De nieuwe „Christina een pracht stuk Stadse glorie VERWERS auto's 01877-1309 Slachtoffer explosie herstellend \{omÈMmiA „Eilanden-nieuws" huiknreéhtse 5% Zijn boeren rechtlijnig? Zang- en samenzangavond te Sommelsdljic Citroen-Hesselink Mercedes-Benz Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee 61e Jaargang VRIJDAG 10 MAART 1989 No. 5782 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie; Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Landbouwpraatje: Distributie van produktierechten is een probaat middel om de narigheden van agrarische overschotten te voor komen. Quotering of contingentering heet zo'n distributiesysteem maar de boeren die het systeem voorstaan blij ken achteraf allerminst rechtlijnig in de leer te zijn. De gemeenschappelijke landbouwpoli tiek in Europa heeft jarenlang goed gewerkt. De miljoenen boeren konden hun produkten gemakkelijk slijten en als het dan toch even niet goed ging met de afzet, werd alles opgekocht tegen een bepaald prijsniveau (de zgn. interven tieprijzen). Zolang de Europese Gemeenschap niet zelfvoorzienend, en dus ook netto im porterend, was funktioneerde het land bouwbeleid met zijn beschermende elementen uitstekend. In de jaren zeven tig en tachtig is het groene Europa van beeld veranderd; de produktie is enorm toegenomen en voor vele produkten is de Gemeenschap netto uitvoerend ge worden. Op zichzelf is dat een geweldige prestatie van die miljoenen boeren, maar de landbouwpolitieke instrumen ten (met name de garantie- of inverten- vieprijzen) zijn dan niet meer effectief. Integendeel Europa betaalt heel veel geld om de agrarische overschotten op te kopen, op te slaan, te bewaren en ten slotte (met subsidie) te verkopen bui ten Europa. Om terug te keren naar een landbouw- produktie die zich naar de vraag- en afzetmogelijkheden richt, heeft de Ge meenschap de produktie-omvang eigen handig gereguleerd. Vandaar de melk-, suiker- en graanquotering of hoeveel- heidstoewijzing per land, per onderne ming of per boer. In Nederland is voor de varkens- en pluimveesector een variant op deze Europese quotering toegepast, overigens ingegeven door de ontoelaatbare milieu druk (mestoverschotten). „Quotering" De produktieregulering in de zuivelsec tor is in 1984 onder protest geaccepteerd door de veehouders. Hun bezwaren spit sen zich vooral toe op een beperking van het ondernemerschap en een inperking van de ontwikkelingsdrang in de vee houderij. Merkwaardig is wel dat de boerenmening over zuivelquotering in vier jaar tijd een draai van 180 graden heeft gemaakt. De meeste veehouders voelen zich happy met de superheffing (zo wordt de quotering in de wandelgan gen aangeduid) en hun inkomen vaart er wel bij. Nu komt de drang bij veehou ders om produktierechten bij te kopen ofte huren. Eigenlijk kan dat alleen als de totale produktie in Europa constant blijft; dus wat de een meer gaat melken moet ten koste gaan van de ander. Het ligt voor de hand dat zo'n quotahandel (of-huur) zijn prijskaartje kent: boeren die melkquota kopen betalen vaak een fikse prijs. In de varkens- en pluimveesector klinkt ook de roep om „mestproduktierechten" (rechten om varkens en/of kippen te houden!) te verhandelen. Al een jaar lang praten boeren, politiek en Minister over een zgn. Verplaatsingsbesluit dat de handel of het verkeer in mestproduktie rechten versoepelt of vrijer maakt. Net als bij de melkveehouderij is ook hier dus de drang om het strakke distributie systeem van produktierechten soepeler en vrijer te maken. Voor deze drang heb ben boeren graag een prijs over. Het gevolg is wel dat het prijskaartje inge past moet worden in de totale produktie- kosten op de boerderij. Niet rechtlijnig Over rechtlijnigheid gesproken: de pro duktieregulering (die van hoger hand wordt opgelegd) heeft de boeren (on danks hun protesten) geen windeieren gelegd. Het bewijs daarvan geeft de melkveehouderij, waar de inkomens toch goed zijn. En toch willen de boeren zich ontdoen van de knellende regelge ving. De grote vraag blijft of de Europese landbouw een ruimhartiger beleid (ver soepelde regulering of zelfs volledige vrijheid van produktie) aankan. Diezelfde landbouw is immers een optelsom van miljoenen ondernemers met even zovele kleine onderneminkjes, die hun eigen strategie volgen. Of al die boerenneuzen in Europa in dezelfde richting wijzen is nog zeer onzeker en zelfs twijfelachtig. Voorlopig kan de Europese landbouw niet zonder een gedegen regeling van de produktie. Dat betekent dus ook een straffe politiek die daarop aangepast moet zijn. B. Schouwing Het gaat naar omstandigheden goed met de 74-jarige mevr. Goedegebuure uit Dirksland die j.l. zondag ernstig gewond in het Zuiderziekenhuis te Rot terdam werd opgenomen nadat zich in haar woning een explosie had voorge daan. Haar toestand is al zozeer verbe terd dat ze de intensive-care afdeling heeft mogen verlaten en op zaal verder verpleegd wordt aan de brandwonden die ze heeft opgelopen. Niet door de man zelf-, maar door ande ren is ons er op gewezen dat het bericht in de krant van j.l. dinsdag niet ver meldde dat ook Daan v. d. Broek j.l. zondag bij het in veiligheid brengen van mevr. Goedeyebuure betrokken is ge weest. Hij snelde direct na de klap toe, gaf mevr. Goedegebuure aan Joop van Wageningen en bluste een begin van brand. Zaterdag 18 maart a.s. geven vier koren van de Kring van Chr. Zangverenigin gen op Goeree-Overflakkee zanguitvoe ring in de Ned. Herv. Kerk van Sommels dijk aan het Marktveld. De medewerkenden zijn: Hart en Stem uit Ouddorp o.l.v. Jan Bezuijen, die niet alleen bekendheid verwierf als dirigent van diverse koren, maar eveneens een bekend organist en beiaardier is. Het koor zal zingen Psalm 84 van Joh. Brahms; Herr, nun lassest du deinen Diener in Frieden fahren van F. Men delssohn Bartholdy. Het koor „Middelharnis" o.l.v. Cor van den Heuvel, de nestor onder de dirigen ten op Flakkee. Al meer dan 40 jaar leidt hij diverse koren en met veel succes, hij was het voorbeeld voor menige jonge dirigent. Het koor zal ten gehore bren gen Denk aan ons Heer van W. Harden- bol; Herr deine Güte reicht so weit van A. E. Grell; Paasleid van L. van Beetho ven en Koraal uit de Johannes Passion van G. F. Handel. Soli Deo Gloria uit Stad aan 't Haring vliet, eveneens onder leiding van Cor van den Heuvel zal zingen Komt nu met zang, een bewerking van Piet Rippen; Rechter in het licht verheven in een bewerking van Yme Visser; Danklied van Loek van der Leeden en Daar juicht een toon van Jan Pasveer. Vaya con Dios uit Melissant o.l.v. de jonge dirigent Abram Bezuijen, even eens bekend organist zal zingen U wil ik dienen van Bontas; Looft nu mijn ziel de Heere van Kugelman en den Besten en King all glorious van George M. Vail. Tevens zal Bea Lokker, die hoewel zij nog maar enkele jaren op Flakkee woont haar sporen als soliste reeds heeft verdiend, twee liederen vertolken te weten Bist du bei mir en Jezus is ons licht en leven, allebei van J. S. Bach. De heer A van 't Geloof uit Dirksland, voor heel muziekminnend Flakkee ze ker geen onbekende zal de diverse samenzangen begeleiden. Het belooft een hele mooie avond te worden en wij hopen u dan ook in gro ten getale te mogen begroeten. De toe gang is vrij, maar voor het bestrijden van de onkosten zal een kollekte worden gehouden. De aanvang is 20.00 uur en de kerk zal 19.15 uur geopend zijn. telt duizenden abonnees en wordt op Goeree-Overflakkee zo goed als huis-aan-huis gelezen! Voor het verrichten van groot en klein electrotechnisch installatiewerk Bieden wij: Ruim 40 jaar ervaring in Licht, kracht, zwakstroom- signaal-, alarm-, geluids installaties enz. vakbekwame medewerkers, die gebruik maken van de nieuwste technieken ontwerpen en tekenen in eigen beheer, daardoor een goede kwaliteit voor een zeer redelijke prijs. AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Dirksland, 01877 - 1357 Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt voor alle taxaties o.g. MUS Dirksland RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Wat jammer was het dat dinsdagmiddag de regen in bakken neerviel, anders had daar, op de Merwede tussen Dordt en Werkendam, de nieuwe 1700 ton metende „Christina" met wapperende vlaggen nog meer Stadse glorie uitgestraald dan ze nu met een verregend vlagvertoon en 35 in de stuurhut schui lende mensen heeft kunnen doen. De Maartse buien die zich tijdens de technische proefvaart manifes teerden hebben het prachtige schip overigens niet haar schoonheid-, of schipper Leen Keijzer (44) zijn goeie humeur kunnen ontnemen. Zaterdag houden de trotse Stadse schipper en zijn uit Stavenisse afkomstige echtgenote „open huis" op hun kapitale boot, de grootste met flakkeese-, in dit geval Middel- harnisse registratie. Ze ligt dan, in Dordt, nabij res taurant „Bellevue". Jammer van die regen, jammerder nog van de ogen van vader Bram Keijzer (76) want vv'at zóu hij, als oud- schipper, die zijn zoons Louw en Leen 't varen heeft voorgeleefd het oog graag monsterend over de „Chris tina" laten gaan, maar zijn gezichtsvermogen is daar te beperkt voor geworden. Het nieuwe schip is zelfs 85 meter lang en 9.50 meter breed. De in Sommelsdijk wonende vader is al enkele keren aan boord geweest want een dek heeft hij zoveel liever onder de voeten dan de vloer van de woning in 't Oudeland die hij met zijn vrouw mag bewonen. In 1974 kwam het echtpaar „aan de wal", vooral dhr. Keijzer had toen heel wat nationale en internationale vaarkilometers achter de rug, vooral met de „Jaco's" die hij heeft bevaren. Moeder zorgde thuis, in Stad, voor het gezin. Keijzer Sr. was nog maar zo'n jaar of twaalf toen hij al met de klipper van vader Leen meevoer, op de zeilen, tot aan 1930 toen de eerste „Jaco" met motor werd gebouwd. Toen vader Leen, de man die het varen in de fam. Keij zer had geïntroduceerd, in 1937 bij een ongeval op het water nabij Ooltgensplaat om het leven kwam bleef zoon Bram de „Jaco" bevaren. Aan boord van dat schip werd, in 1944 zoon Leen geboren; het betekende de red ding van de „Jaco" omdat de Duitsers daarom de vorde ring van het schip nog even uitstelden. Vader Bram was er enkele dagen na de geboorte als de kippen bij om zijn schip bij Tiengemeten in 't riet te verstoppen. Het schip heeft daar de bevrijding afgewacht en z'n schipper zelfs nog tot onderduikadres gediend. Toch verzeilde dhr. Keijzer nog een aantal dagen in Duitsland van waaruit hij al gauw de benen nam. Toen Flakkee bevrijci was roeide hij samen met collega schipper Goumare vanuit Dintelsas naar Stad, maakte de nog verborgen „Jaco" vaarklaar en tufte terug naar Dintel om daar een schip vol Stadse en flakkeese repatrianten op te halen. 't Is maar dat u weet uit welk hout de ondernemende schipper Leen gesneden is. Hij pleegde een miljoene ninvestering en daarvoor moetje van doorzetten weten, dal wéét'ie dan ook en vrouw Christine, schippersdoch- ter van origine, doet daar niet voor onder. Als geen ander weten ze dat ze 't samen moeten doen. Van '70 tot '76 bevoeren ze hun eerste eigen schip, 500 ton, vervol gens werd het van '76 tot '79 de eerste „Christina" van 700 ton, gevolgd door de tweede Christina die later nog werd verlengd en daarmee 815 ton mat. Nu meet de derde „Christina" 1700 ton, nog net niet te groot om er met z'n tweeën mee te varen en dat zullen ze van harte doen. Vooral massagoed als erts, kolen, bouwstoffen, grint en lava uit Duitsland zal het gaan worden. Een uiterst modern schip, de nieuwe „Christina", met een stuurhut die - vooral nodig op enkele Duitse zijri vieren - een meter kan zakken, met op de kop een camera die via een monitor in de stuurhut zich geeft op de dode hoek voor de boeg, met een boegschroef die het manouevreren uitermate vergemakkelijkt, met een laadruim van 2200 m' en een riante woonruimte die, op 't moment dat wij kennis maakten, nog door scheep- stimmerlui gezicht werd gegeven. De motor is een 1140 PK Caterpillar. Schipper Leen bevestigt het, de nieuwe „Christina" lijkt het optimale dat er voor een zelfstandig schipper, zo van de lagere school in Stad begonnen, te bereiken is. Vier kinderen telt zijn gezin, de enige zoon Bram is 10 jaar en van harte hoopt vader Leen dat de kleine Bram ambitie in 't varen zal hebben, zoals vader Leen ook zelf die jon gensdroom heeft gehad. In de Kalkhaven in Dordt ligt die droom er nu wat krapjes bij, maar geef de „Chris tina"' straks de ruimte. De schipper kent z'n verplichtin gen, „want", zegt hij, „zo'n onderneming kost ons natuurlijk wel wat opoffering, want er moet gevaren worden. Zomaar wat weekjes aan de wal is er natuurlijk niet meer bij, als we maar gezond blijven zal ons dat niet deren!" In Stad zal de „Christina" niet binnen kunnen lopen. Het schip, dat in Trier werd gebouwd, is daar te groot voor. 't Zou wel weer eens herinneren aan de Stadse glo rie die vroeger in deze eeuw heeft bestaan. Keijzer Sr. weet daarover mee te praten zowel als over de armoe die toen onder 't schippersvolk heeft bestaan. Daarom temeer gunt hij zoon Leen zo van harte z'n schip waarop hij in gedachten nog menig reisje mee zal maken. Dat goede ontvangst hij in dankbaarheid, het kwade, z'n gebrekkige ogen zonder opstandigheid. Toch een tevreden mens, de „ouwe" Keijzer. FOTO - FrLM - BEPOflTAGE - VIDEO - COMPUTER ffff^JIIJ^iia) CU CJ CJ J - OuOdoip - Telefoon 0tS/e-76T5 en 2t!0 - Hoge^oom '72 - Telefoon 011IS-3400 .rskeofst'331 8 - Sommel$Oiik - Telefoon 01970-6341 VlNGEBLiNG 3-VIDOELHARf^lS-TEL 01Bra-:S!3 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het bétrouwtiare adres voor uw 2e liands auto! Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 C^^V,^V^^l,^V,^t.^^C^^1.^^l^^t,^<^^t,^H^V,^t^^^^■H^'H^V^V^)<^>K^V,^H^H^K^^(^%t^V^K49^C^K^^t.^M^W-^U^V,^H^K^^< Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871 - 1553 De kop van de 85 meter lange Christina. Op de achtergrond de toren van de Dordtse Grote Kerk. Vader en zoon bij het naambord dat ook op de vorige schepen heeft geprijkt.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1