Scriptie over de Geref, Bond en het Nationaal-Socialisme let op je teller' Pasen, Jezus leeft Deel van Goerees' schippers voor moeilijke keus; aan de wal of „overweeks" VERWERS auto's Volgende week één krant Zondag begint de zomertijd 01877-1309 Paaszangdienst Omvangrijk werk van ds. T. W. van Bennekom Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten MUS Dirksland huibvetMse Ramoco b.v. l Goeree-Overflakkee Oud-inwoner overleden Burg. Sleurink M'harnis op de radio X Citroen-Hesseltnk 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Verhouding kerk en politiek Receptie Prijs voor reismedewerksters Inzameling rommelmarkt „de Flipjes" Voorrecht bekroond met zegen voor alle taxaties o.g. SUPER VHS JVC Camcorder GR-S77 -7*^1-111*11* RENAULT-dealer Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 Politie controleert scherp op snelheid Dirksland, 01877 - 1357 Wie had dat kunnen denken....? Vroeger, in de crisisjaren was 't wel gebeurd dat Goereese vissers in een verre haven een week-end overbleven, maar nadien is de vloot elke week weer thuisgevaren met een blije bemanning omdat tenminste de Zondag thuis kon worden doorgebracht. De geschiede nis lijkt zich nu, anno 1989, evenwel te gaan herhalen nu het dreigt dat meer dere kotters, om den brode, in het tweede kwartaal van dit jaar „overweeks" zullen gaan. Voor hen met méér dan 1800 PK is hun traditionele visgrond, de zuidelijke Noordzee, het komend kwartaal gesloten en wat dan te doen....? AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER 'j^ VRIJDAG 24 MAART 1989 No. 5786 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 GOES-OOLTGENSPLAAT De hervormde predikant, ds. T. W. van Bennekom te Goes heeft een bijzon dere en lijvige scriptie op zijn naam staan, handelende over „De Gerefor meerde Bond in de Nederlandse Her vormde Kerk en het Nationaal-So cialisme in de jaren 1932-1940". Een onderzoek naar de inhoud van enkele periodieken. Over deze scriptie voor het doctoraalexamen in de theologie, met hoofdvak kerkgeschiedenis, vond met de doctorandus op maandag 20 maart 1989 aan de Rijksuniversiteit te Groningen het eindgesprek plaats met de examencommissie, voorgezeten door de verantwoordelijke docent Prof. Dr. F. R. J. Knetsch. Naast het werk als dienaar van het Woord te Ooltgensplaat van 1976-1981, vervolgens te Scherpenzeel (Gld.) en sinds 2 jaar predikant van de buitenge wone wijkgemeente van de Geref. Bond te Goes, vond ds. Van Bennekom nog tijd (meest in de nachtelijke uren) voor een gerichte studie in de theologie. Aan deze studie begon ds. Van Bennekom al in zijn eerste gemeente Ooltgensplaat en mocht onlangs te Goes zijn studie afronden met deze kerkhistorische scrip tie. In de inleiding van dit 137 eenzijdig bedrukte bladzijden dikke boekwerk schrijft de predikant het hoe en waarom van deze studie. Ds. Van Bennekom: „De keuze van het onderwerp komt deels voort uit mijn belangstelling voor de gebeurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog en deels uit belangstelling voor de verhouding kerk en politiek. Gestimuleerd door Prof. Dr. F. R. J. Knetsch werd onderzoek verricht mid dels het doornemen van kerkelijke periodieken met het doel om tot een scherper inzicht te komen betreffende hun stellingname inzake actuele poli tieke items van die jaren". Deze perio dieken zijn hoofdzakelijk „De Waar heidsvriend", „Gereformeerd Week blad", „De Wekker", „De Saambinder" en verder een groot aantal boeken en geschriften met artikelen die betrekking hebben op het Nationaal-Socialisme. Mogelijk komt er later een meer uitge breide verhandeling over deze scriptie in ons blad. Het werk van ds. Van Bennekom en de goede uitslag werd door de kerkeraad van Goes beloond, door de familie dins dagavond 21 maart een receptie aan te bieden in het kerkgebouw „de Hoogte" te Goes-Zuid. De gemeente van Goes, de familie, collega's, kerkeraden en de vriendenkring kwamen massaal op om in deze vreugde te delen en de familie de hand te drukken. Vele goede woorden werden gesproken en cadeau's overhan digd. Van de vrienden-collega's merkten we op de predikanten: C. Oorschot (Dordrecht), B. J. van Vreeswijk (Slik kerveer), H. Bom (Stavenisse), C. van Sliedregt (Scherpenzeel), C. J. W. Ver- MIDDELHARNIS Twee reismedewerksters van de Rabo bank, mevr. A. de Wit en mevr. M. M. Poortvliet, hebben resp. de 3e en 9e prijs gewonnen in een interne prijsvraag voor het personeel afd. reizen van de lande lijke Rabobanken. De bedoeling van de prijsvraag is de reismedewerkers te sti muleren zo snel mogelijk bekend te zijn met de nieuwe reisprogramma's. OUDDORP Indien u in verband met de grote schoonmaak oude spullen tegen komt welke u niet meer gebruikt, dan graag kontakt opnemen met het speeltuin- bestuur. Tel. 01878 - 1014 - 1816 - 1793 - 2703, wij komen het dan graag bij u halen. OUDDORP donderdag 30 maart 19.30 uur ds. J. de Pater van Krab- bendijke. MELISSANT woensdag 29 maart 19.30 uur (voorber. H.A.) ds. J. C. Weststrate van 's-Gravenpolder. OUDE TONGE donderdag 30 maart 19.30 uur student G. M. de Leeuw, Rotterdam. Drs. T. W. van Bennekom ..Studie een zegen van de goedheid Gods". boom (Ooltgensplaat), van de plaatse lijke collega's C. van Ooijen, H. v.d. Heuvel en M. van Diggelen. De Geref Zendingsbond. waarvan ds. Van Benne kom bestuurslid is zond als afgevaardig den de predikanten P. Koeman (Wou denberg), eerste voorzitter; J. van Oos tende (Ederveen), tweede voorzitter en C. Snoei (Scherpenzeel), alg. secretaris. Voorts waren aanwezig de kandidaten A. v.d. Ploeg (Goes) en H. van Ginkel (Groot-Ammers); leden van de kerke- raad van Scherpenzeel en Ooltgens plaat en de heer J. Boot, directeur van de Chr. Scholengemeenschap Pr. Maurits te Middelh'-':•:>',,; Van de afdeling van de Geref Bond te Terneuzen, waarvan ds. Van Bennekom mentor is, waren ook vertegenwoordigers aanwezig. In zijn dankwoord, mede namens zijn gezin, sprak ds. Van Bennekom over het voorrecht om te kunnen en mogen stu deren, wat hij als een zegen van de goede God heeft mogen ervaren. Hem zij de dank gebracht. In een ongedwongen sfeer werd druk nagepraat en dat ver hoogde de gezelligheid. De gemeente van Goes was een voortreffelijke gast heer (gastvrouw). Onze hartelijke gelukwensen aan drs. T. W. van Bennekom, de oud-predikant van De Plaat en zijn gezin voor de kroon op zijn omvangrijke werk. Zijn adres: Ravelijn de Grenadier 5, 4461 DH Goes. Verfhandel Seb. van Dongen is Zaterdag a.s. gesloten want wij gaan gezellig thuis de eitjes verven. Als U geen eieren wilt gaan ver ven maar b. v. uw huis of uw boot kom dan eens langs bij Verfhandel Seb. van Dongen voor professionele materialen en vakkundige voorlichting. Eierverf verkopen we niet maar kleuradvies geven wij graag. Secr. Nijghstraat 6 Middelharnis, tel. 01870-2381 (na 18.00 u. 01875-2206) Openingstijden: ma-vr. 8.00-12.00 u. en 13.00-17.30 u. Zaterdag 9.00-12.00 u. EEN DOORBRAAK IN VIDEO OPNAME-TECHNIEK Bekijk bij ons de onvoorstel bare scherpe beeldkwaliteit van deze kleine yi7QA lichte camcorder J Hlvv" 3 jaar volledige garantie* VINGERtlNG 3-MIODËLHARNIS-TEL 01870-2515 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Net betrouwbare adres voor uw Ze hands auto! FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTE '=^C3l=:31=IC=lt=JCDt=DC:3 voor Verkoop Service 01871 Verkoop na 17.00 uur: 1662 C. Breen, 01878 - 2496 stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 OOLTGENSPLAAT In zijn woning Bertelmanstraat 1, 1075 LT Amsterdam overleed dinsdagmid dag 21 maart 1989 plotseling, de heer Jacob Troost Pzn., vroeger commissio nair in landbouwprodukten te Oolt gensplaat. Hij bereikte de leeftijd van 75 jaar. De begrafenis heeft plaats gehad heden vrijdagmiddag om 12.30 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan 126 te Amsterdam. MELISSANT - DIRKSLAND HERKINGEN Zondagmorgen Eerste Paasdag wordt in de Ger. Kerk een Paaszangdienst gehou den. Aanvang half 10. Medewerking wordt verleend door André v.d. Hoek, trompet. Orgel: Sjaak MeHssant. Voorganger Prof K. Ruigenbrink uit Leiderdorp. Burgemeester mevr. Sleurink-Rabbinge van Middelharnis zal a.s. donderdag 30 maart een uur lang op de radio te beluis teren zijn. Het AVRO programma „de burgemees ter is jarig" wordt die dag aan haar gewijd, 's middags van 12 tot 1 uur op de zender Radio 1. Mevr. Sleurink hoopt een dag na de uit zending, vrijdag 31 maart, 52 jaar te worden. Omdat volgende week de maan dag. Tweede Paasdag, als werk dag vervalt, zal het ons niet mogelijk zijn een dinsdag krant uit te geven. Ons eerste nummer na nu zal daarom dat van vrijdag 31 maart zijn. Redactie DORDRECHT Een gewaarschuwd weggebruiker telt voor twee. In de maan den april en mei zal er door de politie in de regio Rijnmond scherp op de snel heid worden gecontroleerd. Deze con troles vinden vooral plaats op 80 km/wegen. Dergelijke wegen zijn vooral te vinden in de regio's Goeree-Over flakkee, Voorne-Putten en Rozenburg. De politie richt zich op de 80 km wegen vanwege het gevaarsaspekt. Dergelijke wegen nodigen vaak uit tot hard rijden. Daardoor ontstaan gevaarlijke inhaalsi- tuaties, met vaak ernstige ongevallen tot gevolg. Samenwerking De snelheidscontroles worden uitge voerd door de afdeling bijzondere con- Jezus leeft, wie vat dit wonder, Open ging 't gesloten graf. Hij ging in de dood niet onder Hij legt zelf het doodskleed af. Hij kon in het graf niet blijven Aan Gods straf had Hij voldaan om de doodsmacht te verdrijven God Zelf heeft Hem op doen staan. Was Hij in het graf gebleven, Alles was vergeefs geweest. Maar nu daagt er heerlijk leven voor verlosten eeuwig feest. Voor hen die met Christus leven valt hier nooit de toekomst dicht. Zelfs de dood doet hen niet beven is een tunnel naar het licht. LANERTA troles van de rijkspolitie-verkeersgroep in Dordrecht. De overtredingen zullen op foto worden vastgelegd. Deze afde ling zal niet alleen zelfstandig, maar ook controles niet opvangposten uitvoeren. Daarnaast zullen de diverse andere sur veillances ook scherp op de snelheid letten. De politie wil met deze aktie de regio nale samenwerking benadrukken. Daar om is het niet uitgesloten, dat motor rijders van de gemeentepolitiekorpsen in de regio Rijnmond assistentie verle nen aan de collega's van de rijkspolitie in dat gebied en andersom. De afdeling voorlichting van de rijkspo litie Dordrecht zal de resultaten van deze controles regelmatig bekend maken. Botssimulator Tijdens de aktieperiode probeert de politie de weggebruikers in de regio tevens te stimuleren tot het dragen van autogordels. Om hen aan den lijve te In de nacht van zaterdag op zondag dient i.v.m. het begin van de zomertijd de klok een uur vooruit te worden gezet. laten ervaren welke krachten er- zelfs al bij geringe snelheid - optreden bij een botsing zal een botssimulator worden ingezet. Via de plaatselijke pers worden geïnteresseerden hiervan op de hoogte gebracht. Wat is wijsheid, zo vragen meerdere schippers zich af wanneer ze tochten naar visgebieden boven de 55e breedte graad afwegen tegen het enige alterna tief het schip aan de wal? Hen rest voor het komend kwartaal slechts die keuze, óf vissen in de noordelijke Noordzee („dwars van Denemarken", zeggen de vissers) of de schuit het hele kwartaal aan de wal omdat het hen streng verbo den is in het zuidelijk gedeelte van de Noordzee te vissen op tong, dat aan boord te hebben of te verkopen. Reken naar de noordelijke Noordzee maar op 300 mijl, zo'n 24 uur „stomen" vanuit Goedereede en dat maakte het onmoge lijk vanuit de thuishaven te opereren. Die vissers die daarvoor kiezen zullen derhalve „overweeks" moeten óf ze kie zen nog voor de haven van Den Helder om zaterdags met de auto naar huis te komen....? Goerees' vissers zien die ontwikkeling met zorg tegemoet. Het moge dan waar schijnlijk zijn dat in het toegewezen vis- gebied schol te vissen is, wat ze vissen wordt toch weer van hun quotum afge trokken zodat het zou kunnen gebeuren dat ze in noordelijker wateren hun quo tum voor dit jaar volvissen in welk geval ze voor de rest van het jaar ook tot stillig gen zijn gedoemd. Bovendien lijkt het erop dat met zo'n 80 kotters méér in dat gebied de scholaanvoer zeer aanzienlijk-, en de prijs dientengevolge weinig interessant zal zijn. De vangst van tarbot, waarvan de prijs momenteel hoger is dan die van tong, zou de reizen misschien goed kunnen maken, maar de Goereese vissers weten dat ze in het hen nog onbekende gebied leergeld zullen moeten betalen en in aangepast vistuig zullen moeten investeren. Goerees vissersvloot telt 26 kotters met een motorvermogen boven de 1800 PK; die PK's staan althans op hun MCR licentie genoteerd, maar voor 12 van deze schepen zijn enkele honderden PK's slechts papieren PK's; hun werke lijke S.I. P.K.'s (Scheepvaart Inspectie) liggen onderde 1800, waarom voor deze schepen ontheffing van de, in EEG ver band genomen maatregel is gevraagd. Voor de 14 resterende kotters voor welke de maatregel onontkoombaar is zijn méér dan de 43 toegekende visdagen gevraagd omdat de visgronden veraf gelegen zijn; hetzelfde geldt trouwens voor een deel van de Zuidvloot van Vlis- singen, Amemuiden en Breskens. Onontkoombaar is het visverbod in de zuidelijke Noordzee voor de kotters GO 1, 9,19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 38,41, 59 en de OD 1. Het is nog niet duidelijk welke schippers voor de tocht naar het Noorden zullen kiezen en in welke haven ze zullen aanlanden. In geval dat Den Helder wordt zal hun vangst per as naar de Goereese Vismijn worden ge bracht. Dat vervoer is door de gemeente geregeld. Overigens heeft een deel van de voornoemde kotters al IJmuiden als aanvoerhaven en 't is de vraag of ook dezen voor Den Helder en vervoer van hun vangst naar Goedereede zullen kiezen. Al met al een ontwikkeling die door de vissers wordt geschuwd; de idee „over weeks" te moeten staat de vissers bijzon der tegen, om sociale-, maar zeker ook om principiële redenen. Een groot deel van de vissers hecht aan de Zondagvie ring en die zou in 't geding kunnen komen wanneer weersomstandigheden hen nopen de Zondag op zee te blijven (te blijven „steken"). Dat gevaar lijkt niet denkbeeldig. De zee is er nogal wat rau wer, daar in 't Noorden, zo weten Goe rees' vissers die zich voor een uitermate moeilijke beslissing weten te staan. Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1