JP"^^ ANWB route Goeree Overflakkee met feestelijk vertoon opengesteld Predikbeurten Politieberichten Aanpassing afslag Staverseweg fioniiSienian Koorzangavond in De Samaritaan Wielerronde van Herkingen Bedrijfssluiting op 24 maart 1989 \J. Sluiting informatiecentrum Nieuw geopende Europatuin Hogchem groot succes Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Sta-tijden bibliobus Parallelweg Middelharnis - Oude Tonge gaat dicht voor snelverkeer Paaszangdienst Geref. Kerk Den Bommel Expositie fotoclub „Rarekiek" Foto Hameeteman wint prijs 61e Jaargang '^^C DINSDAG 21 MAART 1989 No. 5785 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 ..:::::::.EMGo N.V. ENERGIEMAATSCHAPPIJ •|i©| GOEREE-OVERFLAKKEE MiDDELHAR,:^^*-!:!!!::::. MIDDELHARNIS Op vrijdag 24 maart 1989 zal het gehele bedrijf GESLOTEN zijn. Voor STORINGEN is het bedrijf bereikbaar onder nr. 01870-2212 afdeling elektriciteit nr. 01870-2363 afdeling gas De Directie N.V. E.M.G.O. B.V. FLAKKEESE C.A.I. MIDDELHARNIS Het informatiecentrum aan de Hoflaan 46 te Middelharnis zal op 24 maart 1989 GESLOTEN zijn. De Directie B.V. Flakkeese C.A.I. De beslissing van maar liefst 36 gro tere tuincentra in Nederland om samen tot de oprichting te komen van Europatuin, blijkt een voltreffer te zijn geweest. Na jaren van voorberei ding volgde de langverwachte herope ning onder de vlag van Europatuin op woensdag 15 maart j.l. Een enorme publieke belangstelling op zowel de openingsdag als de dagen en het weekeinde erop was het gevolg. Temeer daar Europatuin flinke publici teit had gemaakt. Ondermeer met een waardebon voor 20% korting op alle binnen- en buitenplanten op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart, werd het op die dagen ongekend druk op de gloed nieuwe Europatuin. Daar men hierop gerekend had en alles tot in de puntjes organiseerde, was de stemming op liet tuincentrum ronduit gezellig. Velen kwamen louter uit belangstelling even rondneuzen en weer andere klanten kwamen regelrecht op de spektakulaire openingsaanbiedingen af uit de speciale Europatuin-feestkrant (welke overigens nog gelden tot en met 2 weken na ver spreiding). Voor degenen die (nog) niet exakt weten wat Europatuin inhoudt: Europatuin is nederlands jongste en door het enorme aantal deelnemers tegelijkertijd ook de grootste organisatie van tuincentra. Niet één van de 36 deelnemers werd overgenomen of is een samenwerking aangegaan met een ander; het betreft hier louter een vooruitziende blik van de plaatselijke ondernemer. De voordelen zullen de klanten al vlug duidelijk wor den; het vertrouwde tuincentrum op dezelfde plek met dezelfde mede- werk(st)ers als voorheen nu geheel in Europatuin-stijl. Door een gigantisch grote, gezamenlijke inkoop meer prijs voordeel voor de klant, en een nóg groter assortiment groen voor zowel binnen als buiten en op het gebied van de bij- artikelen (en dat zijn er wat op 'n tuin centrum!). Daarbij komt nog dat een Europatuin zich verplicht aan hoge kwaliteitseisen voor alle artikelen. Voeg daaraan nog toe dat Europatuin regel matig originele en aantrekkelijke akties zal organiseren en de keuze voor alle tuinliefhebbers in deze omgeving zal niet moeilijk zijn: Europatuin, kwaliteit, assortiment en vakmanschap zonder grenzen! DIRKSLAND - heden (dinsdag) avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). NIEUWE TONGE - heden (dinsdag) avond 7.30 uur ds. A.F. Honkoop van Zwijndrecht. OUDE TONGE - woensdagavond 7.30 uur ds. D. Rietdijk van Moerkapelle. OOLTGENSPLAAT - heden (dinsdag) avond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse (bev. ambtsdragers). MIDDELHARNIS Nogal wat weggebruikers zullen zich verbaasd hebben over het feit dat, gezien vanuit de richting Nieuwe Tonge, op de afslag Middeihamis op de kruising Staverseweg-Langeweg, de uitvoeg- strook naar,'. ;:hts wordt verwijderd, „ünbegrijpelijk vindt de automobilist, maar de wegbeheerder, de Provincie, meent er een gegronde reden voor te hebben; het aantal ongelukken die op de kruising plaats hebben gevonden ligt aan het besluit ten grondslag. Veronder steld wordt n.l. dat het zich op de uit- voegstrook bevindend verkeer - vooral vrachtwagens - voor het verkeer vanuit Middelharnis het uitzicht op het overige verkeer heeft belemmerd. Dat gevaar blijft overigens aanwezig maar de snelheid van het rechtdoor- gaande verkeer zal door langzamer rij dend rechts afslaand verkeer wel ver minderd worden. iffri.iij«ii«| DIRKSLAND Door een reorganisatie bij de Provin ciale Bibliotheekcentrale voor Zuid- Holland worden de statijden van de bibliobus/trailer per 1 april 1989 aan gepast. De volgende statijdwijziging wordt doorgevoerd: Dirksland; was dinsdag 16.45-17.45 uur, wordt woensdag 16.00-17.00 uur. Melissant: was dinsdag 19.00-20.30 uur, wordt woensdag 18.30-20.00 uur. Morgenavond, woensdagavond 22 maart, wordt 's avonds om half acht een koor- en samenzangavond gehouden in De Lukaskapel van het verpleeghuis De Samaritaan te Sommelsdijk. Aan deze avond wordt medewerking verleend door het interkerkelijk jeugd- koor „ONE MORE VOICE". Het is de eerste keer dat dit jeugdkoor van Goeree Overflakkee naar buiten treedt met een programma dat behalve met koorzang ook met samenzang en deklamatie gevuld zal worden. De instrumentale begeleiding wordt ver zorgd door Johan van Erkelens, piano; Paul Crezee en Danny Lekkerkerk, gitaar en Letty Abrahamjan, dwars fluit. De solisten zijn Petra Koote en Els van Splunder. De deklamatie wordt verzorgd door mevr. W. N. Vogelaar-Mooyaart. Het jeugdkoor „ONE MORE VOICE" staat onder leiding van Martin Mans. Een ieder is van harte welkom bij deze koor- en samenzangavond. De aanvang is om half acht. De parallelweg Middelharnis - Oude Tonge zal voor snelverkeer worden ver boden, zo hebben Gedeputeerde Staten van Zuid Holland recentelijk besloten. De weg zal beschikbaar blijven voor fietsers en bromfietsers, voertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 20 km poer uur en bestemmings verkeer. Vorig jaar oktober had een inwoner van Middelharnis zijn verontrusting ken baar gemaakt over de gevaarlijke situa tie op de parallelweg, wanneer die bereden wordt door gehaaste automobi listen die via die route de stopkruising Langeweg - Staverseweg mijden. B en W van Middelharnis en van Oost- flakkee en het dagelijks bestuur van het Waterschap hadden aan het schrijven hun adheasie betuigd. Gedeputeerde Staten hebben er thans gehoor aan gegeven en zullen de paral lelweg zijn oorspronkelijke bestemming hergeven. Zondag 26 maart D.V. hopen wij weer een Paasgezinsdienst te houden in de Geref. Kerk te Den Bommel met als voorganger drs. W. Venema en m.m.v. het Jongerenkoor o.l.v. dhr. P. J. Bake- laar (tevens organist) hopen wij met elkaar op een fijne en gezegende dienst. Wij nodigen een ieder van harte uit deze dienst met ons mee te vieren. Voor de kleine kinderen is er oppas geregeld. Aanvang van de dienst 10.00 uur. De Evangelisatie-commissie MIDDELHARNIS Avondopenstelling vervalt a.s. vrijdag I.v.m. Goede Vrijdag komt de avond openstelling van het postkantoor van 18.30-20.00 uur te vervallen. In de „Grutterswei" te Oude Tonge ver zorgen drie leden van de „Rarekiek" een fototentoonstelling. Cor Lokker uit Stellendam exposeert met 20 zwart/wit foto's in de grote zaal. Hij fotografeert een jaar of tien en is alleen bezig met zwart/wit en is vooral geboeid door lijnen en vlakken, die hij vindt in architectuur, wegen en figu ren. Jaap Peeman houdt zich sinds 1977, voorzover zijn werkzaamheden als bouwkundig tekenaar dat toelaten, intensief bezig met de fotografie als hobby. Na een lage zwart/wit periode is hij zich nu steeds meer gaan toeleggen op kleurenfotografie en daarvan laat hij er nu vijf zien. De hobby blijft hem boeien en geeft hem grote voldoening bij goede resultaten. Peter van Sprang toont met vijf kleuren drukken enige indrukken van een Italië- reis. De tentoonstelling is te bekijken op alle uren dat de „Grutterswei" is geopend t/m 15 april. Op Koninginnedag, zaterdag 29 april, wordt weer de wielerronde van Herkin gen verreden. De wielerronde is één van de vele feestelijke aktiviteiten welke door de Oranjevereniging van Herkin gen wordt georganiseerd. Het is de tweede keer dat in Herkingen een wielerronde georganiseerd wordt. Gezien de reakties en de belangstelling tijdens de vorige ronde zal ook deze ronde weer een hoogtepunt zijn op het Oranjeprogramma. Het bekende parcours leent zich voor een mooie en vooral spannende ronde welke om drie uur begint. De deelname is alleen voor „geen licentiehouders". De coureurs welke willen deelnemen aan de tweede wielerronde van Herkin gen kunnen zich voor 23 april inschrij ven bij A. Volaart, Zweosplein 3 te Herkingen, tel. 01876-456. Natuurlijk worden er in Herkingen nog meer aktiviteiten georganiseerd door de Oranjevereniging. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de aankondigingen welke in de periode voor koninginnedag in deze krant zal worden aangekon digd. Toen enkele jaren geleden van flak keese zijde de ANWB werd gevraagd medewerking te verlenen aan de sa menstelling van een „ANWB route Goeree-Overflakkee", bleek de Toe ristenbond maar weinig enthousiast. Juist immers had de overtuiging post gevat dat de recreërende mens uit-, inplaats van in de auto moest, waarom bij de ANWB het besluit was gevallen aan het uitzetten van dergelijke routes geen medewerking meer te verlenen. Gelukkig is de route er tóch gekomen en was het zaterdagmorgen dhr. D. Molenaar, hoofd van de afdeUng dag- recreatie van de ANWB die aan de haven in Middelharnis de route in gebruik stelde. Voldoening te over bij de Stichting VW Overflakkee die zaterdagmorgen in het oude Gemeentehuis van Middelharnis gastheer was van de flakkeese bestuurs- vertegenwoordigers die aan de uitnodi ging gehoor hadden gegeven de in gebruikstelling van de route en het ver kennen van een deel daarvan tot aan het fort „Prins Frederik" te Ooltgensplaat bij te wonen, comfortabel gezeten in de luxe van de „automobielen" van de leden van de Ver. van liefhebbers van bijzondere automobielen op Goeree Overflakkee. (Wie een fraaiere naam voor deze Ver. weet gelieve dat door te geven aan dhr. J. Wagner, Vroonweg 7 te Dirksland). De opvallende auto's trokken veel be kijks, zoals dat ook wordt verondersteld van de uitgestippelde, ruim honderd kilometer lange route die de spoorzoe- kers die zullen vullen, alle fraais van het eiland laat zien. „We hebben immers méér dan een strand!" propageerde dhr. de Feijter, voorzitter van de Stichting VW in zijn welkomstwoord en 't was de vraag of hij misschien al die reportage in het AD gelezen had waarin vanwege het Ned. Research Instituut voor Recreatie en Toerisme verzekerd wordt dat het strand de toerist gaat vervelen waarom er meer vraag komt naar excursies e.d. in het achterland. Toeristen die Goeree Over flakkee bezoeken worden op dat punt op hun wenken bediend nu de autoroute gereed is en er in juni een bijbehorend vouwblad gereed komt waarin op de bezienswaardigheden en de uitkijkpos- ten onderweg gewezen wordt. Dhr. de Feijter sprak de hoop en verwachting uit dat de route een extra dimensie zal geven aan het toeristisch produkt van Goeree Overflakkee, nu het achterland is „opengebroken". De route betekent zekere een welkome aanvulling in de sfeer van slecht-weer voorzieningen. Goede Vrijdag 24 maart 1989 OUDDORP Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Heemskerk en 19.30 uur ds. W. J. op 't Hof Ger. Gem. 19.00 uur ds. C. Sonnevelt, Nigeria Doopsge zinde Gem. 19.30 uur ds. J. Smink. GOEDEREEDE Herv. Gem. 19.30 uur ds. H. Westerhout. STELLENDAM Herv. Gem. 19.00 uur ds. J. Codée; kollekte Stichting De Hoop Ger. Kerk 19.30 uur ds. J. C. van Westenbrugge. MELISSANT Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. Vlietstra jr. Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst Ger. Kerk 19.00 uur Prof. K Reugenbrink, Leiderdorp. DIRKSLAND Herv. Gem. 19.00 uur ds. 1. Hoornaar; extra kollekte Quo tum Ger. Gem. 19.00 uur ds. J. Koster. HERKINGEN Herv. Gem. 19.00 uur ds. T. E. van Spanje Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. De Lange; extra kollekte Studiefonds GB Lukaskapel HDG 19.00 uur ds. W. H. van Kooten Herv. „Exodus" Gem. 19.30 uur(in de Geref Kerk) ds. W. v. d. Hoek. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 19.00 uur ds. K. ten Klooster Chr. Ger. Kerk 19.00 uur ds. A. Baars Ger. Gem. 19.30 uur leesdienst Ger. Kerk 19.30 uur ds. v. d. Hoek Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 19.30 uur lees dienst. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 19.30 uur ds. A. Belder; Ie kollekte kerk voogdij en 2e kollekte kerkeraads- fonds. Dhr. Molenaar „onthult" het bord aan de Kaai te Middelharnis. Dhr. de Feijter raadde de middenstan ders dan ook op een en ander in te spe len zodat de route ook hen nut en rendement zal gaan geven. Dhr. Molenaar bleek aan de totstandko ming ervan graag zijn medewerking te hebben verleend, ook al is de ANWB al sinds 1983 niet meer zo enthousiast over het beschrijven van autoroutes. Die dateren aldus dhr. Molenaar nog uit de zestiger jaren toen het bermtoe- risme nog opgeld deed en men van- daaraf genoegelijk naar de passerende auto's keek. Thans is het erom begonnen de recreanten zo mogelijk te voet het mooie van het achterland te laten zien. Met de route Goeree Overflakkee kon Een dental fotohandelaren (plus even tuele personeelsleden die de etalage hebben ingericht) gaat dankzij Canon een weekeinde naar Parijs. Dit vanwege het feit dat zij een etalagewedstrijd heb ben gewonnen, die Canon Benelux Foto BV had uitgeschreven in het kader van de promotie van haar EOS- en Prima- produkten. De wedstrijdperiode liep van 7 november tot en met 31 december 1988. Als eis werd o.a. gesteld dat thema's als feestdagen en winter herken baar moesten zijn gemaakt. De vele ingezonden foto's van meedin gende etalages werden beoordeeld door de hoofdredakteuren van twee Neder landse vakbladen voor de fotohandel. Foto Hameeteman te Ouddorp bleek tot de prijswinnaars te behoren. OUDE TONGE Herv. Gem. 19.00 uur ds. N. P. J. Kleiberg. STAD aan 't HARINGVLIET Herv. Gem. 19.00 uur ds. Joh. de Rijke Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst Ger. Kerk 19.00 uur ds. P. Roze- boom. DEN BOMMEL Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. Vos Ger. Kerk 19.00 uur dr. J. Vlaardingerbroek, Rotterdam. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 19.00 uur ds. C. J. W. Verboom; Voor- jaarszendingskollekte Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst Ger. Kerk 19.00 uur drs. W. Venema. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 19.00 uur kand. P. Buitelaar. Rotterdam. YERSEKE - Ned. Herv. Ger. Bond 19.00 uur ds. A. F. Kaars, Papen- drecht. dhr. Molenaar alle vrede hebben omdat daar meerdere aanleidingen zijn om uit te stappen, zoals in de dorpen die zich met overige bezienswaardigheden als kralen aan een ketting hebben geregen. Dhr. Molenaar kondigde in dat verband de komst in juni van een vouwblad aan dat bij het volgen van de route en het signaleren van de bezienswaardig heden bijzonder goede diensten zal kunnen bieden. Dhr. Molenaar onthulde het aan de Kaai in Middelharnis geplaatste route- richtingbord, vlakbij het VW huisje, het vroegere „huusje mit d'n boam" op de Oostdijk te Middelharnis, vanwaar het gezelschap per „automobiel", de route richting Ooltgensplaat volgde. MELISSANT Boeken ruilen In verband met Goede Vrijdag is deze week het boeken ruilen vervroegd naar a.s. donderdagavond van half 7 tot half 8 in „Melishof'. GOEDEREEDE Diefstallen In Goedereede zijn vorig weekend 6 kratjes bier bij een winkelier gestolen. In Stellendam werd in de nacht van 17 op 18 maart een rode Kreidler, frame nummer 1190880, gestolen. Politie nam fletsen mee Uit de vele politieberichten had duide lijk moeten zijn, dat ook op Goeree- Overflakkee meer wordt gestolen dan vroeger. Vijf fietsbezitters was dat nog niet opgevallen en zij lieten hun fietsen onafgesloten achter bij de bushalte op de Stationsweg in Ouddorp. Omdat het verplicht is om een fiets op slot te zetten en om de dief voor te blijven, zijn de fiet sen op het politiebureau terecht geko men. Daar kunnen ze worden afgehaald. Dit keer nog zonder een bekeuring. Rijden onder invloed Sinds vorige week is ook de groep Goe dereede in het bezit van een ademana lyseapparaat. Met het apparaat kan het ademalkoholgehalte onmiddellijk wor den vastgesteld. Een 45-jarige inwoner van Hellevoetsluis had de „eer" om als eerste klant te mogen fungeren. Hij blies 510 ug/1 (max. is 220 ug/1 wat hem op een proces-verbaal en een rijverbod van 5 uren kwam te staan. ..-«=*- FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO - COMPUTER rp - Teleloon 0W78■^6^2 en 2li m 17! Teleloon 01H6-Z400 31 a - Sommelsdijk - Teleloan öt

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1