het belang van de bomen onder de aandacht te brengen. Het planten van een boom of een struik is voor de kinde ren vaak een leuke afsluiting van de voorbereidingsperiode in de klas. Voor elke boomfeestdag wordt er een thema gekozen, waarop het lesmateriaal wordt afgestemd. Het thema voor de boomfeestdag van 1989 is „een boom als huis". Het lesmateriaal gaat onder an dere in op de ruime huisvestingsmoge- lijkheden voor tal van vogelsoorten en vleermuizen die oude bomen bieden. Alleen al om die reden zou er veel zorg vuldiger met bomen moeten worden omgesprongen. Maar de boom is ook een huis voor tal van organismen. De een kan niet buiten de ander. In iedere boom is een netwerk van relaties zicht baar. Het is dit jaar de 33e keer dat de Natio nale Boomfeestdag wordt gevierd. De boomfeestdag is ontstaan op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Bos- bouwvereniging. Dat ge beurde naar aanleiding van de pu- blikatie „World Festival of Trees" van de FAO, de voedsil- en landbouworganisa tie van de Verenigde Naties. In de publikatie werd de bezorgdheid uitgesproken over de onoordeelkundige ontbossingen in vele landen met als gevolg woestijnvorming. Voor veel lan den is deze publikatie nog steeds aktu- eel. Gelukkig zijn door de Nationale Boomfeestdag in ons land honderddui zenden kinderen gewezen op de nood zaak van bomen en zijn er in de loop van de jaren heel wat bomen en struiken geplant. Geen nood dat het patiënten en polikliniek bezoekers in het van Weel- Bethesda ziekenhuis te Dirksland volgende week ook maar aan iets zal ontbreken, integendeel zelfs. Dat deel van het personeel dat, solidair met de landelijke akties in de Gezondheidszorg, aktie voert zal zijn pa tiëntenzorg niet verminderen, maar juist vergróten om daarmee te la ten zien hoe het eigenlijk zou moeten en op welke zorg de patiënten ei genlijk recht kunnen laten gelden. Personeelskrapte met een te zware werkdruk als gevolg laten in „normale" omstandigheden die extra aandacht niet toe.... Maandag wordt dat, met name voor de bezoekers van de poliklinieken an ders. Personeel dat eigenlijk vrij-af heeft besteedt die vrije tijd aan de begelei ding van de bezoekers naar de diverse specialisten, een weelde die voorheen niet werd-, en nadien niet meer ervaren zal worden omdat de tijd daarvoor ontbreekt. Zelfs zal de bezoekers koffie worden aangeboden en meer dan te doen gebruikelijk zal er in de „wandelgangen" een luisterend oor zijn. Woensdag volgt er weer een aktiedag, nu op de verpleegafdelingen en op nieuw zullen patiënten daarmee gediend zijn. Normaliter verrichten de ver pleegkundigen tal van „verpleegkundige handelingen" waartoe ze niet echt bevoegd zijn, zelfs het aanleggen van een verband of het toedienen van een in- jektie behoort daartoe. Die handelingen te weigeren zou de patiënt benadelen waarom van weigering geen sprake zal zijn, wél wordt elke verpleegkundige handeling genoteerd waarna aan het eind van de dag de daaraan besteedde tijd wordt opgeteld om te laten zien dat die eigenlijk van de beschikbare tijd van de verpleging afgetrokken zou moeten worden. Dat resultaat wordt don derdag - de 3e aktiedag - 's middags om half een aan de direktie aangeboden. Met de direktie bestaat overigens een goed overleg over de te houden akties. Het 4 man tellende aktiecomité respekteert ook volstrekt de mening van hen die aan de aktie niet mee wensen te doen; slechts weinigen zijn lid van een vakbond al zijn de lidmaatschappen wel toegenomen nu de Bonden zich sterk maken voor een looneis van 5%. De ziekenhuisdirektie heeft het aktiecomité gekomplimenteerd om de zorg vuldigheid waarmee de aktie zal worden gevoerd. Verpleegkundig direkteur dhr. van Galen die we commentaar vroegen onderschrijft de overtuiging dat de beloning van verpleegkundigen op achterstand is gekomen. „Met name in een ziekenhuis van onze signatuur kent het personeel nog een hoge loyaliteit en toewijding, maar daar mag natuurlijk geen misbruik van worden ge maakt", vindt dhr. van Galen. Hij betreurt het bijzonder dat het beroep van Verpleegkundige door de loonachterstand en de onregelmatige werktijden aan aantrekkelijkheid heeft ingeboet al heeft het Dirkslandse ziekenhuis - anders dan op meerdere plaatsen in den lande - daar de gevolgen nog niet van ervaren. Meer dan elders wordt op Goeree-Overflakkee het beroep van ver pleegkundige als „zeer eervol" ervaren en dhr. van Galen zal de allerlaatste zijn die daar iets op zou willen afdingen. Daarom betreurt hij het ook dat de „verzamelde direkties", c.q. de Nationale Ziekenhuisraad niet die financiële middelen heeft die door de verpleegkundigen thans worden verlangd. De eis van 5% lijkt dhr. van Galen daarom „volkomen onhaalbaar" omdat de rek er zo duidelijk uit is. Toch hoopt hij, met de verpleegkundigen, op een voor hen maatschapplijk korrekter behandeling. De Bonden verlangen 5%, waarvan 1,5% loonsverhoging, 2,5% om de achter stand in te lopen en 1% voor de totstandkoming van werkgelegenheid, scho ling, kinderopvang, ouderschapsverlof en verbetering van toeslagen voor onregelmatig werken. Leden van het Dirkslandse aktiecomité zijn Matty Beek, Corrie Vermeulen, Wim Tanis en Jaquelien van Zielst. Zij willen een betere beloning en betere omstandigheden, want, zeggen ze, „we hebben constant het gevoel tekort te schieten en dat is heel frustrerend". EEN DOORBRAAK IN VIDEO OPNAME-TECHNIEK SUPER VHS JVC Camcorder GR-S77 Bekijk bij ons de onvoorstel bare scherpe beeldkwaliteit van deze kleine >I7AA lichte camcorder J I 5/9" 3 Jaar volledige garantie* AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER voor alle taxaties o.g. RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 t Verkoop na 17.00 uur: J C. Breen, 01878 - 2496 Sanitair-Centr. verwarming 01870 - 2609 Middelhamis Telefoon 01870-2222 W^'ti^^n»! Dirksland, 01877 - 1357 Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt is het blad voor uw familieberichten MIDDELHARNIS Het heeft er in het begin van zijn loopbaan alle schijn van gehad dat hij zijn dienstjaren mondjesmaat bij eikaar zou sprokke len als vervolg op wat maanden in Her kingen, een periode in Melissant en een al heel korte in Rhoon, maar een maal in Sommelsdijk (kort voor de ramp van '53), is daar verandering in^ gekomen. Ambtenaar Jan Zaaijer Het zich nog alleen door de gemeentelijke herindeling bewegen naar Middelhar- nis te gaan, maar daar vonden zijn omzwervingen dan ook hun einde. Niet echter zijn bevorderingen; de leerling ambtenaar van 1949 nam woensdagmiddag na 40 dienstjaren afscheid als Hoofdcommies A, zelfs getooid met Koninklijk Goud dat hem deze middag door burg. mevr. Sleu- rink werd opgespeld. Het Koninklijk Goud en het welluidend afscheid werden de scheidende Bureau- chef Burgerzaken van harte gegund na een lange ambtelijke loopbaan die - zo vatte weth. Koppelaar samen - geken merkt is geweest door korrektheid, stipt heid en nauwgezetheid die hadden voorkomen dat er in de vele actes die dhr. Zaaijer heeft opgesteld zelfs geen punt of komma verkeerd heeft gestaan. Dhr. Koppelaar (weth. personeelsza ken) verklaarde dhr. Zaaijer dan ook de dankbaarheid van het Gemeentebe stuur waarbij hij er zijn spijt over uit- drakte dat met dhr. Zaaijer, wie overi gens de verdiende rust graag wordt gegund, ook een „fenomenaal register" vertrekt dat als geen ander op de hoogte is van de gemeentelijke burgerlijke siand en de bewegingen daarbinnen. Door de heer Koppelaar werd dhr. Zaaijer de traditionele enveloppe met inhoud aangeboden; mevr. Zaaijer werd met bloemen bedacht en voor beiden gold de wens dat God hen nog vele jaren zal willen sparen en hen Zijn zegen zal geven. Onderscheiding Burg. mevr. Sleurink meende te kunnen vermoeden hoezeer het dhr. Zaaijer - buitenmens als hij is - goed zal doen voortaan over de eigen tijd te kunnen beschikken. De hobby's vissen, peuren en bramen plukken zullen niet meer door verplichtingen gehinderd worden en voor de komende periode wenste mevr. Sleurink de fam. Zaaijer dan ook alle goeds. Het deed haar goed dhr. Zaaijer van de toekenning van de Kon. Gouden Eremedaille in kennis te kun nen stellen en hem de medaille op te mogen spelden. Ingezonden: Wanneer iemand in een dorpsgemeen schap overleden is en men behoort tot die gemeenschap, dan komen er allerlei herinneringen naar boven. Aangename zowel als onaangename. Toen het bericht kwam dat Machiel Hollaar uit Sommelsdijk overleden was, hebben vele mensen ongetwijfeld even terug gedacht aan Gieltje, zo hij door iedereen werd genoemd, in de oorlogs tijd. Hij was het namelijk die zich toelegde op het vervaardigen van surrugaatban- den voor de fiets. In het eerste jaar van de tweede wereldoorlog was het nog niet zo'n probleem om met de fiets op lucht- banden te rijden. Maar dat werd in 1941 al heel wat minder gemakkelijk. In dat jaar deed de surrogaatband zijn in trede. De één na de ander wilde dergelijke banden hebben, niet dat het mode was, maar als men tenminste nog wilde fiet sen, werd men wel gedwongen om surro gaatbanden aan de schaffen. Lucht- banden waren niet meer voorradig. Het adres daarvoor in Sommelsdijk was bij Gieltje Hollaar op het Hofplein. Achter zijn woning in een betrekkelijk kleine berging begon hij zijn handel. Vlijtig zo hij was, sneed hij van oude autobanden repen zwart gekleurde rub ber af Daar maakte Gieltje dan de ban den van. De goedkoopste was een dunne reep die precies in de open velg van het fietswiel paste. Beide uiteinden werden met een stukje ijzerdraad aan elkaar bevestigd en klaar was het wiel. „Die gaet nóóit Gem. secretaris De Feijter betuigde als eerste zijn welgemeende instemming met de Onderscheiding die - zo verze kerde hij - dhr. Zaaijer terecht is toege kend, uniek als hij is, niet om de veelheid van werk die hij heeft verzet of de vele opgestelde actes, maar omdat hij door alle veranderingen heen gewoon zichzelf gebleven is. „Representant van een mentaliteit die voor velen stamt uit vroeger tijden", zo typeerde dhr. de Feij ter het scheidende Hoofd Burgerzaken dat staande bleef tussen de aanstor mende jeugd en zijn afdeling deed uit stralen over heel de organisatie. „We ver trouwen er op dat de jeugd uw lessen in directe dienstverlening gestalte zal blij ven geven", zo besloot dhr. de Feijter. Dhr. Zaaijer's opvolger, dhr. Kuijper vermaakte ieder met zijn manier van afscheid nemen waarin dhr. Zaaijer zelfs een rol werd toebedacht in de bevolkingsaanwas - met 3000 - na de gemeentelijke herindeling. „Het goede met moeder en kind en tot de volgende keer", zo moet na elke geboorte-aangifte elke vader hebben meegekregen en nie mand die lang weg durfde blijven,...", veronderstelde dhr. Kuijper. Meerdere cadeaus werden de fam. Zaaijer aangeboden, echte en bij elkaar geraapte uit de bureauladen waarin het steeds een „onhygiënische smeerboel" moet zijn geweest. Het speet dhr. Kuij per trouwens dat dhr. Zaaijer, getuige de inhoud van zijn verlanglijstje, met een wat sombere toekomstverwachting de VUT in stapt. Een pechlamp en een sleepkabel maken daar deel van uit, maar de ontvangen geschenken waren van andere aard. Dankwoord In zijn dankwoord bracht dhr. Zaaijer allereerst Gode dank voor de ontvangen kracht en gezondheid zijn werk zo lang te hebben mogen doen. „Ik ben gelukkig geweest met m'n werk", verzekerde dhr. Zaaijer; het was vooral de omgang met het publiek geweest die hem dagelijks had geboeid. Hij scheidde met een har telijke groet tot hen die ten gemeente- huize hun taak voortzetten in een tijd van automatisering die niet meer de zijne is: „ik acht me tot een voorbije generatie te behoren", zo verklaarde dhr. Zaaijer zijn ambitie om van de VUT regeling gebruik te maken. Maar toch: „geliefde vrienden, ik zal juhie missen", zo luidde zijn afscheidsgroet die hij besloot met het „Eben Haëzer" en het „Soli Deo Gloria". lek" zei Gieltje dan lachend en de klant vertrok dan toch nog tevreden met het surrogaat. De duurste werd gevormd uit een bre dere reep rubber dat werd omgebogen en met enige tientallen stukjes ijzer draad vastgemaakt. Op die manier ont stond dan een stevige band met enige elasticiteit. Ook deze band werd uiter aard aan beide uiteinden met elkaar bevestigd. Erg duur zijn ze nooit geweest want iedereen kon ze kopen. Gieltje heeft er in die tijd zijn zelfstandigheid in de maatschappij mee weten te bereiken en heeft er echt geen kapitalen aan ver diend. Trouwens er brak nogal eens een stukje ijzerdraad dat als verbinding dienst deed, want als men door weer en wind de fiets gebruiken moest, roestten die draadjes wel eens door. „Gae mar naer Gieltje Hollaer" was dan het advies en Gieltje repareerde het dan op een manier van „klaar terwijl u wacht". Op de vraag wat het repareren kostte, zei Gieltje altijd „laet mar zitte"! Zo heeft deze man honderden surro gaatbanden gemaakt, verkocht en gere pareerd. Heel veel mensen zijn Gieltje daar toch wel erkentelijk voor geweest. Totdat het na de oorlog niet meer nodig was. Machiel Hollaar is woensdag jl. te Som melsdijk begraven. Zijn familie wordt heel veel sterkte toegewenst bij het ver lies van hem. Het verlies van een man die ind e Sommelsdijkse gemeenschap „goed" bekend stond juist in zo'n bar slechte tijd! OOLTGENSPLAAT Ophalen oud papier voor de zending Heden vrijdagavond 31 maart zal weer oud papier worden opgehaald voor de zending. Vriendelijk verzoek aUes (liefst gebundeld of in dozen of zakken) zo vroeg mogelijk gereed te zetten. Morgen, zaterdag 1 april wordt in het hele land de aktie „Kom in de Kas" gehouden. In een bericht op het 2e blad staan de adressen van de Goeree Over- flakkeese deelnemende bedrijven ver meld. In die opsomming ontbreekt het adres van dhr. W. de Bonte te Ooitgensplaat; de witloftrekkerij van dhr. de Bonte be vindt zich aan de Dorpsweg. Ook daar is ieder welkom. OOLTGENSPLAAT Avond voor „Woord en Daad" Zoals reeds aangekondigd zal D.V. dinsdag 4 april a.s. in de Chr. Basis school „De Hoeksteen" te Ooitgensplaat een avond worden gehouden, met als spreekster mevrouw Schenau van „Woord en Daad". Het gaat over hulp verlening voor een kleuterschooltje in India. De avond begint om 8 uur en een ieder is hartelijk welkom. Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK FOTO - FILM REPOHfAGE - VIDEO - COMPUTER 1=3 C3 CJ CJ C3 35 Moletmeg 4 - OuadO'p Jeleloor> OI373-'6!2 en 2120 esse- Piintshop - Hogezoon' 1/2 - Teleloon 01M6-2<00 melsai/k Weslkrskeeisliaal e - Sommelsdiit Teleloon 01B70-634I Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871 - 1553 ♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4^»»»»* Burg. me\ het Kon. Goud opgespeld; in het midden mevr. Zaaijer. XX.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1